Meer
Publicatiedatum: 31-08-2020

Inhoud

2. Nota van aanbieding

Indeling jaarstukken

Indeling jaarstukken

Het college biedt hierbij de jaarstukken 2019 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Met de aanbieding van de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer in 2019. Uitgangspunt hiervoor is het leveren van een gedegen kwaliteit waarbij het verkrijgen van een goedkeurende verklaring, ook voor de rechtmatigheid, een voorwaarde is. 

 

Indeling jaarstukken

De in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten genoemde jaarstukken bestaan uit: 

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de Planning & Control-cyclus. In het eerste gedeelte, het jaarverslag, staat het gevoerde beleid centraal. In het jaarverslag wordt de indeling van de begroting 2019 gevolgd en wordt de realisatie van de doelstellingen uit de ambitiebegroting en basisbegroting  nader beschouwd.  In het tweede gedeelte, de jaarrekening, worden de cijfers gepresenteerd. 

Resultaat en analyse

Resultaat

Verloop resultaten producten Planning & Control op begrotingsbasis 2019

Verloop resultaten producten Planning & Control op begrotingsbasis 2019
P&C cyclus 2019 (Bedragen x € 1.000)
Saldo primitieve begroting (tekort) -384
Saldo 1e programmajournaal (tekort) -877
Saldo 2e programmajournaal (overschot) 135
Saldo 2019 op begrotingsbasis (tekort) ten laste van de algemene reserve en reserve incidenteel beschikbare algemene middelen -1.126

Verloop begroting 2019 versus rekening 2019

Naast de specifieke verantwoording, zoals u die in het vervolg van deze jaarrekening zult aantreffen gaan wij in dit algemene deel in hoofdlijnen in op de financiële uitkomsten. Onderstaand een opbouw van het uiteindelijke resultaat, zowel vóór bestemming als na bestemming.

(Bedragen x € 1.000) Raming 2019 vóór wijziging Raming 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten 58.884 63.934 72.318
Lasten -61.303 -65.671 -69.567
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -2.419 -1.737 2.751
Onttrekking aan reserves 3.351 2.878 3.794
Toevoeging aan reserves -931 -1.141 -3.796
Het gerealiseerde resultaat 0 0 2.750

Analyse

Analyse verschillen reserves

Onder de programma’s en in de staat van reserves (en voorzieningen) wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende mutaties betreffende de reserves (en voorzieningen). Ook wordt verderop in deze nota van aanbieding nog een nadere toelichting gegeven op het (ontstaan van het) totaal van onze reserves (en voorzieningen). Voor een verklaring van het resultaat voor bestemming (dus zonder de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves) in relatie tot het resultaat na bestemming wordt ook hier even kort stilgestaan bij de verschillen tussen de raming en de realisatie betreffende de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves.

 

De hogere onttrekking aan de reserves heeft te maken met afwaardering  van de aankoop van strategische gronden en de verliesnemingen binnen de grondexploitaties.  De hogere toevoegingen aan de reserves heeft hoofdzakelijk betrekking op  het vaststellen  van lagere verliesvoorzieningen binnen de grondexploitaties. Tevens zijn er lagere onttrekkingen aan de reserves welke te maken hebben met werkzaamheden die in 2019 niet of niet volledig zijn uitgevoerd en in 2020 verder worden opgepakt. Zie hiervoor ook het voorstel met betrekking tot budgetoverheveling.

 

Analyse uitkomsten op hoofdlijnen

Hierna wordt ter verklaring van het voordelig resultaat (na bestemming) een analyse op hoofdlijnen gegeven. Vergeleken zijn de werkelijke baten en lasten met de ramingen na verwerkte begrotingswijzigingen. In globale lijnen luidt het overzicht als volgt:

