Meer
Publicatiedatum: 31-08-2020

Inhoud

Ambitie Sterke bedrijvigheid

Inleiding Ambitie Sterke Bedrijvigheid

Inleiding Ambitie Sterke bedrijvigheid

 

doel

In het coalitieprogramma 2018-2022 van Dinkelland is “ondernemen” als belangrijk thema benoemd. Omdat wij een aantrekkelijke gemeente willen zijn waarin het goed wonen, werken, leven en recreëren is. Het is van groot belang dat het Dinkellandse bedrijfsleven (Agro en food, MKB, detailhandel en vrijetijdseconomie) sterk blijft. Ondernemers zorgen voor banen en investeringen, maar vervullen ook op maatschappelijk vlak een zeer belangrijke rol in onze samenleving. Denk daarbij aan verschillende sponsorrelaties met ons rijke verenigingsleven en bij evenementen. Ondernemers zijn de motor van onze samenleving. Een goed ondernemersklimaat, waarbij de dienstverlening aan en bereikbaarheid van ondernemers goed is, helpt het bedrijfsleven om ook in de toekomst goed te kunnen functioneren. Ondernemers zijn dus van wezenlijk belang voor onze samenleving. Wij zetten ons er dan ook voor in dat het Dinkellandse bedrijfsleven sterk blijft en versterkt wordt. Een `sterker Dinkellands bedrijfsleven` kenmerkt zich door tevreden (startende) ondernemers die hun bedrijfsactiviteiten volop kunnen ontwikkelen en de gemeente zien als partner om mee te denken over de gewenste ontwikkelingen.

 

Een partnerschap tussen ondernemers en gemeente zorgt voor een betere dienstverlening. Je bent dan immers tijdig van elkaars plannen, ideeën en suggesties op de hoogte, zodat hier zo goed mogelijk rekening kan worden gehouden. Als gemeente staan wij open voor andere vormen van samenwerking met onze ondernemers en hebben oog voor hun behoeften. Ook de regionale en (inter)nationale samenwerking hoort daarbij. Kortom, het creëren van sterke lokale, landelijke en internationale verbindingen.

 

We zijn tevreden als we in het tweejaarlijkse onderzoek een 7 scoren. Dit resulteert binnen de Ambitie Sterke bedrijvigheid in de volgende actielijnen:

Sterke bedrijvigheid ovz

Vitalere vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken?

Versterken van het toeristisch klimaat onder meer door inzet op onze unieke elementen van rust, ruimte, landschap en cultuur 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

Voor een overall view op de sector hanteren we `het aantal overnachtingen` als graadmeter voor de IST situatie. Deze meting doen we zelf en is gebaseerd op de toeristenbelasting. Als startpunt gebruiken we het aantal overnachtingen van 2017. In 2017 had gemeente Dinkelland 336.363 toeristische overnachtingen. Dit is een 3.9% stijging t.o.v. 2016 en het hoogst aantal overnachtingen gemeten in gemeente Dinkelland.

 

Waar gaan we naar toe? Waar staan we aan het eind van de coalitieperiode? (SOLL)

Vrijetijdseconomische sector 2022: Als gemeente zijn wij er ons van bewust dat er geen oneindige groei in de markt zit en dat deze groei jaarlijks afhankelijk is van zowel vraag en aanbod als trends en ontwikkelingen. De komende jaren streeft Gemeente Dinkelland minimaal naar het behouden van het huidig aantal overnachtingen. Tevens blijft de gemeente op basis van de jaarlijkse toeristische overnachtingscijfers haar potentie monitoren om jaarlijks acties uit te zetten binnen de hoofdthema’s: toeristisch ondernemerschap, toeristische voorzieningen en landschap, marketing en de grensligging (NL-DL) van Dinkelland.

 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven.

 

De toeristisch consulent is de sparringpartner voor de ondernemers.

