Meer
Publicatiedatum: 31-08-2020

Inhoud

Programma Milieu

Portefeuillehouders

Ben Blokhuis & Benno Brand

Algemeen

Het uitgangspunt van de gemeente Dinkelland is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang.

 

Afval wordt in de gemeente Dinkelland opgehaald door Rova. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.

Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen

Kengetallen

Aantal sloopmeldingen 2019

2019

sloopmeldingen

m² asbest

Dinkelland

135

38.090

 

Afvalinzameling 

Jaar restafval
per inwoner
GFT
per inwoner
PMD
per inwoner
2018 58 kg 195 kg 38 kg
2019 56 kg 193 kg 44 kg

 

Het scheidingspercentage bedraagt 84%.

Verbonden partijen

Binnen het programma Milieu kennen we een aantal verbonden partijen:

 • Regio Twente: op het gebied van kennisoverdracht en –uitwisseling, samenwerken op diverse milieuthema’s en duurzaamheid.
 • Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT): een samenwerkingsverband van dertien Twentse en Achterhoekse gemeenten. Het OLCT is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging.
 • ROVA: samenwerking op het gebied van afvalinzameling door ondersteuning, beleidsadvisering en gegevensverwerking.
 • Twence: afspraken in het kader van het aandeelhouderschap waarbij restafval en GFT aan Twence ter verwerking wordt verwerkt. Daarnaast is Twence onze duurzaamheidsbevorderaar en treedt zij op als aanbestedende dienst. 
 • Cogas: Cogas voorziet onder meer in de behoefte aan openbare nutsvoorzieningen in de gemeenten die in de vennootschap deelnemen en in haar concessie- en machtigingsgebieden. Dinkelland valt onder het verzorgingsgebied van Cogas.
 • Enexis: Enexis beheert het energienetwerk in zeven provincies in Noord-, Oost-, en Zuid-Nederland, waaronder Overijssel. Dinkelland valt onder het verzorgingsgebied van Enexis.
 • Omgevingsdienst Twente (ODT): De Omgevingsdienst Twente voert in opdracht van alle Twentse gemeenten en de provincie Overijssel de werkzaamheden m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bodem uit.

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Wet- en regelgeving

Asbestsanering

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetvoorstel asbestdakenverbod per 2025 verworpen. Naast de discussie over gezondheidsrisico’s bij sanering van asbest, is het ‘moeten’ er voorlopig vanaf. Het verbod zal er wel komen maar in deze kabinetsperiode zal geen nieuw wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

 

Project collectief asbestsaneren met ichoosr:
Vorig jaar gestart met het project. In juni heeft iChoosr eenzijdig het project gestopt, net voordat de inschrijftermijn sloot. Er hadden zich een beperkt aantal mensen (3,5% respons) aangemeld voor een aanbod. De mensen die zich hadden aangemeld zijn ingelicht.

 

Gratis asbestinventarisatie risicovolle locaties
Vanuit de provincie waren er gratis asbestinventarisaties beschikbaar voor risicovolle locaties. De betreffende dakeigenaren zijn door ons geïnformeerd. Door een 3-tal maneges in Dinkelland is hiervan gebruik gemaakt.

 

Revolverend fonds asbestdaken
Het Rijk (trekker), de provincie zijn bezig met de mogelijkheden van een revolverend fonds voor het verwijderen van asbestdaken voor particulieren. Van de gemeente wordt vooralsnog een bijdrage in het fonds gevraagd. Alleen als de gemeente bijdraagt kunnen haar inwoners gebruik maken van het fonds.

 

Gratis wegbrengen asbest particulieren
Asbestvezels zijn en blijven schadelijk voor de volksgezondheid. Daarom blijft het voor particulieren mogelijk om gratis maximaal 35 m² asbestdak in te leveren.

 

Afvalinzameling 

Het eerder ingezette beleid is in 2019 ongewijzigd voortgezet.

 

Nieuw beleid

Duurzaamheidsfonds

Het revolverend duurzaamheidsfonds is ingesteld. De gemeente Dinkelland werkt hiermee aan de ambitie om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Het college wil met het revolverend duurzaamheidsfonds lokale initiatieven stimuleren die gericht zijn op duurzame energieopwekking en het beperken van het totale energieverbruik. De benodigde structurele middelen zijn opgenomen in de basisbegroting.  Inmiddels zijn drie aanvragen gehonoreerd.

 

Amendementen en moties

Moties

 • Voorstel vaststelling Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Dinkelland 2019-2024: De motie is uitgevoerd.

 

Groene leges

In de raadsvergadering van 13 november 2018 is de motie Groene leges unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • De mogelijkheden en wenselijkheden van invoering van groene leges in de gemeente Dinkelland te onderzoeken en in beeld te brengen;
 • In dat onderzoek de te behalen duurzaamheidswinst en de financiële consequenties in kaart te brengen;
 • De raad hierover in 2019 te rapporteren en te adviseren (voorstel), zodat de raad een besluit kan nemen over het eventueel invoeren van een systeem van groene leges. 

 

Stand van zaken: In 2019 is in NOT verband de "Notitie Groene leges Noordoost Twente" voorbereid en in gebracht in het bestuurlijk besluitvormingsproces. Vaststelling is voorzien in 2020.

 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018

 

Aanpak stikstofvraagstuk 

In de raadsvergadering van 12 november 2019 is de motie Aanpak stikstofvraagstuk: samen werkt het beter aangenomen met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Zich er, in samenspraak met de partners in het netwerk 'Samen Werkt Beter', voor in te zetten dat wordt voorkomen dat de Dinkellandse agrarische sector 'op slot' komt te staan;
 • Een brief naar de provincie Overijssel en de VNG te sturen met de oproep tot een gezamenlijke inspanning om:
  • de mogelijkheid tot innovatie in de agrarische sector te behouden en te belonen,
  • bestaande vergunningen van bedrijven te respecteren,
  • gedwongen bedrijfssluitingen te voorkomen.
 • Deze motie te sturen aan de raden van de Overijsselse gemeenten, provinciale staten van Overijssel, de samenwerkingspartners in 'Samen Werkt Beter' en aan de Tweede Kamer. 

 

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2019

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Omvang huishoudelijk restafval (kilogram per inwoner) 255 66 58
Hernieuwbare elektriciteit (percentage) 0,0% 7,2% 11,1%

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 2.055 2.031 1.826 -204
Lasten 1.833 1.872 1.649 223
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 223 159 177 18
Onttrekkingen aan reserves 0 12 12 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten 223 171 189 18

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".