Meer
Publicatiedatum: 31-08-2020

Inhoud

6. Jaarrekening

Balans

Balans

Balans per 31 december
(bedragen x € 1.000,--) 2019 2018 2019 2018
ACTIVA PASSIVA
Vaste activa Vaste passiva
Immateriële vaste activa Eigen vermogen
Bijdr. aan activa in eigendom van derden 217 225 Reserves
Algemene reserve 5.205 5.604
Materiële vaste activa Bestemmingsreserves 31.578 31.807
Investeringen met een economisch nut Gerealiseerd resultaat 2.750 496
a. gronden uitgegeven in erfpacht 1.080 1.080 39.533 37.907
b. overige investeringen met economisch nut 34.900 31.287 Voorzieningen
c. investeringen met economisch nut Verplichtingen, verliezen en risico's 3.397 2.743
waarvoor een heffing wordt geheven 14.175 14.186 Door derden beklemde middelen 3.060 2.726
d. Investeringen met maatschappelijk nut 4.858 4.402 Toekomstige verplichtingen 78 122
e. strategische gronden 3.309 963 6.536 5.590
58.321 51.919
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekking aan: Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
a. deelnemingen 2.479 2.479 a. binnenlandse pensioenfondsen en
b. gemeenschappelijke regelingen 41 41 verzekeringsinstelligen 463 540
2.520 2.520 b. binnenlandse banken en overige
Leningen aan: financiële instellingen 36.730 30.022
a. woningbouwcorporaties 404 481 37.193 30.562
b. Leningen aan deelnemingen 0 222
404 703
overige langlopende leningen u/g 4.198 4.116
7.123 7.339
Totaal vaste activa 65.661 59.483 Totaal vaste passiva 83.261 74.060
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden Nettoschulden met een rente-
a. gronden in exploitatie 4.476 1.949 typische looptijd korter dan één jaar
b. overige voorraden 795 792 a. kasgeldleningen 0 0
5.271 2.741 b. bank- en girosaldi 0 0
c. overige schulden 2.834 5.654
Uitzettingen looptijd korter dan 1 jaar 2.834 5.654
a. vorderingen op openbare lichamen 9.473 8.118
b. belastingvorderingen 423 373
c. overige vorderingen 1.180 1.159
d. uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 3.136 8.112
14.212 17.762
Liquide middelen
a. kas 6 2
b. bank- en girosaldi 479 486
485 488
Overlopende activa 2.248 1.090 Overlopende passiva 1.782 1.850
Totaal vlottende activa 22.216 22.080 Totaal vlottende passiva 4.616 7.504
Totaal activa 87.877 81.563 Totaal passiva 87.877 81.563
Verliescompensatie krachtensde wet op
vennootschapsbelasting 1969 bestaat 1.906 1.931 Waarborgsommen en garanties 103.484 92.569

