Meer
Publicatiedatum: 31-08-2020

Inhoud

Ambitie Inclusieve samenleving

Inleiding Ambitie Inclusieve Samenleving

Inleiding Ambitie Inclusieve samenleving

 

 

doel

 

Een samenleving waarin iedereen mee doet, dat noemen we een inclusieve samenleving. Samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen we hier invulling aan geven. Wij willen bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Om een inclusieve samenleving te bereiken, is het belangrijk dat we op elkaar letten en voor elkaar zorgen.

 

De ambitie Inclusieve samenleving bevat vier actielijnen waarin de ambities uit het coalitieakkoord 2018-2022 een plek hebben:

 

Uitvoeringsplan Sociaal domein

In 2019 is geïnvesteerd in het samenvoegen van het beleidsplan Omzien naar Elkaar, MEP en het transformatietieplan Sociaal Domein tot één uitvoeringsplan Sociaal Domein. Daarmee is een samenhangend uitvoeringsplan ontstaan waarmee we goed kunnen sturen op de gewenste effecten. Deze gewijzigde opzet is gepresenteerd in de begroting 2020.  In deze jaarrekening wordt gereflecteerd op de begroting van 2019. Dat betekent dat we verantwoorden over de inhoud van ambitie 'Inclusieve samenleving', zoals deze in de begroting van 2019 is vastgesteld.

Langer gezond

Wat willen we bereiken

Langer gezond  is het faciliteren van het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Hierbij ligt de nadruk in deze actielijn op:

 

Meer aandacht voor noaberschap, eenzaamheid, vroegsignalering en activering om deel te nemen aan de samenleving 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

·         38% van de ouderen (65+) ervaart eenzaamheid (Volwassenen- en ouderenmonitor 2016).

·         89% van de inwoners ervaart een goede gezondheid (Volwassenen- en ouderenmonitor 2016).

·         62% van de inwoners beweegt voldoende (Emovo én Volwassenen- en ouderenmonitor 2016).

·         5% van de huishoudens heeft een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (Kwiz 2015).

 

Waar gaan we naar toe? Waar staan we aan het eind van de coalitieperiode? (SOLL)

·         Minder ouderen (65+) ervaren eenzaamheid.

·         Meer inwoners ervaren een goede gezondheid.

·         Meer inwoners bewegen voldoende.

·         Minder huishoudens hebben een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven.

 

We gaan actief de dialoog aan met inwoners en verenigingen om sport in iedere kern te stimuleren.  Wij stimuleren dat sport en bewegen breder ingezet wordt.

Op te leveren resultaat Sportnota Dinkelland
Behaalde mijlpalen
 • Met een afvaardiging van de gemeenteraad is begin 2019 gesproken over de motie inzake de sportnota, waarbij werd geconcludeerd dat met een nader op te stellen sportakkoord (in plaats van de sportnota) zou worden voldaan aan deze motie. De gemeenteraad kon aanhaken bij het proces over het sportakkoord op de momenten dat gesprekken worden aangegaan met de verenigingen. Er hebben drie avonden plaatsgevonden waarin de kaders in inhoud van het sportakkoord zijn verkend. Eveneens is een sportformateur aangesteld.
 • Lokaal Sportakkoord Dinkelland is in november 2019 opgeleverd en hiermee is uitvoering gegeven aan de ambitie om te komen tot een sportnota.
Status In de begroting 2020  is deze inspanning aangepast in 'sport als middel'
Persbericht

juli 2019: Praat mee over Dinkellands sportakkoord

september 2019: Sportformateur aan de slag voor lokaal sportakkoord

november 2019: lokaal sportakkoord ondertekend

 

We actualiseren de gemeentelijke cultuurvisie

Op te leveren resultaat Geactualiseerde vastgestelde gemeentelijke cultuurvisie en cultuuragenda met een geactualiseerd subsidiebeleid met betrekking tot cultuur
Behaalde mijlpalen
 • Er is gestart met de voorbereidingen om te komen tot een Cultuurakkoord.

