Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

9. Jaarrekening 2019

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. 

Balans

Balans

Balans per 31 december (bedragen x € 1.000) 2018 2017   2018 2017
ACTIVA     PASSIVA    
Vaste activa     Vaste passiva    
Immateriële vaste activa     Eigen vermogen    
Bijdragen  aan activa in eigendom van derden 225 239 Reserves    
      Algemene reserve 5.604 9.767
Materiële vaste activa     Bestemmingsreserves 31.807 31.737
Investeringen met een economisch nut     Gerealiseerd resultaat 496 3.177
a. gronden uitgegeven in erfpacht 1.080 1.080   37.907 44.680
b. overige investeringen met economisch nut 31.287 32.045 Voorzieningen    
c. investeringen met economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven 14.186 13.614 Verplichtingen, verliezen en risico's 2.743 2.686
Door derden beklemde middelen 2.726       1.959
d. Investeringen met maatschappelijk nut 4.402 1.675 Toekomstige verplichtingen 122 243
e. strategische gronden 963 1.063   5.590 4.888
  51.919 49.477      
Financiële vaste activa          
Kapitaalverstrekking aan:     Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer    
a. deelnemingen 2.479 2.479 a. binnenlandse pensioenfondsen en     
b. gemeenschappelijke regelingen 41 41    verzekeringsinstellingen 540 617
  2.520 2.520 b. binnenlandse banken en overige    
Leningen aan:        financiële instellingen 30.022 33.314
a. woningbouwcorporaties 481 559   30.562 33.931
b. Leningen aan deelnemingen 222 222      
  703 780      
overige langlopende leningen u/g 4.116 5.728      
  7.339 9.028      
Totaal vaste activa 59.483 58.745 Totaal vaste passiva 74.060 83.499
Vlottende activa     Vlottende passiva    
Voorraden     Netto-schulden met een rente-    
a. gronden in exploitatie 1.949 4.957 typische looptijd korter dan één jaar    
b. overige voorraden 792 781 a. kasgeldleningen 0 0
  2.741 5.738 b. bank- en girosaldi 0 0
      c. overige schulden 5.654 5.448
Uitzettingen looptijd korter dan 1 jaar       5.654 5.448
a. vorderingen op openbare lichamen 8.118 8.914      
b. belastingvorderingen 373 376      
c. overige vorderingen 1.159 1.658      
d. uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 8.112 13.537      
  17.762 24.486      
Liquide middelen          
a. kas 2 1      
b. bank- en girosaldi 486 468      
  488 469      
Overlopende activa 1.090 1.613 Overlopende passiva 1.850 2.104
Totaal vlottende activa 22.080 32.307 Totaal vlottende passiva 7.504 7.552
Totaal activa 81.563 91.051 Totaal passiva 81.563 91.051
Verliescompensatie krachtens de wet op vennootschapsbelasting 1969 bestaat 1.931 1.320 Waarborgsommen en garanties 92.569 85.465

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarden. De in deze jaarrekening verantwoorde bedragen zijn vermeld in euro’s (€ 1).  De baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico´s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen in het boekjaar waarin het dividend betaalbaar gesteld wordt (besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene vergadering van Aandeelhouders). Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

 

Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personeelslasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting te worden gevormd.

Balans

Vaste Activa

Immateriële vaste activa met een economisch nut

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

 

De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief zijn onder de volgende voorwaarden geactiveerd:

 • Het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen.
 • De technische  uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast.
 • Het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut genereert. 
 • De uitgaven die aan het actief toe te rekenen zijn, zijn betrouwbaar vast te stellen. 

 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is voldaan:

 • Er is sprake van een investering door een derde.
 • De investering draagt bij aan de publieke taak.
 • De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen.
 • De bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

 

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa (bij derden) waarvoor de bijdrage aan derden is verstrekt.

Activum

Afschrijvingstermijn in jaren

Onderzoek/ontwikkeling

5

 

Materiële vaste activa met een economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur. Jaarlijks wordt de boekwaarde met een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd. Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn, in voorgaande jaren soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

 

Activum

Afschrijvingstermijn in jaren

Onderwijshuisvesting (samen scholen)

60

Riolering (gemeentelijk rioleringsplan)

50

Gebouwen van steen, betonwerken m.b.t. riolering en aanleg/renovatie sportterrein (gras)

40

Liften, wegen met elementenverharding, aanleg/renovatie sportterrein (kunstgras), duurzame activa (materiaal hout/hard), duurzame voorzieningen in schoolgebouwen en aangelegd gronddepot

25

Gebouwen van ander materiaal, woonwagens, renovatie, verbouw, (vervanging) riolering gebouw, kunstwerken en wegen met asfaltverharding

20

Hekwerken, noodlokalen, elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige installaties, cv installatie, isolatie/ventilatie/energiebesparing/klimaatbeheersing, 1e inrichting scholen, elektronica en mechanica m.b.t. riolering, grasbetonstenen, verkeersmaatregelen/installaties en openbare verlichting

15

Halteplaatsen openbaar vervoer

12

Beveiliging (alarminstallaties), brandbeveiligings- en brandpreventievoorzieningen, buitenzonwering, stoffering, dranghekken, speeltoestellen, duurzame gebruiksgoederen en bewegwijzering/straatmeubilair

10

Luchtfoto’s, grootschalige basiskaart en digitale kadasterkaart

4

Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Laatst genoemden worden altijd geactiveerd.

 

Door contractuele, technische of economische redenen of op grond van een afwijkend besluit van de gemeenteraad kan incidenteel afgeweken worden van de tabe.l

 

 

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut worden geactiveerd en jaarlijks lineair afgeschreven. Jaarlijks wordt de boekwaarde met een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd. De afschrijvingstermijn wordt per afzonderlijk activum bekeken. De ondergrond van investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut wordt als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus afgeschreven).

 

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

 

Participaties in het aandelenkapitaal van NV´s en BV´s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering tot marktwaarde plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

 

Vlottende activa

Grond- en hulpstoffen

Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs worden de grond- en hulpstoffen tegen deze lagere marktwaarde gewaardeerd.

 

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd.

 

De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde verantwoord/wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs worden daarnaast een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen en is de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over het boekjaar toegerekend. De rente is toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende boekjaar.

 

De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone.

 

Voor winstneming geldt de percentage of completion-methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de kosten en de opbrengsten winst worden genomen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

 1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat, én
 2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht, én
 3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Verantwoorde uitzettingen korter dan één jaar en overlopende activa hebben overwegend een kortlopend karakter en zullen binnen één jaar na balansdatum worden afgewikkeld. Als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) zijn gemeenten eigenrisicodrager geworden ten aanzien van de bijstandsverlening. Formeel behoren alle gemeentelijke vorderingen reëel gewaardeerd te worden. Gelet op de slechte situatie in de agrarische sector bestaat er de mogelijkheid dat enkele vorderingen toch niet geheel dan wel gedeeltelijk zullen worden geïncasseerd. In dit geval is het echter reëel om slechts 20% van de hoofdsom op te nemen.

 

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

 

Vaste financieringsmiddelen

Reserves

Naast de algemene reserve zijn er diverse reserves gevormd die voor een specifiek doel bestemd zijn. Het muteren van reserves vindt plaats op aangeven van de raad.

 

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De voorziening pensioenverplichtingen ten behoeve van de wethouders is op contante waarde van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen' die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

 

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van langer dan één jaar.