omschrijving voordeel nadeel
(Bedragen x € 1.000)
Programma ambitiedeel
Werkbudget toekomstig best. sport- onderwijsvastgoed 59
Inbreiding voor uitbreiding 31
Werkbudget realistisch bouwen en wonen 38
Stimuleringsfonds 131
Programma basisdeel
Verkoop gebouwen 511
Toerekening rente 26
Algemene uitkering 363
Teruggave BTW 894
Taakmutaties algemene uitkering 98
Voorziening pensioenen wethouders 471
Organisatieondersteuning 58
Onroerendezaakbelasting 45
Bureaumaterialen en facilitaire kosten 27
Ondermijning 32
Ruiming explosieven 69
Wegen 116
Herinrichting centrum Denekamp 30
Schikking aanbesteding reclamedisplay's 58
Twentemarketing 27
Toeristenbelasting 52
Weekmarkten en standplaatsen 33
Leerlingenvervoer 47
Subsidies, beleid en uitvoering m.b.t sport 55
Gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembaden 49
Muziekonderwijs 288
Verkoop bibliotheekgebouw te Ootmarsum 149
Bijstandsuitkeringen 111
Minimabeleid 30
Beleid en uitvoering Maatwerkdienstverlening 18+ 47
Huishoudelijke ondersteuning 232
Vervoer dagbesteding 36
Wmo ondersteuning individueel 216
Wmo ondersteuning groep 426
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 96
Participatie en re-integratie 91
Hulpmiddelen 123
Eigen bijdrage/abonnementstarief Wmo 82
Jeugdzorg 535
Beleid en uitvoering Volksgezondheid 51
Bestemmingsplanwijzigingen 100
Juridische ondersteuning 139
Omgevingsvergunningen 100
Overige mee- en tegenvallers 157
Totaal 4.539 1.790

Zoals uit het overzicht blijkt wordt het voordelige resultaat over het jaar 2019 ten bedrage van €2.750.000 voor het overgrote deel veroorzaakt door het stimuleringsfonds (€ 131.000), boekresultaten vastgoed (€674.000), algemene uitkering (€363.000), teruggave BTW (€894.000), wegen (€116.000), muziekonderwijs (€288.000), sport (€114.000), sociaal domein (€138.000) en juridische ondersteuning (€139.000). Nadelen worden onder andere veroorzaakt door een hogere dotatie pensioenvoorziening wethouders (€471.000).  De overige verschillen betreffen veelal afwijkingen die betrekking hebben op de reguliere taken. Deze worden nader verklaard en toegelicht in het jaarverslag en de toelichting op de jaarrekening onder de programma’s.

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dus dat de jaarrekening 2019 met een positief saldo van €2.750.000 is afgesloten. Dit positieve saldo is ontstaan omdat budgetten in 2019 niet volledig zijn aangewend. Voor een bedrag van €623.000 wordt dit positieve saldo veroorzaakt doordat budgetten niet zijn aangewend in 2019. We stellen voor deze budgetten over te hevelen naar 2020.