Op te leveren resultaat Contactmomenten met ondernemers en vertegenwoordigers uit de sector en advisering.
Aandachtspunt: waar mogelijk meer ruimte bieden om seizoen verlengende activiteiten mogelijk te maken.
Behaalde mijlpalen
 • Ten behoeve van regionale beleidsvorming vervullen wij een ambtelijke kopgroep positie in Twente namens Noordoost Twente.
 • Ten behoeve van regionale en Provinciale beleidsvorming vervullen wij een rol in de inhoud en uiteenzetting van zowel het provinciale onderzoek  naar de vitaliteit van de verblijfssector als de dagrecreatieve sector.
 • De Noordoost Twente gemeenten zijn gestart met een gezamenlijke verkenning naar het verbeteren van de samenwerking. Dit betreft zowel bestuurlijk, zowel beleidsmatig, als operationeel tussen de vier gemeenten en de vier VVV's /TTI's*  en TwenteMarketing.
 • Wij zijn aangesloten als contactpartner ten behoeven van toeristische advisering in de kernen Deurningen, Denekamp, Ootmarsum, Weerselo en Lattrop in relatie tot MijnDinkelland2030.
 • Er zijn veel bedrijven in de vrijetijdssector bezocht.
 • Er zijn vijftien initiatieven behandeld of in behandeling voor nieuwe verblijfsrecreatie, uitbreiding of enkel voor informatie-inwinning.

* (Twentse Toeristische Informatievoorziening = toeristische stichting per gemeente)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versterken toeristische voorzieningen door o.a. behouden kwaliteiten (coulissen)landschap en natuur (de N2000-gebieden)

Op te leveren resultaat
 1. Investeren in toeristische voorzieningen van Routenetwerken Twente via bijdrage aan Regio Twente
 2. Kwaliteitsverbetering toeristische voorzieningsniveau in het landschap en per kern waaronder fiets- en wandelnetwerken en uitstraling openbare ruimte i.s.m. Routenetwerken Twente, Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland en het proces MijnDinkelland2030.
 3. Opleveren stuwwallenroute als onderdeel Noordoost Twente pad i.s.m. alle Noordoost Twentse gemeenten.
Behaalde mijlpalen

 • Wij sluiten aan bij de denktank van Gastvrij Overijssel met betrekking tot de 'Greenline NOT'. In de denktank zitten tevens TBO's  (Terreinbeherende organisaties), ondernemers uit de recreatie en toerisme, agrariërs en marketingpartijen (naast overheid)
 • Samen met de bedrijfsconsulent is een verkenning gestart bij de Provincie Overijssel naar de mogelijkheden voor stadsarrangementen ten behoeve van de kernen Denekamp en Ootmarsum.
 • Het informatiebord Oorlogsbunker Saasveld in samenwerking met Routenetwerken Twente en Heemkunde Saasveld is gerealiseerd.
 • Uitvoering Nette Toilette in samenwerking met Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland.

 

Resultaat 3:  Stuwwal route is opgeleverd. Het Noordoost Twente pad zal vermarkt worden als het 'Twents Blokje Om'.

 • Op 16 mei 2019 was de opening van "Twents blokje om", waar de stuwwalroute onderdeel vanuit maakt. Twents Blokje Om staat voor 300 km wandelplezier.
 • Samen met de Noordoost Twente gemeenten, de VVV's/TTI's Noordoost Twente en TwenteMarketing is gestart met fase 2 'Twents blokje om' ten behoeve van marketing, borging en doorontwikkeling van de routes.

 

Versterken promotionele activiteiten Ootmarsum-Dinkelland

Op te leveren resultaat Ondersteuning Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland d.m.v. subsidie.
Stimuleren ketensamenwerking tussen Marketingoost (TwenteMarketing) en het STOD via bijdrage aan Regio Twente.
Behaalde mijlpalen
 • Stichting Ondernemersfonds Dinkelland heeft haar doelstelling behaald. De basissubsidie ten behoeve van ondersteuning Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland 2019 is betaald.

 

Wij gaan met Nordhorn een project aan waarbij het kanaal Nordhorn Almelo de verbindende factor is

Op te leveren resultaat Gezamenlijk actieplan voor de samenwerking over het kanaal Nordhorn – Almelo .
Behaalde mijlpalen
 • Wij hebben ondersteuning geboden bij de interregionale aanvraag voor subsidie Kanaal Almelo Nordhorn. In december 2019 is deze subsidie (ad  €540.000) verstrekt door Interreg (Europse subsidie) voor het project Kanaalallee Denekamp-Nordhorn voor het maken van een prehistorische route.

 

 

 

 

 

Waar staan we nu?

Aanpassing van de IST

In de begroting van 2019 is het aantal van 335.883 toeristische overnachtingen opgenomen. Op het moment dat de begroting van 2019 werd vastgesteld waren de definitieve cijfers nog niet bekend. Inmiddels is het totaal van de toeristische overnachtingen bijgesteld naar 336.363. De IST is hierop aangepast.

