Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Omgevingsdienst Twente

Omgevingsdienst Twente

Met ingang van 1 januari 2018 dient de bestaande virtuele Regionale Uitvoeringsdienst Twente te zijn omgevormd door tot een fysieke Omgevingsdienst Twente. De raad van Dinkelland heeft in 2017 toestemming verleend tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente. Het regionale overleg ten aanzien van het aan de Omgevingsdienst over te dragen takenpakket en de toedeling van overheadkosten nadert een afronding. Naar verwachting zal hierover bij aanvang van het begrotingsjaar 2018 regionaal bestuurlijke overeenstemming zijn bereikt. Gezien de beperkte tijd die in 2017 nog resteerde om de Omgevingsdienst verder in te richten, wordt bezien in hoeverre de feitelijke operationalisering van de Omgevingsdienst Twente gefaseerd en deels na 1 januari 2018 kan plaatsvinden. Van belang is daarbij om de daadwerkelijke inrichting op verantwoorde wijze plaats te realiseren. Bij het opstellen van de begroting 2018 bestond nog geen finaal inzicht in de aard en omvang van het aan de Omgevingsdienst Twente over te dragen takenpakket en de toedeling van de overheadkosten van de Omgevingsdienst Twente. Bij het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met de toedeling vanuit het oorspronkelijke bedrijfsplan van de Omgevingsdienst Twente.Toelichting

G
Kwaliteit

Omdat het niet realistisch is gebleken om de Omgevingsdienst Twente (OD Twente) per 1 januari 2018 operationeel te laten zijn, is eind 2017 besloten, door de veertien Twentse gemeenten en Provincie, om de Omgevingsdienst uiterlijk 1 januari 2019 van start te laten gaan. In 2018 is gewerkt aan het vormgeven van de Omgevingsdienst en het treffen van maatregelen om voorbereid te zijn op de nieuwe situatie.

 

Naast de overgang van medewerkers naar de Omgevingsdienst zijn interne maatregelen getroffen om een goede afstemming tussen Noaberkracht en de Omgevingsdienst te waarborgen.

 

Per 1 januari 2019 is de Omgevingsdienst Twente van start gegaan.

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.