Meer
Publicatiedatum: 31-08-2020

Inhoud

Programma Veiligheid

Portefeuillehouder

John Joosten

Algemeen

Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op.

 

Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking met onder meer Veiligheidsregio Twente, het RIEC, Openbaar Ministerie en woningcorporaties.

Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen

Algemene plaatselijke verordening 2015                                              

Beleidsregels evenementen 2016

Damoclesbeleid 2015  (wordt geactualiseerd in 2020)

Bibob beleid 2012  (wordt geactualiseerd in 2020)

Kengetallen

Binnen het programma Veiligheid maken we geen gebruik van kengetallen.

Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de doelen binnen het programma Veiligheid:

  • Veiligheidsregio Twente (VRT): We participeren in de Veiligheidsregio Twente, een verplicht samenwerkingsverband tussen de veertien Twentse gemeenten. Veiligheidsregio Twente heeft als missie ‘Samenwerken aan een veilig Twente’.
  • Omgevingsdienst Twente (ODT): De Omgevingsdienst Twente voert in opdracht van alle Twentse gemeenten en de provincie Overijssel de werkzaamheden m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bodem uit.

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Veiligste gemeente

Dinkelland is al jarenlang een van de veiligste gemeentes van ons land. In 2019 is Dinkelland volgens de jaarlijkse misdaadmeter zelfs uitgeroepen tot de veiligste gemeente van Nederland. De politie constateert dat over het algemeen het aantal diefstallen daalt. Er is een verschuiving gaande naar andere criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Om te zorgen dat de gemeente Dinkelland hoogt blijft scoren op het gebied van veiligheid is in 2019 helder gemaakt wat de situatie rondom ondermijning in de gemeente Dinkelland is en welke mogelijke (structurele) interventies nodig zijn.

 

Ondermijning

In 2019 is geïnvesteerd in het vergroten van de bewustwording over ondermijning bij de medewerkers van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Dit is o.a. gerealiseerd door het bijwonen van teamoverleggen. Er is er een informatiebijeenkomst gehouden i.h.k.v. ondermijning voor alle ondernemers in de gemeente Dinkelland. Daarnaast is er een bijeenkomst geweest in samenwerking met LTO voor alle agrariërs. Beide bijeenkomsten zijn erg goed bezocht.

 

Samen met de NOT gemeenten is een project ondermijning (pijler witwassen) uitgevoerd. De opdrachtgever van dit project was de gezagsdriehoek NOT. Er zijn twee themadagen hennep in Noordoost Twente georganiseerd over het vergroten van bewustwording en de signalering van hennepteelt. Ook medewerkers van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen hebben bijgedragen aan de voorbereiding van deze dagen en hebben hieraan deelgenomen. Ook zijn de raads- en commissieleden van Dinkelland meegenomen in een avond waar ondermijnende criminaliteit centraal stond.

 

Naast alle informatiebijeenkomsten is ook het damoclesbeleid van 2015 geëvalueerd en opnieuw opgesteld. De definitieve vaststelling vindt plaats in 2020. Tot slot is een start gemaakt met de evaluatie en aanpassing van het BIBOB beleid.

 

Kampeerfeesten

Om jongeren bewust te maken van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid in onze gemeente, heeft de gemeente Dinkelland samen met jongeren, ouders en grondeigenaren ‘spelregels’ opgesteld voor het houden van een gezond en veilig kampeerfeest. Deze spelregels worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

 

Opruiming conventionele explosieven

In het voorjaar zijn in de Hollandergraven, ter hoogte van de Kerspelweg te Tilligte diverse soorten munitie en restanten uit WOII aangetroffen. Gelet op het gevaar voor de openbare orde en veiligheid is er een noodverordening afgekondigd in het gebied. De gemeente Dinkelland heeft een specialiseert bedrijf onderzoek laten doen naar de locatie. Na onderzoek zijn de aanwezige explosieven opgeruimd en vernietigd door de EOD.

 

Paasvuren

In de periode rondom Pasen is het erg droog geweest. In de week voor Pasen heeft de brandweer door deze aanhoudende droogte ‘’fase 2’’ afgekondigd. Het advies vanuit de brandweer luidde om alle paasvuren te verbieden. De gemeente heeft het belang van veiligheid, traditie en beleving meegenomen in het besluit om één paasvuur per kern door te laten gaan. Voor deze paasvuren zijn in samenwerking met de brandweer aanvullende maatregelen opgesteld. De organisatoren zijn middels brief en een bijeenkomst geïnformeerd over het besluit.

 
 
Amendementen en moties

Amendementen

  • Handhaving openbare ruimte: Het amendement is betrokken bij het opstellen van de begroting 2020.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

 

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) 67,0 77,0 75,0
Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) 0,6  0,5 0,4
Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) 1,1 2 1,5
Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners) 1,3 0,8 0,6
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners) 1,5 2,2 1,7

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 21 21 -65 -86
Lasten 3.466 3.795 3.617 178
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -3.445 -3.774 -3.683 92
Onttrekkingen aan reserves 0 34 34 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -3.445 -3.741 -3.649 92

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Ondermijning (voordeel €32.000)

Om de aanpak van ondermijning mogelijk te maken zijn er in 2019 voor  het eerst financiële middelen geraamd. Voor Dinkelland een bedrag van in totaal €40.000, beschikbaar voor de bestrijding van ondermijning in het algemeen en voor de inzet van een juridisch medewerker veiligheid.

 

Een deel van de financiële middelen is in 2019 gebruikt voor het houden van bewustwordingscampagnes hennep: de inzet van hennepcontainers. Deze campagnes zijn georganiseerd voor de gemeenteraad en voor de medewerkers van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, maar ook voor ondernemers en agrariërs in onze gemeente. Niet het gehele budget dat in 2019 beschikbaar was voor de bestrijding van ondermijning is ingezet. Dit komt onder andere doordat de kosten voor ondermijning deels afhankelijk zijn van gebeurtenissen op dit vlak in de gemeente. Deze zijn niet op voorhand te voorspellen. 2019 was het eerste jaar dat budget geraamd is voor dit actuele onderwerp. De komende tijd zal aan de hand van ervaringen het budget eventueel bijgesteld worden.

 

Daarnaast was een deel van het budget voor 2019 beschikbaar voor de inzet van een juridisch medewerker veiligheid met het accent op ondermijning. De invulling van deze functie is gerealiseerd per 1 oktober 2019, waardoor een deel van de geraamde financiële middelen niet zijn ingezet.

 

Ruiming explosieven (voordeel €69.000)

De kosten voor het ruimen van de conventionele explosieven aan de Knollerveldweg bedroegen in 2019 €111.725. 70% van de gemaakte kosten kreeg de gemeente Dinkelland terug van het Rijk, in totaal €78.207. Deze inkomst van het Rijk is als budget meegerekend bij de ruiming van de explosieven terwijl het geld werkelijk binnen komt bij de algemene uitkering. Het voordeel van €78.207 dat hier ontstaat wordt dan ook gecompenseerd door een nadeel in de algemene uitkering voor ditzelfde bedrag.

 

Naast de bommen aan de Knollerveldweg, zijn er ook bommen geruimd aan de Kerspelweg. De totale kosten hiervoor bedroegen €27.843 in 2019. Via de algemene uitkering krijgen we in 2020 70% van deze kosten terug van het Rijk. Dit bedrag van €19.490 is in 2019 opgenomen als nog te ontvangen waardoor er in 2019 een last overblijft van €8.353 die ten laste komt van het resultaat.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".