 

We onderzoeken waarom mensen in armoede terechtkomen en welke interventies er mogelijk zijn.  We investeren in armoedepreventie. De inzet kan heel divers zijn. We kijken daarbij ook naar armoede onder zelfstandige ondernemers en naar de inzet van een ervencoach voor agrariërs.

Op te leveren resultaat 1. Vastgestelde integrale aanpak Armoedepreventie Dinkelland (vroegsignalering)
2. Rapportage armoede in de gemeente Dinkelland (KWIZ)
Behaalde mijlpalen
 • Het onderzoek is uitgevoerd.  Aanbevelingen worden meegenomen in het armoedebeleid.
Status

Het onderzoek is afgerond en het  resultaat wordt in 2020  opgeleverd en gedeeld met de raad.

Raadsbrief 2019-25 evaluatie coördinator armoedepreventie

 

 

 

Waar staan we nu?

Per actielijn is aangegeven wat we willen bereiken.  Door allerlei inspanningen in samenhang uit te voeren  gaan we sturen  (en daar waar nodig bijsturen) om deze veranderopgave te kunnen realiseren aan het einde van deze coalitieperiode. Dit is vertaald in een IST-SOLL. Hieronder geven wij aan waar wij staan ten opzichte van de genoemde veranderopgave.

 • Door in te zetten op onderdelen zoals armoede, sport en cultuur als middel voor het bereiken van maatschappelijke doelen is er meer aandacht voor vroegsignalering en activering om deel te nemen aan de samenleving.

Financiële kaders

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

In de begroting 2019 zijn de volgende budgetten beschikbaar gesteld:

 

Transformatieplan

Voor het uitwerken van inspanningen uit het transformatieplan en het MEP is een bedrag van €450.000 beschikbaar gesteld. De volgende inspanningen zijn in 2019 (deels) bekostigd uit het transformatieplan:

 1. Pilot praktijkondersteuner huisarts (€75.000);
 2. Onderzoek algemene voorzieningen (€4.850);
 3. MaaS project (€30.000);
 4. Pilot Wijk-GGD aanpak personen verward gedrag (€17.500).

 

Daarnaast zijn voor een aantal specifieke inspanningen incidentele budgetten beschikbaar gesteld. Het gaat om de volgende inspanningen:

 • Sport als middel (€52.000): Dit is beschikbaar gesteld voor de inspanning sport in iedere kern stimuleren, met als resultaat een sportnota. Dit budget wordt geheel toegevoegd aan het uitvoeringsplan sociaal domein om te stimuleren dat sport en bewegen breder ingezet wordt.
 • Cultuur (€45.500): Dit is beschikbaar gesteld voor het actualiseren van de cultuurvisie. Dit budget wordt geheel toegevoegd aan het uitvoeringsplan sociaal domein voor de uitvoering van deze inspanning.
 • Eenzaamheid (€7.000): Dit is beschikbaar gesteld voor het aansluiten bij de landelijke campagne 'Eén tegen eenzaamheid', zoals beschreven onder "Langer gezond" gaan we op een andere wijze invulling geven aan het tegengaan van eenzaamheid in onze gemeente.

 

In 2019 is geïnvesteerd in het samenvoegen van het beleidsplan Omzien Naar Elkaar (ONE), MEP en het transformatieplan sociaal domein tot één uitvoeringsplan sociaal domein zodat er een samenhangend uitvoeringsplan ontstaat waarmee we goed kunnen sturen op de gewenste effecten. De resterende middelen uit 2019 worden dan ook samengevoegd tot één budget ten behoeve van het uitvoeringsplan sociaal domein, met uitzondering van het stimuleringsfonds.

 

Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MEP worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van 4 jaar.

Passende voorzieningen voor ontmoeting en ondersteuning

Wat willen we bereiken

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is voor alle inwoners en dat gericht is op het versterken van zelfredzaamheid en participatie. Een algemene voorziening kan voorliggend zijn op een maatwerkvoorziening en kan passender en efficiënter zijn bij de hulpvraag van een inwoner. Hierdoor kan dit een goed alternatief zijn voor de inzet van een maatwerkvoorziening. Algemene voorzieningen kunnen onderdeel uitmaken van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet.

