Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Samen met de sector faciliteren van minimaal 1 project op gebied van energieopwekking, ammoniakreductie en/of mestaanwending

Samen met de sector faciliteren van minimaal 1 project op gebied van energieopwekking, ammoniakreductie en/of mestaanwending

In het opgestelde werkplan ‘Mineral Valley Twente; circulaire economie bodem en mest 2017-2020 is de volgende ambitie verwoord.

 

“In 2030 is Twente in Europa toonaangevend op het gebied van bodem-optimaliseringen mestverwerking. Er is een nieuwe economie ontstaan met honderden arbeidsplaatsen en een duurzame Twentse agrarische sector, die vooroploopt in het circulair maken van agrarische grondstoffen”.

 

De Stuurgroep MVT heeft de opdracht uitgezet om partijen te verbinden en commitment te verkrijgen voor inzet van menskracht en middelen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een consortium van deelnemers. De stuurgroep MVT kan opgaan in een kennis- en samenwerkingscluster. Voor dit cluster is uiterlijk 1 september 2018 een duurzame samenwerking opgezet. Nieuwe partners worden verleid om mee te doen in het kennis- en samenwerkingscluster, acties zijn vertaald in het meerjarenprogramma 2018-2020. Meerder proeftuinen bieden de mogelijkheid om te experimenteren met bodem en mest. Een lobbyagenda met expertise binnen ministerie EZ moet ervoor zorgen dat ondernemers en organisaties de ruimte krijgen, zowel fysiek, als voor wat betreft regelgeving om initiatieven in praktijk te brengen.Toelichting

G
Kwaliteit

De partners* in de Stuurgroep Mineral Valley Twente hebben overeenstemming bereikt tot het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst, waarin afspraken worden gemaakt over wijze van samenwerking, beoogde resultaten, programma, organisatie, commitment en financiering. Er wordt begin 2019 een stichting Mineral Valley Twente opgericht.  Doel van de stichting is:

  • Het verwerven en beheren van de middelen benodigd voor de uitvoering van het programma;
  • Het zorgdragen voor de uitvoering van het meerjarenprogramma Mineral Valley Twente en een actieve communicatie met de verschillende doelgroepen van Mineral Valley Twente.

Voorbeelden van activiteiten o.a. proeftuinen zijn te vinden op de site Mineral Valley 

*ForFarmers/Twence/Rabo/Waterschap Vechtstromen/LTO/Universiteit Twente/Natuur&Milieu Overijssel/Aeres Hogeschool/Hof van Twente /Twenterand/Dinkelland/Tubbergen.

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.