Meer
Publicatiedatum: 31-08-2020

Inhoud

Programma Onderwijs

Portefeuillehouder

Ilse Duursma

Algemeen

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Dinkelland verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Dinkelland hebben we ca. 1.965 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal dertien basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Denekamp.

 

Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het basisonderwijs en de GGD/JGZ. We hechten veel belang aan een goede verbinding tussen de gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt en hulp of ondersteuning zo preventief mogelijk kan worden ingezet.

 

Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Dinkelland onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters. Door de inzet van RMC en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten.

Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen

Kengetallen

Binnen het programma Onderwijs maken we gebruik van de volgende kengetallen:

Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Onderwijs.

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Wet- en regelgeving

Er is geen gewijzigde wet- en regelgeving met betrekking tot dit programma. 

 

Besluitvorming

Er heeft geen besluitvorming plaatsgevonden waardoor er veranderingen zijn geweest in de reguliere uitvoering binnen dit programma.

 

Nieuw beleid

Onderwijshuisvesting

Wij zetten ons in voor doelmatige onderwijshuisvesting, die de onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen in de kernen ondersteund. Op grond van Samen Scholen 2030 dienen in de kern Denekamp twee onderwijslocaties in 2021 vervangen te worden (De Zevenster en De Veldkamp). Gezamenlijk met de schoolbesturen is invulling gegeven aan een denkrichting voor onderwijshuisvesting in Denekamp, waarbij nog twee locaties voor onderwijs overblijven. Deze denkrichting dient nader te worden uitgewerkt tot een scenario.

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Samen met de kinderdagverblijven en het basisonderwijs hebben wij resultaatafspraken gemaakt over VVE. We hebben gezamenlijk met de kindcentra ervoor zorggedragen dat alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in een kinderdagverblijf voldoen aan de wettelijke taaleis F3. Verder zijn we gestart met de voorbereidingen op de invoering van de nieuwe Wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang).

 

GoOV

Op dit moment draaien we in de gemeente Dinkelland de pilot GoOV. Dit is een app op een smartphone die mensen met een beperking of autisme helpt om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. GoOV is simpel en intuïtief te gebruiken en begeleidt de reiziger van deur tot deur met looproutes, actuele OV-informatie en een noodknop om, indien nodig, hulp in te schakelen. Klik hier voor een filmpje over GoOV: Zelfstandig reizen met GoOV. In 2019 hebben tien leerlingen deelgenomen aan de pilot. 

 

Amendementen en moties

Moties

 • Nieuw bekostigingsmodel voortgezet onderwijs: De motie is uitgevoerd. 

 

Bezoek basisscholen Natura 2000-gebieden

Middels de motie Bezoek basisscholen Natura 2000-gebieden draagt de raad het college op: 

 1. Om in overleg met de basisscholen en deskundigen op Natura 2000 gebied te komen tot invulling van een excursie van de groepen 7 en  8 naar een van de N2000 gebieden;
 2. Dit met ingang van het schooljaar 2019-2020 aan te bieden aan de basisscholen;
 3. De eventuele financiële consequenties inzichtelijk te maken en in een voorstel aan de raad voor te leggen. 

 

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. Er zijn vanuit Wonderrijck diverse pilotprojecten geweest voor diverse leeftijdscategorieën. Gebleken is dat er bij de scholen geen behoefte bestaat.

 

Verduurzaming schoolgebouwen

Middels de motie Verduurzaming schoolgebouwen draagt de raad het college op:

 1. In samenwerking met de schoolbesturen, de energiecoach van de Provincie Overijssel en de Schooldakrevolutie, in Dinkelland actief te ondersteunen een duurzaamheidsplan te maken voor de scholen in Dinkelland, waar in elk geval deel van uitmaakt:
  1. Een technische inventarisatie per school;
  2. Een formulering van de technische duurzaamheidsambities per school;
  3. Een financiële onderbouwing per school;
 2. De markt (marktconsultatie) te betrekken bij de uitvoering van de acties in sub 1;
 3. In het voorjaar van 2019 aan de raad verslag uit te brengen over dit duurzaamheidsplan, zodat de raad kan overwegen om substantiële bedragen beschikbaar te stellen uit het duurzaamheidsfonds om de uit het duurzaamheidsplan voortvloeiende duurzaamheidsambities/-projecten uit te kunnen gaan voeren. 

 

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

 

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) 0,0 0,0 0,0
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) 4,2 16,01 20,0
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs) 0,6 0,6 0,3

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 86 93 52 -40
Lasten 1.782 1.814 1.816 -3
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -1.696 -1.721 -1.764 -43
Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -1.696 -1.721 -1.764 -43

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Leerlingenvervoer (nadeel €47.000)

Het leerlingenvervoer bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Aangepast vervoer: zowel schoolvervoer (groep) als individueel vervoer per besloten (school)bus, taxi(bus);
 • Eigen vervoer: per motorvoertuig, bromfiets, e-bike of fiets;
 • Openbaar vervoer.

 

Afhankelijk van het inkomen van de ouders, wordt een eigen bijdrage gevraagd in het leerlingenvervoer. 

 

Voor het jaar 2019 zijn de lasten per saldo geraamd op €720.000, de werkelijke lasten zijn €767.000. De begrote en werkelijke lasten en baten kunnen als volgt gespecificeerd worden:

 

Leerlingenvervoer (bedragen x €1.000)

 begroot

 werkelijk

 verschil

Groepsvervoer

                   570

                   586

                      -16

Individueel vervoer

                   140

                   167

                      -27

OV/Fiets/Eigen vervoer

                     17

                     22

                        -5

Eigen bijdrage ouders (inkomst)

                      -7

                      -8

                          1

 

                   720

                   767

                      -47

 

De overschrijding heeft meerdere oorzaken:

 • Er is een toenemend aantal leerlingen dat individueel vervoerd moet worden. Dit komt met name door de zwaardere problematiek. Hierdoor zijn de individuele vervoerslasten gestegen.
 • Het aantal deelnemers aan het project “Samen reizen met …” valt tegen. Voor het leren reizen met het openbaar vervoer zijn vrijwilligers nodig die leerlingen begeleiden tot ze zelfstandig met het OV kunnen reizen en niet meer afhankelijk zijn van het leerlingenvervoer. Echter, ondanks herhaalde oproepen, is er een tekort aan vrijwilligers om de leerlingen te begeleiden.
 • Er is een grote groep leerlingen die naar het taalonderwijs vervoerd moeten worden (Regenboog school).
 • De plaatsingen op zorgboerderijen en in gezinshuizen zijn in schooljaar 2018/2019 hoger dan andere schooljaren.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".