 

Alle inwoners kunnen zonder indicatie en/of doorverwijzing gebruik maken van een algemene voorziening. Huidige algemene voorzieningen zijn was en strijkservice WaST, Tafeltje-dek-je, Maatschappelijk werk en cliëntondersteuning en sociaal culturele voorzieningen. De algemene voorzieningen bevinden zich in een fase van transformatie, van aanbod gestuurd naar meer vraag gestuurd.

 

De voorzieningen binnen de gemeente moeten fysiek, telefonisch en digitaal toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn voor alle inwoners. Een algemene voorziening kan een passender, efficiënter en mogelijk ook goedkoper alternatief zijn voor de inzet van maatwerkvoorzieningen. Het streven is dus: ‘Algemene voorzieningen waar mogelijk en maatwerkvoorzieningen waar nodig.’

 

Een beter bij de behoefte passende ondersteuning aan  voorzieningen, verenigingen en activiteiten waar mensen samenkomen.  

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

Er is een basisniveau van algemene voorzieningen waar alle inwoners gebruik van kunnen maken.

Er zijn grenzen tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer.

 

 Waar gaan we naar toe? Waar staan we aan het eind van de coalitieperiode? (SOLL)

Een breder aanbod van algemene voorzieningen dat beter aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van inwoners, zodat een beroep op maatwerkvoorzieningen relatief later wordt gedaan en/of minder wordt.

Een zelfvoorzienend system voor vervoer, voor alle inwoners. Geen grenzen meer tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer (MaaS-project).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven.

 

De mogelijkheden onderzoeken naar meer algemene voorzieningen die maken dat inwoners minder gebruik hoeven te maken van maatwerkvoorzieningen.

Op te leveren resultaat
 1. Onderzoeksrapport over de behoefte van het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen;
 2. Geïmplementeerd uitvoeringsplan: meer algemene voorzieningen en minder inzet van maatwerk-voorzieningen vanuit de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet.
 3. Doorontwikkeling WaST
Behaalde mijlpalen
 • Het college heeft het voorstel van het onderzoeksrapport over de behoefte van het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen geaccordeerd.
 • De behoeften en indicaties op het kernniveau (voor zover mogelijk) op het gebied van Wmo voorzieningen zijn in beeld gebracht. Deze informatie gebruiken we voor het verbeteren van algemene voorzieningen (per kern).
   

 

We werken aan een zelfvoorzienend systeem voor het plannen, boeken, betalen en het reizen voor onze cliënten en uiteindelijk voor al onze inwoners. Met ‘MaaS’ verdwijnen de grenzen tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer. (MaaS-project)

Op te leveren resultaat Het totale vervoersaanbod, wordt ontsloten via één loket, telefonisch of digitaal met een app.
Behaalde mijlpalen
 • Het college heeft akkoord gegeven voor de pilot voor het vervoersaanbod (MaaS project). Inmiddels is de pilot gestart.
 • De marktconsultatie uitgevoerd en er is een eerste beoordeling geweest van verschillende samenwerkingsverbanden (consortia).

Persbericht mei 2019: MaaS pilot Twente

 

Integrale samenwerking sociaal domein

Op te leveren resultaat We positioneren de cliëntondersteuning in de communicatie met de inwoner die een ondersteuningsbehoefte heeft. Resultaten:
 1. Een geïmplementeerde werkinstructie voor team Ondersteuning en Zorg (TOZ).
 2. Aangepaste brieven aan inwoners.
 3. Jaarlijkse rapportage van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 en Jeugdhulp, over de bekendheid van cliëntondersteuning onder inwoners.
Behaalde mijlpalen
 • Het plan van aanpak voor één toegang is vastgesteld. In de uitwerking van het project 'één toegang' vindt ook de positionering van de cliëntondersteuning plaats.
Status Resultaten zijn opgeleverd en cliëntondersteuning maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling van één toegang. 

 

Waar staan we nu?

