Meer
Publicatiedatum: 31-08-2020

Inhoud

7. Bijlagen bij de jaarrekening

Bijlage 1: Overzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten

Begrotingstechnisch is over 2019 rekening gehouden met een saldo van incidentele baten en lasten van  €132.000. Hierover bent u geïnformeerd van raadsperspectief 2019 t/m 2e programmajournaal 2019. In werkelijkheid is er sprake van een saldo van  €4.727.000. Er is sprake van een positief saldo als de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten. Structureel gezien is dit een positieve ontwikkeling.

 

De belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen:

 • grondexploitatie
  • budgettair neutraal door dekking uit algemene reserve;
 • budgetoverheveling
  • budgettair neutraal door dekking uit algemene reserve;
 • projecten volkshuisvesting
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • majeure projecten
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve majeure projecten;
 • meerjarig onderhoudsplan gebouwen (MOP)
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve onderhoud gebouwen;
 • financiering generatiepact;
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • project POH;
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • motie verlaging tarief riolering;
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • aantrekkelijke openbare ruimte;
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • bommenregeling Knollenweg;
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • inzet buurtmannen/vrouwen;
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • resultaat meerjarenraming en tussentijdse rapportages;
  • budgettair neutraal door dekking/dotatie uit/aan reserve incidenteel beschikbare algemene middelen en algemene reserve;
 • vrijval voorziening Top Craft;
 • teruggave BTW;
 • 75 jaar vrijheid;
 • baten en lasten m.b.t. opruiming explosieven vliegveld Twente;
 • verkiezingen;
 • verkoop gebouwen;
 • samen scholen;
 • baten en lasten Natura 2000;
 • aanschaf bloemenzaad ten bate van bestuifers;
 • KGO Saasveld;
 • trambaan Oldenzaal Denekamp;
 • procesgelden;
 • juridische kosten;
 • energieloket 2.0;
 • opbrengsten overname WMO;
 • uitvoeringsplan duurzaamheid;
 • opbrengsten overname WMO
 • werkbudget ambitie.

 

In de volgende tabel worden de incidentele mee- en tegenvallers over 2019 weergegeven (afgerond op €1.000).

Programma Begroting/Werkelijk Lasten Baten Toevoeging reserve Beschikking reserve Saldo incidentele lasten en baten
MEP 111 AANTR. WOON- EN LEEFOMG. Begroting 1.176 733 0 278 1.631
Werkelijk 1.221 1.092 0 134 2.179
MEP 121 DUURZAAM DINKELLAND Begroting 114 55 55 98 16
Werkelijk 72 55 0 17 110
MEP 131 STERKE BEDRIJVEN Begroting 110 0 0 110 0
Werkelijk 75 0 0 75 0
MEP 141 INCLUSIEVE SAMENLEVING Begroting 78 0 0 78 0
Werkelijk 63 0 0 63 0
MEP 151 PARTICIPATIEPROCESSEN Begroting 242 0 110 225 -92
Werkelijk 38 0 110 148 -219
RP 200 BESTUUR EN MIDDELEN Begroting 2.369 589 462 999 1.497
Werkelijk 2.344 2.128 462 950 3.060
RP 201 DIENSTVERL EN BURGERZAKEN Begroting 54 0 0 0 54
Werkelijk 33 0 0 0 33
RP 210 VEILIGHEID Begroting 289 0 0 34 255
Werkelijk 140 80 0 34 186
RP 220 OPENB RUIMTE EN MOBILITEI Begroting 324 76 0 330 69
Werkelijk 168 -56 0 309 -196
RP 230 ECONOMIE Begroting 20 42 42 20 0
Werkelijk 20 2.725 2.725 20 0
RP 240 ONDERWIJS Begroting 0 0 0 0 0
Werkelijk 0 0 0 0 0
RP 250 SPORT EN ACCOMMODATIES Begroting 511 0 0 511 0
Werkelijk 349 0 0 349 0
RP 251 CULTUUR EN RECREATIE Begroting 41 0 0 41 0
Werkelijk -256 149 0 21 -128
RP 260 SOCIAAL DOMEIN Begroting 0 200 0 0 200
Werkelijk 0 202 0 0 202
RP 270 MILIEU Begroting 12 0 0 12 0
Werkelijk 12 0 0 12 0
RP 280 VOLKSHUISV EN RUIMT ORDEN Begroting 322 488 473 144 193
Werkelijk 1.430 233 499 1.663 -499
Begroting 5.660 2.183 1.141 2.878 3.823
Werkelijk 5.708 6.609 3.796 3.794 4.727

