Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Effectiever en efficiënter inzetten van niet vrij toegankelijke voorzieningen

Effectiever en efficiënter inzetten van niet vrij toegankelijke voorzieningen

Vervoer

Het project maatwerkvoorziening vervoer wordt op 1 maart 2018 afgesloten. Afgelopen periode zijn de Regiotaxi en het leerlingenvervoer al overgegaan en per 1 januari gaat ook het vervoer van en naar de dagbesteding over. Zoals reeds bij de besluitvorming rondom de maatwerkvoorziening vervoer aangegeven is, nemen de kosten voor het dagbestedingsvervoer toe omdat het toegepaste tarief te weinig was en het nieuwe tarief reëel is.

Voor 2018 worden de kosten voor het vervoer van en naar de dagbesteding begroot op 284.000 euro waarvan 9.000 euro voor vervoer van jeugd naar de dagbesteding en 275.000 euro voor vervoer van volwassenen naar de dagbesteding. Hierbij gaat het om een eerste inschatting gebaseerd op de huidige populatie waarvan bekend is dat deze snel wisselt vanwege overgang naar WLZ zorg, overlijden of verhuizing. Bij de schatting is uitgegaan van de afstand van een gemiddelde rit van 8,6 kilometer. Dit zal in de praktijk moeten blijken of deze aanname klopt. Daarom wordt dit in de eerste 3 maanden van 2018 goed gemonitord.

De verwachte financiële consequenties voor de maatwerkvoorziening vervoer met betrekking tot  Regiotaxi en leerlingenvervoer zijn reeds in het tweede programmajournaal 2017 verwerkt. De autonome ontwikkelingen worden voor het leerlingenvervoer en Regiotaxi pas in het najaar 2017 helder en zullen dan ook in het 1e programmajournaal 2018 meegenomen worden. 

Er is nog geen zicht op de definitieve kostendoorrekening van de implementatie van de nieuwe maatwerkvoorziening vervoer. Deze zullen in het eerste programmajournaal 2018 bij het afsluiten van het project doorgerekend en doorgevoerd worden.

 

Samenwerking praktijkondersteuners huisartsen

In het laatste kwartaal van 2017 is gestart om de samenwerking tussen Team Ondersteuning en Zorg en de huisartsen te verkennen en met een voorstel voor verdere versterking en verbinding te komen. In het eerste half jaar van 2018 verwachten we een inhoudelijk voorstel op basis van de verkenning in het laatste kwartaal 2017. Een raming van mogelijke  kosten van dit voorstel komt terug in het programmajournaal.

Wmo

In 2017 is er een nieuw beleid voor de Huishoudelijke ondersteuning vastgesteld. Aan inwoners met een geldige indicatie voor de maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning zijn opnieuw gezien en geherindiceerd volgens het nieuwe beleid. Ook heeft er in 2017 een nieuwe aanbestedingsprocedure voor de Huishoudelijke ondersteuning plaatsgevonden. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2018 onze contracten met de aanbieders Huishoudelijke ondersteuning in lijn zijn met ons nieuwe beleid en de huidige wet- en regelgeving. In 2015, 2016 en 2017 hadden inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling huishoudelijke hulp toelage (HHT). Zoals ook beschreven is het raadsvoorstel  Huishoudelijke ondersteuning van maart 2017, is voor 2018 besloten deze regeling niet te verlengen. Dit heeft er mee te maken dat het doel van de HHT regeling voor het grootste deel is verwerkt in het nieuwe beleid Huishoudelijke ondersteuning. Onderdeel hiervan is de algemene voorziening voor het wassen en strijken. Met ingang van  oktober 2017 is een pilot van start gegaan voor de algemene voorziening was- en strijkservice. Inwoners van de gemeente Tubbergen en de gemeente Dinkelland kunnen tot 2 keer per week gebruik maken van een was en strijk service (wassen, strijken en haal- en brengservice) welke voor Tubbergen gevestigd is binnen het ’t Eschhoes in Vasse en voor de gemeente Dinkelland in het kulturhus de CoCeR in Rossum.

