Meer
Publicatiedatum: 31-08-2020

Inhoud

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Inleiding Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Inleiding

doel

 

In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft de gemeente Dinkelland de ambitie uitgesproken om haar kernen aantrekkelijk te houden op het gebied van wonen en leven. Wij zien hierbij raakvlakken tussen wonen, openbare inrichting en maatschappelijke voorzieningen. De aantrekkelijkheid van onze kernen wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid van voldoende en kwalitatief goede woonvoorzieningen, een volwaardige openbare ruimte en de aanwezigheid van functionele onderwijs- en sportvoorzieningen. Op deze speerpunten willen wij inzetten binnen onze ambitie voor een “aantrekkelijke woon- en leefomgeving”.doelenboom

Realistischer bouwen en wonen

Wat willen we bereiken

Een beter bij de behoefte passende woonruimte voor jong en oud  toegespitst op elke kern

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

1)     We kennen de kwantitatieve behoefte per kern.

2)     We geven gemeentelijke kavels uit op uitbreidingsplannen en faciliteren ontwikkelaars bij hun plannen. Wij sturen beleidsmatig op inbreiding voor uitbreiding.

 

Waar gaan we naar toe? Waar staan we aan het eind van de coalitieperiode? (SOLL)

1)     We kennen de kwantitatieve behoefte én kwalitatieve behoefte (over het gewenste aantal en type woningen per kern) en hebben een ontwikkelstrategie toegepast waardoor we in elke kern een perspectief hebben voor een beter passend aanbod hebben dat voorziet in de lokale behoefte.

2)     We hebben een kwaliteitsslag gemaakt in de woningbouwprogrammering met perspectief op zowel de korte termijnbehoefte als de lange termijnbehoefte

a.     We hebben kwalitatief programmeren conform het “Uitvoeringsnota woningbouw” een plek gegeven. Ingebed in gemeentelijk beleid en werkwijze.

b.     We hebben recht gedaan aan onze beleidsdoelstelling dat inbreiding de voorkeur krijgt voor uitbreiding doordat wij:

·   de inbreidingsmogelijkheden in elke kern onderzocht en benut (of geprogrammeerd)

·   onze strategische grondposities hebben afgestemd op de kansen voor inbreiding.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven.

 

We brengen de concrete behoefte per kern in beeld

Op te leveren resultaat Onderzoek (Stec Groep) over kwalitatieve behoefte. Adviesrapport over passende woonruimte en leidraad bij gesprekken over ontwikkelrichting kernen.
Behaalde mijlpalen
 • Het onderzoek naar de kwalitatieve behoefte is afgerond.
Status Resultaat is opgeleverd en daarmee is de inspanning afgerond.

 

We laten de huidige methode van het toekennen van woningen per kern los.

Op te leveren resultaat Uitvoeringsnota woningbouw
Behaalde mijlpalen
 • In het kader van de Uitvoeringsnota Woningbouw is de gemeentelijke inventarisatie van ontwikkellocaties uitgevoerd en de input vanuit de kernen gebruikt.
 • De uitvoeringsnota is vastgesteld.
Status Resultaat is opgeleverd en daarmee is de inspanning afgerond.  Verdere uitvoering vindt plaats in programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening.
Raadsbrief

2019-19 programmeringsnotitie kwalitatieve woningbouw Dinkelland 2019-2028

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

 

Wij sturen actief op inbreiding, waarbij de mogelijkheid bestaat dat strategische grondposities worden ingenomen, indien inbreidingsmogelijkheden niet aanwezig zijn.

Op te leveren resultaat 1 Kernentour ontwikkellocaties: inventarisatie en advies grondposities
2 Meerjarige kernenprogramma’s: afstemmingsoverleg(gen) met woonwerkgroepen kernen over meerjarige woonprogrammering. 
3 Oprichten stimuleringsregeling woningbouw
Behaalde mijlpalen
 • De programmeringsnotitie 2019-2028 is in onze vergadering van 9 april 2019 vastgesteld.
 • De gemeenteraad is per raadsbrief geïnformeerd over programmering woningbouwlocaties.
 • We hebben afspraken gemaakt met de gemeenteraad om de Nota Inbreidingslocaties te evalueren. De eerste gesprekken met de raad hebben hierover inmiddels plaatsgevonden.
Status De drie resultaten zijn opgeleverd en daarmee is de inspanning afgerond.  Verdere uitvoering vindt plaats in programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening.

