Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Initiatieven voor een reductie van de hoeveelheid restafval en wijzigen van het inzamelsysteem

Initiatieven voor een reductie van de hoeveelheid restafval en wijzigen van het inzamelsysteem

Afvalbeleidsplan

We continueren het in gang gezette afvalbeleid. Op basis van de grondstoffenmonitor 2016 is gebleken dat de landelijke doelstelling om in 2020 te komen tot een scheidingspercentage van 75% nu al is gehaald. Om de meest recente streefwaarde van VANG (Van Afval Naar Grondstof), een scheidingspercentage van 90 % in 2025, te halen worden verdere voorstellen ontwikkeld in 2018. Eventuele bijstellingen van het inzamelsysteem kunnen dan op 1 januari 2019 of later geëffectueerd worden. De implementatiekosten hiervoor worden gedekt uit de Reserve Afval. Ook eventuele effecten van wijzigingen in het inzamelsysteem op de tarieven worden dan zichtbaar gemaakt.

Zie ook: www.vang-hha.nl

 

Naar een Afval-loos Twente

Het door de Regio Twente geïnitieerde project “naar een afval-loos Twente” wordt gecontinueerd. Wij blijven hieraan meedoen omdat dit project aansluit bij de gemeentelijke doelstelling om het restafval te verminderen. Deze inspanning vergt geen extra financiële middelen.Toelichting

G
Kwaliteit

Afval

Ambitie van de gemeente is om de hoeveelheid restafval met ongeveer 75% te verminderen in 2030 ten opzichte van 2015 tot 50 kg per inwoner per jaar. Uit de voorlopige cijfers 2018 is gebleken dat we vanaf 2016 een consistente lijn hebben ingezet. We hebben het eerder ingezette beleid voortgezet waarbij communicatief meer aandacht is gevraagd voor de inzameling van PMD. De bestaande inzamelfrequenties van restafval, GFT en PMD blijven gehandhaafd. De volgende resultaten zijn over de periode 2016-2018 behaald.

 

Afvalsoort

2016

2017

2018

Restafval

66

60

57

GFT

198

200

195

PMD

29

40

39

Scheidingspercentage

86%

83%

85%

 

Naar een Afvalloos Twente

Het door de Regio Twente geïnitieerde project 'naar een afvalloos Twente' wordt gecontinueerd. Wij blijven hieraan meedoen omdat dit project aansluit bij de gemeentelijke doelstelling om het restafval te verminderen. Via 'Ziezo, afval scheiden doe je zo' is er in Twents verband aandacht voor afvalscheiding. Daarnaast heeft er in 2018 met verschillende stakeholders een afvalsymposium plaatsgevonden. 

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.