 

Toeristische overnachtingen:

De toeristische overnachtingen zijn van 336.363 in 2017 gestegen naar 359.075 in 2018. Dit betekent afgerond een groei van 6.7%.

 

Aantal toeristische overnachtingen

De vrijetijd economische sector in Overijssel doet het goed. Zo was de bedrijfstak in 2018 goed voor circa 37.000 banen in de Provincie. Dit is 6.3% van de totale Provinciale werkgelegenheid. De werkgelegenheid per Overijsselse gemeente varieert tussen de 4.2% en 14.1%. De gemeente Dinkelland mag zich met 12% van de werkgelegenheid (na Steenwijkerland en Ommen) een derde plaats toerekenen met de meeste werkgelegenheid in de vrijetijd economische sector binnen Overijssel.

 

Het totaal aantal overnachtingen is in Twente in 2018  t.o.v. 2017 gemiddeld 2% gestegen. Twente pakt een steeds groter aandeel in de Provinciale markt. Vanaf 2015 is het marktaandeel van Twente in Overijssel met maar liefst 47% gestegen. De gemeente Dinkelland kent met een groei van 6.7% een bovengemiddelde groei t.o.v. Twente. Het marktaandeel van de gemeente Dinkelland binnen Twente bedroeg in 2018 10.1%. Het aantal, maar bovenal de toename in kwaliteit en de vitaliteit, van de vrijetijd economische bedrijven en het recreatief aanbod in Noordoost Twente (en daarmee Dinkelland) is hoogstwaarschijnlijk de reden voor het verschil in deze toename t.o.v. andere gebieden in Twente.

 

Financiële kaders

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

In de begroting 2019 zijn de volgende budgetten beschikbaar gesteld:

 • Wij gaan met Nordhorn een project aan waarbij het kanaal Nordhorn Almelo de verbindende factor is: €150.000.
 • Versterken toeristische voorzieningen door o.a. behouden kwaliteiten (coulissen)landschap en natuur (de N2000-gebieden): €280.000.

 

Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MEP worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van 4 jaar.

Sterker ondernemersklimaat

Wat willen we bereiken

Een beter bij de behoefte passende ondersteuning van ondernemers

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

In het meest recente onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente uit 2018  heeft de gemeente Dinkelland het rapportcijfer 6,6. Gekregen.

 

Waar gaan we naar toe? Waar staan we aan het eind van de coalitieperiode? (SOLL)

Een beter ondernemersklimaat: Dinkelland wil dat de tevredenheid onder ondernemers toeneemt, waarbij een 7 in het MKB-onderzoek van 2022 het doel is.

 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven.

 

Doorontwikkeling bedrijvenloket

Op te leveren resultaat Aanvullingen t.o.v. huidige dienstverleningspakket (Bedrijvenloket 2.0) waaronder het periodiek uitbrengen van een nieuwsbrief voor ondernemers
Behaalde mijlpalen
 • Er zijn 40 bedrijfsbezoeken geweest.
 • We zijn 12 keer aanwezigheid geweest bij een ondernemersvereniging en/of ondernemersbijeenkomsten.
 • Er zijn 10 nieuwsbrieven voor ondernemers uitgebracht. 
 • Er is een onderzoek naar levendigheid en leefbaarheid uitgevoerd voor centrum Denekamp en er is gezamenlijk overleg geweest met ondernemersverenigingen.

Persbericht

Gemeente hecht waarde aan mening van ondernemers

juni 2019: Dienstverlening aan ondernemers

 

Samenwerking met bedrijven ten behoeve van het verkrijgen Keurmerk Veilig Ondernemen

Op te leveren resultaat Keurmerk Veilig Ondernemen; de maatregelen die voortvloeien uit dit traject zullen worden gedekt uit het daarvoor beschikbare budget (tot maximaal € 197.000,-).
Behaalde mijlpalen
 • In het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) zijn in 2019 verschillende gesprekken met ondernemersverenigingen gevoerd. Per terrein zijn door hen voorstellen uitgewerkt met betrekking tot maatregelen die bijdragen aan de veiligheid op bedrijventerreinen. Met name betreft het hier collectieve (camera)beveiliging. 

 

Benutten mogelijkheden Agenda voor Twente

Op te leveren resultaat Bedrijven die voordeel hebben van  de  Agenda voor Twente
Behaalde mijlpalen
 • De Regiodeal Twente is rond gekomen; er is een rijksbijdrage beschikbaar gesteld van € 30 miljoen voor Twente met cofinanciering van de Agenda voor Twente en de provincie Overijssel.
 • Bedrijven zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van de Agenda voor Twente (bijvoorbeeld door Twents fonds voor vakmanschap).