Over te hevelen budgetten 2019
t.l.v. t.l.v. alg.
(Bedragen x € 1.000) Totaal reserves middelen
Landinrichting Saasveld Gammelke 13 0 13
Kanaal Almelo Nordhorn 176 169 8
Transformatieplan 344 344 0
Projectbudget POH 50 50 0
Projectbudget Wijk GGD 3 3 0
Energiemonitoring 10 10 0
Invulling geven aan grootschalige energietransitie 4 4 0
Stimulering verduurzaming scholen 10 10 0
Bestaande woningbouw wijkgericht gasloos maken. 34 34 0
Onderzoek vergunningparkeren Ootmarsum 27 27 0
Versterken toeristische voorzieningen 280 280 0
Aanwenden grensoverschrijdende samenwerkingen 90 90 0
Maatregelen Keurmerk Veilig Ondernemen 197 197 0
Werkbudget sterke bedrijvigheid 58 58 0
Agro en food sector stimuleren om innovatief te stimuleren 15 15 0
Toekomstgerichte erven (buitengebied) 20 20 0
Flankerende inzet Natura 2000 103 103 0
Sport in iedere kern stimuleren 52 52 0
We actualiseren de gemeentelijke cultuurvisie. 32 32 0
Gezamenlijk een cultuurvisie en cultuuragenda op stellen 5 5 0
Gezamelijk subsidies voor cultuur toekennen 4 4 0
Campagne Een tegen eenzaamheid 7 7 0
Daginvulling een lokale voorziening, Noaberhoes 50 50 0
Procesgeld ondersteuning via menselijke "toolkit" 113 113 0
Ondersteuning kleine initiatieven 223 96 127
Faciliteiten en communicatie MijnDinkelland2030 45 40 5
Communicatie 20000 out of the pocket 16 16 0
Deregulering bestemmingsplannen 21 21 0
Uitvoeringsplan duurzaamheid gemeentelijke gebouwen 56 56 0
Duurzame energietransitie 1.906 1.895 10
Maatschappelijk vastgoed irt demografie 735 716 19
Inbreiding voor uitbreiding 1.119 1.088 31
Stimuleringsregeling binnenstedelije herontwikkeling 500 500 0
Volkshuisvesting Rijks en provinciale middelen 335 335 0
Onderzoek eenrichtingsverkeer Nicolaasplein 18 18 0
We actualiseren de gemeentelijke cultuurvisie 5 5 0
Integraliteit ambities onderling - samenleving 5 5 0
Besluitvormingsproces - nieuwe manier van werken 5 5 0
Right to challenge en burgerbegroting 8 8 0
Herijken uitgangspuntennotitie MijnDinkelland2030 4 4 0
Inzicht in de processen, activiteiten, trends en analyses per kern 6 6 0
Juridische ondersteuning 139 0 139
Bestuurlijk experiment 24 24 0
Kunstwerk rotonde Weerselo 8 8 0
Sportondersteuning 119 119 0
Taakmutatie maatschappelijke begeleiding 43 0 43
Taakmutatie verhoging taalniveau statushouders 31 0 31
Taakmutatie sportakkoorden 15 0 15
Taakmutatie participatiwet 9 0 9
Voorbereidingskostenno regret Bisschopstraat te Weerselo 8 8 0
Inkoop duurzame energie voor onze gebouwen 10 10 0
Onderzoeken mogelijkheden ‘stagemakelaar’/hub 14 14 0
Privatisering Openluchtmuseum Ootmarsum 17 17 0
Reductie verkeersborden in kernen Dinkelland 12 12 0
Aantrekkelijke Openbare ruimte KOR 8 8 0
Herinrichting centrum Denekamp 30 0 30
We houden het rapport Samen Scholen 2030 actueel 15 0 15
Werkbudg toekomstig bestendig sport- onderwijsvastgoed 59 0 59
Werkbudget realistisch bouwen en wonen 38 0 38
Informatieverstrekking en advisering op maat 11 0 11
Circulaire inkoop 6 0 6
Opstellen bedrijfsvisie 15 15 0
Sanering Diepengoor 12 0 12
Aanplant drachtbomen biodiversiteit 5 0 5
Te storten in reserve verplichtingen voorgaande jaren 7.348 6.725 623

Na deze storting in de reserve bedraagt het positieve saldo €2.127.000 (€2.750.000 minus €623.000). Daarnaast zijn er kosten gemaakt die bij de resultaatbestemming gedoteerd  dienen te worden aan de reserves. Hierover is door de raad nog geen besluit genomen.

 

Het gaat hierbij om de volgende mutaties:

Bestemming resultaat 2019
(Bedragen x € 1.000)
Omschrijving Totaal
Stelpost klimaatmiddelen Transitievisie Warmte 200
Stelpost Wijkaanpak 10
Stelpost Energieloketten 25
Stelpost Kerkenvisie 25
Stelpost Kansrijke start 4
1) Te storten in de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 264
Totale mutatie te bestemmen resultaat 264

Het Rijk heeft in juni 2019 het Klimaatakkoord vastgesteld. Dit betekent dat op landelijk niveau €150 miljoen ter beschikking wordt gesteld aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. Voor Dinkelland betekent dit eenmalig extra geld via de algemene uitkering ter hoogte van €260.000 voor een viertal zaken. Daarnaast heeft de gemeente Dinkelland extra geld ontvangen voor het project Kansrijke Start (€ 4.000). Zoals te doen gebruikelijk met extra geld via de algemene uitkering ramen we hiervoor stelposten in afwachting van te ontwikkelen beleid.  Omdat het hier een boekjaar overstijgende post betreft laten we deze lopen via de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.  In 2020 onttrekken we deze post weer aan de reserve en ramen we 5 stelposten in afwachting van te ontwikkelen beleid.

