Meer
Publicatiedatum: 31-08-2020

Inhoud

Programma Economie

Portefeuillehouder

Benno Brand

Algemeen

Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creëren wij een zo optimaal mogelijk  ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal en adequaat kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends.

 

De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie).

Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen

Verordening BIZ Ootmarsum 2017-2021 

Detailhandelsstructuurvisie (en actualisatie)

Kengetallen

Binnen het programma Economie maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Aantal verkooppunten
419 (2018) 422 (2019)

Leegstand winkelvloeroppervlak (2019):

 

Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de doelen binnen het programma Economie:

  • Wadinko: Wadinko is een regionale participatiemaatschappij, die de bedrijvigheid - en daarmee de werkgelegenheid - wil bevorderen in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe. Wadinko is opgericht vanuit de Waterleiding Maatschappij Overijssel, waar ook Dinkelland in deelnam.
  • Regio Twente (Twentemarketing): Twente Marketing draagt bij aan de versterking van de Twentse economie middels binding, branding en borging. 

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Wet- en regelgeving

Er is geen gewijzigde wet- en regelgeving van toepassing op dit programma.

 

Besluitvorming

De verordening BIZ Denekamp 2019-2023 is niet in werking getreden, omdat er onvoldoende draagvlak bestond (formele draagvlakmeting BIZ).

 

Nieuw beleid

Grondpositie

Wij beraden ons op onze grondpositie. Wij beschouwen gronden die wij in bezig hebben als kapitaalgoederen en willen sturen op een gezond grondbedrijf. Wij kijken naar het doel van het in eigendom hebben van deze gronden. Gronden zonder duidelijke visie op eigendom of beheer stoten wij af. Een verdere uitwerking van dit beleid is opgenomen in de paragraaf grondbeleid. 

 

Amendementen en moties

Moties

  • Revolverend fonds duurzaamheid: De motie is uitgevoerd, het duurzaamheidsfonds Dinkelland is vastgesteld. 

 

Zonnevelden

In de raadsvergadering van 16 april 2019 is de motie 'Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente' unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

  • Eventuele aanvragen voor zonnevelden op cultuurgronden, essen, stuwwalgebieden en historische landgoederen niet toe te kennen tot aan het moment dat de beoordeling door het Rijk van het bod RES Twente bekend is;
  • De evaluatie van de Notitie 'Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente' een jaar na vaststelling, of zoveel eerder als de beoordeling van het Rijk van de RES Twente bekend is, uit te voeren;
  • In de evaluatie te overwegen of op basis van de aangewezen zoekgebieden uit de RES Twente, cultuurgronden, essen, stuwwalgebieden en historische landgoederen die niet aangewezen zijn uit te sluiten voor realisatie van zonnevelden, of onder voorwaarden van draagvlak toch toe te staan. 

 

Stand van zaken: Het eerste punt van de motie is uitgevoerd. Het tweede en derde punt komen aan de orde na de evaluatie (een jaar na vaststelling van het beleid) of zoveel eerder als de beoordeling van het Rijk van de RES Twente bekend is. 

 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2019

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

 

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Functiemenging (percentage) 51,0 50,9 51,5
Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar) 150,6 135,7 164,4

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 1.489 2.403 6.377 3.975
Lasten 1.458 2.373 3.631 -1.258
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 31 30 2.747 2.717
Onttrekkingen aan reserves 5 20 20 0
Toevoegingen aan reserves 26 42 2.725 -2.683
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten 10 8 41 33

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Twentemarketing (voordeel €27.000)

In onze begroting zijn voor Twentemarketing structurele middelen opgenomen voor toerismebeleid als "Regionale ambitie-investering". Dit terwijl het vanuit Regioverband niet langer een ambitie-investering betreft, maar onderdeel uitmaakt van de sociaaleconomische structuur en basisbegroting van de Regio Twente. De middelen worden sinds 2019 opgenomen in de totale rekening van de Regio Twente. Daardoor zijn deze middelen begrotingstechnisch dubbel opgevoerd. Een structurele meevaller van €27.000.

 

 

Toeristenbelasting (voordeel €52.000)

In 2019 is de toeristenbelasting over het jaar 2018 ontvangen. Er is in de begroting rekening gehouden met een ontvangst van €340.000. In werkelijkheid is de toeristenbelasting over het jaar 2018 €392.000. Hierdoor ontstaat het voordeel van €52.000. Deze hogere inkomst heeft te maken met het hogere aantal toeristen in 2018 doordat er in dat jaar sprake was van een mooie, warme en lange zomer.

 

Weekmarkten en standplaatsen (nadeel €33.000)

De energiekosten levert voor 2019 een nadeel op van €33.000. De werkelijke kosten voor elektra hebben voor een belangrijk deel betrekking evenementen welke gebruik maken van de marktaansluitingen in de verschillende kernen. Hiermee is in de raming energiekosten onvoldoende/geen rekening gehouden. Daarnaast is er de laatste jaren meerdere keren van energieleverancier geswitcht. Door een meerjarige verrekening van energiekosten ontstaat er een budgettair nadeel in 2019.

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk hogere dotaties m.b.t. winstnemingen en vrijval verliesvoorzieningen van de grondexploitaties van €2.683.000. 

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".