 

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

 

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, zijn deze buiten de telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde jaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Toelichting op de balans per 31 december

Activa

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

De post materiële vaste activa wordt onderscheiden in:

Immateriële vaste activa (bedragen x €1.000) Boekwaarde 1-1-2018 Investeringen Desinvesteringen Afschrijving/aflossing Boekwaarde 31-12-2018
Onderzoekskosten 80 0 0 6 73
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 159 0 0 8 152
Totaal 239 0 0 14 225

 

Materiële vaste activa

De post materiële vaste activa wordt onderscheiden in:

 Materiële vaste activa (bedragen x €1.000)

Saldo

31-12-2018

Saldo

31-12-2017

In erfpacht uitgegeven gronden 1.080 1080
Investeringen met een economisch nut                                                               31.287 32.045
Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven 14.186 13.614
Uitsluitend maatschappelijk nut 4.402 1.675
Strategische gronden 963 1.063
Totaal 51.919 49.477

 

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële activa weer:

Materiële vaste activa (bedragen x €1.000)

Boekwaarde 1-1-2018

Herrubricering Investeringen Desinvesteringen

Afschrijvingen/herwaardering

Boekwaarde 31-12-2018
In erfpacht uitgeven gronden 1.080         1.080
Gebouwen 24.370 -4.042 2.413 1.638 1.120 19.982
Gebouwen waarvoor heffing wordt geheven E.N.** 32       3 30
Gronden en terreinen M.N.* 172         172
Gronden en terreinen E.N.** 5.137 4.770       9.907
Gronden en terreinen waarvoor heffing wordt geheven E.N.** 89 58       147
Grond,weg en waterw.M.N 1.502 58 2.692   23 4.230
Grond,weg en waterw.E.N 854 -75   60 41 677
Overige mat.vaste activa  waarvoor heffing wordt geheven E.N.** 13.484 -58 1.200   619 14.006
Overige mat.vaste activa E.N. 269 -269       0
Overige mat.vaste activa  waarvoor heffing wordt geheven E.N.** 9 0   5 1 3
Overige mat.vaste activa M.N. 0 159     26 133
Vervoermiddelen 55       37 18
Duurzame bedrijfsmiddelen E.N 1.361 -599 18 91 120 570
Strategische gronden 1.063       100 963
*M.N. maatschappelijk nut            
**E.N. economisch nut            
Totaal 49.478 0 6.324 1.793 2.090 51.918

* M.N. = maatschappelijk nut

** E.N. = economisch nut

 

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in materiële vaste activa met economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld:

Materiële vaste activa met economisch nut (bedragen x €1.000) beschikbaar gesteld krediet besteed voorgaande dienstjaren besteed in dienstjaar restant krediet
Dorper Esch Denekamp vernieuwbouw 4.492 0 2.413 2.079
Riolering: vervangingsmaatregelen vrijvervalriolering 600 322 271 7
Riolering: vervangingsmaatregelen vrijverval riolering 133 0 99 34
Riolering: verbeteringsmaatregelen vrijvervalriolering 600 0 409 191
Riolering: vervangingsmaatregelen vrijvervalriolering 290 0 290 0
Riolering: centrum Denekamp 115 0 115 0
Totaal 6.230 322 3.597 2.311

 

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in materiële vaste activa met maatschappelijk nut staan in onderstaand overzicht vermeld:

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut (bedragen x €1.000) beschikbaar gesteld krediet besteed voorgaande dienstjaren besteed in dienstjaar restant krediet
Beleidsplan openbare verlichting 2017 213 129 84 0
Beleidsplan openbare verlichting 2018 140 0 92 47
Centrum Weerselo 1.741 127 626 988
Verbinding Meierij Ootmarsum 615 53 497 65
Rondweg Weerselo 110 30 37 43
2e fase Dusinksweg 2.492 98 1.322 1.072
Aanpassingen 2 rotondes Denekamp 100 135 -42 7
Churchillstraat 80 19 59 1
Totaal 5.491 591 2.675 2.224

 

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Kredietoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens de Kadernota Rechtmatigheid 2018 van de Commissie BBV zijn er situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid en binnen het doel blijven waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld.    

Zoals uit bovenstaande opstelling blijkt dat er geen kredietenoverschrijdingen zijn die groter zijn  dan € 10.000.

 

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

 

Financiële vaste activa (bedragen x €1.000) Boekwaarde 1-1-2018 Investeringen Desinvesteringen Afschrijving/aflossing Boekwaarde 31-12-2018
Kapitaalverstrekkingen:          
Deelnemingen 2.479       2.479
Gemeenschappelijke regelingen 41       41
  2.520 0 0 0 2.520
Leningen aan:          
Woningbouwcorporaties 559     77 482
Leningen aan deelnemingen 222       222
  781 0 0 77 704
Overige langlopende leningen 5.728 88   1.700 4.116
Totaal 9.029 88 0 1.777 7.340

 

Vlottende activa

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar in exploitatie genomen bouwgronden en overige voorraden. De niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn ondergebracht onder de materiële activa onderdeel strategische gronden. Van de in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven:

 

Gronden in exploitatie (bedragen x €1.000) Boekwaarde 1-1-2018 Mutaties in het jaar 2018     Boekwaarde 31-12-2018 Voorziening verlieslatend complex Balanswaarde per 31-12-2018
    Uitgaven Inkomsten Winstneming      
Pierik  -189 489 337 86 48   48
Brookhuis 487 307 451 -98 246   246
Reestman 222 16 139 6 104   104
Deurninger es 151 170 374 -1 -53   -53
De Schil 63 135 0 -6 193   193
Diezelkamp 58 15 0 2 75   75
Rossum Noord 711 204 1.045 11 -119   -119
Kraakenhof 129 13 271 87 -42   -42
Spikkert 2.137 107 329 0 1.915   1.915
Commanderie 1.132 468 0 35 1.635   1.635
Noord Deurningen 102 34 288 106 -45   -45
Tilligte West 42 23 276 133 -79   -79
De Kafmolen -26 0 0 0 -26   -26
Aveskamp 2 16 0 0 18   18
Diezelkamp Noord 3 11 0 0 14   14
De Mors IV -2.366 32 0 0 -2.334 1.341 -3.674
Echelpoel III 1.143 47 646 107 651   651
Sombeek IV 1.156 125 0 0 1.281 192 1.088
Totaal 4.957 2.212 4.154 467 3.482 1.533 1.949
Gronden in exploitatie (bedragen x €1.000) Balanswaarde 31-12-2018 Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbrengsten Geraamd resultaat (nominale waarde)  Geraamd resultaat (contante waarde)
Pierik  48 450 677 -179 -169
Brookhuis 246 949 1.301 -106 -96
Reestman 104 26 137 -7 -6
Deurninger es -53 779 842 -116 -105
De Schil 193 7 200 -1 -1
Diezelkamp 75 121 113 -17 -17
Rossum Noord -119 322 208 -5 -5
Kraakenhof -42 30 0 -12 -12
Spikkert 1.915 2.861 5.762 -986 -809
Commanderie 1.635 1.153 2.574 -35 -32
Noord Deurningen -45 352 1.106 -800 -682
Tilligte West -79 145 350 -284 -268
De Kafmolen -26 20 0 -6 -6
Aveskamp 18 181 685 -486 -458
Diezelkamp Noord 14 191 613 -407 -376
De Mors IV -3.674 3.990 1.298 4.036 3.377
Echelpoel III 651 606 1.358 -101 -93
Sombeek IV 1.088 863 1.948 196 178
Totaal 1.949 13.046 19.173 683 419

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van februari 2019 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico's. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek, maar minimaal jaarlijks, wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Het college is van mening dat op basis van de huidige formatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden.

 

Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen:

 • Rentepercentage bedraagt 1,5%;
 • Geen kostenindexatie
 • Geen opbrengstenindexatie
 • De geplande afzet is gebaseerd op uitgangspunten in de woonvisie en bedrijventerreinvisie.

 

Ten aanzien van de geraamde nog te maken kosten heeft het college de geactualiseerde berekeningen vanuit de afdeling openbare ruimte gehanteerd.