Bijlage 2: Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wet Normering en bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Verantwoording Wet normering topinkomens (WNT) 2019
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in werking getreden (WNT). De WNT bevat vooral een regeling over de hoogte van de bezoldiging en de ontslagvergoeding van topfunctionarissen en ook over de openbaarmaking van deze gegevens welke voor het eerst zijn opgenomen in de jaarrekening 2013. De gemeentesecretaris van Dinkelland heeft binnen de gemeente Dinkelland een onbezoldigde functie. Hij bekleedt binnen het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen een bezoldigde functie als algemeen directeur en in het kader van de WNT is zijn bezoldiging vermeld in de jaarstukken 2019 van Noaberkracht. De griffier van de gemeente Dinkelland heeft binnen Dinkelland een bezoldigde functie.

bedragen x € 1 Huitema O.J.R.J.
Functiegegevens Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking? Nee
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 94.164
Beloningen betaalbaar op termijn € 17.189
Subtotaal € 111.353
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 194.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging € 111.353
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.
Gegevens 2018
bedragen x € 1 Huitema O.J.R.J.
Functiegegevens Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking? Nee
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 101.556
Beloningen betaalbaar op termijn € 15.272
Subtotaal € 116.837
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 189.000
Totale bezoldiging € 116.837
NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE
Grobben E.M. Gemeentesecretaris

Bijlage 3: Single informatie Single audit (SiSa)

Single information Single audit

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Gemeenten Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 01 Indicatornummer: D8 / 02 Indicatornummer: D8 / 03
€ 21.628 € 0 € 540
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 04 Indicatornummer: D8 / 05 Indicatornummer: D8 / 06 Indicatornummer: D8 / 07
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2019 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06
€ 2.516.081 € 70.752 € 383.188 € 1.316 € 7.735 € 260
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12
€ 31.668 € 7.905 € 0 € 278.787 € 0 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2019 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Besteding (jaar T) Bob
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06
€ 60.369 € 99.584 € 8.917 € 45.749 € 22.247 € 0
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09
€ 0 € 0 Ja
VWS H4 Specifieke uitkering Sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Projectnaam / nummer Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen
Gemeenten
Aard controle R. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: H4/ 01 Indicatornummer: H4 / 02 Indicatornummer: H4 / 03 Indicatornummer: H4 / 04 Indicatornummer: H4 / 05 Indicatornummer: H4 / 06
1 350565 SPUK-Sport18-632764 € 376.370 € 68.153 € 278.082 € 30.135
Kopie projectnaam / nummer Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Percentage besteed (Jaar T) per project tenopzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) Toelichting Overig (Jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: H4 / 07 Indicatornummer: H4 / 08 Indicatornummer: H4 / 09 Indicatornummer: H4 / 10 Indicatornummer: H4 / 11
1 SPUK-Sport18-632764 376370 107,36% -€ 25.805

Bijlage 4: Investeren Met Gemeenten (IMG)

Investeren Met Gemeenten

 

 

Beschikkings-nummer provincie Project afgerond / eindverantwoording Ja-nee In de verlenings-beschikking opgenomen subsidie voor dit project Besteed tlv provinciale middelen jaar 2019 (conform baten/lasten-stelsel) Besteed tlv gemeentelijke middelen jaar 2019 (conform baten Cumulatief besteed tlv provinciale middelen t/m jaar 2019 (conform baten/lastenstelsel) Cumulatief besteed tlv gemeentelijke middelen t/m jaar 2019 (conform baten/lasten-stelsel) Geplande einddatum Optionele toelichting op één van de voorgaande kolommen
/lasten-stelsel)
Aard controle D1 D1 R R R R R D1 D1
Mobiliteit 2019 2019/0158762 Ja € 103.443 € 110.080 € 330.241 € 110.080 € 330.241 31-12-2019
Herinrichting Centrum Weerselo 1657813: 2011/0325439 2012/0032018 2016/0033886 2018/00009021 Nee € 1.127.850 € - € 336.646 € 1.127.850 € 1.780.849 1-1-2020

