Meer
Publicatiedatum: 31-08-2020

Inhoud

Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Portefeuillehouder

Ben Blokhuis

Algemeen

De openbare ruimte is van iedereen en dat betekent dat die voor iedereen goed toegankelijk moet zijn. Straten en wegen moeten veilig zijn; bij de inrichting hiervan wordt met de wensen en eisen van ouderen, kinderen en mindervaliden rekening gehouden. Samen met onder meer de provincie Overijssel wordt Dinkelland verkeersveiliger en zo goed mogelijk bereikbaar.

 

We dragen als gemeente zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte. We onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare ruimte in de komende jaren kunnen meenemen bij nieuwe keuzes voor inrichting en onderhoud.

 

Noaberkracht beheert en onderhoudt de wegen, openbare verlichting, de verkeersvoorzieningen en het openbaar groen. Ook zorgt Noaberkracht ervoor dat er gestrooid wordt bij gladheid. Wanneer er iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar.

 

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Daarnaast is in het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven.

 

Om de in totaal zo’n 590 kilometer riolering van de gemeente Dinkelland te onderhouden en vervangen, zijn de kaders en het beleid hiervoor vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).  

Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen

Kengetallen

Voor de arealen wordt verwezen naar de paragraaf "Onderhoud Kapitaalgoederen".

 

Er zijn 37 participatieprocessen in de openbare ruimte.

Verbonden partijen

De Provincie Overijssel en de Regio Twente dragen binnen het programma Openbare ruimte en mobiliteit bij aan de bereikbaarheid van onze gemeente.

 

De Stichting Participatie Dinkelland levert menskracht voor het onderhoud van de openbare ruimte.

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Nieuw beleid

Leefbaarheid in de kernen

Binnen het proces Mijn Dinkelland 2030! kijkt de gemeente Dinkelland samen met haar inwoners naar de toekomstige leefbaarheid in iedere kern. Dat betekent ook dat inwoners meer inspraak krijgen over onder andere de openbare ruimte. Het is niet langer de gemeente die bepaalt waar welke soort bomen en soort struiken worden geplant en waar bankjes of speeltoestellen moeten staan, maar de buurt zelf, die samen met de Coördinator Openbare Ruimte (COR) plannen maakt over de manier waarop de openbare ruimte in hun wijk of buurt eruit zou moeten zien. 

 

Coördinator Openbare Ruimte

Wij blijven inwoners actief betrekken bij de te maken keuzes voor de inrichting van hun en onze leefomgeving. De pilot met de coördinator openbare ruimte (COR) wordt omgezet naar reguliere dienstverlening. Om een openbare ruimte met meer kwaliteit te bereiken kijkt de gemeente samen met de bewoners naar de toekomst van uw leefomgeving. Inwoners kunnen meer zeggenschap krijgen over de openbare ruimte door samen plannen te maken over hoe uw straat of buurt eruit moet zien. Hiervoor is wel draagvlak uit de directe omgeving nodig en wordt ook rekening gehouden met het veiligheidsaspect. Wanneer inwoners zelf een deel van het onderhoud uitvoeren kan er meer kwaliteit en diversiteit in de inrichting van de openbare ruimte besteed worden. Tevens wordt door samen te werken in het onderhoud van de openbare ruimte ook nog eens de sociale contacten in de buurt versterkt. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderhoud geborgd blijft, maken we hierover afspraken. Op dit moment zijn er 37 projecten in uitvoering.

 

Eikenprocessierups

In de afgelopen jaren is er sprake geweest van toenemende hinder van de eikenprocessierupsen in onze gemeente. Als gemeente Dinkelland is structureel extra middelen (€35.000) vrijgemaakt voor de bestrijding van deze rupsen. In het voorjaar 2019 zijn enkele honderden koolmezen nestkastjes geleverd door de gemeente aan de samenleving. Daarnaast zijn een aantal bomen, op kritieke plaatsen en die vorig jaar overlast en een risico voor de volksgezondheid opleverden, preventief behandeld.