 

Na besluit van de raad worden voorgenoemde bedragen gedoteerd aan de desbetreffende reserve. Het positieve saldo bedraagt dan €1.863.000 (€2.127.000 minus €264.000) en wordt conform bestendige gedragslijn gedoteerd aan de algemene reserve. In de perspectiefnota  komen wij terug op de actuele stand van de reserves en het eventueel vrij te besteden bedrag in de reserves. Dit alles rekening houdend met de benodigde weerstandscapaciteit.

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

In samenvattende vorm geven wij onderstaand een overzicht van de mutaties in de reserves en voorzieningen.

Saldo 1-1-2019 Saldo 31-12-2019 Mutatie
(Bedragen x € 1.000)
Algemene reserve 4.577 5.205 629
Bestemmingsreserves 32.303 31.578 -725
Reserves grondexploitatie 1.028 0 -1.028
Totaal reserves 37.907 36.783 -1.124
Voorzieningen algemeen 5.590 6.536 945
Totaal voorzieningen 5.590 6.536 945
ALGEHEEL TOTAAL 43.497 43.319 -179

De afname van de reserves en voorzieningen voor een bedrag van €179.000 wordt deels veroorzaakt door de dotatie van het resultaat van 2018 voor €173.000. Winst- en verliesnemingen alsmede het de mutatie op te vormen van verliesvoorzieningen binnen het grondbedrijf hebben geleid tot een dotatie van € 2.934.000. Onttrekkingen worden veroorzaakt door resultaatnemingen van de begroting en de tussentijdse rapportages voor een bedrag van €1.126.000 en afwaardering van strategische gronden ten bedrage van €1.325.000. Tevens is er ter dekking van de ambitiebegroting een bedrag onttrokken van € 327.000. Verdere onttrekkingen zijn voor uitvoering van het generatiepact € 424.000. De vermeerdering van de voorzieningen hebben vooral betrekking op de  pensioenvoorziening voor wethouders.  Voor een bedrag van €6.725.000 werd er nog geen beroep gedaan op de reserves (zie budgetoverheveling). 

 

In de toelichting op de jaarrekening is een overzicht van alle mutaties van reserves en voorzieningen opgenomen, met daaraan toegevoegd een overzicht van alle mutaties per reserve en voorziening. Verder verwijzen wij tevens naar de paragraaf weerstandsvermogen. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat in bovenstaande opstelling van de reserves en voorzieningen (nog) geen rekening is gehouden met de voorgestelde toevoegingen op grond van de resultaatbestemming 2019.

Financiële positie en resultaatbestemming

Financiële positie en resultaatbestemming

Beoordeling financiële positie

Bij het beoordelen van de financiële positie dienen wij ook naar financiële vooruitzichten, met daarin opgenomen een weging van de risico's van de gemeente, te kijken. Verder is de reservepositie evenals de aanwendbaarheid daarvan van belang en speelt de hoogte en (onbenutte) belastingcapaciteit een belangrijke rol. De beoordeling op deze plek houden wij beperkt omdat ook in de separaat aan de orde zijnde meerjarenbegroting 2020-2023 wordt ingegaan op de vooruitzichten voor 2020 e.v.

 

De jaarrekening kan met een batig saldo (voor bestemming) worden afgesloten. Zoals ook uit de rechtmatigheidsverklaring van de accountant blijkt zijn de begrotingsposten niet substantieel en ontoelaatbaar overschreden. Zoals elk jaar is het vooral de onderuitputting op rente en afschrijving van uitgestelde investeringen geweest die een belangrijk aandeel heeft gehad in dit resultaat. Onderuitputting is in feite incidenteel omdat de niet uitgevoerde investeringen in volgende jaren toch op ons afkomen.

 

Bestemming resultaat

Het positieve eindresultaat na besluit van de raad bedraagt €1.863.000. Dit positieve eindresultaat is een resultante van de in deze nota van aanbieding genoemde voorstellen. Dat wil zeggen dat de rekening in eerste instantie een positief saldo na bestemming kent van €2.750.000 Daarnaast stellen wij uw raad voor om dit als volgt te bestemmen:

  1. toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar €623.000;
  2. toevoeging reserve incidenteel beschikbare algemene middelen €264.000.

 

Uiteindelijk blijft het hiervoor genoemde positief resultaat over van €1.863.000. Conform bestaand beleid wordt dit bedrag gedoteerd aan de algemene reserve.