Bijlage 5: Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Taakvelden * € 1000 Inkomsten/Uitgaven Begroting 2019 Rekening 2019 Saldo 2019
0.1 Bestuur U -2.002 -2.492 490
I 12 10 2
Totaal - Bestuur -1.990 -2.482 492
0.10 Mutaties reserves U -1.141 -3.796 2.655
I 2.878 3.794 -916
Totaal - Mutaties reserves 1.737 -2 1.739
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten U -367 -135 -232
I 1.493 1.261 232
Totaal - Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.126 1.126 0
0.2 Burgerzaken U -743 -713 -30
I 314 310 4
Totaal - Burgerzaken -428 -403 -26
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden U -1.282 -1.369 87
I 362 1.028 -666
Totaal - Beheer overige gebouwen en gronden -921 -341 -579
0.4 Overhead U -6.424 -6.475 51
I 0
Totaal - Overhead -6.424 -6.475 51
0.5 Treasury U 148 161 -13
I 1.691 1.766 -74
Totaal - Treasury 1.840 1.927 -87
0.61 OZB woningen U -245 -250 5
I 3.799 3.796 3
Totaal - OZB woningen 3.554 3.547 8
0.62 OZB niet-woningen U -123 -116 -7
I 2.617 2.574 43
Totaal - OZB niet-woningen 2.493 2.458 35
0.64 Belastingen overig U -62 -46 -16
I 18 17 1
Totaal - Belastingen overig -45 -29 -15
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds U -18 -18 -0
I 34.179 34.542 -363
Totaal - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 34.161 34.524 -363
0.8 Overige baten en lasten U -389 -329 -60
I 894 -894
Totaal - Overige baten en lasten -389 565 -954
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) U 0 0
Totaal - Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer U -1.899 -1.895 -4
Totaal - Crisisbeheersing en brandweer -1.899 -1.895 -4
1.2 Openbare orde en veiligheid U -1.896 -1.722 -173
I 21 -65 86
Totaal - Openbare orde en veiligheid -1.875 -1.787 -88
2.1 Verkeer en vervoer U -4.143 -4.049 -94
I 309 328 -19
Totaal - Verkeer en vervoer -3.834 -3.721 -113
2.2 Parkeren U -27 -27 0
I 2 -2
Totaal - Parkeren -27 -25 -1
2.4 Economische havens en waterwegen U 0
I 0
Totaal - Economische havens en waterwegen 0
2.5 Openbaar vervoer U -1 -1 0
I 15 15 -0
Totaal - Openbaar vervoer 14 14 -0
3.1 Economische ontwikkeling U -71 -71 0
I 0
Totaal - Economische ontwikkeling -71 -71 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur U -1.838 -3.076 1.238
I 1.833 5.757 -3.924
Totaal - Fysieke bedrijfsinfrastructuur -5 2.681 -2.686
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen U -248 -268 20
I 129 121 8
Totaal - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -120 -148 28
3.4 Economische promotie U -320 -291 -29
I 466 525 -59
Totaal - Economische promotie 146 234 -88
4.1 Openbaar basisonderwijs U -14 -14 0
Totaal - Openbaar basisonderwijs -14 -14 0
4.2 Onderwijshuisvesting U -680 -685 5
I 0
Totaal - Onderwijshuisvesting -680 -685 5
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken U -1.146 -1.129 -17
I 93 52 40
Totaal - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.054 -1.077 23
5.1 Sportbeleid en activering U -425 -288 -137
I 1 25 -25
Totaal - Sportbeleid en activering -424 -262 -162
5.2 Sportaccommodaties U -2.900 -2.638 -263
I 1.130 970 160
Totaal - Sportaccommodaties -1.771 -1.668 -103
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie U -201 88 -289
I 8 8 0
Totaal - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -193 95 -289
5.4 Musea U -193 -158 -35
I 16 6 10
Totaal - Musea -177 -153 -25
5.5 Cultureel erfgoed U -122 -103 -19
I 2 2 0
Totaal - Cultureel erfgoed -120 -102 -19
5.6 Media U -454 -458 4
I 149 -149
Totaal - Media -454 -308 -145
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie U -2.800 -2.981 181
I 899 1.133 -234
Totaal - Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.901 -1.848 -53
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie U -1.783 -1.565 -218
I 38 38 0
Totaal - Samenkracht en burgerparticipatie -1.745 -1.527 -218
6.2 Wijkteams U 0
Totaal - Wijkteams 0
6.3 Inkomensregelingen U -4.340 -4.332 -8
I 3.340 3.383 -43
Totaal - Inkomensregelingen -1.001 -950 -51
6.4 Begeleide participatie U -2.746 -2.786 40
I 0 43 -43
Totaal - Begeleide participatie -2.746 -2.743 -3
6.5 Arbeidsparticipatie U -434 -524 91
I 0
Totaal - Arbeidsparticipatie -434 -524 91
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) U -1.062 -1.168 107
I 208 207 1
Totaal - Maatwerkvoorzieningen (WMO) -854 -961 107
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ U -5.857 -4.952 -905
I 190 171 19
Totaal - Maatwerkdienstverlening 18+ -5.667 -4.781 -885
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- U -5.930 -5.908 -21
I -1 1
Totaal - Maatwerkdienstverlening 18- -5.930 -5.909 -20
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ U -143 -143 -0
Totaal - Geëscaleerde zorg 18+ -143 -143 -0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- U -25 -590 565
Totaal - Geëscaleerde zorg 18- -25 -590 565
7.1 Volksgezondheid U -931 -990 59
I 0 0
Totaal - Volksgezondheid -931 -990 59
7.2 Riolering U -2.785 -2.793 8
I 3.160 3.178 -18
Totaal - Riolering 375 385 -10
7.3 Afval U -1.739 -1.533 -207
I 2.026 1.824 202
Totaal - Afval 286 291 -5
7.4 Milieubeheer U -275 -222 -53
I 10 18 -8
Totaal - Milieubeheer -265 -204 -61
7.5 Begraafplaatsen en crematoria U -22 -19 -3
I 5 3 2
Totaal - Begraafplaatsen en crematoria -17 -16 -1
8.1 Ruimtelijke ordening U -747 -683 -64
I 108 139 -31
Totaal - Ruimtelijke ordening -639 -544 -95
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) U -4.539 -8.764 4.225
I 4.921 7.648 -2.727
Totaal - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 382 -1.116 1.498
8.3 Wonen en bouwen U -1.428 -1.045 -383
I 525 443 82
Totaal - Wonen en bouwen -903 -602 -301
Totaal -0 2.750 -2.750

