Meer
Publicatiedatum: 31-08-2020

Inhoud

Programma Cultuur & recreatie

Portefeuillehouder

Ilse Duursma & Benno Brand

Algemeen

Dinkelland is wat cultuur en recreatie betreft een ontzettend veelzijdige gemeente. Je vindt er eeuwenoude gebruiken, die wij als gemeente ondersteunen, zoals de paasgebruiken in Ootmarsum, maar ook historische wind- en watermolens, diverse natuurgebieden en de rivier de Dinkel stroomt door onze gemeente. Daarnaast doen veel kunstliefhebbers hét kunststadje van Oost-Nederland aan, Ootmarsum. Daar zijn wij als gemeente erg trots op!

 

In de gemeente Dinkelland bestaan drie VVV-punten met informatie voor alle bezoekers die onze gemeente aandoen.

 

De Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland zet zich in voor de versterking van het toeristisch product Ootmarsum-Dinkelland. Op www.ootmarsum-dinkelland.nl is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente.

 

Naast de culturele- en recreatieve voorzieningen hebben we ook oog voor media. Hierbij valt te denken aan ondersteuning van de bibliotheek en de lokale omroep, RTV Oost.

Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen

Kengetallen

Binnen het programma Cultuur en recreatie maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Aantal historische molens: 7
  • Aantal bibliotheekvestigingen: 2
  • Aantal muziekscholen: 1
  • Aantal Rijksmonumenten: 144
  • Aantal gemeentelijke monumenten: 104
  • Aantal beschermde dorpsgezichten: 1
  • Aantal beschermde stadsgezichten: 1

Verbonden partijen

Binnen het programma Cultuur en recreatie dragen we als gemeente via de Regio Twente bij aan actief recreëren en genieten van natuur en landschap in onze drie Twentse recreatieparken: het Rutbeek (Enschede), het Hulsbeek (Oldenzaal) en het Lageveld (Wierden).

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Wet- en regelgeving

Er is geen gewijzigde wet- en regelgeving van toepassing op dit programma.

 

Besluitvorming

Dorpsbieb Weerselo

Op basis van de door de raad geaccordeerde prestatieafspraken met de Stichting Bibliotheek Dinkelland zijn de filialen Weerselo en Rossum van de bieb komen te vervallen. Hieraan is wel een voorwaarde verbonden, namelijk dat de bieb wel een fysiek haal- en brengpunt in deze kernen handhaaft. In Weerselo is in overleg met de gemeente en zogenaamde dorpsbieb opgericht die wordt gerund door vrijwilligers. Hier is extra ruimte hiervoor gecreëerd in Het Trefpunt. Hiervoor heeft de raad eenmalig een bedrag van €80.000 beschikbaar gesteld. Deze nieuwe dorpsbieb is inmiddels geopend.

 

Opening bibliotheek op school in Tilligte

In mei is de bibliotheek op school in Tilligte geopend. Het onderwijs, de bibliotheek Dinkelland en de gemeente Dinkelland werken samen in het concept de Bibliotheek op School. Door de bieb naar school te brengen is er elke dag aandacht voor lezen. Het concept de Bibliotheek op School komt voort uit prestatieafspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente en de bibliotheek. Hierin is opgenomen dat laaggeletterdheid moet worden aangepakt en ontmoeten en bereikbaarheid mogelijk moet zijn in de bibliotheek. Als onderdeel van de prestatieafspraken moeten eind 2020 alle basisscholen in Dinkelland het bibliotheek op school concept hebben ingevoerd. Basisscholen in Deurningen, Rossum, Saasveld, Weerselo, Lattrop en Noord-Deurningen hebben het bibliotheek op school concept al ingevoerd. De andere kernen volgen nog. Meer info is te vinden op: Bibliotheek op school.

 

Nette Toilette

De Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland en de gemeente hebben samen de 'Nette Toilette' geïntroduceerd in Dinkelland. De horecagelegenheden en openbare voorzieningen waar men gratis gebruik kan maken van het toilet hebben zijn te herkennen aan de 'Nette Toilette'-sticker op de deur of het raam. Alle Nette Toiletten in Dinkelland zijn te vinden op: Ootmarsum-Dinkelland.

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid met betrekking tot dit programma.

 

Amendementen en moties

Amendementen

  • Subsidies molens en kerken: Dit amendement is verwerkt bij het opstellen van de begroting 2020.

 

Moties

  • Wandelpaden Singraven:  De motie is uitgevoerd. De Edwina van Heekstichting heeft bevestigd dat alle wandelpaden op landgoed Singraven jaarrond tussen zonsopgang en zonsondergang beschikbaar zullen zijn voor publiek gebruik. 
  • Openluchtmuseum Ootmarsum: De motie is uitgevoerd.

Beleidsindicatoren

Het programma Cultuur en recreatie kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 23 25 164 139
Lasten 1.099 1.094 790 304
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -1.076 -1.069 -626 443
Onttrekkingen aan reserves 47 41 21 -20
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -1.029 -1.028 -605 423

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Muziekonderwijs (voordeel €288.000)

Jaarlijks wordt subsidie verleend aan de Stichting Platform Culturele Educatie Dinkelland. Deze subsidie bestaat uit een bedrag voor het muziekonderwijs en een bedrag voor cultuureducatie. In 2019 is, op initiatief van de stichting, een eerder uitbetaald subsidiebedrag van € 250.000 terug ontvangen. De stichting had deze middelen in een daarvoor gevormde reserve gestort, met het bestedingsdoel muziekonderwijs. Deze subsidie is niet aangewend, waardoor in gezamenlijk overleg is besloten de subsidie terug te betalen aan de gemeente Dinkelland. Daarnaast is een abusievelijk teveel uitbetaalde subsidie cultuureducatie over het jaar 2018 terugbetaald en zijn afspraken gemaakt over de maximaal aan te houden reserve en het jaarlijkse subsidiebedrag voor muziekonderwijs.

 

Verkoop bibliotheekgebouw te Ootmarsum (voordeel €149.000)

Het voordeel op de bibliotheekvoorziening wordt veroorzaakt door de verkoop van het voormalig bibliotheekgebouw aan de Walstraat 2 in Ootmarsum conform de notitie vastgoed. Dit is een incidenteel voordeel.

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk een lagere onttrekking voor het onderhoud van gebouwen van €20.000.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".