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Programmarekening 2019 ( Bedragen x € 1.000 ) Ontwerp baten Ontwerp lasten Ontwerp Saldo Begroting baten Begroting lasten Begroting saldo Rekening baten Rekening lasten Rekening saldo
Omschrijving programma's
Programma ambitiedeel
Ambitie aantrekkelijke woon- en leefomgeving 0 414 -414 733 1.388 -655 1.100 1.434 -334
Ambitie duurzaam Dinkelland 0 174 -174 10 135 -125 18 94 -76
Ambitie sterke bedrijven 0 978 -978 52 339 -288 52 268 -217
Ambitie inclusieve samenwerking 0 189 -189 0 102 -102 0 87 -87
Participatieprocessen 0 465 -465 0 264 -264 0 56 -56
Totaal ambitiedeel 0 2.220 -2.220 795 2.228 -1.433 1.169 1.938 -769
Programma basisdeel
Bestuur en middelen (exclusief algemene dekkingsmiddelen) 730 3.713 -2.983 1.866 4.419 -2.552 3.193 4.694 -1.501
Algemene dekkingsmiddelen
1. Lokale heffingen 6.303 61 6.242 6.433 52 6.381 6.387 43 6.344
2. Algemene uitkeringen 33.147 18 33.129 34.179 18 34.161 34.542 18 34.524
3. Dividend 1.361 8 1.353 1.582 8 1.574 1.582 7 1.575
4. Saldo financieringsfunctie 216 -233 450 109 -157 266 184 -168 352
5. Overhead 0 6.211 -6.211 0 6.424 -6.424 0 6.475 -6.475
6. Vennootschapsbelasting 0 0 0
7. Onvoorzien 0 85 -85 0 0 0 0 0 0
Sub-totaal 41.759 9.864 31.895 44.170 10.764 33.406 45.888 11.069 34.818
Dienstverlening en burgerzaken 273 709 -436 314 743 -428 310 713 -403
Veiligheid 21 3.466 -3.445 21 3.795 -3.774 -65 3.617 -3.683
Openbare ruimte en mobiliteit 3.453 8.228 -4.775 3.623 8.473 -4.851 3.530 8.257 -4.727
Economie 1.489 1.458 31 2.403 2.373 30 6.377 3.631 2.747
Onderwijs 86 1.782 -1.696 93 1.814 -1.721 52 1.816 -1.764
Sport en accommodaties 1.138 3.077 -1.939 1.131 3.272 -2.141 995 2.871 -1.876
Cultuur en recreatie 23 1.099 -1.076 25 1.094 -1.069 164 790 -626
Sociaal domein 4.076 22.577 -18.502 3.775 22.913 -19.138 3.841 22.841 -19.000
Milieu 2.055 1.833 223 2.031 1.872 159 1.826 1.649 177
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 4.512 4.991 -479 5.554 6.330 -776 8.231 10.374 -2.144
Totaal basisdeel 58.884 59.084 -200 63.139 63.442 -304 71.149 67.629 3.521
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 58.884 61.303 -2.419 63.934 65.671 -1.737 72.318 69.567 2.751
Mutaties reserves
Mutaties reserves 3.351 931 2.419 2.878 1.141 1.737 3.794 3.796 -2
Het gerealiseerde resultaat 62.234 62.234 0 66.812 66.812 0 76.112 73.363 2.750

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens de Kadernota Rechtmatigheid 2018 van de Commissie BBV zijn er echter situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uiteengezette beleid zijn gebleven, zoals compensatie van hogere kosten door direct gerelateerde hogere opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij open-einde regelingen.

 

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen van de programma’s opgenomen (overschrijding van de lasten) met daarbij de verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad geformuleerde beleid. Voor een nadere uiteenzetting van de verschillen wordt verwezen naar de toelichting op de baten en lasten. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening.

Programma Begrotingsafwijking lasten verklaring overschrijding conclusie
begroot werkelijk verschil
Programma ambitie aantrekkelijke woon- en leefomgeving 1.388 1.434 -46 • Programma bestuur en middelen € 46.000: betreft hoofdzakelijk de lasten m.b.t. Natura 2000. Hier tegenover staan ook hogere baten. Past binnen het beleid
Programma bestuur en middelen 10.764 11.069 -305 • Programma bestuur en middelen € 305.000: betreft hoofdzakelijk de hogere dotatie aan de pensioenvoorziening Past binnen het beleid
Programma economie 2.373 3.631 -1.258 • Programma economie € 1.258.000: betreft hoofdzakelijk het betalen van een claim binnen de grondexploitaties (bedrijventerreinen) Past binnen het beleid
Programma onderwijs 1.814 1.816 -3 Programma onderwijs: € 3.000: betreft vooral de lasten op het leerlingenvervoer Past binnen het beleid
Programma volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 6.330 10.374 -4.044 • Programma volkshuisvesting en ruimtelijke ordening € 4.044.000: betreft de mutaties binnen de grondexploitaties Past binnen het beleid

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarden. De in deze jaarrekening verantwoorde bedragen zijn vermeld in euro’s (€1).  De baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico´s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen in het boekjaar waarin het dividend betaalbaar gesteld wordt (besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene vergadering van Aandeelhouders). Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

 

Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personeelslasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting te worden gevormd.

Balans

Vaste Activa

 

Immateriële vaste activa met een economisch nut

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

 

De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief zijn onder de volgende voorwaarden geactiveerd:

 • Het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen.
 • De technische  uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast.
 • Het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut genereert. 
 • De uitgaven die aan het actief toe te rekenen zijn, zijn betrouwbaar vast te stellen. 

