Meer
Publicatiedatum: 31-08-2020

Inhoud

Programma Bestuur & middelen

Portefeuillehouders

John Joosten & Ben Blokhuis

Algemeen

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad zitten 21 inwoners uit onze gemeente. De zetelverdeling is als volgt: CDA acht zetels, Lokaal Dinkelland zeven zetels, VVD drie zetels, D66 één zetel, PvdA één zetel en GroenLinks één zetel. Het college van Burgemeester en Wethouders wordt naast de burgemeester gevormd door drie wethouders.

 

Voor onze inwoners willen we goed inzichtelijk maken wat we als bestuur van de gemeente Dinkelland doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Onze gemeentelijke begroting moet in evenwicht zijn. Gemeenschapsgeld genereren wij via de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen. Ons uitgangspunt is dat we de lokale lasten zo laag en stabiel mogelijk willen houden. We houden oog voor een gezonde balans tussen de hoogte van de lokale lasten, onze begrotingspositie en onze investeringen. 

 

De uitvoering van het gemeentelijke beleid wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht is een samenwerkingsverband met de gemeente Tubbergen. Er zijn ook maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen die de grenzen van individuele gemeenten overstijgt. In dat geval vinden we het belangrijk om samen te werken met de juiste partners. Op inhoudelijke thema’s zullen wij de bestaande samenwerking binnen de provincie Overijssel, regio Twente, Noordoost Twente en met de gemeente Tubbergen voortzetten.

Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen

Kengetallen

Binnen het programma Bestuur en middelen maken we gebruik van de volgende kengetallen:

 • Aantal inwoners
26.302 (juni 2018) 26.464 (oktober 2019)
 • Gemiddelde leeftijd
42,9 jaar  43,5 jaar
 • Aantal huishoudens
10.097 (2017) 10.250 (2019)
 • Aandeel alleenwonenden
26% (2017) 25,7% (2019)
 • Gemiddeld betaalde ozb
€ 367 (2018) € 365 (2019)

Prognose bevolkingsontwikkeling (2019):

Verbonden partijen

Onder het programma Bestuur en middelen vallen de volgende verbonden partijen:

 • Noaberkracht Dinkelland Tubbergen: samenwerkingsverband van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.
 • Regio Twente: samenwerkingsverband van alle veertien Twentse gemeenten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Regio Twente is gekoppeld aan meerdere programma’s in de basisbegroting. Voor het programma Bestuur en middelen voert het taken uit op het gebied van bedrijfsvoering, bovengemeentelijke belangenbehartiging en faciliteren, coördineren en afstemmen van gemeentelijke aangelegenheden. 
 • EUREGIO: een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 131 Nederlandse en Duitse overheden. EUREGIO heeft tot doel het stimuleren, ondersteunen en coördineren van regionale grensoverschrijdende samenwerking.
 • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG):  De BNG heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. De BNG is huisbankier van Dinkelland.
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): De is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen.
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten Overijssel (VNG Overijssel): VNG afdeling Overijssel is één van de twaalf provinciale afdelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Wet- en regelgeving

Herziening gemeentefonds

In juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer gemeld te werken aan een herziening van het totale gemeentefonds per 2021. Met deze herziening van het gemeentefonds wordt onder meer beoogd om de vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op te lossen.

 

Het doel van de herziening van het gemeentefonds is te komen tot een volledige en integrale herijking van het gemeentefonds. Alle uitgavenclusters worden bij de herziening betrokken, evenals de manier waarop de inkomsten van gemeenten verevend worden. Het ministerie van BZK heeft gekozen voor een verdeelonderzoek langs twee sporen (“percelen”). Een voor het sociaal domein (de evaluatie verdeelmodellen sociaal domein, EVSD) en een voor het “klassiek gemeentefonds” (de overige delen van het gemeentefonds). De omvang van deze onderzoeken maakt nauwe samenwerking tussen de onderzoekers die de verdeelonderzoeken uitvoeren noodzakelijk.

 

Sinds het begin van de decentralisatie werd al verondersteld dat de verdeelmodellen binnen het sociaal domein moesten worden herzien. De huidige verdeelmodellen zijn immers gebaseerd op een situatie van voor de decentralisatie. Deze modellen bevatten diverse, inmiddels vastgestelde scheefheden. Veranderingen in het takenpakket en de context waarin gemeenten werken geven aanleiding om ook de rest van het gemeentefonds opnieuw te bezien. Dit gebeurt binnen de uitgangspunten van de Financiële Verhoudingswet.