Per actielijn is aangegeven wat we willen bereiken.  Door allerlei inspanningen in samenhang uit te voeren  gaan we sturen  (en daar waar nodig bijsturen) om deze veranderopgave te kunnen realiseren aan het einde van deze coalitieperiode. Dit is vertaald in een IST-SOLL. Hieronder geven wij aan waar wij staan ten opzichte van de genoemde veranderopgave.

 • De behoeftes zijn beter in beeld gebracht waardoor we inzicht hebben in welke voorzieningen, activiteiten en verenigingen nodig zijn om mee te doen in de samenleving.
 • De pilot MaaS is gestart waarmee we toewerken naar een zelfvoorzienend systeem van vervoer voor al onze inwoners.

Financiële kaders

De extra benodigde middelen voor 2019 zijn meegenomen in het Uitvoeringsplan Sociaal Domein. 

Meer zorg nabij (zorg en welzijn)

Wat willen we bereiken

Wij en onze partners in zorg en welzijn werken eenduidiger samen en zijn  zichtbaarder en toegankelijker voor de inwoner

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

·         Consulenten verhelderen de hulpvraag met de inwoner, kennen zorg toe op basis van ingekochte producten en voeren de regie op een ondersteuningstraject.

 

·         Cliëntervaring Jeugd:

Cliënten (84%) geven aan dat er samen met Team ondersteuning en zorg in een gesprek is gezocht naar een oplossing van hun probleem en 76% vindt dat ze snel werden geholpen door Team ondersteuning en zorg. Cliënten (68%) geven aan dat het beter op school, werk of bij de dagbesteding gaat. Zij voelen zich beter gehoord (54%) en zijn sneller geholpen (71%). Ook geven zij aan respectvol te worden benaderd door hulpverleners (89%) en voelen zij zich door hulpverleners serieus genomen (83%). Jongeren (die contact hebben gehad met het team ondersteuning en zorg) waarderen de dienstverlening met een 7,8

(bron: cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2018)

 

·         Cliëntervaring Wmo:

o    Cliënten voelen zich serieus genomen (87%)

o    Cliënten vinden dat ze snel geholpen worden (79%).

o    Cliënten (83%) zeggen dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is en 79% vindt dat de ondersteuning passend bij de hulpvraag is.

o    Cliënten (86%) geven aan zich beter te kunnen redden.

(bron: cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2018)

 

·         We hebben ca. 50 E33-meldingen van incidenten van personen met verward gedrag in 2017.

26% van de ondervraagde Jeugdhulp-cliënten zijn bekend met cliëntondersteuners, bij de Wmo-cliënten is dit 27%. (bron: cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2018)

·         Mantelzorgers worden uitgenodigd bij keukentafelgesprekken.

·         In 2017 is 150 keer de huisarts als verwijzer opgevoerd bij start Jeugdhulp. Dit is 20%.

·         We hebben geen zicht op reden van verwijzing naar Jeugdhulp door huisartsen.

·         Algemene voorzieningen werken samen onder de naam Wij in de Buurt.

·         Werkplein en SPD zijn aanwezig in het gemeentehuis.

·         Er zijn in 2017 door inwoners en professionals bij Veilig Thuis Twente 39 meldingen gedaan van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling en 56 adviesvragen gesteld (rapportage VTT 2017).

·         Alle beschermd wonen cliënten hebben een indicatie namens de Centrumgemeente Enschede.

·         De samenwerking met Menzis en andere betrokken partijen is minimaal met betrekking tot domein- en wet overstijgende onderwerpen, bijvoorbeeld rond de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet/Wijkverpleging en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Inwoners ervaren nog schotten tussen de verschillende wet- en regelgeving en daarbij betrokken organisaties.

 

Waar gaan we naar toe? Waar staan we aan het eind van de coalitieperiode? (SOLL)

·         Consulenten krijgen de hulpvraag met de inwoner tijdiger in beeld en organiseren beter passende ondersteuning. Hierdoor worden er minder zware vormen van ondersteuning ingezet en kan maatwerk hulp eerder afgesloten worden.