Het contract voor de Wmo hulpmiddelen, zoals rolstoelen en scootermobielen, loopt eind 2018 af. Dit betekent dat er in 2018 een nieuwe aanbestedingsprocedure moet worden doorlopen voor de Wmo hulpmiddelen, zodat er met ingang van 1 januari 2019 nieuwe contracten kunnen worden afgesloten en de levering en onderhoud van de hulpmiddelen kan worden gewaarborgd. Bij deze aanbestedingsprocedure zal ook weer met een frisse blik worden gekeken naar de wensen en mogelijkheden van de gemeente en de inwoners. Dit heeft als doel om te komen tot een optimale, cliëntgerichte en financieel aantrekkelijke levering, onderhoud en dienstverlening met betrekking tot Wmo hulpmiddelen. Zo zal er bijvoorbeeld gekeken worden naar de voor- en nadelen van het huren van de hulpmiddelen ten opzichte van koop.

De Wmo maatwerkvoorzieningen met betrekking tot begeleiding (Ondersteuning Zelfstandig Leven, Ondersteuning Maatschappelijke Deelname en Kortdurend verblijf) zijn onderdeel van de integrale inkoop Wmo en Jeugd. Zoals al eerder beschreven is hiervoor een nieuw inkoopmodel uitgewerkt. Dit model zal in 2018 verder worden uitgewerkt, aanbesteed en geïmplementeerd.

Effecten toestroom vergunninghouders

De toestroom van vergunninghouders in de afgelopen jaren heeft geleid tot meer druk op een aantal gemeentelijke voorzieningen.  Het heeft onder andere geleid tot een toename van:

 • het aantal bijstandsuitkeringen;
 • het beroep op de bijzondere bijstand
 • het gebruik van de voorzieningen Jeugdhulp en WMO;
 • gebruik van speciaal onderwijs en gebruik van leerlingenvervoer;
 • Multi problematiek bij gezinnen met oorlogstrauma’s;

In 2018 werken we vanuit een gezamenlijke benadering, samen met onze partners aan een integrale aanpak met als doel de vergunninghouders zo snel mogelijk in staat te stellen een volwaardig en zelfredzaam lid  van de Nederlandse samenleving te zijn.

Deze gezamenlijke benadering hebben we eind 2017 met elkaar afgesproken. Daarbij gaan we uit van een maatschappelijk kader waarin een groot aantal effecten benoemd zijn en geadresseerd zijn. Met andere woorden, wij hebben met onze partners afspraken gemaakt over wie bijdraagt aan het te bereiken effect.  In de eerste plaats heeft de gemeente de taak om te zorgen dat de mensen hier kunnen wonen en in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Ook willen we hen de weg helpen wijzen in de Nederlandse samenleving. Wanneer men ook werk kan vinden, de kinderen naar regulier onderwijs kunnen en men zelfstandig een sociaal netwerk kan opbouwen wordt de zelfredzaamheid van de vergunninghouders vergroot. De inspanningen in 2018 zijn er op gericht om dit met elkaar te bereiken. Waar nodig bieden we daarbij de juiste ondersteuning.

Daarbij is ook veel aandacht voor de betrokkenheid van de samenleving en bieden ook daar de ondersteuning om dit te bevorderen.

Omdat deze toestroom heeft geleid tot gebruik van extra voorzieningen zoals extra gebruik basisonderwijs, kosten voor integratie, extra kosten voor participatie, bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand,  zorg en  speciaal onderwijs wordt ook in 2018 een stelpost geraamd om dit op te vangen binnen de begroting.

 

Werk en Inkomen

Doelgroepenbeleid

In 2018 gaat de gemeente Dinkelland onverminderd voort met het realiseren van garantiebanen in eigen organisatie en partnerorganisaties. Ook het bedrijfsleven zal aangespoord worden om deel te nemen aan het sociaal ondernemerschap

Het doelgroepenbeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • het realiseren van de zogenaamde “garantiebanen” (Wet Banenafspraak)
 • het inventariseren welke gemeentelijke taken doelgroepen kunnen uitvoeren het behouden van de bestaande werkgelegenheid voor doelgroepen (bijvoorbeeld de uitvoering beheer openbare ruimte)
 • het hanteren van de regionale afspraken over Social Return On Investment bij inkoop en in onze relatie met maatschappelijke organisaties
 • het stimuleren van bedrijven om zich te laten certificeren als sociale onderneming en het certificeren van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht

  Zie ook:

  http://www.doorzettersmetdromen.nl/

  https://youtu.be/eJDWWtXknZ0

 

Participatiewet

Het percentage uitkeringsgerechtigden in Dinkelland is een van de laagste van Nederland. Dit is een heugelijk feit.  In 2018 worden er opnieuw voorzieningen getroffen om deze mensen zoveel mogelijk te laten participeren  naar vermogen en zoveel mogelijk naar werk te begeleiden.

