Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Duurzaamheid en energie-transitie

Duurzaamheid en energie-transitie

Ambities Energietransitie

Energietransitie gaat over het beleid van de overheid om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te stappen. In de 'overgangsperiode' wordt het aandeel fossiele energiebronnen, zoals kolencentrales steeds verder verkleind, en wordt tegelijkertijd gewerkt om zo veel mogelijk energie te besparen. Het doel is om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen. Energietransitie omvat ook onderzoek naar duurzame technologie, zoals opvang en afvang van CO2 en elektrisch vervoer. Met het vaststellen van het Ambitiedocument Energietransitie in de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2017 verbinden we ons aan twee concrete doelen:

  • 20% duurzame energieopwekking in 2023;
  • Energieneutraal in 2050.

Voor een adequate uitvoering van de energietransitie werken we intensief en structureel  samen met de Noordoost-Twente gemeenten. Verder sluiten we vanuit Noordoost-Twente aan en werken we in regionaal verband samen met 12 gemeenten aan de Twentse Energie Strategie (TES). Hiernaast wordt samengewerkt met onder andere partners als Twence en Cogas.  Maar nog veel belangrijker is dat wij vooral partnerships aangaan met onze lokale samenleving(en), maatschappelijke organisaties en overige direct betrokken stakeholders.

Voor het bereiken van onze doelen volgen we vooralsnog de volgende processporen.

  1. Werken aan maatschappelijk draagvlak: duurzame energievormen kunnen voor NOT-gemeenten alleen succesvol zijn als zij gedragen worden door groepen in de samenleving.
  1. Werken aan politiek/bestuurlijk draagvlak: uiteindelijk zal besluitvorming rond duurzame energievormen plaats moeten vinden in de verschillende gemeenteraden van de NOT-gemeenten en bovendien moet de besluitvorming worden ondersteund door provinciaal beleid.
  2. Inhoudelijke verdieping: planologisch moet worden verkend welke gebieden binnen de gemeenten het meest geschikt zijn voor de verschillende mogelijkheden om duurzame energie op te wekken.
  3. Quick wins door deelname aan projecten.

In het ambitiedocument  zijn de doelen voor de opgave en de aanpak kort en bondig verwoord. Het ambitiedocument  is vooral strategisch en richtinggevend van aard; het zet een stip op de horizon. Om  maximaal te kunnen inspelen op de kracht en inbreng van alle stakeholders, onze visie op lokale participatie en de snelle ontwikkeling van technieken en inzichten hierover  hebben we (nog) geen concreet uitvoeringsplan ontwikkeld. Dit zal een organisch proces worden.  Energietransitie maakt onderdeel uit van onze totale duurzaamheidsopgave.

Behalve de bijdrage van de samenleving en stakeholders aan de energietransitie en een daadkrachtige ondersteuning van ons aan deze inspanningen, zullen we zelf ook de regie gaan voeren over een aantal ontwikkelingen. Het energiebeheer van ons vastgoed en de publieke ruimte maar ook de realisatie van  zonnevelden zijn mogelijke opties.

Ondanks het ontbreken van een concreet uitvoeringsprogramma is het noodzakelijk om op basis van de geschetste ambitie  financiële middelen te programmeren (ambitiefinanciering) . Het betreft een eerste prognose van incidentele middelen, die op basis van concreet te formuleren projecten en processen  nader toegekend moeten worden. De onderlinge uitwisselbaarheid van financiële middelen tussen genoemde categorieën is noodzakelijk om adequaat te kunnen inspelen op kansen die zich voordoenToelichting

G
Kwaliteit

 - Initiatieven voor duurzaamheid

Gemeentelijke vervoersbehoefte
De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben ambities op het gebied van duurzaamheid voor wat betreft gemeentelijke voertuigen. Noaberkracht heeft hiervoor een opdrachtomschrijving ontwikkeld voor het verduurzamen van de vervoersbewegingen. We willen een samenhangend pakket van maatregelen en acties realiseren wat in de kern neerkomt op enerzijds een bewuste keuze voor de meest duurzame vervoersbeweging en anderzijds door het aanbieden en beschikbaar stellen van duurzame vervoersmiddelen.

 

Laadpalen in kernen

De elektrische laadpalen in de kernen van Rossum, Ootmarsum, Weerselo en Deurningen zijn inmiddels geplaatst en in gebruik genomen. Hiermee is dit project afgerond. 

 

Energieloket
Op basis van de Overijsselse aanpak 2.1 2016-2020 is er een vervolg gegeven aan het Energieloket, met als doel de inwoners te blijven informeren over het verduurzamen van hun woningen.

 

Duurzaam (t)huis Twente
Als aanvulling op de Overijsselse aanpak 2.1 is met een bijdrage vanuit de VNG Ondersteuningsstructuur een aanvullend programma opgezet om de gemeentelijke woningvoorraad in Twente verder te verduurzamen. Daarvoor worden wooncoaches ingezet voor het geven van een onafhankelijk advies.

 

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
Voor elk gemeentelijk gebouw is een Energie Prestatie Advies (EPA) opgesteld. In de EPA’s is voor elk gebouw onderzocht welke duurzaamheidsmaatregelen nodig zijn om Energielabel A te realiseren en welke kosten daarmee zijn gemoeid. Die maatregelen worden uitgevoerd in combinatie met Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlanning (DMOP) van de betreffende gebouwen. Voor het uitvoeren van een deel van de EPA’s, zoals het aanpassen van de verlichting in het gemeentehuis en voor het wijzigen van de interne bedrijfsvoering, zijn middelen gereserveerd. 

 

Ambitie Energietransitie

Het jaar 2018 heeft voor de “Ambities Energiestrategie” in het teken gestaan van het vastleggen van de ambities voor de lange en middellange termijn.

  • 20% duurzame energieopwekking in 2023
  • Energieneutraal in 2050

Om deze doelen te halen werken we intensief en structureel samen met de NOT-gemeenten en hebben we  twaalf Twentse gemeenten gewerkt aan de Twentse Energie Strategie. Daarnaast is in NOT- verband verder ingezet op het versterken van de bewustwording en het maatschappelijk draagvlak op het gebied van de energietransitie middels samenwerkingsverbanden, zoals het “Energieloket”, “Energieke Regio” en de Stichting “Duurzaam thuis Twente”. Op beleidsmatig vlak is het Zonnevelden-beleid ter inzage gelegd (vaststelling in 2019) en is deelgenomen in pilotprojecten voor inzet van geothermie en waterstof in voorbereiding op de warmtetransitie die voor 2021 gepland staat. Door de NOT gemeenten is een stevige basis gelegd met partijen en partners, die primair nodig zijn in het behalen van de ambities op het gebied van de energietransitie en warmtetransitie.

G
Tijd

Alle initiatieven zijn uitgevoerd conform planning.

G
Geld

Alle initiatieven passen binnen de beschikbare budgetten.