 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is voldaan:

 • Er is sprake van een investering door een derde.
 • De investering draagt bij aan de publieke taak.
 • De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen.
 • De bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

 

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa (bij derden) waarvoor de bijdrage aan derden is verstrekt.

 

Activum

Afschrijvingstermijn in jaren

Onderzoek/ontwikkeling

5

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

3 - 4

 

Materiële vaste activa met een economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur. Jaarlijks wordt de boekwaarde met een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd. Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn, in voorgaande jaren soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

 

Activum

Afschrijvingstermijn in jaren

Onderwijshuisvesting (samen scholen)

60

Riolering (gemeentelijk rioleringsplan)

50

Gebouwen van steen, betonwerken m.b.t. riolering en aanleg/renovatie sportterrein (gras)

40

Liften, wegen met elementenverharding, aanleg/renovatie sportterrein (kunstgras), duurzame activa (materiaal hout/hard), duurzame voorzieningen in schoolgebouwen en aangelegd gronddepot

25

Gebouwen van ander materiaal, woonwagens, renovatie, verbouw, (vervanging) riolering gebouw, kunstwerken en wegen met asfaltverharding

20

Hekwerken, noodlokalen, elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige installaties, cv installatie, isolatie/ventilatie/energiebesparing/klimaatbeheersing, 1e inrichting scholen, elektronica en mechanica m.b.t. riolering, grasbetonstenen, verkeersmaatregelen/installaties en openbare verlichting

15

Halteplaatsen openbaar vervoer

12

Beveiliging (alarminstallaties), brandbeveiligings- en brandpreventievoorzieningen, buitenzonwering, stoffering, dranghekken, speeltoestellen, duurzame gebruiksgoederen en bewegwijzering/straatmeubilair

10

Vervoermiddelen

8

Luchtfoto’s, grootschalige basiskaart en digitale kadasterkaart

4

Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Laatst genoemden worden altijd geactiveerd.

 

Door contractuele, technische of economische redenen of op grond van een afwijkend besluit van de gemeenteraad kan incidenteel afgeweken worden van de tabe.l

 

 

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut worden geactiveerd en jaarlijks lineair afgeschreven. Jaarlijks wordt de boekwaarde met een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd. De afschrijvingstermijn wordt per afzonderlijk activum bekeken. De ondergrond van investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut wordt als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus afgeschreven).

 

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

 

Participaties in het aandelenkapitaal van NV´s en BV´s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering tot marktwaarde plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

 

Vlottende activa

Grond- en hulpstoffen

Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs worden de grond- en hulpstoffen tegen deze lagere marktwaarde gewaardeerd.

 

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd.

 

De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde verantwoord/wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs worden daarnaast een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen en is de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over het boekjaar toegerekend. De rente is toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende boekjaar.

 

De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone.

 

Voor winstneming geldt de percentage of completion-methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de kosten en de opbrengsten winst worden genomen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

 1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat, én
 2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht, én
 3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Verantwoorde uitzettingen korter dan één jaar en overlopende activa hebben overwegend een kortlopend karakter en zullen binnen één jaar na balansdatum worden afgewikkeld. Als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) zijn gemeenten eigenrisicodrager geworden ten aanzien van de bijstandsverlening. Formeel behoren alle gemeentelijke vorderingen reëel gewaardeerd te worden. Gelet op de slechte situatie in de agrarische sector bestaat er de mogelijkheid dat enkele vorderingen toch niet geheel dan wel gedeeltelijk zullen worden geïncasseerd. In dit geval is het echter reëel om slechts 20% van de hoofdsom op te nemen.

 

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

 

Vaste financieringsmiddelen

Reserves

Naast de algemene reserve zijn er diverse reserves gevormd die voor een specifiek doel bestemd zijn. Het muteren van reserves vindt plaats op aangeven van de raad.

 

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De voorziening pensioenverplichtingen ten behoeve van de wethouders is op contante waarde van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen' die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

 

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van langer dan één jaar.

