Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Terug

Verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven en het stimuleren en initiëren van (nieuwe) verbindingen en netwerken

Verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven en het stimuleren en initiëren van (nieuwe) verbindingen en netwerken

De bedrijfsconsulent vormt de schakel tussen gemeente en bedrijfsleven en probeert ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Via een intern Ondernemers Service Team is de onderlinge afstemming geoptimaliseerd en daarmee de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers verbeterd. In samenwerking met Onderneem’t Dinkelland wordt verder ingezet op het bezoeken van ondernemers, het verbinden van de 3 O's en het creëren van nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden. Via diverse thema- en praktijkbijeenkomsten wordt hier invulling aan gegeven.

 

Voor de ondersteuning van startende ondernemers wordt een jaarprogramma van activiteiten ontwikkeld in samenwerking met o.a. Rabobank en ROZ. Ook gaan we bekijken in hoeverre kan ook worden aangesloten bij de Innovation Hub Tubbergen. Via deze Hub (een directe verbinding van bedrijfsleven met studenten) worden de 3 O’s verbonden en wordt invulling gegeven aan de behoefte van bedrijven aan verjonging, innovatie, talent en potentiële werknemers. Talent wordt hiermee behouden voor de regio.Toelichting

G
Kwaliteit

De bedrijfsconsulent vormt de schakel tussen gemeente en bedrijfsleven en faciliteert ondernemers. Via het intern Ondernemers Service Team is de onderlinge afstemming geoptimaliseerd en daarmee de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers verbeterd. Via de klankbordgroep Onderneem’t Dinkelland en met enkele ondernemersverenigingen is gesproken over diverse actuele onderwerpen en de manier waarop hiermee omgegaan kan worden. Er is nog meer ingezet op de verbinding met het onderwijs, o.a. door de komst van de kennismakelaar en de nauwe samenwerking met de bedrijfsconsulent. Bedrijven worden in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van het netwerk dat de gemeente heeft met het onderwijs. Samen met de ROZ Groep is het digitale platform www.startenintwente.nl ontwikkeld. Er zijn meerdere nieuwsbrieven voor ondernemers gemaakt en diverse bedrijfsbezoeken gebracht door college, wethouder en/of bedrijfsconsulent. Evenals voorgaande jaren is ook in 2018 invulling gegeven aan de (landelijke) Dag van de Ondernemer.

 

G
Tijd

Conform gestelde planning. 

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.