·         De cliënttevredenheid is daarbij toegenomen.

·         Er zijn minder incidenten met inwoners met verward gedrag (E33 meldingen).

·         De bekendheid van cliëntondersteuning is toegenomen

·         Mantelzorgers zijn vaker aanwezig bij keukentafelgesprekken.

·         Er is een afname van verwijzingen naar Jeugdhulp door huisartsen en wij hebben beter zicht op de reden van verwijzing door huisartsen.

·         De samenwerking van de algemene voorzieningen onder Wij in de buurt sluit inhoudelijk, juridisch en organisatorisch beter aan bij de lokale zorgstructuur.

·         Er is een eenduidige toegang voor inwoners.

·         Medewerkers van SPD, Werkplein en Wij in de buurt zijn meer toegankelijk voor inwoners en consulenten TOZ.

·         Inwoners en professionals melden eerder én vragen eerder advies op bij Veilig Thuis bij zorgsignalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

·         Alle beschermd wonen cliënten hebben een indicatie namens de gemeente Dinkelland.

·         Er is een goede integrale samenwerking met Menzis en andere betrokken partijen waardoor inwoners geen schotten meer ervaren tussen de verschillende wet- en regelgeving en daarbij betrokken organisaties.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven.

 

We werken aan een passend ondersteunings- en zorgaanbod voor verwarde personen op het snijvlak van het sociaal domein en zorg en veiligheid.

Op te leveren resultaat Vastgestelde werkafspraken  voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.
E33 meldingen vastgelegd in een rapportage.
We organiseren samen met de Regio Twente passend vervoer voor personen met verward gedrag als er een acuut probleem is en er geen strafbaar feit is geconstateerd.
Behaalde mijlpalen
 • Er is een vastgesteld plan van aanpak voor personen met verward gedrag.
 • De subsidie voor de pilot implementatie Wijk GGD is aangevraagd, goedgekeurd en  pilot is gestart. Het aantal E33 meldingen in 2019 zijn 102 meldingen. Dit zijn meldingen die meldingen van overlast die bij de meldkamer politie zijn binnengekomen. In deze meldingen zitten ook de meldingen waar ter plekke aangekomen niets aan de hand bleek. De cijfers in 2019 gelden als nulmeting voor de pilot.
Persbericht december 2019: wijk GGDer van start

 

We starten een pilot “praktijkondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijk”.

Op te leveren resultaat Pilotplan met in elk geval:
-overeenkomst tussen huisartsen, GGD en gemeente
-werkafspraken inzet POH Jeugd
-vastgelegde wijze van monitoring en evaluatie.
Behaalde mijlpalen
 • De overeenkomst ten aanzien van praktijkondersteuner huisartsen jeugd GGZ tussen huisartsen en de  gemeente is gesloten.
 • Praktijkondersteuners huisartsen zijn aangenomen en in dienst  gekomen van de GGD en gestart bij de huisartsen.
 • Ongeveer 90 kinderen, ouders en jeugdigen zijn in 2019 geholpen door de praktijkondersteuner. Het merendeel van de jongeren is tussen de 16 en 20 jaar. Indien de praktijkondersteuner er niet zou zijn, zou minstens 75% direct zijn doorverwezen naar de basis- of specialistische Jeugd GGZ.

Persbericht april 2019: Praktijkondersteuner jeugd helpt jongeren uit Dinkelland die niet lekker hun vel zitten
Raadsbrief 2019-8- Overeenkomst POH GGZ Jeugd

 

De samenhang en samenwerking tussen professionele algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen wordt geïntensiveerd door de realisatie van één toegang.

Op te leveren resultaat Verkenning en implementatie 1 geïntegreerde toegang (o.a. Wij in de buurt, TOZ, Werkplein) voor hulp en ondersteuningsvragen.
Behaalde mijlpalen
 • Het plan van aanpak één toegang is vastgesteld.
 • Nadere regels subsidies zijn opgesteld en de beschikkingen zijn verleend voor het realiseren van één toegang. Door deze werkwijze is er meer inzicht en sturing op de in te zetten uren per leefgebied én kan jaarlijks worden aangegeven welke producten al dan niet worden toegekend.

