Meer
Publicatiedatum: 31-08-2020

Inhoud

3. Maatschappelijk Effecten Plan (MEP)

Maatschappelijk effectenplan

“Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen”; met deze titel heeft de coalitie en het  college haar richting voor de komende vier jaren bepaald. Het draagt uit waar dit college de komende jaren naar toe wil. Met negen verschillende agenda’s in het akkoord geeft het college haar ambities en speerpunten duidelijk en helder aan.

 

Het coalitieakkoord heeft zijn vertaling gekregen in het koersdocument dat op 10 juli 2018 door de raad vastgesteld is. Met het koersdocument, gebaseerd op de agenda’s in het coalitieakkoord, heeft de raad aan het college de opdracht verstrekt om tot uitvoering van het coalitieakkoord over te gaan. Op basis van de richtinggevende en kaderstellende uitspraken uit het koersdocument heeft  het college de begroting 2019 opgesteld.

 

Hoe we daar mee aan de slag gaan beschrijven we in het MEP. Zie dit MEP als een soort werkplan. In dit werkplan zijn het coalitieakkoord en het koersdocument vertaald in ambities, participatieprocessen en projecten voor de komende vier jaar. In de onderstaande tabel is te zien welke agenda’s in welke ambities terugkomen. In de bijlagen is een compleet overzicht te vinden van de inspanningen uit het coalitieakkoord en de plek die ze in de programmabegroting gekregen hebben.

 

De besluitvorming over wat we in 2019 daadwerkelijk gaan doen en wat het mag kosten is opgenomen in de begroting 2019.  Niet alle inspanningen worden in 2019  gestart en gerealiseerd want de ambities beslaan een periode van vier jaar waardoor er bewust gekozen is voor prioriteren en daarmee faseren over meerdere jaren. In de onderstaande figuur is een overzicht gegeven van de kernoverstijgende thema's en de kernagenda's voor de komende vier jaar. 

 

Zoals hiervoor is aangegeven zijn de voorstellen uit  het Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) (wat gaan we er voor doen) 1 op 1 overgenomen in de begroting 2019. Ook de financiële consequenties die behoren bij de voorstellen uit het MEP wat gaat het extra kosten in 2019) zijn opgenomen en voorzien van dekking.

 

In het MEP en in de begroting 2019 is aangegeven dat veel eerste stappen in 2019 zouden worden uitgevoerd. Hiervoor zijn ook veelal incidentele (project- en proces) budgetten beschikbaar gesteld. In de loop van het jaar 2019 bleek het niet in alle gevallen mogelijk deze eerste stappen te zetten. Het blijkt namelijk dat het tempo en het draagvlak vanuit de samenleving een veel flexibelere houding van de gemeentelijk inzet vraagt. Vandaar ook dat in de begroting 2020 is voorgesteld de (nog) niet (volledig) aangewende project- en procesbudgetten op grond van het MEP te zien als meerjarige budgetten met een looptijd van 2019 tot en met 2022. De niet aangewende budgetten in 2019, waarvan wordt voorgesteld deze over te hevelen, moeten in dat licht worden bezien.

 

Agenda uit coalitieakkoord

Terug te vinden in:

Agenda Aantrekkelijk wonen en leven

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Ambitie Inclusieve samenleving

Participatieprocessen

Basisbegroting Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Basisbegroting Programma Economie

Basisbegroting Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Agenda Duurzaamheid

Ambitie Duurzaam Dinkelland

Agenda Beleving

Ambitie Sterke bedrijvigheid

Ambitie Inclusieve samenleving

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Agenda Dinkelland onderneem’t

Ambitie Sterke Bedrijvigheid

Agenda Inclusieve samenleving

Ambitie Inclusieve samenleving

Basisbegroting Programma Sociaal Domein

Agenda Sport en bewegen

Ambitie Inclusieve samenleving

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Agenda Leven lang leren

Ambitie Inclusieve samenleving

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Ambitie Sterke bedrijvigheid

Basisbegroting Programma Onderwijs

Agenda Veiligheid, toezicht en handhaving

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Basisbegroting Programma Veiligheid

Agenda Dinkelland in de Regio

Participatieprocessen

Hierbij wordt voor 2019 per ambitie en actielijnen en voor de participatieprocessen zoals Mijn Dinkelland 2030! En de implementatie van de omgevingswet een concrete verdieping op basis van inspanningen, kosten, planning en prioritering gegeven. Het MEP is de afspraak tussen het bestuur en de organisatie over wat we gaan doen, hoe we het gaan doen, wanneer we het doen en wat het mag gaan kosten. Kortom: hoe werken we de komende jaren als partners aan de realisatie van de ambities van dit college.

 

Noaberkracht gaat deze mooie uitdaging, vastgelegd in dit Maatschappelijk Effectenplan, graag aan.

 

Erik Grobben

Gemeentesecretaris en ambtelijk opdrachtgever MEP