Dit doen we door extra in te zetten op specifieke groepen. Het gaat dan om anderstaligen, vijfenveertig-plussers, jongeren en arbeidsgehandicapten. Het blijkt dat met extra aandacht deze groepen toch relatief goed aan het werk geholpen kunnen worden. Voor de groep voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt nog te groot is, wordt ingezet op activeringstrajecten zoals het project ‘Sporten Werkt!”

Deze activiteiten zijn onderdeel van het actieplan vangnetregeling en bedoeld om het aantal uitkeringen te verkleinen. Vanwege de grote instroom van vluchtelingen in 2017, de nieuwe groepen in de bijstand,  de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de verkorting WW duur en de verhoging van de AOW gerechtigde leeftijd is het bestand weliswaar nog niet verminderd maar is er een grote doorstroom binnen het bestand. We streven er naar dat op termijn iedereen zal profiteren van de aantrekkende economie.  Voor de werkgeversbenadering wordt verwezen naar het Programma Economische Kracht en Werk waar de maatregelen geformuleerd zijn onder het thema Ondernemen en Arbeidsmarkt.Toelichting

G
Kwaliteit

Wij hebben (maatwerk-)afspraken gemaakt met vrij toegankelijke voorzieningen over aansluiting van de nieuwe jeugdzorgtaken waarvoor wij verantwoordelijk zijn en de zorgtaken van de vrij toegankelijke voorzieningen. We investeerden in de ontwikkeling van nieuwe werkafspraken over preventie en vroegsignalering met verwijzers en vindplekken om een zorgvraag eerder in beeld te krijgen en passende zorg in te kunnen zetten. Op het raakvlak van zorg en veiligheid zijn processen doorontwikkeld.

 

Wmo  2015

Huishoudelijke ondersteuning

Met ingang van 1 januari 2018 hebben de Twentse gemeenten gezamenlijk huishoudelijke ondersteuning ingekocht. De pilot voor de algemene was en strijkservice is van start gegaan, er wordt door cliënten gebruik gemaakt van de was en strijkservice. De pilot is nog niet afgerond. Een evaluatie volgt later.

 

Hulpmiddelen

In 2018 zijn er nieuwe contracten gesloten met Wmo hulpmiddelen leveranciers. Het nieuwe contract gaat per 1 januari 2019 van start. We zijn overgestapt van een koop naar een huurconstructie en van één naar twee leveranciers om kwaliteit, keuzevrijheid voor de cliënt en risicospreiding te kunnen waarborgen.

 

Maatwerkvoorziening vervoer

Het project maatwerkvoorziening vervoer is op 1 maart 2018 afgesloten. Hiermee is er voor de uitvoering van de Regiotaxi, het leerlingenvervoer, het vervoer van en naar de dagbesteding en het callcenter een nieuw contract inclusief implementatie gerealiseerd. De kosten voor de maatwerkvoorziening vervoer zijn toegenomen omdat het nieuwe tarief voor vervoer van en naar de dagbesteding hoger was dan het vorige. Hiermee is het vervoer kwalitatief beter en ook goed geborgd. Ondertussen is in 2018 het regionale project voor een zelfvoorzienend systeem voor het plannen, boeken, betalen en het reizen voor onze cliënten en uiteindelijk voor al onze inwoners gestart. Met ‘MaaS’ verdwijnen de grenzen tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer. MaaS heeft een looptijd van drie jaar.

 

Samenwerking praktijkondersteuners huisartsen

De verkenning heeft geleid tot een welwillendheid bij huisartsen en de gemeente om een pilot te starten voor de inzet van een praktijkondersteuner huisartsen Jeugd. De uitwerking van de randvoorwaarden van deze pilot zijn gestart in samenwerking met huisartsen en GGD. Uitvoering van het pilotplan staat gepland voor 2019.

 

Participatiewet

In 2018 is het aantal uitkeringen licht gedaald. Deze daling werd gerealiseerd door de kansen die een aantrekkende arbeidsmarkt bieden. Ondanks het feit dat er in sommige beroepsgroepen sprake is van krapte betekent dit niet direct dat onze klanten daar op geplaatst kunnen worden.  De nieuwe doelgroepen die in de Participatiewet instromen (voorheen WAJONG en sociale werkvoorziening) en de toename van het aantal statushouders zorgen er voor dat de afstand die er moet worden overbrugd voor iemand geplaatst kan worden groot is. Een aantal klanten hebben zoveel zorg dat zij nooit zullen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Zij zullen tot hun AOW gebruik maken van de participatiewet. Opvallend aan onze kaartenbak is de grote vertegenwoordiging van oudere cliënten. Deze groep is moeilijker te plaatsen en heeft extra aandacht nodig. Voor de overige cliënten die een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben worden door middel van een integrale benadering, passende trajecten en aandacht geprobeerd hen zo snel mogelijk aan het werk te helpen. 

