Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Bestemmingsplannen vaststellen die voorzien in woningbouwlocaties

Bestemmingsplannen vaststellen die voorzien in woningbouwlocaties

Binnen de regionale bestuursafspraken over woningbouwaantallen en de vastgestelde woonvisie, richt onze aandacht zich op bestemmingsplanprocedures voor nieuwe woningbouwlocaties. De doelstelling is dat er in elke kern voldoende aanbod is. De programmering stemmen wij af op de lokale behoefte. Bij deze opgave werken wij (vaak) samen met particuliere initiatiefnemers. In het kader van de woonvisie wordt iedere twee jaar de programmering verantwoord en geactualiseerd in een tweejaarlijkse uitvoeringsnota Woningbouw. Ook wordt er een kwaliteitskader gebruikt om te beoordelen of bouwplannen van ontwikkelaars goed aansluiten op de vraag van de markt.Toelichting

G
Kwaliteit

In alle kernen geldt dat de uitgifte van woningbouwkavels het afgelopen jaar flink gestegen is. Dit is een wenselijke ontwikkeling, maar brengt ook de vraag met zich mee hoe de woningbouwvoorraad en kavelvoorraad er uitziet en of deze nog voldoende is voor de toekomstige vraag. In alle kernen hebben wij onderzocht wat de concrete behoefte is. Dit hebben wij gedaan door in overleg te treden met kernraden en andere vertegenwoordigers, zoals de woonteams die onderdeel zijn van Mijn Dinkelland 2030!.

 

Uitvoeringsprogramma woningbouw

In de Woonvisie 2016+ is aangegeven dat de woningbouwprogrammering in een tweejaarlijkse Uitvoeringsnota Woningbouw wordt verantwoord en geactualiseerd, inclusief een actueel kwaliteitskader. Dat kwaliteitskader wordt gebruikt om te beoordelen of de plannen van ontwikkelaars goed aansluiten op de marktvraag. Om de kwalitatieve woningbouwprogrammering handen en voeten te geven is aan de Stec-groep gevraagd hierover advies uit te brengen. In 2018 is door Stec de kwalitatieve woonvraag per dorp geïnventariseerd en onderzocht. Daarbij wordt per kern een schets gegeven van de lokale demografische ontwikkeling en verschuiving van de woonbehoefte. De gemeenteraad heeft in 2018 de Uitvoeringsnota Woningbouw vastgesteld. Op basis van de uitvoeringsnota en de kernengespreken zal in 2019 per dorp een woningbouwprogramma door het college worden vastgesteld.

 

Kernenfonds 

Een belangrijk onderdeel voor onze kernen is het benutten van inbreidingslocaties. Om hierin slagvaardig te kunnen handelen, zijn in 2018 gelden beschikbaar gesteld in de vorm van een kernenfonds. In 2018 is dit kernenfonds omgezet tot een 'Stimuleringsregeling binnenstedelijke herontwikkelingslocaties', waardoor wij in 2019 de middelen effectief kunnen inzetten.

 

Website kavels in Dinkelland en woonbeurs

De gemeente Dinkelland heeft in 2018 haar website voor woningbouwkavels geactualiseerd (Kavels in Dinkelland).  Ook in 2018 is er weer een woonbeurs georganiseerd met deelname van marktpartijen en corporatie.

G
Tijd

Continu proces.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.