Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Samenwerking binnen Twentebedrijf

Samenwerking binnen Twentebedrijf

Als uitwerking van de heroriëntatie op de gemeentelijke samenwerking in Twente, is per 1 januari 2016 het Twentebedrijf opgericht. De 14 Twentse gemeenten en Regio Twente nemen deel aan het Twentebedrijf. Deze bedrijfsvoeringsorganisatie kan fungeren als platform voor samenwerkingsinitiatieven tussen enkele of alle deelnemers. Het Twentebedrijf kent een casco-structuur, waarbij samenwerkingsinitiatieven als ‘plug-ins’ kunnen worden ingebracht.  In 2017 wordt onderzocht welke ontwikkelingsroute realistisch is voor het Twentebedrijf. In 2018 zal naar verwachting besluitvorming plaatsvinden ten aanzien van de vraag welke governance-structuur passend is bij de te kiezen ontwikkelroute.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 6 december 2017 heeft het bestuur van het Twentebedrijf definitief gekozen voor een andere ontwikkelroute Twentebedrijf en het voorstel tot opheffing van de aparte bedrijfsvoeringsregeling en rechtspersoon Twentebedrijf voorgelegd aan de colleges en dagelijks bestuur van Regio Twente. Begin 2018 hebben alle deelnemers in de regeling ingestemd met de opheffing. De samenwerking wordt onverminderd voorgezet maar dan zonder aparte gemeenschappelijke regeling. De merknaam Twentebedrijf wordt in stand gelaten en gebruikt als paraplu voor de samenwerkingen op het gebied van bedrijfsvoering. Regio Twente is verzocht om daar waar wenselijk en mogelijk op te treden als landingsplaats en gastheer (rechtspersoon) voor samenwerkingen. Het platform Twentse kracht waarbinnen we het wensbeeld "Werken voor de Twentse overheid" nader concretiseren en de bundeling van de samenwerkingen op het terrein van informatietechnologie binnen het IT-platform Twente, "Informatievoorziening zonder belemmeringen",  zijn inmiddels op deze wijze georganiseerd. Het inhoudelijk opdrachtgeverschap is belegd bij één van de gemeentesecretarissen als coördinerend secretaris terwijl het platform directeuren en hoofden bedrijfsvoering als opdrachtnemer, via een kernteam, fungeert. Inmiddels zijn er initiatieven genomen op de bestaande samenwerkingen op inkoop (netwerkstad, plattelandsgemeenten en Samen14) op eenzelfde wijze te organiseren.

G
Tijd

Conform planning.

G
Geld

Wij verwachten dat het liquidatieplan geen noemenswaardige financiële consequenties zal hebben.