Meer
Publicatiedatum: 31-08-2020

Inhoud

4. Programma's basisdeel

Inleiding op de basisbegroting

In deze jaarstukken 2019 wordt voor het eerst op taakveld niveau gerapporteerd, als gevolg van de nieuwe programma-indeling overeenkomstig de taakvelden die is ingevoerd bij het opstellen van de begroting 2019. Ieder programma in het basisdeel is op eenzelfde wijze opgebouwd en kent de volgende onderdelen:

  • Portefeuillehouder(s)
  • Algemeen: algemene omschrijving van het programma.
  • Vastgestelde beleidsnota's: de beleidsnota's die al zijn vastgesteld en die betrekking hebben op het programma. 
  • Kengetallen: relevante kengetallen per programma.
  • Verbonden partijen: de verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van de doelen binnen het programma.
  • Wat hebben we in 2019 gedaan? Omschrijving van de ontwikkelingen die hebben gespeeld in 2019 binnen het programma. Dit betreft zowel ontwikkelingen als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving, besluitvorming, nieuw beleid en de stand van zaken van aangenomen moties en amendementen.
  • Beleidsindicatoren: de wettelijk verplichte indicatoren volgens het BBV. 
  • Overzicht baten en lasten: weergaven van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld ten opzichte van de begroting na wijziging.