 

Verbinden van Ondernemers, Overheid, Onderwijs en Onderzoek (4O’s)

Op te leveren resultaat
 1. Verbeteren van innovatie door ondernemers en gemeente door inzetten van kennis bij onderwijs en studenten
 2. Verbinden van kennisvragen bij ondernemers aan oplossingen binnen gemeenten en onderwijs
 3. Behouden van studenten voor de regio
Behaalde mijlpalen
 • De Agrohub is gerealiseerd en deze is inmiddels operationeel. Verder wordt het platform meer vermarkt. Ook is de Agrohub doorontwikkeld en gaan we in 2020 werken aan realisatie van een digitaal platform en inrichting van de organisatie in nauwe samenwerking met onderwijspartners.
 • Het onderzoek naar de Innovatiehub is uitgevoerd. Er blijkt vooralsnog weinig draagvlak. Wel wordt de meerwaarde gezien van de individuele verbinding van ondernemers met onderwijs. Dit is bijvoorbeeld naar voren gekomen tijdens diverse avonden met ondernemers(verenigingen).
 • Het college heeft een werkbezoek gebracht aan Saxion en samen met de gemeente Tubbergen aan het ROC van Twente met als doel om de samenwerking te intensiveren
 • Afgelopen jaar zijn direct en indirect veel ondernemers verbonden aan diverse onderwijsinstellingen, zoals ROC van Twente, Saxion en de Universiteit Twente.
 • Ook is door MBO studenten onderzoek uitgevoerd naar regiotrouwheid en als vervolg daarop hoe studenten te binden en boeien zijn in deze regio. Dit krijgt een vervolg in samenwerking met Saxion. Hierbij wordt een combinatie gezocht tussen onderzoek en concrete acties voor en door ondernemers. De bijzondere positie van Dinkelland als landelijk gelegen gemeente wordt hierin meegenomen.

 

Persbericht

februari 2019: Agrohub samenwerken met studenten op boerderijschaal

 

Onderzoeken rol gemeente binnen Onderneem’t Dinkelland

Op te leveren resultaat Adviesrapport met analyse, conclusies en aanbevelingen
Behaalde mijlpalen
 • Onderneem't Dinkelland krijgt geen structureel karakter, maar gaat verder als klankbordgroep.
 • Deze inspanning is hiermee afgerond.

 

Waar staan we nu?

Het MKB onderzoek vindt plaats in 2020. Dat betekent dat we nog niets kunnen zeggen over de klantvriendelijkheid. 

 

Wel hebben we stappen gezet in de onderlinge samenwerking. Dit beeld wordt bevestigd bij bijeenkomsten en ontmoetingen met ondernemers. Bij actuele behoefte pakt de gemeente de regie.

Financiële kaders

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

In de begroting 2019 zijn de volgende budgetten beschikbaar gesteld:

 • Onderzoeken mogelijkheden ‘stagemakelaar’/hub: €20.000.
 • Maatregelen Keurmerk Veilig Ondernemen: €197.000.
 • Werkbudget Sterker ondernemersklimaat: €60.000.

 

Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MEP worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van 4 jaar.

Innovatievere agrarische sector

Wat willen we bereiken

Ondersteuning van het ondernemerschap in de agrarische sector 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

We hebben op dit moment geen goede nulmeting dat inzicht geeft in de ondersteuning van de sector. We gaan een belevingsonderzoek uitvoeren begin 2019 om de wijze waarop de sector de ondersteuning ervaart kwalitatief te meten. We kijken o.a. naar de effectiviteit van consulentschap, de dienstverlening van de gemeente en inhoudelijke thema’s als toekomstgerichte erven, VAB, asbestproblematiek, energietransitie, en sociale vraagstukken.

 

Waar gaan we naar toe? Waar staan we aan het eind van de coalitieperiode? (SOLL)

Inzicht verkrijgen toekomstbestendigheid van de agrarische sector, eind 2021 wordt onze bijdrage aan een duurzame, economische sterke sector en aantrekkelijk buitengebied gemeten en zo nodig bijgesteld.

 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven.