 

Wij blijven inzetten op de starters- en blijverslening.

Op te leveren resultaat Subsidieverordening en regeling Blijverslening
Behaalde mijlpalen
 • De Beleidsregels Stimuleringsregeling Woningbouw zijn in het tweede kwartaal 2019 vastgesteld.
 • De Beleidsnota Stimuleringsregeling is vastgesteld in het vierde kwartaal van 2018.
 • De Verordening starterslening is aangepast en vastgesteld in het vierde kwartaal 2018.
 • De Verordening Blijverslening is in het vierde kwartaal 2018 vastgesteld.
Status

Resultaat is opgeleverd en daarmee is de inspanning afgerond. Verdere uitvoering vindt plaats in programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening.

Persbericht

maart 2019: Aanvragen starterslening kan vanaf 1 april 2019 alleen nog digitaal

 

Waar staan we nu?

Het onderzoek over kwalitatieve behoefte is afgerond en de uitkomsten daarvan zijn inmiddels gebruikt als leidraad bij de gesprekken over ontwikkelrichting  met de kernen. Eén en ander is vertaald in de Uitvoeringsnota woningbouw. Deze is inmiddels opgeleverd.

 

Dat betekent dat we de volgende veranderopgave (SOLL) hebben bereikt:

 • 1 De kwantitatieve behoefte én kwalitatieve behoefte (over het gewenste aantal en type woningen per kern) is in beeld en we hebben een ontwikkelstrategie toegepast waardoor we in elke kern een perspectief hebben voor een beter passend aanbod hebben dat voorziet in de lokale behoefte.
 • 2a. We hebben een kwaliteitsslag gemaakt in de woningbouwprogrammering met perspectief op zowel de korte termijnbehoefte als de lange termijnbehoefte doordat we het kwalitatief programmeren conform het “Uitvoeringsnota woningbouw” een plek gegeven. Deze is ingebed in gemeentelijk beleid en werkwijze.

 

Dit heeft onder meer geleid tot:

 • meer sturing op starters en senioren conform onze kwalitatieve kaders;
 • een gemeentelijk woningbouwplan in ontwikkeling (in 5 kernen);
 • het feit dat we aandacht blijven houden voor keuzes tot inbreiding in de kernen.

Financiële kaders

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

In de begroting 2019 is een werkbudget beschikbaar gesteld van € 40.000 voor de actielijn realistischer bouwen en wonen. Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MEP worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van 4 jaar.

 

Project en procesgelden inbreiding voor uitbreiding.

Zoals in deze jaarstukken is aangegeven resteert er een bedrag van ruim €1,1 miljoen aan projectgeld en procesgeld inbreiding voor uitbreiding wat wordt overgeheveld van 2019 naar 2020. Dit bedrag kan in de loop van de planperiode van het Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) worden ingezet voor concrete projecten en procesgeld.

Aantrekkelijkere openbare ruimte

Wat willen we bereiken

Een meer toekomstgerichte en duurzame inrichting

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

1.     Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn onderhoudsniveaus vastgelegd (IBOR). Er is een duidelijke relatie tussen de onderhoudsniveaus en de daarvoor beschikbare financiële middelen voor uitvoering. De huidige onderhoudsniveaus sluiten niet altijd geheel aan bij de verwachtingen die daarover bestaan in de samenleving.

2.     Keuzes ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte worden vaak op ad hoc-basis gemaakt. Afstemming met bewoners en gebruikers vindt plaats op projectniveau. Hierdoor ontstaan “gemeente-breed” verschillen in de inrichting van de openbare ruimte en in toegepaste (bouw)materialen. Soms zijn er daardoor minder goede keuzes gemaakt. Het onderhoud kan hierdoor niet altijd efficiënt gebeuren en ook is de toegankelijkheid niet altijd voor alle gebruikers geborgd. Dat kan leiden tot ontevredenheid van bewoners of gebruikers over de openbare ruimte. (Kwaliteitsplan Openbare Ruimte)

 

Waar gaan we naar toe? Waar staan we aan het eind van de coalitieperiode? (SOLL)