 

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

 

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, zijn deze buiten de telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde jaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Toelichting op de balans per 31 december

Activa

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

De post materiële vaste activa wordt onderscheiden in:

Immateriële vaste activa Boekwaarde Investe- Desin- Afschrijving/ Boekwaarde
(Bedragen x € 1.000) 1-1-2019 ringen vesteringen aflossing 31-12-2019
Onderzoekskosten 73 0 0 0 73
Bijdr. aan activa in eigendom van derden 152 0 0 8 144
Totaal 225 0 0 8 217

Materiële vaste activa

De post materiële vaste activa wordt onderscheiden in:

 Materiële vaste activa Saldo Saldo
(bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018
In erfpacht uitgegeven gronden 1.080 1080
Investeringen met een economisch nut 34.900 31.287
Investeringen met econ.nut waarvoor een heffing wordt geheven 14.175 14.186
uitsluitend maatschappelijk nut 4.858 4.402
Strategische gronden 3.309 963
Totaal 58.321 51.919

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële activa weer:

Materiële vaste activa Boekwaarde Investe- Desin- afschrijvingen/ Boekwaarde
(bedragen x € 1.000) 1-1-2019 ringen vesteringen herwaardering 31-12-2019
In erfpacht uitgeven gronden 1.080 0 0 0 1.080
Gebouwen 19.982 4.889 154 1.034 23.683
Gebouwen waarvoor heffing wordt geheven E.N.** 30 0 0 2 27
Gronden en terreinen M.N.* 172 0 0 0 172
Gronden en terreinen E.N.** 9.907 0 0 0 9.906
Gronden en terreinen waarvoor heffing wordt geheven E.N.** 147 0 0 0 147
Grond,weg en waterw.M.N 4.230 670 0 215 4.685
Grond,weg en waterw.E.N 677 37 0 41 673
Overige mat.vaste activa waarvoor heffing wordt geheven E.N.** 14.006 645 0 653 13.999
Overige mat.vaste activa waarvoor heffing wordt geheven E.N.** 3 0 0 1 2
Overige mat.vaste activa M.N. 133 47 0 15 165
Vervoermiddelen 18 0 0 9 9
Duurzame bedrijfsmiddelen E.N 570 0 0 107 463
Strategische gronden 963 2.346 0 0 3.309
*M.N. maatschappelijk nut
**E.N. economisch nut
Totaal 51.918 8.634 154 2.078 58.321

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in materiële vaste activa met economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld.

 

Materiële vaste activa beschikbaar besteed besteed in restant
met economisch nut gesteld voorgaande dienstjaar krediet
(bedragen x € 1.000) krediet dienstjaren
Riolering: verbeteringsmaatr vrijverval riolering 133 99 34 0
Riolering: vervangingsmaatr vrijverval riolering 600 409 185 6
Verbeteringsmaatregelen vrijverval riolering 133 0 37 96
Vervangingsmaatregelen vrijverval riolering 600 0 142 458
Dorper Esch D'kamp vernieuwbouw 4.492 2.413 2.196 -117
Dorper Esch D'kamp renovatie 2.303 0 2.303 0
Dorper Esch D'kamp duurzaamheid 391 0 391 0
Aanpassen verkeersvoorzieningen 100 0 37 63
Zonnepanelen gemeentehuis Denekamp 55 0 47 8
Rioolvervanging GRP 2019-2024 700 0 217 483
Totaal 9.507 2.921 5.588 998

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in materiële vaste activa met maatschappelijk nut staan in onderstaand overzicht vermeld:

Materiële vaste activa beschikbaar besteed besteed in restant
met maatschappelijk nut gesteld voorgaande dienstjaar krediet
(bedragen x € 1.000) krediet dienstjaren
Beleidsplan openbare verlichting 2018 140 92 47 0
Beleidsplan openbare verlichting 2019 140 0 114 26
Centrum Weerselo 1.267 753 263 251
Rondweg Weerselo 2.669 66 38 2.565
2e fase Dusinksweg 2.492 1.420 -419 1.491
Herinrichting Denekamperstr, rotonde - Molenstraat 426 356 57 12
Quickscan verkeersveiligheid wegen Dinkelland 155 3 88 64
Addendum Bisschopstraat Weerselo 200 0 200 0
Traverse Weerselo 3.957 0 213 3.744
Totaal 11.446 2.691 601 8.153

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Kredietoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens de Kadernota Rechtmatigheid 2018 van de Commissie BBV zijn er situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid en binnen het doel blijven waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. Zoals uit bovenstaande opstelling blijkt dat er één krediet is overschreden. Kredietoverschrijdingen groter dan €10.000 worden gemeld in onderstaande tabel.  