 

Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten heeft het college de uitgangspunten uit de woonvisie en bedrijventerreinvisie gehanteerd, ten aanzien van geraamde capaciteit geldt:

 • Woningen: woningbouwaantallen zijn conform woningbouwprogramma
 • Bedrijventerrein: uitgeefbare hectares zijn conform bedrijventerreinvisie

 

De risico's zijn nader toegelicht in de paragraaf grondbeleid en de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag. 

 

 

Overige voorraden

Overige voorraden (bedragen x €1.000) Saldo 1-1-2018 Mutatie boekjaar Saldo 31-12-2018
Voorraad gebouwen 778 14 792
Voorraad geschenken 3 -3 0
Totaal 781 11 792

 

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Vorderingen (bedragen x € 1.000)

Saldo

31-12-2018

Saldo

31-12-2017

Vorderingen op openbare lichamen 8.118 8.914
Belastingvorderingen 373 376
Overige vorderingen 1.159 1.658
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 8.112 13.537
Totaal 17.762 24.486

 

In bovenstaand overzicht is een voorziening opgenomen voor dubieuze debiteuren.

Schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)

Saldo

31-12-2018

Saldo

31-12-2017

Schatkistbankieren 8.112 13.537

 

Specificatie uitzettingen in ’s Rijks schatkist:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)
  Verslagjaar
(1) Drempelbedrag 514
  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen                           461                    529                    470                    444
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag                               -                          -                          -                          -  
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag                              34                    102                       43                       17
(1) Berekening drempelbedrag
  Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar                      68.584      
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen                      68.584      
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat                               -        
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 514      

 

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)                      41.505               48.109               43.199               40.827
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen                           461                    529                    470                    444

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

 

Liquide middelen (bedragen x €1.000)

Saldo 31-12-2018

Saldo 31-12-2017

Kas 2 1
Bank 486 468
Totaal 488 469

 

Alle liquide middelen staan ter onmiddellijke beschikking van de gemeente.

Overlopende activa

Overlopende activa (bedragen x €1.000)

Saldo 31-12-2018

Saldo 31-12-2017

Vooruitbetaalde bedragen 1                         5
Nog te ontvangen bedragen 1.089 1.608
Totaal  1.090 1.613

Passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Reserves (bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2018

Saldo 31-12-2017

Algemene reserve

5.604

9.767

Bestemmingsreserves

31.807

31.737

Resultaat na bestemming

496

3.177

Totaal

37.907

44.680

 

Het verloop van de reserves wordt hieronder toegelicht:

(Bedragen x € 1.000) 

Algemene reserve

Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Buffer om in uiterste noodzaak incidentele onverwachte/onvoorziene uitgaven maar ook rekening tekorten te dekken.

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

 

1.000

3.269

 

Algemene reserve - Totaal

6.846

1.000

3.269

4.577

Reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar

Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Het te verdelen resultaat van de exploitatie toe te voegen aan het eigen vermogen 

Resultaatbestemming 2017

 

 

3.177

 

Reserve saldo van de rekening - Totaal

3.177

0

3.177

0

Reserve grondexploitatie

Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Buffer voor activiteiten verband houdend met de exploitatie van gronden voor woningbouw en bedrijfsterreinen.

Complex Echelpoel III te Weerselo

 

107

 

 

Complex Diezelkamp te Saasveld

2

 

Complex Rossum Noord

11

 

Complex Kraakenhof te Lattrop

87

 

Complex Commanderie te Ootmarsum

35

 

Complex Noord Deurningen

106

 

Complex Tilligte West

133

 

Complex Kafmolen te Denekamp

0

 

Complex Pierik te Denekamp

86

 

Complex Reestman te Weerselo

6

 

Complex De Schil te Rossum

 

6

Complex Deurninger Esch

 

1

Complex Brookhuis te Ootmarsum

 

98

Verliesvoorziening De Mors te Ootmarsum

 

1.341

Verliesvoorziening Sombeek te Denekamp

 

196

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

 

814

Kosten grondbeleid

 

10

Reserve grondexploitatie - Totaal

2.921

572

2.465

1.028

Reserve verbeteren toeristische entrees kernen/rotondes

Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Incidenteel realisering kunstwerken.

 

 

 

 

 

Reserve kunst - Totaal

34

0

0

34

Reserve onderhoud gebouwen

Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Spreiden van de lasten welke voortvloeien uit het groot onderhoud van diverse gemeentelijke gebouwen (met uitzondering van onderwijsgebouwen).

Dotatie aan reserve onderhoud gebouwen

 

475

 

 

Onderhoudskosten

 

166

Reserve onderhoud gebouwen - Totaal

1.774

475

166

2.082

Reserve dividend WMO Beheer

Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Afgezonderd houden van algemene reserve en (deels) inzetten om verlies structureel dividend als gevolg van verkoop te compenseren.

 

 

 

 

 

Reserve dividend WMO Beheer - Totaal

8.000

0

0

8.000

Reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure projecten

Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Dekking kapitaallasten investeringen 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

 

4.500

 

 

Kapitaallasten

 

 

31

 

Reserve majeure projecten

 

 

43

 

Reserve  dekking afschrijvingen investeringen majeure projecten - Totaal

6.677

4.500

74

11.102

Reserve majeure projecten

Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Realiseren viertal majeure projecten uit het collegeprogramma 'Bouwen aan de toekomst'.

Reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure projecten

 

143

 

 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

 

33

Ondernemersloket

 

57

Sanering onderlaag kunstgras RSC

 

100

Bijdrage 4 kleedkamers DTC en privatisering

 

20

Uitvoering dorpsplan plus Tilligte

 

16

Laadpalen gemeentehuis voor elektrisch rijden

 

0

Kanaal Almelo Nordhorn

 

4

Afkoop groot onderhoud sport

 

347

Voorbereidingskosten no regret-maatregelen Bisschopstraat

 

23

Reserve majeure projecten - Totaal

498

143

601

40

Reserve conversie aandelen Vitens

Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Reserveren opbrengst aandelen ter aflossing lening.

Aflossing lening Vitens

 

 

189

 

Reserve conversie aandelen Vitens - Totaal

754

0

189

565

Reserve wegen en kunstwerken

Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Spreiden van de lasten welke voortvloeien uit het groot onderhoud van wegen en kunstwerken.

 

 

 

 

 

Reserve wegen en kunstwerken - Totaal

1.000

0

0

1.000

Reserve GRP

Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Reserveren gelden voor opstellen nieuw GRP

 

 

 

 

 

Reserve wegen en kunstwerken - Totaal

2.000

0

0

2.000

Reserve Agenda van Twente

Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Opvangen extra lasten Agenda van Twente

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

 

985

 

 

Agenda van Twente

 

 

66

 

Reserve Agenda van Twente - Totaal

0

985

66

919

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Vrij beschikbare algemene middelen

Reserve grondexploitatie

 

814

 

 

Algemene reserve

3.269

1.000

Resultaatbestemming 2017

2.730

 

Saldo meerjarenbegroting 2018

24

 

Saldo koersdocument

143

 

Deregulering bestemmingsplannen

 

10

Volkshuisvesting

 

82

Reductie verkeersborden in kernen Dinkelland

 

3

Realisering Dorpsbieb Weerselo

 

80

Reserve Majeure projecten

33

1.000

Lagere exploitatiebijdrage zwembad

 

74

Maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie IHP

 

254

Duurzaamheid/energietransitie

 

243

Initiatieven realiseren parkeersysteem

 

13

Reserve Agenda van Twente

 

985

Reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure projecten

 

3.600

Onderzoek eenrichtingsverkeer Nicolaasplein

 

2

Mijn Dinkelland 2030

 

144

Van uitbreiding naar inbreiding

 

212

Saldo 1e programmajournaal 2018

 

242

Extra capaciteit vergunningverlening

 

182

Implementatie omgevingswet

 

349

Implementatie Twente model inkoop WMO en Jeugd

 

360

Vervangen stalen leidingen zwembad Kuiperberg

 

60

Afboeken boekwaarde Dorper Esch

 

1.368

Aantrekkelijke openbare ruimte

 

70

Saldo 2e programmajournaal 2018

 

1.618

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen - Totaal

11.001

7.014

11.951

6.064

Reserves - Totaal

44.680

14.689

21.958

37.411

De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten:

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Saldo

31-12-2018

Saldo

31-12-2017

Verplichtingen, verliezen en risico's

2.743

2.686

Door derden beklemde middelen

2.726

1.959

Toekomstige verplichtingen

122

243

Totaal

5.590

4.888

 

Het verloop van de voorzieningen wordt hieronder toegelicht:

(Bedragen x € 1.000) 

Voorziening pensioenaanspraken en wachtgelden wethouders

Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: (Oud-)wethouders kunnen op basis van hun rechtspositie aanspraak maken op een pensioenuitkering. Om aan deze toekomstige verplichting te kunnen voldoen, is deze voorziening in het leven geroepen.

