Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Initiatieven realiseren om de verkeersveiligheid te verbeteren

Initiatieven realiseren om de verkeersveiligheid te verbeteren

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan

De actualisatie van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) tot een breed Gemeentelijk Verkeer -en Vervoerplan voor Dinkelland en Tubbergen was voorzien in 2018-2019. We hebben het voornemen om al in het voorjaar van 2018 een bijgesteld GVVP aan u voor te leggen, waarbij we de intentie hebben om een beknopt basisplan op te stellen zonder de van eerdere GVVP's bekende "houdbaarheidstermijn" (b.v. het huidige GVVP 2010-2020). In het basisplan GVVP staan de belangrijkste uitgangspunten voor het mobiliteitsbeleid voor de komende jaren, maar het is de bedoeling om het GVVP veel frequenter te actualiseren en bij te stellen. Dat wordt steeds noodzakelijker omdat de ontwikkelingen snel gaan en een star GVVP met een looptijd van 10 jaar past daar niet meer in. Het GVVP  geeft richting aan het beleid inzake verkeersveiligheid, bereikbaarheid, parkeren en duurzaamheid (voor wat betreft het algemene mobiliteitsbeleid, niet-zijnde het beleid aangaande het gemeentelijk voertuigenpark).

 

Educatie

Naast een veilige weginrichting is goed en veilig verkeersgedrag essentieel. We beïnvloeden het verkeersgedrag door een programma van permanente verkeerseducatie te bieden (het programma ‘Educatie en Communicatie’ met cursussen en opleidingen voor jong en oud) en door voorlichting (bijvoorbeeld door mee te doen aan de landelijke VVN(Veilig Verkeer Nederland)-campagnes).

 

Verkeersonveilige trajecten en kruisingen

In 2016 is de QuickScan van de meest verkeersonveilige trajecten en kruisingen uitgevoerd. De gemeenteraad heeft medio 2017 besloten om maatregelen uit te voeren op de Bornsestraat, de Haarweg en de kruising Nijenkampsweg-Lomanskampweg. Ook wordt overleg gevoerd met de provincie Overijssel over onveilige locaties op provinciale wegen. De uitvoering vindt in 2018 plaats nadat het voorbereidingstraject in 2017 is doorlopen.

 

Beleidsimpuls Fietsverkeer – maatregelen voor fietsers

Over het onderzoek ‘Beleidsimpuls Fietsverkeer’ is in 2017 een besluit genomen. In het kader van de QuickScan voor onveilige wegen en kruisingen worden al maatregelen genomen ten aanzien van de infrastructurele aandachtspunten. Uit de beleidsimpuls, die speciaal is gericht op fietsers, komen met name algemene en preventieve maatregelen naar voren die betrekking hebben op het wegontwerp en de inrichting van de weg. Hiervoor zijn geen directe separate investeringen nodig, maar wordt meegelift bij lopende projecten en groot onderhoud.

De provincie Overijssel heeft een Koersdocument Fiets vastgesteld en zet daarmee ook in op allerlei maatregelen om het fietsen te stimuleren en de verkeersveiligheid te verbeteren. Gemeentelijke maatregelen die bijdragen aan de doelstellingen van het Koersdocument kunnen eventueel voor een financiële bijdrage in aanmerking komen. De concrete maatregelen zijn in 2017 bepaald aan de hand van voorstellen uit de ‘Beleidsimpuls fietsverkeer’ en de QuickScan van wegen en kruisingen. In 2018 onderzoeken we of toeristisch-recreatieve projecten of andere projecten kunnen profiteren van het uitvoeringsprogramma van het provinciale Koersdocument Fiets.

 

Aanpassen verkeersvoorzieningen (Duurzaam Veilig-maatregelen)

De inrichting van wegen en straten moet op een Duurzaam Veilige wijze plaatsvinden en de verkeersmaatregelen op straat moeten voldoen aan bepaalde richtlijnen of aanbevelingen. Omdat er nog steeds verkeersmaatregelen zijn die niet voldoen aan de richtlijnen/aanbevelingen, moeten wij hierop een extra inspanning zetten. De wenselijkheid vloeit onder meer voort uit de "Quickscan wegen en kruisingen" en de nota "Veilig fietsen in Dinkelland en Tubbergen" waarover in 2017 besluiten zijn genomen. Daaruit is gebleken dat het belangrijk is dat verkeersvoorzieningen herkenbaar zijn, een zekere mate van uniformiteit uitstralen, en daarmee duidelijkheid geven over het gewenste verkeersgedrag. De verkeersveiligheid wordt verbeterd en het is een goede preventieve maatregel. Verkeersvoorzieningen die wijziging behoeven, zijn onder meer inritten/inritconstructies en voorrangssituaties.Toelichting

G
Kwaliteit

Het rapport over de quickscan voor onveilige wegen en kruispunten is voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft besloten om maatregelen te treffen op enkele wegen in de periode 2017-2018 en om met de provincie Overijssel in overleg te gaan over de verkeerssituatie op provinciale wegen. Het overleg met de provincie heeft plaatsgevonden en begin 2018 is dit bestuurlijk terug gekoppeld.  De uitvoering van de verkeersmaatregelen op de Haarstraat en de Bornsestraat zijn in 2019 gepland. 

 

De maatregelen voor het wijzigen van de voorrangsregeling voor fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom in Denekamp zijn uitgevoerd. Het betreft de rotondes Ootmarsumsestraat-De Borghert-Singravenstraat en Nordhornsestraat-Kloppendijk-Sombeekweg. Ook de maatregelen op de kruisingen van de Churchillstraat zijn uitgevoerd. De dorpsraad, school, omgeving en andere partijen zijn nauw bij het proces betrokken. Ook op het aansluitende weggedeelte van de Veldkampsweg zijn diverse kruisingen gelijkwaardig gemaakt; dit is gedaan in het kader van "Aanpassen verkeersvoorzieningen (Duurzaam Veilig maatregelen)".

 

In 2018 is gestart met het proces om te komen tot de vaststelling van een Strategisch Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (het GVVP). De aanbevelingen uit de nota "Veilig fietsen in Dinkelland en Tubbergen" worden overgenomen in het GVVP. De aanbeveling om fietsvoorzieningen op de weg breder te maken, zijn direct toegepast bij de herinrichting van de Thijstraat in Rossum en de Denekamperstraat in Ootmarsum.

 

De uitvoering van het jaarlijks programma voor permanente verkeerseducatie is voor 2018 afgerond.

R
Tijd

Alle maatregelen zijn gerealiseerd conform de gestelde planning, met uitzondering van de uitvoering van de voorrangsmaatregelen op de Haarstraat en de Bornsestraat. De uitvoering daarvan is gepland in 2019 en daarom is de kleur van de indicator rood.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.