Begrotingsrechtmatigheid beschikbaar besteed besteed in restant
(bedragen x € 1.000) gesteld voorgaande dienstjaar krediet
krediet dienstjaren
Dorper Esch D'kamp vernieuwbouw 4.492 2.413 2.196 -117
Totaal 4.492 2.413 2.196 -117

Bovenstaande kredietoverschrijding past binnen het bestaande beleid, derhalve is hierbij geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

 

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Financiële vaste activa Boekwaarde Investe- Desin- Afschrijving/ Boekwaarde
(Bedragen x € 1.000) 1-1-2019 ringen vesteringen aflossing 31-12-2019
Kapitaalverstrekkingen:
Deelnemingen 2.479 0 0 0 2.479
Gemeenschappelijke regelingen 41 0 0 0 41
2.520 0 0 0 2.520
Leningen aan :
Woningbouwcorporaties 482 0 0 77 405
Leningen aan deelnemingen 222 0 0 222 0
704 0 0 299 405
Overige langlopende leningen 4.116 646 0 564 4.198
Totaal 7.340 646 0 863 7.123

Vlottende activa

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar in exploitatie genomen bouwgronden en overige voorraden. De niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn ondergebracht onder de materiële activa onderdeel strategische gronden.

 

Van de in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven:

Boekwaarde Mutaties in het jaar 2019 Boekwaarde Voorziening Balanswaarde
Gronden in exploitatie per Uitgaven Inkomsten Winstneming per verlieslatend per
1 jan. 2019 31 dec. 2019 complex 31 dec. 2019
(*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000)
Pierik 48 363 0 -154 256 256
Brookhuis 246 341 382 -19 185 185
Reestman 104 7 0 -23 89 89
Deurninger es -53 353 0 -57 244 244
De Schil 193 9 0 -3 198 198
Diezelkamp 75 34 0 -13 96 96
Rossum Noord -119 54 314 46 -334 -334
Kraakenhof -42 0 0 -2 -44 -44
Spikkert 1.915 150 832 0 1.234 1.234
Commanderie 1.635 330 519 -14 1.433 1.433
Noord Deurningen -45 25 0 -5 -26 -26
Tilligte West -79 19 251 111 -200 -200
De Kafmolen -26 0 0 26 0 0
Aveskamp 18 26 0 0 44 44
Diezelkamp Noord 14 98 535 174 -250 -250
Hopmanstraat 0 63 0 0 63 63
De Mors IV 364 1.610 0 0 1.974 1.342 633
Echelpoel III 651 40 0 7 698 698
Sombeek IV 1.282 414 1.367 0 329 172 158
Totaal 6.181 3.936 4.200 71 5.989 1.513 4.476
Balanswaarde Geraamde nog te Geraamde nog te Geraamd Geraamd
Gronden in exploitatie per maken kosten realiseren resultaat resultaat
31 dec. 2019 opbrengsten (nominale waarde) (contante waarde)
(*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000)
Pierik 256 247 633 -130 -123
Brookhuis 185 700 952 -67 -62
Reestman 89 36 131 -7 -6
Deurninger es 244 418 720 -60 -55
De Schil 198 2 200 0 0
Diezelkamp 96 1 113 -16 -16
Rossum Noord -334 323 0 -11 -10
Kraakenhof -44 30 0 -14 -13
Spikkert 1.234 2.905 4.961 -823 -689
Commanderie 1.433 875 2.324 -16 -15
Noord Deurningen -26 351 1.082 -756 -645
Tilligte West -200 124 100 -176 -169
De Kafmolen 0 0 0 -26 -26
Aveskamp 44 165 685 -476 -440
Diezelkamp Noord -250 114 78 -214 -202
Hopmanstraat 63 183 317 -72 -68
De Mors IV 633 665 1.298 1.342 1.168
Echelpoel III 698 555 1.358 -105 -97
Sombeek IV 158 419 577 172 162
Totaal 4.476 8.113 15.530 -1.455 -1.305

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van februari 2020 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico's. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek, maar minimaal jaarlijks, wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Het college is van mening dat op basis van de huidige formatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden.

