Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Overige gegevens

Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de controleverklaring, het raadsvoorstel en het raadsbesluit te vinden. 

Controleverklaring

Controleverklaring

De controleverklaring is afzonderlijk bijgevoegd.

Raadvoorstel en raadsbesluit

Raadsvoorstel en -besluit

Voorstel

Wij stellen u voor de jaarstukken 2018 conform vast te stellen en het positief resultaat van €  496.000 als volgt te bestemmen:

                      

                                      a.  Toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar € 289.000;

                                      b.  Toevoeging reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure projecten € 34.000.

 

Na verwerking van bovenstaande bestemming blijft het positieve resultaat over van € 173.000. Conform bestaand beleid wordt dit bedrag gedoteerd aan de reserve incidenteel beschikbaar algemene middelen.

 

Denekamp, 21 mei 2019

 

Burgemeester en Wethouders van Dinkelland,

 

de secretaris,                                                              de burgemeester,

                             

 

 

 

 

 

Besluit

 Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dinkelland in zijn openbare vergadering van 25 juni 2019

 

 

de griffier,                                                       de voorzitter,