Storting pensioen aanspraken wethouders

 

282

 

 

Pensioen uitkeringen

 

 

225

 

Voorziening pensioenaanspraken en wachtgelden wethouders - Totaal

2.686

282

225

2.743

Voorziening liquidatie Top Craft

Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Dekking van toekomstige kosten verband houdend met de herstructurering/ontmanteling van de Gemeenschappelijke Regeling WOT en Top-Craft.

Afrekening 2018

 

 

32

 

Afbouw voorziening

 

 

90

 

Voorziening liquidatie Top Craft - Totaal

243

0

121

122

Voorziening riolering

Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Egalisatierekening die dienst om ongewenste schommelingen (sterke fluctuatie) van door de gemeente aan burgers in rekening te brengen tarieven voor rioolrecht op te vangen. Uitgangspunt hierbij is kostendekkende tarieven voor rioolrecht.

Toevoeging exploitatieoverschot

 

693

 

 

Voorziening riolering - Totaal

1.045

693

0

1.738

Voorziening afval

Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Egalisatierekening die dient om ongewenste schommelingen (sterke fluctuatie) van door de gemeente aan burgers in rekening te brengen tarieven voor afvalstoffenheffing en reinigingsrecht op te vangen. Uitgangspunt hierbij is kostendekkende tarief.

Exploitatietekort

 

74

 

 

Voorziening afval - Totaal

914

74

0

987

Voorzieningen - Totaal

4.888

1.049

347

5.590

 

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

 

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Vaste schulden (bedragen x € 1.000)

Saldo

31-12-2018

Saldo

31-12-2017

Rentetypische looptijd 1 jaar of langer

 

 

Onderhandse leningen:

 

 

- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

                    540

                    617

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

30.022

33.314

Totaal

             30.562

             33.931

 

Er is € 3.369.000 afgelost waardoor het totaal aan leningen komt op € 30.562.000. De totale  rentelast voor het jaar met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 825.000 (vorig jaar € 907.000). Er zijn geen nieuwe leningen aangetrokken.

 

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

 

Netto-vlottende schulden (bedragen x € 1.000)

Saldo

31-12-2018

Saldo

31-12-2017

Rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

 

 

Overige schulden:

 

 

Crediteuren

                 5.605

5.399

Waarborgsommen

48

49

Totaal

5.654

5.448

 

Overlopende passiva

 

Overlopende passiva (bedragen x €1.000)

Saldo

31-12-2018

Saldo

31-12-2017

Van EU en NL overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen op specifieke uitkeringen

870

1.476

Transitorische rente

173

179

Nog te betalen bedragen

806

450

Totaal

1.850

2.105

 

Specificatie van derden ontvangen bedragen voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel:

 

Overlopende passiva van derden ontvangen bedragen

Saldo

1-1-2018

Stortingen 

Onttrekkingen

 Saldo 

31-12-2018

Regeling:

 

 

 

 

ILG Nationaal Landschap

57

 

19

                    38

Opstellen van 8 bedrijfsnatuurplannen

3

 

3

                      -

IMG: project Weerselo

894

 

894

                      -

Gemeentelijk energieloket 2.0

37

 

12

                    25

Herontwikkeling Maddog Grotestraat Denekamp

200

 

200

                      -

Herstel omgeving Kuiperberg

40

 

23

                    17

Trambaan Oldenzaal Denekamp

27

 

19

                      9

Planuitwerking Natura 2000

200

1.301

814

                  687

Kanaal Almelo Nordhorn

14

 

6

                      8

Verkeersveiligheid

5

103

74

34

Subsidie tuin- en parkaanleg Engelse Tuin Ootmarsum

0

33

5

                    28

Subsidie cultuureducatie

0

15

 

                    15

Subsidie stuwwallenroute

0

9

 

9

Totaal

1.476

1.463

2.068

                 870

 

Niet uit de balans opgenomen rechten/verplichtingen

Recht op verliescompensatie in het kader van de vennootschapsbelasting

 

De gemeente Dinkelland heeft een bedrag van € 1.931.000 buiten de balans opgenomen onder de activa zijde van de gemeentelijke balans. Dit betreft het toekomstige recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 

Fiscaal resultaat 2018  € -7.000

Fiscaal van toepassing zijnde belastingpercentage 20%

 

 
bedragen in €
Fiscaal resultaat 2018  €            -7.000
Bijstelling verrekenbaar verlies eerdere jaren  €       -604.000
Verrekenbaar verlies eerdere jaren  €   -1.320.000
Verrekenbaar verlies  € -1.931.000 

 

Overige niet in de balans opgenomen rechten

Verrekening Btw

In september 2017 hebben wij naar de Belastingdienst een brief gestuurd  waarin wij verzocht hebben om met terugwerkende kracht vanaf 2012 een aantal btw bedragen alsnog in aftrek te mogen brengen. Dit onder andere op basis van recente jurisprudentie in een aantal btw zaken, wijzigingen in gemeentelijk beleid zoals de privatisering van het onderhoud van de buitensportaccommodaties wat ook gevolgen heeft voor de btw aftrek en wijziging in de systematiek van aftrek btw op de algemene kosten en de kosten van het ambtelijk apparaat. Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2018  (maart 2019) is er helaas nog geen uitsluitsel over onze brief. De discussie met de Belastingdienst gaat vooral over de btw op de algemene kosten en de kosten van  het ambtelijk apparaat. Omdat deze discussie bij meerdere gemeenten speelt is het wachten op landelijke richtlijnen/afspraken.  Zodra wij definitief bericht hebben ontvangen van de Belastingdienst over onze brief van mei 2017, zullen wij u met een raadsbrief informeren over de uitkomsten. In het verlengde van onze brief van mei 2017 hebben wij in 2018 ook bezwaar gemaakt tegen de beschikking van het btw compensatiefonds met betrekking tot  2017.

 

Boekenonderzoek

Door de Belastingdienst is in 2018 een boekenonderzoek (op alle fiscale aspecten, m.u.v. vennootschapsbelasting) opgestart met betrekking tot het jaar 2016. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening (maart 2019) warren de uitkomsten van het boekenonderzoek nog niet bekend:

 

Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen of garantstellingen:

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. De garantstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Geldnemer (bedragen x € 1.000)

Aard / omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Percentage dekking

Restant per 31-12-2018

Stichting Mijande Wonen

garantie

1.374

100%

1.237

St. Bibliotheek Dinkelland

garantie

330

100%

263

St. Zorggroep Sint Maarten

garantie

913

100%

528

 

 

2.617

 

2.028

 

De borgstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Geldnemer (bedragen x € 1.000)

Aard / omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Restantschuld per 31-12-2018

Stichting Mijande Wonen

borg WSW

91.500

89.599

 

 

91.500

89.599

Daarnaast staat de gemeente Dinkelland borg voor een tweetal geldleningen van Veiligheidsregio Twente. De borgstelling is naar rato van het aantal aandelen en bedraagt € 942.000.

