Meer
Publicatiedatum: 31-08-2020

Inhoud

1. Inleiding jaarstukken

Inleiding

Totstandkoming jaarstukken 2019

Voor u liggen de jaarstukken 2019 van de gemeente Dinkelland waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid over het jaar 2019. Deze jaarstukken zijn gebaseerd op de begroting 2019 en kennen daarmee dezelfde (gewijzigde) indeling. Met ingang van het jaar 2019 wordt immers gewerkt met een begroting bestaande uit een ambitie- en basisdeel. In het ambitiedeel zijn de ambities uit het Maatschappelijk EffectenPlan (MEP) opgenomen welke hun oorsprong vinden in het coalitieakkoord Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen. In het basis deel van de begroting zijn de reguliere, jaarlijks terugkerende taken die de gemeente uitvoert opgenomen. Over de uitvoering van beide delen van deze begroting is middels de programmajournaals tussentijds verslag gedaan. Zowel inhoudelijk als financieel.

 

De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. Het COVID-19 (corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.


Voor een verdere verantwoording  over het gevoerde beleid (zowel inhoudelijk als financieel) verwijzen wij u naar de jaarstukken 2019.