 

Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen:

 • Rentepercentage bedraagt 1,0%;
 • Alle kostenopgaven bouw- en woonrijp maken zijn opnieuw beoordeeld/geraamd door de afdeling Openbare Ruimte.
  Bij de kostenopgave is een fasering met een cbs index toegepast.
  Het budget per jaar inclusief de index is in de betreffende jaarschijf van de grondexploitatie opgenomen.
 • Geen opbrengstenindexatie
 • De geplande afzet is gebaseerd op uitgangspunten in de woonvisie en bedrijventerreinvisie.

 

Ten aanzien van de geraamde nog te maken kosten heeft het college de geactualiseerde berekeningen vanuit de afdeling openbare ruimte gehanteerd.

 

Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten heeft het college de uitgangspunten uit de woonvisie en bedrijventerreinvisie gehanteerd, ten aanzien van geraamde capaciteit geldt:

 • Woningen: woningbouwaantallen zijn conform woningbouwprogramma
 • Bedrijventerrein: uitgeefbare hectares zijn conform bedrijventerreinvisie

 

De risico's zijn nader toegelicht in de paragraaf grondbeleid en de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag. 

Overige voorraden Saldo Mutatie Saldo
(Bedragen x € 1.000) 1-1-2019 boekjaar 31-12-2019
Voorraad gebouwen 789 3 792
Voorraad geschenken 3 0 3
Totaal 792 3 795

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Vorderingen Saldo Saldo
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen 9.473 8.118
Belastingvorderingen 423 373
Overige vorderingen 1.180 1.159
uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 3.136 8.112
Totaal 14.212 17.762

In bovenstaand overzicht is een voorziening opgenomen voor dubieuze debiteuren.

 

Specificatie uitzettingen in ’s Rijks schatkist:

Schatkistbankieren Saldo Saldo
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018
Schatkistbankieren 3.136 8.112
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1) Drempelbedrag 427
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 435 502 446 469
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag - - - -
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 8 75 19 42
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 62.200
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 62.200
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat -
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 427
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 39.127 45.693 40.991 43.104
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 435 502 446 469

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Liquide middelen Saldo Saldo
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018
Kas 6 2
Bank 479 486
Totaal 485 488

Alle liquide middelen staan ter onmiddellijke beschikking van de gemeente.

Overlopende activa Saldo Saldo
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018
Vooruitbetaalde bedragen 12 1
Nog te ontvangen bedragen 2.236 1.089
Totaal 2.248 1.090

Passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Reserves Saldo Saldo
bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2018
Algemene reserve 5.205 5.604
Bestemmingsreserves 31.578 31.807
Resultaat na bestemming 2.750 496
Totaal 39.533 37.907

Het verloop van de reserves wordt hieronder toegelicht:

 