 

In 2018 is de regievoering van de mensen uit het doelgroepenregister overgedragen van het werkplein naar de Stichting Participatie Dinkelland(SPD)

 

Er zijn in 2018 34 aanvragen gedaan voor levensonderhoud en er zijn 46 uitgestroomd. Er is dus veel dynamiek in het bestand.

De taakstelling nieuw beschut is voldaan. Er zijn 2 mensen geplaatst.

Voor het jaar 2017  is de vangnetuitkering toegekend. Voor 2018 hoeven we deze niet aan te vragen.

 

In het bestand zit een harde kern die erg moeilijk bemiddelbaar is. Ook de lange weg die inburgeraars nodig hebben om hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden zorgt er voor dat de gemiddelde duur van de uitkering niet snel omlaag gaat.

 

 

De gezinssamenstelling bepaalt hoe hoog de uitkering is.

 

Zoals u ziet blijft het bestand voor een groot gedeelte bestaan uit ouderen, deze groep heeft veel begeleiding nodig en komt vaker voor in zorg. Bemiddeling van deze doelgroep blijft lastig ook in de aantrekkende arbeidsmarkt. Werkgevers blijven de voorkeur geven aan jongeren.

Voor de werkgeversbenadering en het arbeidsmarktbeleid wordt verwezen naar het Programma Economische Kracht en Werk, thema ondernemen en arbeidsmarkt.

 

Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening

De uitvoering van het werkgeverschap van de mensen die onder de Wet Sociale werkvoorziening vallen zijn ondergebracht bij de Stichting Participatie Dinkelland. De uitvoeringskosten zijn relatief laag en zijn binnen de begroting gebleven. De Stichting Participatie Dinkelland zorgt ook voor jobcoaching en bemiddeling naar werk voor de mensen uit het doelgroepenregister. De mensen met indicatie beschut werken werken bij Soweco in Almelo.

 

Arbeidsmatige dagbesteding

Dagbesteding is een voorziening in de Wmo. Arbeidsmatige dagbesteding geeft structuur aan mensen die productief willen zijn zonder druk van productiedoelen.   In het verleden was het een activiteit die sterk gerelateerd was aan de instelling waar de cliënt met een verstandelijke, lichamelijke of psychiatrische beperking verbleef.

Dat is de éne beweging. De andere beweging is gelegen in de transitie van de Sociale Werkvoorziening en Wajong naar de Participatiewet. Met de komst van de Participatiewet is de Sociale Werkvoorziening een voorziening die als wettelijke regeling  in afbouw is. Dat wil niet zeggen dat de werknemers met een arbeidsbeperking niet meer zouden kunnen werken in ‘arbeid op maat’ met begeleiding. Voor de doelgroep met een relatief lage loonwaarde , wordt een passende arbeidsvoorziening gecreëerd in samenhang met de voormalige AWBZ-doelgroep, nu Wmo. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderkent dat er makkelijker geswitched moet kunnen worden tussen de verschillende voorzieningen die er zijn om mensen met een beperking productief te laten zijn (arbeidsmatige dagbesteding, nieuw beschut werk, werken met een loonkostensubsidie, doelgroepenregister). Gelet op deze nieuwe ontwikkelingen wachten wij de verdere uitwerking van dit beleid nog even af.

 

Effecten toestroom vergunninghouders

In 2018 was de taakstelling voor Dinkelland 37 personen.  De eerste helft van 2018 verliep de huisvesting van statushouders moeizaam, vooral omdat er vrijwel alleen maar grote gezinnen (van acht, negen of tien personen) waren die wij konden huisvesten. Hierdoor heeft Dinkelland meegedaan aan de missie in het najaar, waarbij vluchtelingen worden uitgenodigd om in Nederland te komen wonen. De woning moet dan helemaal ingericht zijn en mensen komen gelijk vanuit Schiphol naar hun woning. Hiermee zijn er drie gezinnen in Dinkelland komen wonen in de voormalige Julianaschool.

De taakstelling is daarmee behaald voor 2018.

De taakstelling voor de eerste helft 2019 is twaalf personen. De taakstelling qua huisvesting loopt langzaam terug. Maar de grote gezinnen zien we ook nog in 2019.

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.