 

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden

 

 

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

 

Lopende contracten

Onderwerp

Looptijd

Contractwaarde

Per jaar

Raamovereenkomst asfaltonderhoud

3 jaar vanaf 2016

verlengingsmogelijkheid met 2 x 1 jaar

€ 800.000

Raamovereenkomst reiniging kolken en lijnafwatering

3 jaar vanaf eind 2015

verlengingsmogelijkheid met 2 x 1 jaar

€ 36.700

 

Overeenkomst onderhoud Abri’s

10 jaar vanaf 1-11-2015

optionele verlenging met 10 jaar

€ 15.000 (opbrengsten)

Energielevering: elektriciteit

2016 t/m 2018

 

€ 175.000

Energielevering: aardgas

 2016 t/m 2018

€ 185.000

Maatwerk Vervoer (leerlingenvervoer, regiotaxivervoer, dagbestedingsvervoer en jeugdzorgvervoer)

 

1 juli 2017 t/m 30 juni 2020

Optionele verlenging is 3 x 1 jaar

€ 1.000.000

Ritreservering, -informatie en -advies Twente (RIA Twente)

1 okt  2017 t/m 30 juni 2020

Optionele verlenging is 3 x 1 jaar

€ 575.000 voor 12 gemeenten

Maatwerkvoorziening alle leeftijden en jeugdzorg

t/m eind 2018

€ 4.500.000

Huishoudelijke ondersteuning

2018 met optionele verlenging van  5 x 1 jaar

€ 2.500.000

Raamovereenkomst Grootonderhoud Openbare Verlichting

2017 t/ 2018 met optionele verlenging van 2 x 1 jaar

Varieert per jaar

Raamovereenkomst trapliften

2017 t/m 2020 met optionele verlenging van 2 x 1 jaar

Varieert per jaar

Uitbesteding afvalinzameling en -verwerking

2016 t/m 2020

Daarna jaarlijks verlengbaar

€ 850.000

Overeenkomst Maintain Dorper Esch

Start na oplevering verbouwing Dorper Esch. Looptijd 30 jaar

Varieert per jaar

Gemiddeld per jaar € 335.000

Accountantsdiensten

Boekjaar 2017 t/m 2019

met een optionele verlenging van 3 x 1 jaar

€ 60.000

 

Gebeurtenissen na balansdatum

Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie omtrent de feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen en verwerkt. Er hebben zich na het opmaken van de jaarrekening geen gebeurtenissen van betekenis voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum.

Toelichting en analyse op de baten en lasten

Programma's

Onderstaand zijn de belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging toegelicht voor ieder afzonderlijk programma en thema (basisprincipe is dat verschillen boven het grensbedrag van € 25.000 worden toegelicht). De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de gerealiseerde baten en lasten zijn ook reeds benoemd in de nota van aanbieding en de programmaverantwoording 2018 in het jaarverslag 2018, dat een onlosmakelijk deel vormt van deze jaarrekening 2018.

 

Programma Krachtige Kernen

Thema Wonen en vastgoed

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 5.783 7.377 7.056 -321
Lasten 9.803 10.987 11.829 -842
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -4.020 -3.611 -4.773 -1.163
Onttrekkingen aan reserves 1.991 1.204 2.705 1.501
Toevoegingen aan reserves 135 506 572 -66
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -2.164 -2.913 -2.640 272

 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen  
* Landinrichting Saasveld Gammelke (budget wordt overgeheveld naar het volgend dienstjaar voor € 13 k)     
  51  
* Omgevingsverguningen en overige activiteiten WABO  45  
* Ruimtelijke procedures 92  
* Juridische advisering (budget wordt overgeheveld naar het volgend dienstjaar voor € 47 k)    
  47  
* Exploitatiebijdrage Haarspit 59  
        294
Nadelen
Kosten inzake kavelruil -18  
        -18
* Per saldo overige voor- en nadelen   -4
Totaal voordeel per saldo   272

 

Thema Mobiliteit en bestendigheid

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 5.037 5.158 5.398 239
Lasten 12.193 10.808 10.993 -185
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -7.156 -5.649 -5.595 55
Onttrekkingen aan reserves 489 415 336 -80
Toevoegingen aan reserves 102 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -6.769 -5.234 -5.259 -25
De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen  
Herinrichting centrum Denekamp (budget wordt overgeheveld naar het volgend dienstjaar)     
  30  
        30
Nadelen  
Bermen en sloten -18  
Opruiming explosieven vliegveld Twente -43  
        -61
* Per saldo overige voor- en nadelen   6
Totaal nadeel per saldo   -25

Thema Maatschappelijke voorzieningen

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 691 696 788 92
Lasten 5.712 6.740 6.633 107
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -5.021 -6.044 -5.845 199
Onttrekkingen aan reserves 3.192 2.756 2.690 -66
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -1.829 -3.288 -3.155 133

 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen
* Huisvestingskosten onderwijs 53  
* Binnensportaccommodaties en zwembaden (budget voor onderzoeksopdrachten wordt overgeheveld naar het volgend dienstjaar voor een bedrag van € 95 k met dekking van reserve van € 84 k)     
82  
* Mijn Dinkelland 2030 (budget wordt overgeheveld naar het volgend dienstjaar)  14  
* Subsidies molens 28  
    177
Nadelen
* Openbare bibliotheek -53  
    -53
* Per saldo overige voor- en nadelen   9
Totaal voordeel per saldo   133

 

Programma Economische kracht & werk

Thema Vrijetijdseconomie

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 40 135 82 -54
Lasten 488 621 488 134
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -448 -486 -406 80
Onttrekkingen aan reserves 5 41 17 -24
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -443 -445 -388 56
De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen  
Uitvoering beleid recreatie en toerisme (budget wordt overgeheveld naar het volgend dienstjaar voor een bedrag van € 15 k) 27  
     
* Kunstwerken op rotondes(budget wordt overgeheveld naar het volgend dienstjaar voor een bedrag van € 34 k)    
  34  
        61
Nadelen  
       
        0
* Per saldo overige voor- en nadelen   -5
Totaal voordeel per saldo   56

Thema Ondernemen en arbeidsmarkt

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 43 56 36 -19
Lasten 480 538 517 21
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -437 -482 -480 2
Onttrekkingen aan reserves 107 102 72 -30
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -331 -381 -409 -28

 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen
*    
    0
Nadelen  
* Bevordering handel en ambacht -9  
* Lagere huurinkomsten Avia Tankstation -14  
    -23
* Per saldo overige voor- en nadelen   -5
Totaal nadeel per saldo   -28

 

Thema Plattelandseconomie

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 0 1.089 838 -251
Lasten 156 1.245 970 275
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -156 -156 -133 24
Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -156 -156 -133 24

 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen
* Uitvoering Plattelandstoerisme 25  
    25
Nadelen
   
    0
* Per saldo overige voor- en nadelen   -1
Totaal voordeel per saldo   24

 

Programma Omzien naar elkaar

Thema Zelf

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 5 282 266 -16
Lasten 1.070 680 679 1
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -1.065 -398 -413 -15
Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -1.065 -398 -413 -15

 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen
   
    0
Nadelen  
* Eigen bijdrage Wmo (CAK) -16  
    -16
* Per saldo overige voor- en nadelen   1
Totaal nadeel per saldo   -15

 

Thema Samen

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 3.299 3.613 3.845 232
Lasten 10.989 11.371 11.014 356
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -7.689 -7.757 -7.170 588
Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -7.689 -7.757 -7.170 588

