Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

De vrij toegankelijke professionele organisaties werken samen en vraaggericht

De vrij toegankelijke professionele organisaties werken samen en vraaggericht

De professionele vrij toegankelijke voorzieningen (Wij in de Buurt) gaan in 2018 concrete invulling geven aan het Maatschappelijk Kader. Uitgangspunten hiervoor zijn sterker vraag- en gebiedsgericht werken: de inwoners staan centraal en Wij in de Buurt is hier aanvullend op. Er wordt een werkwijze ontwikkeld waarin inwoners en professionals in coproductie vrij toegankelijke voorzieningen ontwikkelen en aanbieden.

 

Daarnaast werkt Wij in de Buurt verder aan een verbeterde samenwerking tussen de aangesloten organisaties onderling. Dit gebeurt onder andere door het creëren van één herkenbare toegang. Ook wordt gewerkt aan een verbeterde samenwerking met het Team Ondersteuning en Zorg en het Werkplein, zodat ook zij aanvullend zijn op elkaar.

 

De gemeente speelt hierin een faciliterende rol en ondersteunt professionele vrij toegankelijke voorzieningen en inwoners waar nodig. 

 

Daarnaast wordt het project Langgezond.nl meegenomen als onderdeel van de Transformatie vrij toegankelijke voorzieningen. Langgezond.nl is een project om de gezondheid op het gebied van fysiek, cognitie en voeding te meten onder inwoners tussen 65-75 jaar. Hiervoor is nauwe samenwerking met huisartsen en Wij in de Buurt noodzakelijk.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2018 is ingezet op het verder verbeteren van de samenwerking tussen de vrij toegankelijke organisaties binnen Wij in de Buurt. De organisaties hebben gezamenlijk een werkplan opgesteld, waarin staat aangegeven hoe zij uitvoering geven aan een betere samenwerking en het behalen van de effecten in het maatschappelijk raamwerk.

 

Daarnaast is een stuurgroep opgericht, waarin een afvaardiging van de betreffende organisaties zit. Kansen en mogelijkheden voor het verder verbeteren van de samenwerking en meer vraaggericht werken worden daar gedeeld en opgepakt.

 

Het gehele proces neemt meer tijd in beslag dan gepland. Er is gestart met het opstellen van een gezamenlijke visie (tussen Wij in de Buurt, het Werkplein en de gemeente)  en het toewerken naar één toegang, zodat voor onze inwoners helder is waar zij passende hulp en ondersteuning kunnen krijgen. Hier wordt in 2019 volop op ingezet.

G
Tijd

Niet conform gestelde planning. De realisatie van de resultaten duurt langer dan verwacht.

G
Geld

In verband met de niet gerealiseerde resultaten, is het geraamde budget niet volledig besteed.