 

Visie opstellen om bedreigingen en kansen in samenhang landelijk gebied te beschouwen

Op te leveren resultaat Rapport met kansen en bedreigingen landelijk gebied. Brede sociaal/ economische  insteek.
Behaalde mijlpalen
 •  We maken geen aparte visie over landelijk gebied, omdat deze ingesloten is in de Omgevingsvisie. Met de Provincie en het Waterschap Vechtstromen is een eerste verkenning gedaan om samen op te trekken voor de opgaven binnen het landelijk gebied.


 

Samen met agrarische ondernemers, LTO en onderwijsinstellingen innovatie aanjagen in de agrarische sector

Op te leveren resultaat Actief samenwerkingsverband tussen genoemde partijen
Behaalde mijlpalen
 • Tussen LTO en de vier wethouders van NOT (Noordoost Twente) zijn afspraken gemaakt over voortgang in NOT verband. 
 • Er is een Plan van aanpak opgesteld.
 • Er zijn acht initiatieven aangemeld via pilotplatform AgroHub. 

Persbericht februari 2019: Agrohub samenwerken met studenten op boerderijschaal

 

Inventariseren welke instrumenten er zijn en ontbreken

Deze inspanning is opgenomen in de op te stellen visie  om bedreigingen en kansen in samenhang landelijk gebied te beschouwen (zie hierboven). 

 

Agro en food sector stimuleren om innovatief te zijn (bv. energie en VAB’s)

Op te leveren resultaat Proces en onderdeel van de werkzaamheden van de agrarisch consulent
Behaalde mijlpalen Wij sluiten aan bij lopende programma's, zoals Mineral Valley Twente, Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) en programma's van Waterschap Vechtstromen.

 

Participeren in de netwerkorganisatie Mineral Valley Twente (MVT)

Op te leveren resultaat
 1. Invulling geven aan de samenwerking binnen EFRO (Europese subsidieregeling)
 2. Voortgangsrapportage  meerjarenprogramma MVT 2018-2022
 3. Uitvoering geven aan de pilot “Twents bermgras verrijkt bodemleven”
Behaalde mijlpalen
 • Er is overeenstemming over de deel te nemen partijen aan de Mineral Valley en de bij te dragen middel en menskracht. De samenwerkingsovereenkomst en de oprichtingsakte tussen deelnemende partijen Mineral Valley is getekend. 
 • De proeftuinen worden uitgebreid, hiervoor zijn financiële middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk/Provincie. Voorbereiding EFRO voor proeftuinen.

Voor meer informatie over Mineral Valley zie de Website Mineral Valley

Persbericht

mei 2019: Samenwerking bekrachtigd samen aan de slag met verwaarding mest en gezondere bodem

december 2019: Proeftuinen presenteren zich tijdens bijeenkomst Mineral Valley Twente

 

Agrarisch consulent is sparringpartner ondernemers

Op te leveren resultaat Contactmomenten en advisering
Behaalde mijlpalen
 • De bijeenkomst over ondermijning heeft plaatsgevonden
 • De bijeenkomst over biomassa heeft plaatsgevonden. 
Persbericht mei 2019: Samenwerking bekrachtigd samen aan de slag met verwaarding mest en gezondere bodem

 

Toekomstgerichte erven (buitengebied)

Op te leveren resultaat In 2019 40 erfeigenaren in beweging krijgen en voorzien van advies en begeleiding.
Behaalde mijlpalen
 • Er zijn drie ervencoaches aangesteld. Zij werken in NOT verband.  De 4e ervencoach is aangesteld voor project Toekomstgerichte erven specifiek Stoppersregeling en Warme sanering Varkenshouderij. De ervencoaches hebben een boerinnenavond georganiseerd.
 • Met de Provincie is overeen gekomen dat alle ervencoaches in 2020 worden ondergebracht bij provinciaal programma 'Toekomstgerichte erven'.


Persbericht

maart 2019: Ervencoaches als wegwijzers bij het maken van keuzes

juni 2019: Ervencoach helpt agrariërs bij moeilijke vraagstukken

 

Waar staan we nu?

Is er bijgestuurd in 2019?

Er zijn ontwikkelingen op het gebied van de kringlooplandbouw, stikstof, energietransitie, PFAS en biodiversiteit. Waarschijnlijk komen deze thema's terug in de nog op te stellen omgevingsvisie.