(Bedragen x € 1.000)
Algemene reserve
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Buffer om in uiterste noodzaak incidentele onverwachte/onvoorziene uitgaven maar ook rekening tekorten te dekken.
Resere grondexploitatie 1.028
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 843 1.785
Onderzoeksopdrachten 74
Saldo 2e programmajournaal 2019 135
Complex De Mors te Denekamp (mutatie verliesvooriening) 2.694
Complex Echelpoel III te Weerselo 7
Complex Sombeek te Denekamp (mutatie verliesvoorziening) 25
Complex Diezelkamp te Saasveld 13
Complex krakenhof te Lattrop 2
Complex Diezelkamp Noord te Saasveld 174
Complex Rossum Noord 46
Complex Brookhuis te Denekamp 19
Complex Pierik te Denekamp 154
Complex Commanderie te Ootmarsum 14
Complex Deurninger Esch 57
Complex Noord Deurningen 5
Complex Tilligte West 111
Complex De Kafmolen Denekamp 26
Complex Reestman 23
Complex De Schil te Rossum 3
Ruilgronden De Mors te Denekamp 143
Afwaardering aankoop gronden Tilligte 96
Afwaardering aankoop gronden Denekamp 1.228
Saldo 1e programmajournaal 2019 877
Algemene uitkering 250
Algemene reserve - Totaal 4.577 5.231 4.602 5.205
Reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Het te verdelen resultaat van de exploitatie toe te voegen aan het eigen vermogen
Resultaatbestemming 2018 496
Reserve saldo van de rekening - Totaal 496 0 496 0
Reserve grondexploitatie
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Buffer voor activiteiten verband houdend met de exploitatie van gronden voor woningbouw en bedrijfsterreinen.
Algemene reserve 1.028
Reserve grondexploitatie - Totaal 1.028 0 1.028 0
Reserve verbeteren toeristische entrees kernen/rotondes
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Incidenteel realisering kunstwerken.
Kunstwerk rotonde Weerselo 26
Reserve kunst - Totaal 34 0 26 8
Reserve onderhoud gebouwen
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Spreiden van de lasten welke voortvloeien uit het groot onderhoud van diverse gemeentelijke gebouwen (met uitzondering van onderwijsgebouwen).
Dotatie aan reserve onderhoud gebouwen 462
Onderhoudskosten 306
Reserve onderhoud gebouwen - Totaal 2.082 462 306 2.238
Reserve dividend WMO Beheer
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Afgezonderd houden van algemene reserve en (deels) inzetten om verlies structureel dividend als gevolg van verkoop te compenseren.
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 8.000
Reserve dividend WMO Beheer - Totaal 8.000 0 8.000 0
Reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure projecten
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Dekking kapitaallasten investeringen
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen/Investeringskrediet rondweg Weerselo 8
Reserve majeure projecten/Investeringskrediet Stadsweide 59 15
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen/investeringskrediet zonnepanelen 55
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen/Investeringskrediet Churchilstraat 26
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen/Investeringskrediet Zonnepanelen gemeentehuis Denekamp 6
Dekking afschrijvingen majeure projecten 141
Reserve dividend WMO Beheer - Totaal 11.102 122 188 11.036
Reserve majeure projecten
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Realiseren viertal majeure projecten uit het collegeprogramma “Bouwen aan de toekomst”.
Voorbereidingskosten no regretmaatregelen Bisschopstraat 11
Laadpalen gemeentehuis voor electrisch rijden 0
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 1
Reserve majeure projecten - Totaal 40 0 13 27
Reserve conversie aandelen Vitens
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Reserveren opbrengst aandelen ter aflossing lening.
Aflossing lening Vitens 189
Reserve conversie aandelen Vitens - Totaal 565 0 189 376
Reserve wegen en kunstwerken
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Spreiden van de lasten welke voortvloeien uit het groot onderhoud van wegen en kunstwerken.
Reserve wegen en kunstwerken - Totaal 1.000 0 0 1.000
Reserve GRP
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Reserveren gelden voor opstellen nieuw GRP
Reserve GRP - Totaal 2.000 0 0 2.000
Reserve Agenda van Twente
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Opvangen extra lasten Agenda van Twente
Hogere bijdrage Agenda van Twente 66
Reserve Agenda van Twente - Totaal 919 0 66 853
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Vrij beschikbare algemene middelen
Algemene reserve 1.785
Reserve dividend WMO Beheer 8.000
Resultaatbestemming 2018 173
Stimuleringsfonds sociaal domein 110
Reserve majeure projecten 1
Saldo meerjarenbegroting 2019 384
Transformatieplan 14
Projectbudget POH 25
Projectbudget GGD 15
Financiering generatiepact 424
Opstellen van een duurzaam MOP gebouwen 17
Onderzoeken mogelijkheden ‘stagemakelaar’ 6
Bijeenkomsten, zaalhuren horecavoorziening, folders en drukwerk, publicaties etc 2
Toekomstgerichte erven (buitengebied) 15
Wij gaan werk/daginvulling vanuit één lokale voorziening 10
Inzet buurtmannen/vrouwen 20
Communicatie 20000 out of the pocket 4
Amendement openbare toiletvoorziening 5
Motie GRP verlagen tarief € 5,-- 56
Deregulering bestemmingsplannen 4
Aanvulling toeristisch ondernemersfonds Dinkelland 2
Privatisering openluchtmuseum 13
Volkshuisvesting Rijks en provinciale middelen 82
Aantrekkelijke Openbare ruimte KOR 72
Initiatieven realiseren parkeersystemen 7
Bestuurlijk experiment 1
Reserve dekking afschrijvingen majeure projecten 22 63
Bommenregeling Knollenweg 34
Algemene reserve 843
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen - Totaal 6.064 10.091 2.116 14.039
Reserves - Totaal 37.907 15.905 17.029 36.783