 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen
* Sportbeleid 17  
* Bijstandsuitkeringen 33  
* Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 108  
* Sociale werkvoorziening  134  
* Minimabeleid/schuldhulpverlening 74  
* Heroriëntatie toegankelijke voorzieningen 74  
* Beleidsadviezen/Wmo algemeen 72  
* Huisvesting en begeleiding statushouders 145  
    657
Nadelen
* Jeugd en jongerenwerk -22  
* Wmo hulpmiddelen -52  
    -74
* Per saldo overige voor- en nadelen   5
Totaal voordeel per saldo   588

 

Thema Overdragen

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 170 200 189 -11
Lasten 8.880 11.525 11.850 -325
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -8.710 -11.325 -11.661 -335
Onttrekkingen aan reserves 150 524 524 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -8.560 -10.802 -11.137 -335

 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen
* Wmo hulp bij het huishouden 27  
* Wmo ondersteuning zelfstandig leven (OZL) 188  
* Stimuleringsfonds sociaal domein (budget wordt overgeheveld naar het volgend dienstjaar voor een bedrag van € 110 k)    
110  
* Wmo ondersteuning maatschappelijke deelname 59  
* Jeugdgezondheidszorg uniform 17  
* Voor- en vroegschoolse educatie 14  
    415
Nadelen
* Participatie en re-integratie -35  
* Wmo vervoer -26  
* Jeugdzorg -712  
    -773
* Per saldo overige voor- en nadelen   23
Totaal nadeel per saldo   -335

Opmerking m.b.t. eigen bijdragen Wmo

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau.

 

Programma Burger en bestuur

Thema Samenwerking

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 30 0 1 1
Lasten 310 384 384 -0
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -280 -384 -383 1
Onttrekkingen aan reserves 0 66 66 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -280 -318 -317 1

 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen  
*    
    0
Nadelen  
*  
    0
* Per saldo overige voor- en nadelen   1
Totaal voordeel per saldo   1

Thema Dienstverlening

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 570 590 474 -116
Lasten 3.122 3.264 3.168 96
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -2.551 -2.674 -2.693 -20
Onttrekkingen aan reserves 169 0 0 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -2.382 -2.674 -2.693 -20

 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen
* Lagere dotatie wethouderspensioenen 76  
    76
Nadelen  
* Kosten verkiezingen, introductie en installatie raad -16  
* Juridische controlling -30  
* Invorderingskosten -38  
* Niet opgelegde dwangsommen milieuhandhaving -15  
    -99
* Per saldo overige voor- en nadelen   3
Totaal nadeel per saldo   -20

 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
BATEN         
A. Lokale heffingen 6.861 6.854 6.893 38
B. Algemene uitkeringen  31.806 31.984 31.973 -11
C. Dividend  1.236 1.302 1.421 119
D. Saldo financieringsfunctie  310 310 175 -135
E. Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0
F. Overhead 101 92 94 2
G. Vennootschapsbelasting 0 0 0 0
H. Onvoorzien 0 0 0 0
TOTAAL BATEN  40.314 40.542 40.556 14
LASTEN        
A. Onroerendezaakbelasting 47 47 53 7
B. Algemene uitkeringen  32 32 32 0
C. Dividend  11 11 10 -1
D. Saldo financieringsfunctie  -179 -235 -57 178
E. Overige algemene dekkingsmiddelen 949 475 407 -68
F. Overhead 7.448 7.280 7.332 52
G. Vennootschapsbelasting 0 0 0 0
H. Onvoorzien 40 0 0 0
TOTAAL LASTEN  8.348 7.611 7.778 167
         
Saldo van baten en lasten 31.967 32.931 32.778 -153
Mutaties reserves -298 1.435 1.432 -3
Resultaat van baten en lasten 31.669 34.366 34.210 -156
De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen  
* Baten toeristenbelasting 65  
* Hogere dividendontvangsten 118  
* Belevingsonderzoeken 21  
        204
Nadelen
* Eindheffing WKR -15  
* Baten onroerendezaakbelasting -24  
* Lage renteopbrengsten -225  
* Hogere doorberekening overhead bestuursondersteuning -85  
        -349
* Per saldo overige voor- en nadelen   -11
Totaal nadeel per saldo   -156

 

Kosten van de overhead

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 101 92 94 2
Lasten 7.448 7.280 7.332 52
Kosten van de overhead -7.346 -7.188 -7.238 -50
Waarvan kosten van overhead toe te rekenen aan grondexploitaties        
438 503 503 0
Waarvan dekking  overhead door toerekening aan grondexploitaties        
-438 -503 -503 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -7.346 -7.188 -7.238 -50

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Jaar 2017 0 0 0 0
Jaar 2018 0 0 0 0
Totaalbedrag van heffing voor de vennootschapsbelasting 0 0 0 0

Bijlagen bij de jaarrekening

Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de bijlagen te vinden ter ondersteuning van en verdieping op de jaarrekening. Het gaat hierbij om:

 1. Overzicht van incidentele baten en lasten
 2. Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
 3. Single information, Single audit(SiSa)
 4. Investeren Met Gemeenten (IMG) en Externe veiligheid
 5. Overzicht taakvelden

Bijlage 1 Overzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten

Begrotingstechnisch is over 2018 rekening gehouden met een saldo van incidentele baten en lasten van  € 3.210.000. Hierover bent u geïnformeerd van raadsplan 2018 t/m 2e programmajournaal 2018. In werkelijkheid is er sprake van een saldo van € 2.877.000. Er is sprake van een positief saldo als de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten. Structureel gezien is dit een positieve ontwikkeling.

 

De belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen:

 • Grondexploitatie

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve grondbedrijf;
 • Budgetoverheveling

  • Budgettair neutraal door dekking uit algemene reserve;
 • Projecten volkshuisvesting

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • Majeure projecten

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve majeure projecten;
 • Meerjarig onderhoudsplan gebouwen (MOP)

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve onderhoud gebouwen;
 • Procesgelden;

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • Deregulering bestemmingsplannen;

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • Omgevingswet;

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • Duurzaamheid en energietransitie;

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • Maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie;

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • Van uitbreiding naar inbreiding;

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • Afboeken boekwaarde Dorper Esch;

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • Realisering dorpsbieb Weerselo;

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • Lagere exploitatiebijdrage zwembad;

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • Aanvullende bijdrage aan Agenda van Twente;;

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve Agenda van Twente;

 • Resultaat meerjarenraming en tussentijdse rapportages;

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • Vrijval voorziening Top Craft;
 • Lasten m.b.t. installatie nieuwe raad;
 • Baten en lasten m.b.t. opruiming explosieven vliegveld Twente;
 • Regionale acquisitie;
 • Retail voucher detailhandelsvisie;
 • Baten en lasten plan Kuiperberg;
 • Baten en lasten Natura 2000;
 • Aanschaf bloemenzaad ten bate van bestuivers;
 • Aanplant drachtbomen voor biodiversiteit;
 • Werkzaamheden aantrekkelijke openbare ruimte;
 • Oprichting volkstuinen;
 • Baten en lasten trambaan Oldenzaal – Denekamp;
 • Sanering Diepengoor;
 • Energieloket 2.0;
 • Kosten juridische zaken;
 • Bodemonderzoek Hopmanstraat 30 te Denekamp;
 • Sloop gedeelte voormalig gemeentehuis te Weerselo;

  In de volgende tabel worden de incidentele mee- en tegenvallers over 2018 weergegeven (afgerond op € 1.000).

