Meer
Publicatiedatum: 31-08-2020

Inhoud

Programma Dienstverlening & burgerzaken

Portefeuillehouder

John Joosten

Algemeen

We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. 

 

We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. Om eenvoudig de inzake in alle lopende zaken te zien, kunnen onze inwoners en bedrijven via hun Persoonlijke Internet Pagina (PIP) aanvragen en meldingen aan ons doorgeven. Bovendien zien inwoners en bedrijven ook welke informatie de gemeente nodig heeft om de aanvraag of melding te behandelen en wat de status van de aanvraag is. Nog niet alle aanvragen en meldingen kunnen worden gedaan via PIP, hier wordt op dit moment nog aan gewerkt. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar ons Klant Contact Centrum (KCC).

 

Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten en de kadastrale informatie.

Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen

Reglement basisregistratie personen 2018

Verordening basisregistratie personen 2018

Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming (FG) 2018

Kengetallen

Aantal inwoners naar leeftijd en geslacht (2019):

Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Dienstverlening en burgerzaken.

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Wet- en regelgeving

Er is geen gewijzigde wet- en regelgeving met betrekking tot dit programma.

 

Besluitvorming

Wijziging dienstverlening Burgerzaken

Gastvrijheid en een goede dienstverlening zijn belangrijk voor de gemeente Dinkelland. Met ingang van 1 april 2019 zijn de openingstijden verruimd en gaat het team Burgerzaken (deels) op afspraak werken. Doordat met een afspraak vooraf bekend is waar inwoners voor komen, worden zij meteen door de juiste medewerker geholpen op een tijdstip dat de inwoner uitkomt. De afspraken kunnen online gemaakt worden. Met de komst van werken op afspraak zijn ook de openingstijden van burgerzaken gewijzigd. De openingstijden zijn te raadplegen via de volgende link: Openingstijden.

 

Regelmatig wordt digitaal klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd (NPS). Al deze signalen leiden tot aanpassingen in de wijze waarop het team Burgerzaken haar dienstverlening aan de burgers van onze gemeente gaat aanbieden.

 

Nieuw beleid

Dinkellandpanel

Wij willen graag weten wat onze inwoners belangrijk vinden. Dit vragen wij aan het Dinkellandpanel, waaraan iedereen van 16 jaar en ouder kan deelnemen. Als we nieuwe plannen ontwikkelen of als we een bestaande werkwijze evalueren, kunnen we besluiten het panel in te schakelen. Ieder onderzoek is gekoppeld aan een onderwerp dat betrekking heeft op onze gemeente. Aanmelden voor het panel kan hier:  Dinkellandpanel.

 

Amendementen en moties

Amendementen

  • Verminderen openingstijden: Dit amendement is betrokken bij het opstellen van de begroting 2020.

Beleidsindicatoren dienstverlening en burgerzaken

Het programma Dienstverlening en burgerzaken kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 273 314 310 -4
Lasten 709 743 713 30
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -436 -428 -403 26
Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -436 -428 -403 26

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Bureaumaterialen en facilitaire kosten (voordeel €27.000)

Door toenemende digitalisering is de behoefte aan bureaumaterialen de afgelopen jaren afgenomen. Er wordt minder schrijfpapier gebruikt en brieven worden steeds vaker digitaal aangeboden. Voor 2019 was het budget voor bureaumaterialen al met €10.000 verminderd, maar door de verdere digitalisering zijn de uitgaven alsnog €27.000 lager dan de begroting.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".