Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Samenwerking binnen Regio Twente

Samenwerking binnen Regio Twente

Voor 2018 worden ten aanzien van de samenwerking binnen Regio Twente geen zelfstandige beleidsambities verwacht.  De heroriëntatie op de bestuurlijke samenwerking in Twente is afgerond en over de relevante onderdelen (Agenda voor Twente en het Twentebedrijf) wordt afzonderlijk in deze begroting gerapporteerd. Daarnaast maakt Regio Twente onderdeel uit van de paragraaf Verbonden Partijen van deze begroting. Voor het overige maakt Regio Twente beleidsmatig onderdeel uit van de afzonderlijke beleidsprogramma's van deze begroting (Economische Kracht en Werk, Omzien naar Elkaar en Krachtige Kernen), waar de rol en positie van Regio Twente verder wordt geduid. Dat is bijvoorbeeld aan de orde ten aanzien van de samenwerking binnen Regio Twente op het gebied van jeugdzorg, volksgezondheid, (vrijetijds-)economie en belangenbehartiging.Toelichting

G
Kwaliteit

De vernieuwde samenwerking die in 2016 van start is gegaan, is in 2018  voortgezet op het niveau van de samenwerkende raden (Twenteraad) en samenwerkende portefeuillehouders (in de vorm van bestuurscommissies en regionale portefeuillehouders). De bedrijfsvoeringsorganisatie Twentebedrijf is per 1 januari 2018 opgeheven. Hierover wordt elders in deze jaarverantwoording gerapporteerd.

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.