Programma Begroting/Werkelijk Lasten Baten Toevoeging reserve Beschikking reserve Saldo incidentele lasten en baten
RP 11 KR KERNEN, WONEN-VASTGOED Begroting 1.869 533 506 1.204 692
  Werkelijk 1.921 998 71 2.204 644
             
RP 12 KR KERNEN, MOBILITEIT-BEST Begroting 494 0 0 364 130
  Werkelijk 557 99 0 304 352
             
RP 13 KR KERNEN, MTSCH VOORZIENI Begroting 2.756 0 0 2.756 0
  Werkelijk 2.690 0 0 2.690 0
             
RP 21 EC KRACHT&WERK, VRIJETIJDS Begroting 125 84 0 41 168
  Werkelijk 54 37 0 17 74
             
RP 22 EC KRACHT&WERK, ONDERN-ARB Begroting 125 10 0 102 33
  Werkelijk 85 0 0 72 13
             
RP 23 EC KRACHT&WERK, PLATTEL EC Begroting 1.089 1.089 0 0 2.178
  Werkelijk 838 838 0 0 1.675
             
RP 31 OMZIEN NAAR ELKAAR, ZELF Begroting 10 0 0 0 10
  Werkelijk 0 0 0 0 0
             
RP 32 OMZIEN NAAR ELKAAR, SAMEN Begroting 0 0 0 0 0
  Werkelijk 0 90 0 0 90
             
RP 33 OMZIEN NAAR ELKAAR, OVERDR Begroting 524 0 0 524 0
  Werkelijk 524 0 0 524 0
             
RP 81 BURGER EN BESTUUR, DIENSTV Begroting 0 0 0 0 0
  Werkelijk 29 0 0 0 29
             
RP 83 BURGER EN BESTUUR, SAMENW Begroting 66 0 0 66 0
  Werkelijk 66 0 0 66 0
             
RP 99 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Begroting 2.077 642 642 2.077 0
  Werkelijk 2.074 642 642 2.074 0
             
             
  Begroting 9.133 2.357 1.148 7.133 3.210
  Werkelijk 8.837 2.704 713 7.951 2.877

 

Bijlage 2 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wet Normering en bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in werking getreden (WNT). De WNT bevat vooral een regeling over de hoogte van de bezoldiging en de ontslagvergoeding van topfunctionarissen, en ook over de openbaarmaking van deze gegevens.

 

De gemeentesecretaris van Dinkelland heeft binnen de gemeente Dinkelland een onbezoldigde functie. Hij bekleedt binnen de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen een bezoldigde functie als algemeen directeur en in het kader van de WNT is zijn bezoldiging vermeld in de jaarstukken 2018 van Noaberkracht.

 

De griffier van de gemeente Dinkelland heeft binnen Dinkelland een bezoldigde functie.

(bedragen x € 1) Huitema O.J.R.J.
Functiegegevens Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking? Nee
   
Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen    101.566
Beloningen betaalbaar op termijn                 15.272
Subtotaal        116.837
   
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum     189.000
   
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  
Totale bezoldiging      116.837
   
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.
   
Gegevens 2017  
(bedragen x € 1) Huitema O.J.R.J.
Functiegegevens Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking?  Nee 
Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen       99.885
Beloningen betaalbaar op termijn         14.106
Subtotaal         113.990
   
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum      181.000
   
Totale bezoldiging        108.124
NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE
Grobben E.M. Gemeentesecretaris

 

Foutherstel 2016 n.a.v. brief 16 oktober 2018 met kernmerk 2018-0000798309 van Ministerie BZK.
(bedragen x € 1) Huitema O.J.R.J. Damer A.B.A.M.
Functiegegevens Griffier Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1 1
Gewezen topfunctionaris? nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja
     
Individueel WNT-maximum    179.000    179.000
     
Beloning  92.448 0
Belastbare onkostenvergoedingen     29 0
Beloningen betaalbaar op termijn 12.655  0
Subtotaal 105.132  0
-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0
Totaal bezoldiging 105.132 0
     
Verplichte motivering indien overschrijding N.v.t. N.v.t.
     
Gegevens 2015    
Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1 1
     
Beloning 90.320 0
Belastbare onkostenvergoedingen  44 0
Beloningen betaalbaar op termijn 13.125 0
Totaal bezoldiging 2015 103.489 0

 

Bijlage 3 Single information Single audit(SiSa)

Single audit Single information (SiSa)

 

Bijlage 4 Investeren Met Gemeenten (IMG)

Investeren Met Gemeenten

  Beschikkings-nummer provincie Project afgerond / eindverant-woording Ja-Nee In de verlenings-beschikking opgenomen subsidie voor dit project Besteed tlv provinciale middelen 2018 (conform baten/lasten-stelsel)   Cumulatief besteed tlv provinciale middelen 2018 (conform baten/lasten-stelsel) Cumulatief besteed tlv gemeentelijke middelen dec 2018 (conform baten/lasten-stelsel) Geplande einddatum Optionele toelichting op één van de voorgaande kolommen
Besteed t.l.v. gemeentelijke middelen 2018 (conform baten/lasten-stelsel)
Aard controle D1 D1 R R R R R D1 D1
Centrum Weerselo 1507771: 2011/0161443 2018/0458088 Ja € 110.000 € 0 € 0 € 110.000 € 110.000 1-1-2018  
Masterplan Ootmarsum 2010/0167924 2016/0120138 Ja € 2.826.000 € 0 € 0 € 2.826.000 € 3.448.117 1-4-2018  
Herinrichting Centrum Weerselo 1657813: 2011/0325439 2012/0032018 2016/0033886 2018/00009021 Nee € 1.127.850 € 893.760 € 977.186 € 1.127.850 € 1.444.203 1-1-2020  
Mobiliteit 2018 2018/0305069 Ja € 103.443 € 74.040 € 178.610 € 74.040 € 178.610 31-12-2018  
Gedragsbeïnvloeding projecten en een aantal infrastructurele maatregelen 2017/0174471 Ja € 103.443 € 64.393 € 193.179 € 98.394 € 238.513 31-12-2018  

Bijlage 5 Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

 

  2018 Begroting 2018 Werkelijk 2018 Saldo
0.1      
Bestuur      
I 0 -1 1
U 1.773 1.736 37
Totaal Bestuur 1.773 1.734 38
       
Totaal 0.1 1.773 1.734 38
       
0.10      
Mutaties reserves      
I -5.325 -6.624 1.299
U 981 1.047 -66
Totaal Mutaties reserves -4.344 -5.577 1.233
       
Totaal 0.10 -4.344 -5.577 1.233
       
0.11      
Resultaat van de rekening van baten en lasten      
I -4.590 -4.590 0
U 2.897 2.897 0
Totaal Resultaat van de rekening van baten en lasten -1.693 -1.693 0
       
Totaal 0.11 -1.693 -1.693 0
       
0.2      
Burgerzaken      
I -519 -468 -51
U 947 896 51
Totaal Burgerzaken 427 427 0
       
Totaal 0.2 427 427 0
       
0.4      
Overhead      
I -92 -94 2
U 7.280 7.332 -52
Totaal Overhead 7.188 7.238 -50
       
Totaal 0.4 7.188 7.238 -50
       
0.5      
Treasury      
I -1.612 -1.596 -16
U -223 -47 -176
Totaal Treasury -1.835 -1.643 -192
       
Totaal 0.5 -1.835 -1.643 -192
       
0.61      
Ozb woningen      
I -3.794 -3.723 -71
U 393 391 2
Totaal ozb woningen -3.400 -3.332 -69
       
Totaal 0.61 -3.400 -3.332 -69
       
0.62      
Ozb niet-woningen      
I -2.550 -2.558 8
U 47 53 -7
Totaal ozb niet-woningen -2.503 -2.504 2
       
Totaal 0.62 -2.503 -2.504 2
       
0.64      
Belastingen overig      
I -18 -16 -1
U     0
Totaal Belastingen overig -18 -16 -1
       
Totaal 0.64 -18 -16 -1
       
0.7      
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds      
I -31.984 -31.973 -11
U 32 32 0
Totaal Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -31.952 -31.941 -11
       