De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten:

Voorzieningen Saldo Saldo
bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2018
Verplichtingen, verliezen en risico's 3.397 2.743
Door derden beklemde middelen 3.060 2.726
Toekomstige verplichtingen 78 122
Totaal 6.536 5.590

Het verloop van de voorzieningen wordt hieronder toegelicht

(Bedragen x € 1.000)
Voorziening pensioenaanspraken en wachtgelden wethouders
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: (Oud-)wethouders kunnen op basis van hun rechtspositie aanspraak maken op een pensioenuitkering. Om deze toekomstige verplichting te kunnen volldoen, is deze voorziening in het leven geroepen.
Storting pensioen aanspraken wethouders 844
Pensioen uitkeringen 189
Voorziening pensioenaanspraken wethouders - Totaal 2.743 844 189 3.397
Voorziening liquidatie Top Craft
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Dekking van toekomstige kosten verband houdend met de herstructurering/ontmanteling van de Gemeenschappelijke Regeling WOT en Top-Craft.
Afbouw voorziening 43
Voorziening liquidatie Top Craft - Totaal 122 0 43 78
Voorziening riolering
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Egalisatierekening die dient om ongewenste schommelingen (sterke fluctuatie) van door de gemeente aan burgers in rekening te brengen tarieven voor rioolrecht op te vangen. Uitgangspunt hierbij is kostendekkende tarieven voor rioolrecht.
Toevoeging exploitatieoverschot 550
Voorziening riolering - Totaal 1.738 550 0 2.289
Voorziening afval
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Egalisatierekening die dient om ongewenste schommelingen (sterke fluctuatie) van door de gemeente aan burgers in rekening te brengen tarieven voor afvalstoffenheffing en reinigingsrecht op te vangen. Uitgangspunt hierbij is kostendekkende tarief.
Exploitatietekort 216
Voorziening afval - Totaal 987 0 216 772
Voorzieningen - Totaal 5.590 1.394 449 6.536

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

 De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Vaste schulden (bedragen x € 1.000) Saldo Saldo
Rentetypische looptijd 1 jaar of langer 31-12-2019 31-12-2018
Onderhandse leningen:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 463 540
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 36.730 30.022
Totaal 37.193 30.562

Er zijn twee leningen aangetrokken van elk €5.000.000 en er is €3.369.000 afgelost waardoor het totaal aan leningen komt op €37.193.000. De totale  rentelast voor het jaar met betrekking tot de vaste schulden bedraagt €744.000 (vorig jaar €825.000). 

 

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Netto-vlottende schulden (bedragen x € 1.000) Saldo Saldo
Rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 31-12-2019 31-12-2018
Kasgeldleningen - 0
Overige schulden:
Crediteuren 2.786 5.605
Waarborgsommen 48 48
Totaal 2.834 5.654
Onderstaande breedte past binnen een A4, is basis voor jaarstukken 2010.
Overlopende passiva Saldo Saldo
bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2018
Van EU en NL overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen op specifieke uitkeringen 743 870
Transitorische rente 167 173
Nog te betalen bedragen 872 806
Totaal 1.782 1.850

Specificatie van derden ontvangen bedragen voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel:

Overlopende passiva Saldo Stortingen Ont- Saldo
van derden ontvangen bedragen 1-1-2019 trekkingen 31-12-2019
Regeling:
ILG Nationaal Landschap 38 0 38 -