 

Het is de bedoeling om de nieuwe verdeelmodellen in 2021 in te voeren. Dat betekent dat de uitkomsten van het verdeelonderzoek in de meicirculaire van 2020 worden gepubliceerd.

 

Stand van zaken bezwaarschrift gemeente Dinkelland

Bij de facturen die bij de gemeente in rekening wordt gebracht wordt naast de kosten ook veelal btw in rekening gebracht. Bij een aantal kosten wordt geen btw in rekening gebracht, zoals de kosten van zorg. De spelregels inclusief de uitzonderingen zijn vastgelegd in de Wet op de Omzetbelasting. De gemeente kan het merendeel van de betaalde btw terugvorderen van de Belastingdienst. Daarbij is het van belang om te na te gaan waarvoor en in welke hoedanigheid de kosten gemaakt zijn. Zijn het kosten die we maken omdat er sprake is van een overheidstaak (bijvoorbeeld onderhoud wegen), dan kunnen we de btw terugvragen via het btw-compensatiefonds (BCF).

 

Maken we kosten ten behoeve van activiteiten waarbij er sprake is dat de gemeente opereert als een ondernemer (bijvoorbeeld verhuur van gemeentelijke accommodaties), dan kunnen we de btw terugvragen via de periodieke aangifte btw zoals die voor ondernemers geldt. In een aantal gevallen kunnen we de btw niet terugvragen, bijvoorbeeld de btw op leerlingenvervoer. Dan werkt de btw kostenverhogend.

 

Zoals wij u eerder hebben gemeld, hebben wij eind september 2017 de Belastingdienst een brief gestuurd waarin wij verzocht hebben om met terugwerkende kracht vanaf 2012 een aantal btw bedragen alsnog in aftrek te mogen brengen. Dit naar aanleiding van jurisprudentie en wijzigingen in gemeentelijk beleid.

 

Ondanks dat we vanaf september 2017 op ambtelijk niveau regelmatig overleg hebben gehad met de Belastingdienst over de voortgang en aanvullende informatie hebben aangedragen, hebben wij eind december 2019 nog geen definitief uitsluitsel gekregen over onze brief van eind september 2017. De belangrijkste reden hiervan zijn de complexe materie en het feit dat de Belastingdienst te maken heeft met capaciteitsproblemen. Wij verwachten nu dat het bezwaarschrift in het eerste kwartaal 2020 afgehandeld wordt. Zodra wij bericht hebben van de Belastingdienst over de uitkomsten van ons bezwaarschrift, informeren wij u.

 

Controle Belastingdienst boekjaar 2016

Door de Belastingdienst is in 2018/begin 2019 controle uitgevoerd op het boekjaar 2016. Aan de hand van een steekproef zijn ruim 500 documenten met betrekking tot ingaande en uitgaande geldstromen gecontroleerd of de fiscale aspecten juist zijn toegepast. Wij verwachten dat het het resultaat van de controle in het eerste kwartaal 2020 afgehandeld wordt. Zodra wij bericht hebben van de Belastingdienst over resultaat van de controle, informeren wij u.

 

Van zenden naar inspireren en uitnodigen

Als gemeente behartigen we de belangen van onze inwoners. Binnen de dienstverlening staan de inwoners, bedrijven en instellingen dan ook centraal. Communicatie is een essentieel onderdeel bij projecten en vraagstukken van de gemeente, waarbij er maatwerk wordt geleverd op het soort communicatie. Dit kan variëren van aankondigen en uitleg geven tot inwoners actief betrekken en een rol geven. In 2019 hebben we de lijn voortgezet om de dialoog aan te gaan met onze inwoners en overleggen we samen wat er zou moeten gebeuren om de gemeente op korte en langere termijn leefbaar te houden. Enkele onderwerpen zijn in 2019 extra onder de aandacht gekomen. Die worden hieronder apart benoemd. 

 

Breede samenwerking

In 2019 hebben we de communicatie over de samenwerking met binnen de NOT-gemeenten en de veertien Twentse gemeenten vergroot. Dit is gedaan met berichten over o.a.: aanpak schooluitvallers, concept warmtevisie, beleid zonnevelden, samenwerking nationale klimaatdoelen, samenwerkingsovereenkomst Mineral Valley, vroeg signalering schulden, begeleiding en zorg SW-werkers.