1.     Ten aanzien van het onderhoud van de openbare ruimte wordt een nieuwe afweging gemaakt binnen de gestelde (financiële) randvoorwaarden, waarin onderhoudsniveau(s), veiligheid en onderhoudskosten de hoofdingrediënten zijn. Hierbij wordt ook de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt optimaal benut. (Beeldkwaliteitsplan)

2.     Het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR) komt in nauw overleg met bewoners en gebruikers tot stand. In het KOR zijn hun wensen meegenomen bij de totstandkoming van een samenhangend pakket van aanbevelingen die bij de toekomstige inrichting van de openbare ruimte en het onderhoud ervan een rol gaan spelen. Het KOR wordt bij nieuwe plannen en bij herinrichtings- en onderhoudsprojecten betrokken en is van invloed op de keuzes die gemaakt worden bij de inrichting en de toe te passen (bouw)materialen. Daardoor worden beter onderbouwde keuzes gemaakt, neemt de tevredenheid van bewoners en gebruikers toe en wordt de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor iedereen geborgd. (Kwaliteitsplan Openbare Ruimte).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven.

 

We herijken samen met de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan

Op te leveren resultaat Herijken beeldkwaliteitsplan: Het opnieuw vastleggen van de onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte.
Behaalde mijlpalen
 • De uitgangspunten van het Beeldkwaliteitsplan zijn besproken met de gemeenteraad. In een werksessie met de gemeenteraad zijn voorstellen voor bijstellingen opgesteld. 

 

Wij onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare ruimte kunnen meenemen voor keuzes over inrichting en onderhoud. We verhogen de uitstraling van de openbare ruimte.

Op te leveren resultaat Vaststellen KOR (kwaliteitsplan openbare ruimte): Het vastleggen van de principes en uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de samenleving
Behaalde mijlpalen
 • Het onderzoek naar de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare ruimte is afgerond. De resultaten hiervan worden in de KOR verwerkt.
 • Een concept van het Kwaliteitsplan Openbaar Groen is opgesteld.

 

Hieronder volgt een tweetal separate inspanningen met de in 2019 behaalde mijlpalen. Deze inspanningen hebben niet direct een bijdrage geleverd aan de beschreven doelstelling, maar werden wel onder de regie van deze actielijn uitgevoerd.

 

Centrumgebied, rondweg en traverse Weerselo

Op te leveren resultaat
 1. Herinrichten centrumgebied
 2. Verkoop voormalig gemeentehuis
 3. Realisatie traverse en rondweg.
Behaalde mijlpalen
 • 1.Herinrichting centrumgebied: herinrichting centrumgebied is afgerond evenals de herinrichting openbaar gebied rondom voormalige gemeentehuis.
 • 2.Het gemeentehuis is verkocht 
 • 3.Traverse / Rondweg Weerselo: In verband met de uitspraak PAS zijn er externe onderzoeken nodig. Daadwerkelijke uitvoering vindt plaats na oplevering resultaat project (vastgestelde bestemmingsplan).

Persbericht

Centrum van Weerselo feestelijke geopend

april 2019: Nieuw proces gestart voor verkoop voormalig gemeentehuis Weerselo

augustus 2019: Werkzaamheden Bisschopstraat Weerselo

oktober 2019: Het gemeentehoes geeft nieuwe invulling aan voormalig gemeentehuis Weerselo

Raadsbrief 2019-21 verkoop voormalig gemeentehuis Weerselo

 

 

Onderzoek vergunningparkeren Ootmarsum

Op te leveren resultaat Onderzoeksrapport
Behaalde mijlpalen
 • Het parkeeronderzoek is uitgevoerd, waarbij de parkeerdrukte en het parkeermotief zijn onderzocht. Dat is onder meer gebeurd voor wat betreft het vergunning parkeren in Ootmarsum.
Status Resultaat is opgeleverd en daarmee is de inspanning afgerond.
Raadsbrief

2019-59 parkeeronderzoek Denekamp en Ootmarsum 2019

Bijlage: Adviesrapport parkeeronderzoek Denekamp

Bijlage: Adviesrapport parkeeronderzoek Ootmarsum

Bijlage: Technische rapportage parkeeronderzoek Denekamp april 2019

Bijlage: Technische rapportage parkeeronderzoek Ootmarsum april 2019

 

Waar staan we nu?

Is er bijgestuurd in 2019?