 

Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat dat veranderopgave is verbreed. Dit is op de volgende manier vertaald in de begroting van 2020: 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

We hebben op dit moment geen goede nulmeting die inzicht geeft in de effecten van de ondersteuning van de sector.  We gaan het geplande belevingsonderzoek, om de wijze waarop de sector de ondersteuning van de gemeente  ervaart, niet uitvoeren. We gebruiken het participatieproces dat wordt doorlopen voor het opstellen van de Omgevingsvisie (hoofditem Buitengebied), als input voor traceren van de transitieopgaven in het landelijk gebied van Dinkelland.

Waar gaan we naar toe? Waar staan we aan het eind van de coalitieperiode? (SOLL)

We voorzien reeds nu  een verbreding van de actielijn “Innovatievere agrarische sector”, naar een aantal breder georiënteerde verduurzamingsopgaven van het landelijk gebied:

 • Landbouw en voedsel
 • Klimaat en energie
 • Natuur en biodiversiteit
 • Klimaatverandering

In 2020 hebben we de transitieopgaven van het landelijk gebied concreter in beeld en formuleren we de SOLL.

 

Ervencoaches

In Dinkelland zijn vier ervencoaches aangesteld. Zij helpen bij agrarische bedrijfsontwikkeling en kunnen ingezet worden als sparringpartner of geven desgevraagd advies, hulp of begeleiding. In 2019 hebben zij in Dinkelland 31 keukentafelgesprekken gevoerd. De volgende thema's zijn daarbij besproken:

 • Nieuwe functies
 • Energie
 • Doorontwikkeling
 • Financiën
 • Bedrijfsvoering
 • Zorgen
 • Sloop
 • Asbest

 

Alle gesprekken hebben geleid tot beweging. 

 

Zie voor meer informatie: infographic ervencoaches Dinkelland

 

Mestverwaarding

Mestverwaarding

 

Deze grafiek geeft een indictie van de productie van biogas op boerderijschaal.  Momenteel verwaarden een aantal veehouders het geproduceerde biogas op locatie naar groen gas. Een biogasnet kan de biogas-businesscase voor een grotere groep agrarische bedrijven mogelijk maken. NAM leidingen en aardgasleidingen kunnen voor het transport van biogas worden ingezet. Cogas is hierover in gesprek met verschillende partners waaronder NAM en Gasunie.

 

Stikstofproblematiek

De gewenste bijdrage van de landbouw aan de stikstofproblematiek kan niet los worden gezien van de bijdrage aan opgaven op het gebied van klimaat, luchtkwaliteit, gezondheid, bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en dierenwelzijn.

 

Door bovengenoemde ontwikkelingen worden de melkveehouders en hun gezin op de proef gesteld. In de huidige situatie waarin veel onzekerheid wordt ervaren zijn gesprekken over de toekomst van het boerenbedrijf hét gesprek aan de keukentafel.

 

De huidige marges zijn beperkt en nogal problematisch gezien de uitdagingen die de agrarische sector te wachten staat. De verschillen tussen de bedrijven zijn groot. Daarentegen is zuivel is nog steeds een groeimarkt en biedt kansen vanuit de wensen van de maatschappij. Uitbreiding van activiteiten kan een aanvulling zijn op het verdienmodel, denk hierbij aan de energietransitie.

 

De problematiek rond stikstof is een breed maatschappelijk probleem, waarbij de landbouw een deel van de oplossing kan bieden. Stoppen is een emotionele beslissing en wordt bedrijfsbeëindiging vaak als bedreiging gezien. Toch creëert het mogelijkheden voor de blijvers binnen de gebiedsgerichte aanpak stikstof. De provincie ziet de gemeente als partner in dit proces, hierin zullen we onze weg nog moeten vinden. 

Financiële kaders

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

In de begroting 2019 zijn de volgende budgetten beschikbaar gesteld:

 • Agro en food sector stimuleren om innovatief te stimuleren (bv. energie en VAB’s): €15.000.
 • Toekomstgerichte erven (buitengebied): €35.000.
 • Flankerende inzet Natura 2000 AVAV (Volterbroek): €103.000.

 

Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MEP worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van 4 jaar.

Sterke bedrijvigheid - financieel

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 0 52 52 -0
Lasten 978 339 268 71
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -978 -288 -217 71
Onttrekkingen aan reserves 800 110 75 -35
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -178 -178 -142 37

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk een lagere onttrekking voor versterken toeristische voorzieningen landschap en natuur van €10.000 en onderzoeken mogelijkheden ‘stagemakelaar’/hub van € 14.000. Zie voorstel budgetoverheveling.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".