 

Samenwerking Duitsland

De gemeente Dinkelland realiseert zich dat het feit dat zij een grensgemeente is uitdagingen maar vooral ook kansen met zich meebrengt. Daarom is in 2019 de samenwerking met Duitsland en dan met name met de gemeente Nordhorn, versterkt. Voor inwoners is het evenement ‘A Connecting Europe’ georganiseerd. Ook is er gecommuniceerd over de verbeteringen van de busverbinding tussen Denekamp en Nordhorn en is een bijdrage geleverd zodat vmbo-leerlingen het Goethe-examen kunnen afleggen.

 

Social  Media

Social Media is voor de gemeente het middel om breed, actief en direct met inwoners te communiceren. We gebruiken de kanalen facebook, twitter, instagram en in wat mindere mate ook Linked-in. In 2019 is met name Instagramaccount gegroeid qua gebruik en volgers.

 

Naast het zenden gebruiken we social media ook veel om op te halen. Dit doen we door trends en discussies te monitoren. Dit zorgt ervoor dat we actief kunnen communiceren wanneer er informatiebehoefte is. Daarnaast geeft het een beeld over het sentiment dat leeft in onze samenleving.

 

Besluitvorming

Belastingen

In januari 2019 heeft het bestuur van Noaberkracht besloten om de uitvoering van de belasting- en WOZ werkzaamheden in eigen huis te blijven uitvoeren. In dit besluit is opgenomen dat er in twee jaar tijd 1,7 fte bespaard zal worden en dat de werkzaamheden geoptimaliseerd worden. Om deze optimalisatieslag te realiseren is er in februari 2019 een project gestart. De projectgroep heeft de opdracht de in de business case benoemde verbetermaatregelen te implementeren en de voortgang van de maatregelen en de beoogde resultaten te monitoren.  De verbeteringen worden in een periode van 2 jaar doorgevoerd.

 

Verkoop voormalig gemeentehuis Weerselo

Het voormalige gemeentehuis van Weerselo wordt een Gemeentehoes. Dit initiatief is door een onafhankelijke jury gekozen als plan dat het beste voldoet aan de gunningscriteria die zijn geformuleerd in het inschrijvingshandboek. Meer hierover lees je hier: Het Gemeentehoes geeft nieuwe invulling aan voormalig gemeentehuis Weerselo.

 

75 jaar vrijheid

In 2019 zijn de eerste (voorbereidende) werkzaamheden getroffen voor het vieren van 75 jaar vrijheid. In 2020 is het namelijk 75 geleden dat Nederland is bevrijd van de Duitse overheersing/ De landelijke overheid en de provincie Overijssel willen dit lustrum groots gaan vieren. Wij werken daar als gemeente graag aan mee en hebben daar in 2019 ook middelen voor beschikbaar gesteld. 

 

Nieuw beleid

Van m² naar m³ - overgang waarderen op gebruiksoppervlakte

Alle gemeenten zijn verplicht om uiterlijk met ingang van het jaar 2022 de waardering van de woningen in het kader van de Wet WOZ uit te voeren op basis van de (BAG) gebruiksoppervlakte. Deze gebruiksoppervlakte moet nauwkeurig zijn bepaald en moet gedetailleerd genoeg zijn om de taxaties op te kunnen baseren. De kwaliteitseisen maken het noodzakelijk om de gebruiksoppervlakten van alle woningen opnieuw te bepalen. De overgang van het waarderen wordt projectmatig uitgevoerd. Dit project is in 2019 gestart en loopt door in 2020. 

 

MijnDinkelland2030! (Link met ambitie participatieprocessen!)

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot en is gericht op oplossingen. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven van groot tot klein vorm krijgen. Deze  initiatieven willen we ondersteunen en stimuleren. Dat doen we met aandacht voor de menselijke maat en met een open blik. We hebben oog voor partnerschap. We willen besturen met de samenleving en kiezen bewust onze rol. Soms initiërend, soms faciliterend en soms ondersteunend. De afgelopen jaren hebben we hier in “Mijn Dinkelland 2030!” goede ervaring mee opgedaan. Mijn Dinkelland 2030 past volop in deze denk- en werkwijze en zal daarom stevig worden gecontinueerd. 

 

Moties en amendementen

Amendementen

 • Zienswijze begroting Noaberkracht 2020:  Dit amendement heeft geleid tot een extra aanvullende taakstelling op Noaberkracht en is opgenomen onder de denkrichtingen bij de perspectiefnota 2020 en daarna verwerkt in de begroting 2020 van de beide deelnemende gemeenten.

 • Reserve WMO: Dit amendement is verwerkt in de begroting 2019.
 • Ozb compensatie maatschappelijk vastgoed: Dit amendement is verwerkt in de begroting 2019.
 • Afstoten gemeentelijk vastgoed: Dit amendement is verwerkt in de begroting 2020.