De KOR betreft een uitgangspuntennotitie op hoofdlijnen (openbare ruimte), waarbij de KOG een uitwerking is geworden (groen). In de begroting 2020 is  de SOLL daarom op de volgende manier aangepast: 

 

2. Het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR) wordt als overkoepelend document opgesteld en het het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) is daar een uitwerking van. Het KOG wordt bij nieuwe plannen en bij herinrichtings- en onderhoudsprojecten betrokken en is van invloed op de keuzes die gemaakt worden bij de inrichting van het openbaar groen. Daardoor worden beter onderbouwde keuzes gemaakt en neemt naar verwachting de tevredenheid van bewoners en gebruikers toe. (Kwaliteitsplan Openbaar Groen).

 

Verder is er een nieuw financieel kader opgesteld, waarbij (binnen het beschikbare budget) nieuwe keuzes worden gemaakt in nauw overleg met de diverse kernen en in samenhang met andere investeringen (wegen, riolering).

Financiële kaders

Wat was erin 2019 extra voor nodig?

In de begroting 2019 zijn de volgende budgetten beschikbaar gesteld:

 • Wij onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare kunnen meenemen voor keuzes over inrichting en onderhoud. We verhogen de uitstraling van de openbare ruimte: € 150.000. 
 • Onderzoek vergunningparkeren Ootmarsum: €27.000.

 

Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MEP worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling) . Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van 4 jaar.

Toekomstbestendiger sport- en onderwijsvastgoed

Wat willen we bereiken

Meer geactualiseerde visie op sport- en onderwijshuisvesting vastgoed

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

·         De buitensportaccommodaties in de gemeente Dinkelland zijn allemaal geprivatiseerd en zijn gericht op de breedtesport. De binnensportaccommodaties zijn grotendeels in gemeentelijk beheer.

·        Het rapport Samen Scholen (IHP voor Dinkelland) is op 29 november 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is destijds de visie op onderwijshuisvesting vastgesteld.

 

Waar gaan we naar toe? Waar staan we aan het eind van de coalitieperiode? (SOLL)

·         Ambities tot privatisering van binnensportaccommodaties worden in samenwerking met de initiatiefnemer onderzocht. De uitgangspunten worden in de nog op te stellen sportnota opgenomen.

·         Het rapport Samen Scholen wordt actueel gehouden.

·         Voor de kern Denekamp wordt een onderwijshuisvestingsscenario uitgewerkt op basis van een denkrichting met  twee locaties.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven.

 

Wij ondersteunen de denkrichting van twee onderwijslocaties in Denekamp

Op te leveren resultaat Onderzoek scenariokeuze huisvesting basisonderwijs Denekamp: advies over toekomstige huisvesting onderwijs Denekamp.
Behaalde mijlpalen
 • Met schoolbesturen Primair Onderwijs (PO)/Voortgezet Onderwijs (VO) zijn wij in overleg geweest over locaties onderwijshuisvesting in de kern Denekamp. Voor schoolbestuur Konot (Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente) is door de gemeenteraad een voorbereidingskrediet verstrekt voor de Zevenster om te komen tot integrale planvorming. Voorwaarde is wel dat er wordt  geredeneerd vanuit twee onderwijslocaties in Denekamp.

 

Wij onderzoeken op initiatief van verenigingen samen de mogelijkheden van privatisering

Op te leveren resultaat Opstellen sportnota waarbij privatisering binnensportaccommodaties onderdeel is. Beleidsnota/sportnota (visie op gemeentelijke rol ten einde een bijdrage te leveren aan een gezondere samenleving). Visie op gemeentelijke rol bij privatisering binnensportaccommodaties.
Behaalde mijlpalen
 • Met een afvaardiging van de gemeenteraad is begin 2019 gesproken over de motie inzake de sportnota, waarbij werd geconcludeerd dat met een nader op te stellen sportakkoord (in plaats van de sportnota) zou worden voldaan aan deze motie. De gemeenteraad kon aanhaken bij het proces over het sportakkoord op de momenten dat gesprekken worden aangegaan met de verenigingen. Er hebben drie avonden plaatsgevonden waarin de kaders in inhoud van het sportakkoord zijn verkend. Eveneens is een sportformateur aangesteld.
 • Lokaal Sportakkoord Dinkelland is in november 2019 opgeleverd en hiermee is uitvoering gegeven aan de ambitie om te komen tot een sportnota.
Persbericht

juli 2019: Praat mee over Dinkellands sportakkoord op 16 juli 2019

september 2019: Sportformateur aan de slag voor lokaal sportakkoord

november 2019: lokaal sportakkoord ondertekend

Raadsbrief

2019-89 Lokaal Sportakkoord

Bijlage: Lokaal portakkoord Dinkelland publieksversie

Bijlage: Lokaal sportakkoord leesversie

 

