Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Initiatieven voor het verbeteren van de bereikbaarheid / doorstroming

Initiatieven voor het verbeteren van de bereikbaarheid / doorstroming

De belangrijkste infrastructurele projecten zijn de realisatie van de rondweg Weerselo en de tweede fase van de Dusinksweg bij Ootmarsum. Bij grote projecten lichten wij beide toe.

 

Dusinksweg tweede fase

We zijn in 2016 gestart met de Dusinksweg tweede fase, waarbij de rijbaan wordt verbreed en een fietspad wordt gerealiseerd ter plaatse van de huidige weg. De grondverwerving heeft meer tijd gevergd dan oorspronkelijk was gepland, waardoor het ontwerp-bestemmingsplan niet eerder dan in het derde kwartaal van 2017 ter inzage gelegd kon worden. De start van de civieltechnische uitvoering verschuift daardoor ook en wel naar het eerste kwartaal van 2018. Tegelijk met de civieltechnische uitvoering wordt ook het landschapsplan uitgevoerd, bestaande uit nieuwe groenstructuren en de versterking van bestaande groenstructuren. Ook zijn er gedeelten van de Dusinksweg waar juist meer openheid wordt nagestreefd. De kosten van de realisatie van de Dusinksweg fase II zijn voorzien in de begroting onder de majeure projecten. Daarin zijn de kosten van een gewijzigde aansluiting op de provinciale weg inbegrepen. Die aansluiting op de Denekamperstraat wordt iets in westelijke richting ‘verschoven’ ten opzichte van de huidige situatie.

Dusinksweg

 

Rondweg Weerselo

In nauwe samenwerking met de provincie Overijssel hebben we stappen gezet, met als uitkomst dat de provincie heeft herbevestigd de rondweg Weerselo aan te leggen. Het ontwerp wordt het eerste kwartaal van 2018 opgeleverd (dit zijn de werkzaamheden die door de provincie worden uitgevoerd). Hierna schept de gemeente Dinkelland het ruimtelijk kader. De daadwerkelijke aanleg kan op z'n vroegst in het derde kwartaal van 2019 starten, mits er geen juridische procedures gevoerd hoeven te worden. Voor de aanleg van de rondweg is de provincie Overijssel projectverantwoordelijke en de gemeente Dinkelland is dat voor de ruimtelijke procedure en de aanleg van twee fietstunnels en de landbouwroute.

 

Onderzoek naar draagvlak en behoefte eenrichtingsverkeer over het Nicolaasplein in Denekamp

"De raad wil inzicht verkrijgen in draagvlak, behoefte en mogelijkheden van instelling van eenrichtingsverkeer over het Nicolaasplein in Denekamp, in de richting Oldenzaalsestraat-Eurowerft.  Een onderzoek met raadpleging van de inwoners en ondernemers van Denekamp en met gebruikmaking van externe deskundigheid en ervaringen elders". Om een onderzoeksopdracht te kunnen uitvoeren, is een duidelijkere opdrachtformulering van de raad nodig. Een eventueel hieruit voortvloeiende opdracht valt onder de doelstelling 'bereikbaarheid/doorstroming'.Toelichting

G
Kwaliteit

Dusinksweg: De Dusinksweg fase II is in 2018 aangelegd en in gebruik genomen.  Eind 2018-begin 2019 wordt de laatste hand gelegd aan de groenvoorzieningen. Ten behoeve van de verwijzing van het vrachtverkeer worden in 2019 enkele borden geplaatst en vindt verkeersmonitoring van het vrachtverkeer plaats. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan een discussie worden gevoerd over eventuele aanvullende bewegwijzering op de route naar het bedrijventerrein De Mors in Ootmarsum.

 

Nicolaasplein Denekamp: Het onderzoek naar draagvlak en behoefte eenrichtingsverkeer over het Nicolaasplein in Denekamp zal starten in 2019.

 

Rondweg Weerselo: Eind 2017 hebben provincie Overijssel en gemeente Dinkelland besloten om een doorstart te maken met voorbereidingen voor de Rondweg Weerselo, zodat een goede basis wordt gelegd voor de bestemmingsplanprocedure en de daaraan gekoppelde besluitvorming. Daartoe is het uit 2007 daterende 'Definitief ontwerp' (DO) actueel gemaakt. In 2018 is gestart met de ontwerpaanpassingen en die hebben geleid tot de oplevering van een aangepast ontwerp d.d. 5 november 2018. Hierna is een start gemaakt met het bestemmingsplan. Echter, de uitspraak van het Hof inzake het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) is bekend, maar de gevolgen voor de rondweg Weerselo zijn niet duidelijk. Belangrijk punt uit de uitspraak is dat de wetenschappelijke onderbouwing die ten grondslag ligt aan het programma en de maatregelen waarop deze onderbouwing is gebaseerd, voldoende zekerheid moet bieden dat de natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden geen schade ondervinden.

R
Tijd

Dusinksweg: Het proces van de Dusinksweg is nagenoeg afgerond (behoudens enkele winteractiviteiten, zoals groenwerk). De weg is in september 2018 in gebruik genomen.

 

Rondweg Weerselo: Begin 2018 is begonnen met de ontwerpaanpassingen, welke uiteindelijk hebben geleid tot de oplevering van een aangepast ontwerp d.d. 5 november 2018. Hierna is de start gemaakt met het bestemmingsplan, echter de uitspraak van het Hof inzake het PAS is bekend, echter de gevolgen voor de rondweg Weerselo zijn niet duidelijk. Belangrijk aandachtspunt uit de uitspraak is dat de wetenschappelijke onderbouwing die ten grondslag ligt aan het programma en de maatregelen waarop deze onderbouwing is gebaseerd, voldoende zekerheid moet bieden dat de natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden geen schade ondervinden

 

 

Nicolaasplein Denekamp: Het onderzoek start in 2019 en dat is later dan oorspronkelijk gepland.  Om deze reden is de indicator rood.

R
Geld

Dusinksweg: Er is een voorlopige financiële balans opgemaakt en die valt voordelig uit. Dat kwam enerzijds door een gunstig resultaat van de aanbesteding en anderzijds doordat er een subsidie voor het project zal worden ontvangen. Over het voorlopige financiële resultaat wordt de gemeenteraad in 2019 geïnformeerd via een raadsbrief.

 

Rondweg Weerselo: De uitgevoerde werkzaamheden hebben plaatsgevonden binnen de financiële kaders. 

 

Nicolaasplein Denekamp: Conform gestelde kaders.