De lasten en baten zijn per grootboekrekening specifiek gekoppeld aan een (voorgeschreven) taakveld. Deze koppeling is een andere dan die van de grootboekrekeningen met de programma’s zoals gepresenteerd in het overzicht van baten en lasten. Hierdoor bestaat geen rechtstreeks verband tussen de programma’s en de taakvelden. 

Bijlage 6: Toelichting beleidsindicatoren

Toelichting beleidsindicatoren

Programma

Naam indicator

Omschrijving

Bestuur & middelen

Formatie

Aantal fte per 1.000 inwoners

Bestuur & middelen

Bezetting

Aantal medewerkers per 1.000 inwoners

Bestuur & middelen

Apparaatskosten

Totale kosten per inwoner. De noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Het betreft dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Bestuur & middelen

Externe inhuur

Kosten als percentage van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen

Bestuur & middelen

Overhead

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Het percentage overhead betreft de overheadkosten zoals begroot op taakveld 0.4 gedeeld door het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves).

 

 

 

Veiligheid

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Veiligheid

Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Veiligheid

Diefstallen uit woningen

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Economie

Functiemenging

Weergegeven in percentage. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

 

 

 

Onderwijs

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Onderwijs

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) in het VO of MBO dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

 

 

 

Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

Percentage niet sporters

 

 

 

Sociaal domein

Banen

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.

Sociaal domein

Werkloze jongeren


Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

 

Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

 

 

 

Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

Milieu

Hernieuwbare elektriciteit

Weergegeven in percentage. Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

 

 

 

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Gemiddelde WOZ waarde

De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Bedragen x €1.000.

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Nieuw gebouwde woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Demografische druk

Weergegeven in percentage. De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de bijlagen te vinden ter ondersteuning van en verdieping op de jaarrekening. Het gaat hierbij om:

 1. Overzicht van incidentele baten en lasten
 2. Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
 3. Single information, Single audit(SiSa)
 4. Investeren Met Gemeenten (IMG) en Externe veiligheid
 5. Overzicht taakvelden