 

Moties

 • Crematoria Twente: De motie is uitgevoerd en betrokken bij de ontwerpbegroting Crematoria Twente 2020.
 • A Connecting Europe: Deze motie is uitgevoerd. Op 18 mei is er een bijeenkomst georganiseerd samen met de stad Nordhorn en de grensoverschrijdende ondernemersvereniging.
 • Treinverbinding Amsterdam-Berlijn: Deze motie is uitgevoerd. Er heeft een intensieve lobby plaatsgevonden door Twentse en provinciale bestuurders. Er is een motie aangenomen in de Tweede Kamer over de Berlijn-lijn. 

 

Aansluiten bij de P10-gemeenten

In de raadsvergadering van 12 november is de motie Aansluiten bij de P10-gemeenten aangenomen met 20 stemmen voor en één stem tegen. De motie draagt het college op om:

 1. De gemeente Dinkelland te laten toe treden tot het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten, de P-10.
 2. De structurele kosten van het lidmaatschap onder te brengen in het programma Bestuur en Middelen.
 3. Na twee jaar het lidmaatschap te evalueren om te bepalen of de samenwerking in P-10 meerwaarde heeft voor Dinkelland.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

 

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Formatie (fte per 1.000 inwoners) 6,2 6,35 6,65
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) 7,3* 7,88* 7,85
Apparaatskosten (kosten per inwoner) 638,0 679 658,0
Externe inhuur (kosten als percentage van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen) 12,2 8,9 11,9
Overhead (percentage van de totale kosten) 13,8 10,9 9,3

 

* In de jaarstukken van 2017 en 2018 is ten onrechte twee keer de indicator formatie vermeld, ook bij bezetting. Dit is in bovenstaande tabel hersteld.

In de jaarstukken van 2017 en 2018 is ten onrechte twee keer de indicator formatie vermeld, ook bij bezetting. Dit is in bovenstaande tabel hersteld.

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
BATEN
Bestuur en middelen (exlusief algemene dekkingsmiddelen) 730 1.866 3.193 1.326
Algemene dekkingsmiddelen - - - 0
1. Lokale heffingen 6.303 6.433 6.387 -46
2. Algemene uitkeringen 33.147 34.179 34.542 363
3. Dividend 1.361 1.582 1.582 -0
4. Saldo financieringsfunctie 216 109 184 75
5. Overhead 0 0 0 0
6. Vennootschapsbelasting 0 0 0 0
7. Onvoorzien 0 0 0 0
TOTAAL BATEN 41.759 44.170 45.888 1.717
LASTEN 0 0 0 0
Bestuur en middelen (exlusief algemene dekkingsmiddelen) 3.713 4.419 4.694 275
Algemene dekkingsmiddelen - - - 0
1. Lokale heffingen 61 52 43 -9
2. Algemene uitkeringen 18 18 18 -0
3. Dividend 8 8 7 -1
4. Saldo financieringsfunctie -233 -157 -168 -11
5. Overhead 6.211 6.424 6.475 51
6. Vennootschapsbelasting 0 0 0 0
7. Onvoorzien 85 0 0 0
TOTAAL LASTEN 9.864 10.764 11.069 305
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 31.895 33.406 34.818 1.412
Onttrekkingen aan reserves 887 999 950 -48
Toevoegingen aan reserves 475 462 462 0
Resultaat van baten en lasten 32.307 33.943 35.307 1.364

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Verkoop gebouwen (voordeel € 511.000)

In september en oktober 2019 zijn overeenkomstig de “notitie vastgoed” onderstaande gebouwen verkocht:

Gebouw

Bruto  opbrengst

Boek-waarde

Verkoop-kosten

Netto opbrengst

Hoikinck, Bisschopstraat 12, Weerselo

€ 271.000

€ 53.000

€ 7.000

€ 211.000

Voormalig gemeentehuis burgemeester Scholtensplein 1, Weerselo

€ 375.000

€ 68.000

€ 7.000

€ 300.000

 

Het hebben en (aan)houden van maatschappelijk vastgoed willen we tot het uiterste beperken. Structureel levert dit lagere exploitatielasten op. Dit is als besparing opgenomen in de begroting 2020. We zullen de lagere exploitatielasten van bovengenoemde panden in het eerstvolgende P&C document van 2020 als eerste besparing opnemen.

 

Toerekening rente (voordeel €26.000) 

De daadwerkelijke toe te rekenen rente blijkt op rekeningsbasis hoger te zijn dan in de begroting werd aangenomen.