 

Amendementen en moties

Amendementen

 • Gladheidsbestrijding: Dit amendement is betrokken bij het opstellen van de begroting 2020.
 • Openbare toiletvoorziening: Hierover zijn afspraken met de lokale horeca gemaakt

 

Moties

Nationale bijenstrategie

In de raadsvergadering van 20 februari 2018 is de motie Nationale bijenstrategie unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • De Nationale bijenstrategie en de provinciale agenda mede te ondertekenen.
 • Zich actief in te zetten om samen te werken met partijen zoals imkers, natuurverenigingen, boeren en andere belanghebbenden.
 • Zich actief in te zetten om de drie doelstellingen uit de Nationale bijenstrategie te behalen, wetende:
  • Het bevorderen van de biodiversiteit
  • Het verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur
  • Het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te bevorderen
 • De raad actief op de hoogte te houden van de vorderingen, om in de ijkjaren 2023 en 2030 aantoonbare resultaten (zoals aangegeven in de Nationale bijenstrategie) te kunnen presenteren.

 

Stand van zaken: De motie is in behandeling. Het college heeft op 2 april ingestemd met een advies over de biodiversiteit in Dinkelland waarin ook de motie is meegenomen. Onderdeel daarvan is het opstellen van een Biodiversiteitplan voor de gemeente Dinkelland. Hiervoor is een externe partij in de arm genomen.  De raad is hierover op 4 april geïnformeerd aan de hand van een raadsbrief. Met het opstellen van het biodiversiteitsplan wordt uitvoering gegeven aan de motie. De planning is dat het raadsvoorstel volgt in 2020

 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018

 

Parkeeronderzoek Ootmarsum

In de raadsvergadering van 29 mei 2018 is de motie Onderzoek parkeren Ootmarsum unaniem aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college om:

 • Op een zo kort mogelijke termijn te onderzoeken hoe het parkeerbeleid in Ootmarsum moet worden vormgegeven en uitgevoerd, om de huidige parkeerproblematiek voor inwoners, ondernemers en bezoekers zo goed mogelijk op te lossen en daarmee tevens een op de toekomst berekende parkeersituatie voor Ootmarsum te realiseren;
 • Dit onderzoek zodanig in te richten en vorm te geven dat er sprake zal zijn van betrokkenheid en inbreng van inwoners en ondernemers én dat het gericht is op maatschappelijk draagvlak;
 • De raad gaandeweg het onderzoek goed te informeren;
 • In dit onderzoek mee te nemen:
  • De historische en juridische aspecten van de huidige parkeersituatie;
  • De actualisering van de huidige regels aangaande de parkeervergunningen;
  • De beschikbaarheid van voldoende parkeermogelijkheden voor bezoekers aan Ootmarsum, passend bij de huidige en toekomstige toeristische functie van Ootmarsum. 

 

Stand van zaken: De motie is in behandeling. Het onderzoek is uitgevoerd, de resultaten zijn gedeeld met de gemeenteraad. 

 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018

 

Beleid bestrijding eikenprocessierups

In de raadsvergadering van 9 juli 2019 is de motie Beleid bestrijding eikenprocessierups aangenomen met zestien stemmen voor en twee stemmen tegen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Vóór het voorjaar van 2020 een gecoördineerd beleid te ontwikkelen voor de korte en lange termijn bestrijding van de EPR;
 • Te overleggen met buurtgemeenten in Twente om te komen tot een gecoördineerde korte en lange termijn aanpak, inclusief een gezamenlijke lobby naar het Rijk, onder meer ter ondersteuning van de oplopende kosten;
 • Mogelijkheden te onderzoeken voor (financiële) ondersteuning aan, c.q. samenwerking met particulieren met eiken op eigen grond bij de bestrijding van de EPR;
 • Inwoners bij voorkeur in gezamenlijkheid met andere Twentse gemeenten, en eventueel met verwijzing naar ter zake doende websites tijdig en adequaat te informeren over:
  • de aanwezigheid van de eikenprocessierups in de gemeente/regio;
  • uitleg over de bestrijding die door de gemeente wordt uitgevoerd;
  • waar particulieren met eiken op eigen grond terecht kunnen voor vragen over en hulp bij bestrijding van de EPR;
  • wat inwoners kunnen doen aan, dan wel waar men terecht kan indien men gevolgen ondervindt van de aanwezigheid van de rups;
 • De benodigde middelen voor dit beleid aan de raad voor te leggen in de ontwerpbegroting 2020;
 • De raad te informeren over de voortgang van de ontwikkeling van dit beleid. 