Hieronder volgt een tweetal separate inspanningen met de in 2019 behaalde mijlpalen. Deze inspanningen hebben niet direct een bijdrage geleverd aan de beschreven doelstelling, maar werden wel onder de regie van deze actielijn uitgevoerd.

 

Toekomst Openluchtzwembad Kuiperberg

Op te leveren resultaat Advies over toekomstscenario naar zwembad Kuiperberg Ootmarsum
Behaalde mijlpalen
 • De financiële vertaling van het voorkeursscenario van zwembad Kuiperberg is gereed. Er zijn meerdere denkrichtingen geweest en deze zijn uitgewerkt in een scenario voor de toekomst van het Openluchtzwembad Kuiperberg. 
 • De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorkeursscenario en heeft hiervoor budget ter beschikking gesteld.

Persbericht

Gemeente tekent samenwerkingsovereenkomst zwembad De Kuiperberg

september 2019: facelift voor zwembad De Kuiperberg

Raadsbrief 2019-11 toekomst zwembad De Kuiperberg Ootmarsum

 

Ontwikkeling gemeentelijk vastgoed

Op te leveren resultaat Afstotings-/herontwikkelings- strategie voor te verkopen locaties.
Behaalde mijlpalen

Er is gestart met het versneld afstoten van maatschappelijk vastgoed. In september en oktober 2019 zijn onderstaande gebouwen verkocht:

 • Hoikinck, Bisschopstraat 12, Weerselo
 • Voormalig gemeentehuis Weerselo, Burgemeester Scholtensplein 1, Weerselo
 • Voormalig bibliotheekgebouw, Walstraat 2, Ootmarsum

 

Grondposities

Op te leveren resultaat Visievorming en contractbeheer over al onze grondposities.
Behaalde mijlpalen Er is een totaalbeeld over de in exploitatie zijnde gronden en strategische grondposities.


Status Resultaat is opgeleverd en daarmee is de inspanning afgerond.

 

Waar staan we nu?

Is er bijgestuurd in 2019?

In 2019 heeft er een verkenning plaatsgevonden naar deze actielijn. Deze verkenning heeft ertoe geleid dat het doel is bijgesteld. In de begroting 2020 is dit doel als volgt geformuleerd.

 

Aangepast doel:

Meer geactualiseerde visie op sport- en onderwijshuisvesting vastgoed en ander maatschappelijk vastgoed

Financiële kaders

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

In de begroting 2019 zijn de volgende budgetten beschikbaar gesteld:

 • Wij houden het rapport Samen Scholen 2030 actueel. (Herkennen de behoefte om in elke kern een onderwijsvoorziening te houden): € 15.000.
 • Werkbudget Toekomstbestendiger sport- en onderwijsvastgoed: € 60.000

 

Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MEP worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling) . Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van 4 jaar

 

Zoals eerder in deze jaarstukken  is aangegeven resteert er een bedrag van ruim € 0,7 miljoen aan projectgeld en procesgeld maatschappelijk vastgoed wat wordt overgeheveld van 2019 naar 2020. Dit bedrag kan in de loop van de planperiode van het Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) worden ingezet voor concrete projecten en procesgeld.

Maatschappelijke veiligheid

Wat willen we bereiken

Versterken van de maatschappelijke veiligheid door de bewustwording en verantwoordelijkheid te vergroten 

Waar stonden wen aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

·         Op dit moment passen wij onze beleidskaders toe als toetsend instrumentarium.

 

Waar gaan we naar toe? Waar staan we aan het eind van de coalitieperiode? (SOLL)

·         Wij hebben onze beleidskaders geëvalueerd, waarbij wij bewustwording en verantwoordelijkheid van maatschappelijke veiligheid centraal hebben gesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven.

