Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Centrumplan Weerselo (Gebiedsontwikkeling 3.0)

Centrumplan Weerselo (Gebiedsontwikkeling 3.0)

In 2016 zijn de basisdocumenten “ontwikkelingsvisie” en het “handelingskader” voor de centrumontwikkeling van Weerselo vastgesteld. In 2017 zal de invulling en realisatie van projecten die passen in deze basisdocumenten aan bod komen. Voor het centrumplan Weerselo is gekozen voor een proces waarbij wij dichter bij de samenleving willen staan, samen met de inwoners willen bouwen aan vertrouwen en samen invulling willen geven aan de kansen. Op basis van een kansenkaart zijn wij overgegaan tot invulling van het centrumgebied. De komende twee jaar vinden een inhaalslag en een publieke investering plaats, die moeten leiden tot succesfactoren voor verdere vernieuwing: draagvlak bij inwoners en vertrouwen van investeerders, een stevig raamwerk van kwalitatief hoogwaardige en passende openbare ruimte en een juridisch-planologisch kader dat ruimte geeft. Ruimte voor investeerders van binnen en buiten Weerselo en ruimte voor Weerselo-ers zelf om te werken aan een vernieuwd centrum van Weerselo. Meer informatie is te vinden op de internetpagina www.dinkelland.nl/weerselo.

In 2018 willen we de realisatie van de herinrichting van de openbare ruimte, m.u.v het tracé van de huidige provinciale weg afronden. De mogelijkheid daartoe is mede afhankelijk van de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis en de mogelijke plannen voor de ontwikkelingshoek op en nabij de locatie van de voormalige bibliotheek. We verwachten dat de herontwikkeling van het gemeentehuis en de mogelijke plannen voor de ontwikkelingshoek nog de nodige begeleiding vragen. Eveneens wordt er rekening mee gehouden dat deze ontwikkelingen leiden tot vrijkomende locaties elders in het dorp.Toelichting

G
Kwaliteit

De herinrichting van het openbaar gebied is nagenoeg afgerond. Bij die herinrichting zijn ook de voorterreinen van de school, het verzorgingshuis en de kerk betrokken.  De "nieuwbouw" (de bijbouw) van het gemeentehuis is gesloopt en afkomende materialen worden voor een belangrijk deel gebruikt bij een nieuwbouwplan van de aannemer elders. Deze sloop maakte het mogelijk om de Weerselerbeek weer de oorspronkelijke loop te geven. 

 

Het proces om te komen tot verkoop van het voormalig gemeentehuis heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. De met beoogde kandidaat gesloten intentieovereenkomst krijgt geen vervolg. Uit het door kandidaat opgeleverde beslisdocument in de vorm van een businesscase blijkt niet dat haar concept 'versmarkt en horeca' bij marktpartijen leidt tot voldoende interesse zodat voldoende vertrouwen bestaat in een duurzame, toekomstbestendige invulling van dit concept. Evenzo wijkt de op haar plan gebaseerde financiële opbrengst bij verkoop sterk af van de onzerzijds op haar plan gebaseerde berekende waarde.  

G
Tijd

In 2018 is de uitvoering gestart van het herinrichtingsplan. Op 14 december 2018 hebben wethouder Blokhuis en gedeputeerde Van Haaf de formele openingshandeling verricht. De werkzaamheden waren op dat moment nog niet geheel afgerond.

G
Geld

Past binnen de gestelde  financiële kaders.