 

Wij werken aan een integrale schuldenaanpak, waardoor schulden van vele inwoners van de gemeente Dinkelland worden opgelost of worden voorkomen. (Menzis-project)

Op te leveren resultaat Geïmplementeerd plan van aanpak integrale Schuldenaanpak rondom o.a. vroeg signalering, het oplossen/afbetalen van schulden, inhouden en doorbetalen van rekeningen op eventuele uitkeringen.
Behaalde mijlpalen
 • De schulddienstverleners zijn aangesteld. 
 • Samenwerkingsafspraken met betrokken instanties zijn gemaakt om betalingsachterstanden vroegtijdig te kunnen melden (m.b.t. vroegsignalering).
 • Het project is gestart in september 2020. Er zijn 5 matches geweest waarbij de schulddienstverlener actief de cliënt heeft benaderd.
Persbericht

april 2019: Twente schulden eerder samen aanpakken

september 2019: gemeente Dinkelland vergroot inzet op preventie en het vroeg signaleren van schulden problemen

november 2019: collectieve verzekering voor een laag inkomen

 

We stimuleren en professionaliseren de vroegtijdige aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de samenwerking met ketenpartners=meldcode

Op te leveren resultaat 1.Vastgesteld Actieplan lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
2.Uitgevoerd actieplan
3.Monitorings-rapportage VTT
Behaalde mijlpalen
 • In 2019 is er een toename geweest van 30% meer meldingen van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit sluit aan bij het landelijke beeld. De mogelijke oorzaak is de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. VNG voert hier per 2020 landelijk nader onderzoek naar uit. De forse toename heeft geleid tot wachtlijsten. In Twente zijn acties opgezet om deze wachtlijst op te lossen.
 • We zijn aangesloten bij het landelijke actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Daarnaast nemen we deel aan regionale activiteiten, voortvloeiend uit dit actieprogramma. Hierbij kan gedacht worden aan netwerkbijeenkomsten en symposia.
 • Het 'Actieplan lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling' is vastgesteld.
 • Binnen Noaberkracht werken wij volgens de richtlijnen van de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast werken we nauw samen met Veilig Thuis Twente.
Persbericht

februari 2019: Professionals bundelen krachten tijdens indrukwekkende bijeenkomst geweld hoort nergens thuis

maart 2019: Hackathon tegen kindermishandeling

Waar staan we nu?

Per actielijn is aangegeven wat we willen bereiken.  Door allerlei inspanningen in samenhang uit te voeren  gaan we sturen  (en daar waar nodig bijsturen) om deze veranderopgave te kunnen realiseren aan het einde van deze coalitieperiode. Dit is vertaald in een IST-SOLL. Hieronder geven wij aan waar wij staan ten opzichte van de genoemde veranderopgave.

 

 • In 2019 is het plan van aanpak vastgesteld om te komen tot één toegang in samenwerking met onze partners in zorg en welzijn. Ook de samenwerking met de huisartsen is versterkt.

 

Raadsbrief: Nummer 2019-63: cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugdwet met bijlagen Bijlage 1: Cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugdzorg en Bijlage 2:Cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugdzorg

 

Persbericht: oktober 2019: Cliënten positief cliëntervaringsonderzoek

Financiële kaders

De extra benodigde middelen voor 2019 zijn meegenomen in het Uitvoeringsplan Sociaal Domein. 

Meer maatwerk voor een passende daginvulling (werk)

Wat willen we bereiken?

Er zijn meer mogelijkheden om de inwoner  passende daginvulling te bieden 

 Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

Cliënten zijn afhankelijk van de maatwerkvoorziening waarvoor zij geïndiceerd zijn en/of de inkomensvoorziening die zij daaruit ontvangen. Deze voorzieningen en regelingen bepalen voor een deel het traject dat men ingaat en welke (on)mogelijkheden en (wettelijke)kaders hierbij horen.

