Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Deelnemen aan het proces Samen werkt Beter, vervolgproces Planuitwerking Lemselermaten, Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek en Bergvennen en Brecklenkampse Veld

Deelnemen aan het proces Samen werkt Beter, vervolgproces Planuitwerking Lemselermaten, Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek en Bergvennen en Brecklenkampse Veld

De planuitwerkingen voor de gebieden Lemselermaten, Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek en Bergvennen en Brecklenkampse veld lopen door in 2018. In de planning is opgenomen dat medio 2018 alle resultaten worden opgeleverd aan de provincie. Alle kosten met betrekking tot de planuitwerking worden betaald door provincie in de vorm van subsidie. Hiervoor geeft de provincie een beschikking af. Zodra de definitieve subsidiebeschikking van de provincie is ontvangen, wordt het ook ter besluitvorming aan u voorgelegd.Toelichting

G
Kwaliteit

Afgelopen jaar is middels een dynamisch proces gewerkt aan de maatregelenpakket voor de drie Natura 2000-gebieden waar de gemeente trekker voor is. Dit heeft ertoe geleid dat in het najaar 2018 voor alle drie de gebieden een maatregelenpakket is geaccordeerd. 

G
Tijd

Planning is vertraagd door extra doorrekenslagen bij het iteratief proces. In samenspraak met de provincie is er een nieuwe einddatum vastgesteld.

 

G
Geld

We hebben een nieuwe beschikking ontvangen. Door een aantal onvoorziene omstandigheden zijn enkele posten overschreden. De afspraak met de provincie is gemaakt dat wij niet opnieuw een herziening van de subsidiebeschikking gaan aanvragen, maar dat de kosten mee worden genomen bij de eindafrekening. Voor Dinkelland hebben de overschrijdingen geen financiële consequenties.