Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Initiatieven voor het verbeteren van het watersysteem

Initiatieven voor het verbeteren van het watersysteem

Gemeentelijk Rioleringsplan

In 2017 zijn we gestart met het proces voor een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan Dinkelland-Tubbergen 2018-2023. Hierin besteden we aandacht aan wateroverlast, waarmee inwoners geconfronteerd kunnen worden. De kosten voor het opstellen van het GRP 2018-2023 worden gedekt uit de voorziening. In het nieuwe GRP wordt het onderdeel "Klimaatadaptatie" meegenomen.

 

Project Omvang en Onderhoud watersysteem

Een ontwikkeling die aandacht vraagt is het programma ‘Omvang en onderhoud watersysteem’ van het Waterschap Vechtstromen. Dat programma gaat uit van het overdragen van beheer en onderhoud van watergangen van lagere orde naar aanliggende eigenaren, en daarmee mogelijk de gemeente. Een eerste aanzet wijst uit dat ruim 20 km aan watergangen en duikers voor overdracht naar onze gemeente in aanmerking komt. Dit zijn veelal grotere watervoerende sloten die geografisch verspreid liggen. In 2017 is besloten in hoeverre we hieraan gaan meewerken en tegen welke voorwaarden. De daadwerkelijke overdracht  leidt vanaf 2018 tot een verhoging van het budget voor onderhoud aan sloten en duikers. Toelichting

G
Kwaliteit

Gemeentelijk Rioleringsplan

In 2018 is het nieuwe GRP 2019-2024 opgesteld en is het besluitvormingsproces afgerond. De besluitvorming hierover heeft in de raad van november 2018 plaatsgevonden en daarmee is het GRP 2019-2024 definitief vastgesteld.

 

Programma Omvang en Onderhoud watersysteem

De gemeente heeft medewerking verleend aan het programma “Omvang en onderhoud watersysteem” van het waterschap Vechtstromen. Daarbij heeft het waterschap in 2018 het beheer en onderhoud van twintig km watergangen aan de gemeente overgedragen. De budgetten voor het onderhoud van sloten en duikers zijn in verband daarmee verhoogd en kostendekkend gemaakt.

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.