Meer
Publicatiedatum: 31-08-2020

Inhoud

Programma Sport & accommodaties

Portefeuillehouder

Benno Brand

Algemeen

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten. Om dit mogelijk te maken is een kwalitatief goed aanbod van gemeentelijke sportaccommodaties belangrijk. Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving.

 

De gemeente Dinkelland is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Jaarlijks organiseren wij als gemeente het Sportgala, volgens ons een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten.  

 

In de gemeente Dinkelland zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.

Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen

Kengetallen

Binnen het programma Sport en accommodaties maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Aantal bezoekers zwembad Dorper Esch in 2019: ca. 84.000 (waarvan ca. 64.000 betalend en ca. 20.000 via verenigingen die huur betalen)
  • Aantal bezoekers zwembad Kuiperberg in 2019: ca. 25.650

Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport & accommodaties.

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Wet- en regelgeving

Wijziging btw op sport/regeling specifieke uitkering sport (SPUK)

Tot en met 2018 kon de gemeente de btw op de kosten van sport terugvorderen. De btw op de ontvangsten moesten worden afgedragen. Omdat de uitgaven aanzienlijk hoger waren dan de ontvangsten en daarnaast over de uitgaven 21% btw in rekening werd gebracht en  de ontvangsten onder het lage btw tarief vielen (6%), waren de btw regels voor sport financieel gunstig voor de gemeente. Omdat is vastgesteld dat de btw regels voor sport in strijd waren met de Europese regels is de btw aftrek voor sport met ingang van 2019 vervallen. Ter compensatie heeft het rijk besloten om de regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) in te stellen. Voor 2019 heeft het rijk hiervoor €152 miljoen beschikbaar gesteld voor de gemeenten. Tot eind mei 2019 konden de gemeenten een aanvraag indienen. Voor de gemeente Dinkelland hebben wij een bedrag aangevraagd van afgerond €429.000. Omdat landelijk meer is aangevraagd dan aan het budget beschikbaar is, heeft het rijk een uniforme korting toegepast van afgerond 19%. In totaal hebben we dus een bedrag van €350.000 als voorschot ontvangen.  In 2020 wordt op basis van een opgave van definitieve kosten de SPUK uitkering over 2019 definitief vastgesteld. 

 

Besluitvorming

Verzelfstandiging Dorper Esch

In 2019 zijn we gestart met het onderzoek naar de mogelijkheden  om Sportcentrum Dorper Esch te verzelfstandigen al of niet in combinatie met zwembad Kuiperberg. We onderzoeken de mogelijkheden van samenwerking binnen Noord Oost Twente. Deze samenwerking zal de mogelijkheden voor een externe verzelfstandiging vergroten.  Daarnaast worden ook de mogelijkheden in beeld gebracht van een interne verzelfstandiging.

 

Sportakkoord

In november hebben wij het Sportakkoord afgesloten.

 

Vernieuwbouw Dorper Esch 

Het jaar 2019 stond in het teken van de verbouwing. Eind 2019 is de vernieuwbouw naar tevredenheid opgeleverd. Door de verbouwing was de dienstverlening minder, was er sprake van overlast  en was het zwembad en de sporthal tijdelijk gesloten. Met als gevolg minder bezoekers en dus ook minder inkomsten. 

 

Nieuw beleid

De Kuiperberg

In het coalitieakkoord hebben wij als doelstelling aangegeven het zwembad de Kuiperberg langjarig open te houden. In overleg met de Stichting Vrienden van de Kuiperberg is een plan ontwikkeld waardoor het bad weer 20 jaar vooruit kan.  In november heeft uw raad vervolgens de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

Realisatie 

2017

 

2018

 

2019

Niet sporters (percentage) 41,0 41,0 41,0

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 1.138 1.131 995 -135
Lasten 3.077 3.272 2.871 401
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -1.939 -2.141 -1.876 265
Onttrekkingen aan reserves 354 511 349 -162
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -1.585 -1.630 -1.527 104

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Subsidies, beleid en uitvoering m.b.t. sport (voordeel van €55.000).

Dit bedrag heeft betrekking op niet geraamde SPUK vergoeding van €25.000, minder verstrekte subsidies voor combinatiefunctionarissen van €16.000 en minder overige kosten voor een bedrag van €14.000.

 

Gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembaden (voordeel €49.000)

Dit bedrag heeft betrekking  op verschillende plussen en minnen (o.a. de lagere SPUK-uitkering zoals u bij raadsbrief d.d. 14 november 2019 is medegedeeld) bij de verschillende uitgaven en inkomsten en bedraagt in procenten uitgedrukt een voordeel van 5%.

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk lagere onttrekkingen voor het onderhoud van gebouwen van €34.000  en voor de verlaging van de onroerendezaakbelasting van verenigingen voor een bedrag van €119.000. Zie hiervoor ook voorstel budgetoverheveling.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".