Totaal 0.7 -31.952 -31.941 -11
       
0.8      
Overige baten en lasten      
I     0
U 631 592 40
Totaal Overige baten en lasten 631 592 40
       
Totaal 0.8 631 592 40
       
1.1      
Crisisbeheersing en brandweer      
I     0
U 1.732 1.715 17
Totaal Crisisbeheersing en brandweer 1.732 1.715 17
       
Totaal 1.1 1.732 1.715 17
       
1.2      
Openbare orde en veiligheid      
I -21 -119 98
U 540 694 -154
Totaal Openbare orde en veiligheid 519 575 -56
       
Totaal 1.2 519 575 -56
       
2.1      
Verkeer en vervoer      
I -296 -361 66
U 3.964 3.959 5
Totaal Verkeer en vervoer 3.668 3.598 70
       
Totaal 2.1 3.668 3.598 70
       
2.2      
Parkeren      
U 5   5
Totaal Parkeren 5   5
       
Totaal 2.2 5   5
       
2.4      
Economische havens en waterwegen      
I -14 -6 -8
U 36 10 26
Totaal Economische havens en waterwegen 23 4 19
       
Totaal 2.4 23 4 19
       
2.5      
Openbaar vervoer      
I -99 -44 -55
U 84 37 47
Totaal Openbaar vervoer -15 -6 -9
       
Totaal 2.5 -15 -6 -9
       
3.1      
Economische ontwikkeling      
I -10 0 -10
U 360 347 14
Totaal Economische ontwikkeling 350 347 4
       
Totaal 3.1 350 347 4
       
3.2      
Fysieke bedrijfsinfrastructuur      
I -1.197 -1.413 216
U 1.253 2.872 -1.619
Totaal Fysieke bedrijfsinfrastructuur 56 1.459 -1.403
       
Totaal 3.2 56 1.459 -1.403
       
3.3      
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen      
I -121 -113 -8
U 110 102 8
Totaal Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -11 -11 0
       
Totaal 3.3 -11 -11 0
       
3.4      
Economische promotie      
I -465 -531 66
U 337 274 63
Totaal Economische promotie -128 -257 129
       
Totaal 3.4 -128 -257 129
       
4.1      
Openbaar basisonderwijs      
U 18 17 0
Totaal Openbaar basisonderwijs 18 17 0
       
Totaal 4.1 18 17 0
       
4.2      
Onderwijshuisvesting      
I   -15 15
U 1.078 1.057 21
Totaal Onderwijshuisvesting 1.078 1.042 36
       
Totaal 4.2 1.078 1.042 36
       
4.3      
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken      
I -101 -97 -3
U 1.050 1.045 5
Totaal Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 949 948 2
       
Totaal 4.3 949 948 2
       
5.1      
Sportbeleid en activering      
I 0   0
U 146 116 29
Totaal Sportbeleid en activering 146 116 29
       
Totaal 5.1 146 116 29
       
5.2      
Sportaccommodaties      
I -609 -716 107
U 4.078 4.025 53
Totaal Sportaccommodaties 3.469 3.309 160
       
Totaal 5.2 3.469 3.309 160
       
5.3      
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie      
I -8 -8 0
U 191 188 3
Totaal Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 184 181 3
       
Totaal 5.3 184 181 3
       
5.4      
Musea      
I -16 -16 0
U 183 176 7
Totaal Musea 167 161 7
       
Totaal 5.4 167 161 7
       
5.5      
Cultureel erfgoed      
I   0 0
U 87 54 33
Totaal Cultureel erfgoed 87 54 33
       
Totaal 5.5 87 54 33
       
5.6      
Media      
I -17 16 -32
U 515 532 -17
Totaal Media 498 548 -49
       
Totaal 5.6 498 548 -49
       
5.7      
Openbaar groen en (openlucht) recreatie      
I -1.110 -859 -252
U 2.915 2.590 325
Totaal Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.805 1.731 73
       
Totaal 5.7 1.805 1.731 73
       
6.1      
Samenkracht en burgerparticipatie      
I -39 -40 1
U 3.541 3.267 274
Totaal Samenkracht en burgerparticipatie 3.502 3.228 275
       
Totaal 6.1 3.502 3.228 275
       
6.2      
Wijkteams      
I     0
U     0
Totaal Wijkteams     0
       
Totaal 6.2     0
       
6.3      
Inkomensregelingen      
I -3.664 -3.702 38
U 4.488 4.299 188
Totaal Inkomensregelingen 824 597 227
       
Totaal 6.3 824 597 227
       
6.4      
Begeleide participatie      
I   -90 90
U 2.906 2.862 45
Totaal Begeleide participatie 2.906 2.772 134
       
Totaal 6.4 2.906 2.772 134
       
6.5      
Arbeidsparticipatie      
I     0
U 509 547 -38
Totaal Arbeidsparticipatie 509 547 -38
       
Totaal 6.5 509 547 -38
       
6.6      
Maatwerkvoorzieningen (WMO)      
I -52 -60 8
U 846 891 -45
Totaal Maatwerkvoorzieningen (WMO) 794 831 -36
       
Totaal 6.6 794 831 -36
       
6.71      
Maatwerkdienstverlening 18+      
I -280 -348 68
U 4.275 4.042 233
Totaal Maatwerkdienstverlening 18+ 3.995 3.694 302
       
Totaal 6.71 3.995 3.694 302
       
6.72      
Maatwerkdienstverlening 18-      
I     0
U 5.063 5.537 -474
Totaal Maatwerkdienstverlening 18- 5.063 5.537 -474
       
Totaal 6.72 5.063 5.537 -474
       
6.81      
Geëscaleerde zorg 18+      
U     0
Totaal Geëscaleerde zorg 18+     0
       
Totaal 6.81     0
       
6.82      
Geëscaleerde zorg 18-      
U 33 248 -215
Totaal Geëscaleerde zorg 18- 33 248 -215
       
Totaal 6.82 33 248 -215
       
7.1      
Volksgezondheid      
U 1.297 1.258 38
Totaal Volksgezondheid 1.297 1.258 38
       
Totaal 7.1 1.297 1.258 38
       
7.2      
Riolering      
I -3.034 -3.090 56
U 2.594 2.671 -77
Totaal Riolering -440 -420 -21
       
Totaal 7.2 -440 -420 -21
       
7.3      
Afval      
I -1.792 -1.820 28
U 1.546 1.577 -31
Totaal Afval -246 -243 -3
       
Totaal 7.3 -246 -243 -3
       
7.4      
Milieubeheer      
I -16 -1 -15
U 437 410 27
Totaal Milieubeheer 421 409 12
       
Totaal 7.4 421 409 12
       
7.5      
Begraafplaatsen en crematoria      
I -5 -11 6
U 10 22 -12
Totaal Begraafplaatsen en crematoria 5 11 -6
       
Totaal 7.5 5 11 -6
       
8.1      
Ruimtelijke ordening      
I -106 -130 24
U 998 925 73
Totaal Ruimtelijke ordening 892 795 98
       
Totaal 8.1 892 795 98
       
8.2      
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)      
I -5.108 -4.424 -683
U 4.617 4.139 478
Totaal Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -491 -285 -206
       
Totaal 8.2 -491 -285 -206
       
8.3      
Wonen en bouwen      
I -992 -1.101 109
U 3.051 2.810 242
Totaal Wonen en bouwen 2.059 1.708 351
       
Totaal 8.3 2.059 1.708 351
       
0.9      
Vennootschapsbelasting (VpB)      
U   0 0
Totaal Vennootschapsbelasting (VpB)   0 0
       
Totaal 0.9   0 0
       
Eindtotaal 0 -496 496

De lasten en baten zijn per grootboekrekening specifiek gekoppeld aan een (voorgeschreven) taakveld. Deze koppeling is een andere dan die van de grootboekrekeningen met de programma’s zoals gepresenteerd in het overzicht van baten en lasten. Hierdoor bestaat geen rechtstreeks verband tussen de programma’s en de taakvelden.