 

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

 

Investeringskredieten:

Quickscan verkeersveiligheid wegen Dinkelland 

In kader van verkeersveiligheid zijn er werkzaamheden uitgevoerd op kruisingen / plateaus op een 5 tal wegen. (Haarstraat, Agelerweg, Weerselosestraat, Nijenkampsweg, Bornsestraat). Ook de kosten van advisering en voorbereiding zijn verantwoordt. Krediet is afgesloten.

 

Rioolvervanging van Reedestraat Saasveld:

De werkzaamheden zijn uitgevoerd en opgeleverd conform bestek. Met de werkzaamheden is de bestaande riolering vervangen en is er een apart regenwater riool aangelegd met een afvoer naar de Koninksweg. Daarmee is het regenwater afgekoppeld van de gemengde riolering. De laatste termijn moet nog worden afgerekend en passen binnen het budget.

 

Rioolvervanging Averhofstraat e.o. Denekamp:

De voorbereiding van het project is afgerond en de werkzaamheden zijn aanbesteed. Gelijktijdig met de rioolwerkzaamheden worden ook de nutsleidingen (gas-water) van de woningen vervangen en in verband daarmee is de uitvoering van de werkzaamheden uitgesteld naar 2020. De uitvoering is onlangs gestart.

Beleidsindictoren

Het programma Openbare ruimte & mobiliteit kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 3.453 3.623 3.530 -93
Lasten 8.228 8.473 8.257 217
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -4.775 -4.851 -4.727 124
Onttrekkingen aan reserves 205 330 309 -22
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -4.570 -4.520 -4.418 102

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Wegen (voordeel €116.000)

Het onderhoud aan wegen vindt plaats op basis van het door de raad vastgesteld beeldkwaliteitsniveau zoals aangegeven in het Meerjaren Onderhoud Plan (MOP). Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan gemaakt waarbij het beheersysteem GBI de basis is. Het budget is afgestemd op gemiddeld verwacht onderhoud over een langere periode. De werkelijke kosten voor dit jaar komen daarom lager uit, en dit levert een voordeel op van €116.000.

 

Herinrichting centrum Denekamp(voordeel €30.000)

Het budget van  €30.000 dat bestemd is voor de Eurowerft Denekamp gaat mee in de budgetoverheveling naar 2020.

 

Inmiddels is er min of meer consensus met de eigenaar/projectontwikkelaar van het braakliggende perceel grond. De verwachting is dat na een bestemmingsplanprocedure  gebouwd kan gaan worden.

 

Schikking aanbesteding reclamedisplay's (nadeel €58.000)

Onze aanbestedende partij Noaberkracht is aansprakelijk gesteld in verband met onrechtmatig handelen in de aanbesteding voor reclamedisplays.

 

Na onderhandelingen hebben partijen overeenstemming bereikt over een schikking van €102.500. Het aandeel van de gemeente Dinkelland bedraagt €58.000.

 

De partij die de procedurele fout in de aanbestedingsprocedure heeft gemaakt, is door Noaberkracht aansprakelijk gesteld. Als Noaberkracht het totaalbedrag heeft geschikt, dan wordt vervolgens het bedrag verhaald. De uitkomst van die procedure is ongewis, maar de verwachting is dat een deel van de schade kan worden verhaald.

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk een lagere onttrekking voor reductie verkeersborden in kernen Dinkelland van €12.000. Zie  voorstel budgetoverheveling.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".