 

Basisinventarisatie huidige stand van zaken beleidsinstrumenten, verkenning mogelijkheden met conclusies en aanbevelingen voor het vervolg c.q. actualisatie beleid

Op te leveren resultaat Adviesrapport. Gemeenschappelijk beeld en acties extern en intern over maatschappelijke veiligheid
Behaalde mijlpalen
 • De basisinventarisatie is  uitgevoerd en de collectieve intake voor het bepalen van de veranderopgave is geweest.
 • Het begrip 'Maatschappelijke veiligheid' is gedefinieerd, het speelveld is in kaart gebracht en er is een  werkdocument opgesteld waarin  de veranderopgaven en beleidsmatige veranderopgave zijn benoemd.
Status Resultaat is opgeleverd en daarmee is de inspanning afgerond.

 

Actualisatie evenementenbeleid vanuit integrale visie over een veilige samenleving

Op te leveren resultaat Geactualiseerd beleid, regels en APV*
Behaalde mijlpalen
 • De opdracht is geformuleerd met aandacht voor een evaluatie van het evenementenbeleid en de beleidsregels, waarbij we voornemens zijn om de APV gericht aan te passen ten aanzien van de voor evenementen toepasbare regels.

  * APV (Algemeen Plaatselijke Verordening)

 

Actualisatie APV en overige beleidsvelden vanuit integrale visie over een veilige samenleving

Op te leveren resultaat Geactualiseerde APV
Behaalde mijlpalen Het aanpassen van de APV is met betrekken tot de aspecten die relevant zijn voor evenementen overgegaan in de inspanning "Actualisatie evenementenbeleid". Gaandeweg de resterende collegeperiode worden aan deze actielijn verschillende veranderopgaven toegevoegd en uitgevoerd. Het actueel houden van de APV blijft de aandacht behouden, maar wordt aangemerkt als een basisinspanning.

 

Status Uitvoering vindt in 2020 plaats binnen het reguliere werk.

Waar staan we nu?

Is er bijgestuurd in 2019?

In 2019 zijn er ontwikkelingen geweest die bijsturing van de actielijn 'Maatschappelijke veiligheid' noodzakelijk maakten.

 

Het speelveld van (maatschappelijke) veiligheid is verkend en er is integraal afstemming gezocht over welke onderdelen actie vereisen. Aan de hand van de verkenningsfase zijn twee veranderopgaven gekozen die extra prioriteit verdienen en die als eerste binnen het programma worden opgepakt. Het gaat om de rol van de Boa’s en de toezichthouders en om het evenementenbeleid 

 

Financiële kaders

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

In de begroting 2019 is het volgende budget beschikbaar gesteld: 

 • Basisinventarisatie huidige stand van zaken beleidsinstrumenten, verkenning mogelijkheden met conclusies en aanbevelingen voor het vervolg c.q. actualisatie beleid: € 10.000.

 

Programmajournaal 2

Het incidentele budget van €10.000 voor de inspanning 'basisinventarisatie van de huidige stand van zaken van de beleidsinstrumenten, de verkenning van de mogelijkheden met conclusies en aanbevelingen voor het vervolg c.q. de actualisatie van beleid' is niet benodigd geweest, aangezien deze inspanning heeft plaatsgevonden binnen de reguliere budgetten. Dit budget is komen te vervallen.

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving - financieel

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 0 733 1.100 367
Lasten 414 1.388 1.434 -46
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -414 -655 -334 321
Onttrekkingen aan reserves 37 278 134 -143
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -377 -377 -199 177

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Werkbudget toekomstig best. sport- onderwijsvastgoed (voordeel €59.000)

Het incidentele werkbudget toekomstbestendig sport- en onderwijsvastgoed van €59.000  is in 2019 niet besteed en wordt overgeheveld naar 2020 (zie ook voorstel budgetoverheveling).

 

Inbreiding voor uitbreiding (voordeel €31.000) 

Het incidentele werkbudget inbreiding voor uitbreiding van €31.000  is in 2019 niet besteed en wordt overgeheveld naar 2020 (zie ook voorstel budgetoverheveling).

 

Werkbudget realistisch bouwen en wonen (voordeel €38.000)

Het incidentele werkbudget realistisch bouwen en wonen  van €38.000  is in 2019 niet besteed en wordt overgeheveld naar 2020 (zie ook voorstel budgetoverheveling). 

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk een lagere onttrekking maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie  van €34.000 en  voor inbreiding voor uitbreiding van €78.000. Zie voorstel budgetoverheveling.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".