 

Algemene uitkering (voordeel €363.000) 

In 2019 zijn er een aantal nabetalingen gedaan over de jaren 2017 en 2018, welke in totaliteit zorgden voor €25.000 aan extra inkomsten. Deze nabetalingen hebben hun grondslag in veranderingen in aantallen en bedragen per eenheid. De mutaties in aantallen en bedragen per eenheid over het jaar 2019 zelf bedroegen €227.000 positief. Dit zijn schommelingen die ieder jaar plaatsvinden en waarop moeilijk te sturen is.

 

Het Rijk heeft in juni 2019 het Klimaatakkoord vastgesteld. Dit betekent dat op landelijk niveau €150 miljoen ter beschikking wordt gesteld aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. Voor Dinkelland betekent dit eenmalig extra geld ter hoogte van €260.000.

 

Het verschijnen van de decembercirculaire 2019 bracht een negatieve ontwikkeling van de uitkeringsbasis naar voren welke vertaald moest worden in €149.000 aan lagere inkomsten. Over deze twee laatste punten bent u via een raadsbrief begin januari 2020 afzonderlijk op de hoogte gebracht.

 

Teruggave BTW (voordeel €894.000) 

Als éénmalige opbrengst hebben wij in de jaarrekening 2019 een teruggave van de Belastingdienst verwerkt van €894.000. Dit bedrag heeft betrekking op de uitkomsten van de door ons in september 2017 ingediende bezwaarschrift en de uitkomsten van het boekenonderzoek over 2016 dat door de Belastingdienst is uitgevoerd.

 

Taakmutaties algemene uitkering (voordeel €98.000) 

Het betreft hier een drietal taakmutaties waarvoor we via de algemene uitkering extra middelen hebben ontvangen. Hiervoor hebben we in afwachting van te ontwikkelen beleid stelposten opgenomen. Het betreft hier de volgende onderwerpen:  maatschappelijke begeleiding, sportakkoorden, verhoging taalniveau statushouders.  De uitvoering van deze taakmutaties heeft om verschillende redenen niet in 2019 plaatsgevonden vandaar dat wordt voorgesteld deze budgetten over te hevelen (zie budgetoverheveling).

 

Voorziening pensioenen wethouders (nadeel €471.000)

We zijn verplicht om ieder jaar bij de jaarverantwoording een herziene berekening van de toekomstige rechten van de wethouders pensioenen op te leveren. Naast fluctuatie in bestand (mensen die in- en uitstromen) is vooral de extreme daling van de rekenrente van invloed. Daarnaast is het aanpassen van de sterftetafel van invloed op de hoogte van de reserve / doelvermogen.

 

Organisatieondersteuning  (nadeel €58.000) 

Door een herverdeling van de  overhead (doorberekening vanuit Noaberkracht) over de verschillende producten en activiteiten treedt er een verschuiving op tussen de verschillende producten en activiteiten. Tegenover het nadeel hier staan tal van kleinere meevallers op de overige producten en activiteiten. Het totaal van de werkelijk doorberekende overhead (doorberekening vanuit Noaberkracht) is gelijk aan de raming.

 

Onroerendezaakbelasting (nadeel €45.000)

De inkomst van de onroerendezaakbelasting voor niet-woningen eigenaren is €61.000 lager dan begroot. Dit komt doordat de te verwachten ontvangsten in het eerste programmajournaal 2019 ten onrechte zijn verhoogd. Voor de inkomsten uit doorberekening van kosten van dwanginvordering is in de begroting een bedrag op genomen van €18.500. De werkelijke opbrengst bedroeg in 2019 €38.500. Er is dus voor €20.000 meer ontvangen uit dwanginvorderingen dan verwacht in 2019. Dit maakt dat het totale nadeel voor onroerendezaakbelasting uitkomt op €45.000.

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk lagere onttrekkingen voor het onderhoud van gebouwen van €23.000  en voor het bestuurlijk experiment van €24.000. Zie hiervoor ook voorstel budgetoverheveling.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".

Kosten van de overhead

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 0 0 0 0
Lasten 6.211 6.424 6.475 51
Kosten van de overhead -6.211 -6.424 -6.475 -51
Waarvan kosten van overhead toe te rekenen aan grondexploitaties 0 0 0 0
624 624 624 0
Waarvan dekking overhead door toerekening aan grondexploitaties 0 0 0 0
-624 -624 -624 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -6.211 -6.424 -6.475 -51

Bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
0
Totaalbedrag van heffing voor de vennootschapsbelasting
0 0 0 0