 

Waar gaan we naar toe? Waar staan we aan het eind van de coalitieperiode? (SOLL)

Meer cliënten moeten naar vermogen bijdragen aan de samenleving, ongeacht zijn/haar beperking. Er is voor iedereen een passende voorziening en/of regeling beschikbaar, waardoor zij zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Hierbij ervaren zij geen problemen of beperkingen door bijvoorbeeld wet- en regelgeving, financiële kaders en/of wachtlijsten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven.

 

Bij de uitvoering van het onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte is het doelgroepenbeleid een speerpunt. In samenwerking met Noaberkracht vindt de inzet van deze doelgroep via re-integratie en leer/werkbedrijf plaats

Op te leveren resultaat Noaberkracht voldoet aan haar quotum voor de quotumwet.
Doelgroepers worden onderdeel van de eigen organisatie en we geven het goede voorbeeld aan werkgevers in Dinkelland.
Behaalde mijlpalen

Wij zijn PSO-3 gecertificeerd (prestatieladder sociaal ondernemer-trede 3). Onze werkprocessen zijn daarmee afgestemd op doelgroepers. 

Voor 2023 moeten 10 garantiebanen gecreëerd zijn. Die zijn behaald door detachering naar de groenvoorziening in Dinkelland en door individuele detachering naar Noaberkracht.

Status Resultaat is opgeleverd en daarmee is de inspanning afgerond.
Persbericht april 2019: Iedereen doet mee

 

Wij geven duidelijke opdrachten aan het Werkplein Twente en de SPD, zodat onze werkzoekenden de mogelijkheid krijgen om zich op maat te laten begeleiden en zich eventueel om te scholen naar passend werk

Op te leveren resultaat Geïnstrueerde medewerkers, t.b.v. betere matches tussen de kaartenbak en de arbeidsmarkt. Duurzame uitstroom.
Behaalde mijlpalen
 • In eerste instantie wordt gestart met het project transformatie uitvoering Participatiewet. Met dit project ontstaat de mogelijkheid om (samen met onder andere SPD en gemeente Almelo) de uitvoering van de participatie tegen het licht te houden en te komen tot mogelijke scenario’s waarbij op een afgewogen manier de juiste keuzes gemaakt kunnen worden voor kwetsbare doelgroepen.
 • Er is een lokaal plan 'Perspectief op uitvoering Wet sociale werkvoorziening en Participatiewet - voorlopige richting' opgesteld.

Persbericht november 2019: Ontwikkelingen zorgen voor een vooruitkijkend Dinkelland op de uitvoering Participatiewet

 

Waar staan we nu?

Per actielijn is aangegeven wat we willen bereiken.  Door allerlei inspanningen in samenhang uit te voeren  gaan we sturen  (en daar waar nodig bijsturen) om deze veranderopgave te kunnen realiseren aan het einde van deze coalitieperiode. Dit is vertaald in een IST-SOLL. Hieronder geven wij aan waar wij staan ten opzichte van de genoemde veranderopgave.

 

Bijsturing n.a.v. trends en ontwikkelingen:

In 2019 hebben wij besloten om meerdere inspanningen onderdeel te laten zijn van het project transformatie uitvoering Participatiewet. 

 

Met het lokaal plan 'Perspectief op uitvoering Wet sociale werkvoorziening en Participatiewet - voorlopige richting' is in beeld gebracht welke mogelijkheden er zijn om voor elke inwoner passende daginvulling te bieden.

Financiële kaders

Wat was er in 2019 extra voor nodig? 

Voor de volgende inspanning is bij de begroting 2019 een incidenteel budget beschikbaar gesteld:

 • Maatwerk voor een passende daginvulling wordt meegenomen in transformatie van de P-wet (€60.000). Dit maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsplan Sociaal domein.

 

Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MEP worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van 4 jaar.

Inclusieve samenleving - financieel

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 0 0 0 0
Lasten 189 102 87 15
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -189 -102 -87 15
Onttrekkingen aan reserves 165 78 63 -15
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -24 -24 -24 -0

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk een lagere onttrekking voor het transformatieplan van €16.000. Zie voorstel budgetoverheveling.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".