Meer
Publicatiedatum: 31-08-2020

Inhoud

Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Portefeuillehouders

Ben Blokhuis & Benno Brand

Algemeen

Als gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook alle agenda's  die zijn opgenomen in het koersdocument.

Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen

Kengetallen

Binnen het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening maken we gebruik van de volgende kengetallen:

 • Woningvoorraad
10.774 (2018) 10.900 (2019)
 • Gemiddeld bouwjaar woningvoorraad
1976 (2018) 1976 (2019)
 • Mediane vraagprijs woningen
€326.483 (juli 2018; t.o.v. NL: €293.968) € 356.714 (november 2019; t.o.v. NL: € 334.582)

Aantal aangeboden woningen (2019):

Verbonden partijen

Binnen het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening zijn er geen verbonden partijen die bijdrage aan het bereiken van de doelen.

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Wet- en regelgeving

Er is geen gewijzigde wet- en regelgeving van toepassing op dit programma. 

 

Besluitvorming

Er is geen besluitvorming geweest die heeft geleid tot wijzigingen in de reguliere werkzaamheden.

 

Nieuw beleid

Deregulering planregels

Er is nieuw beleid opgesteld  voor deregulering van planregels. Dit project loopt door in het parapluplan kernen. 

 

Blijvers- en startersleningen

Het verstrekken van startersleningen is na aanpassing van de regeling in verband met de stijging van de koopprijzen voor woningen gecontinueerd. In 2019 zijn er 11 startersleningen verstrekt met een totale omvang van € 270.017. Hierna resteert nog een bedrag van € 216.000 aan ruimte voor startersleningen

Tevens is er een regeling voor blijversleningen in het leven geroepen. In 2019 zijn geen blijversleningen verstrekt wat betekent dat de volledige ruimte van € 500.000 nog beschikbaar is.  

 

Amendementen en moties

Moties

 • Aardgasloos bouwen: De motie is uitgevoerd.
 • Oplaten ballonnen: De motie is uitgevoerd.

 

Huisvesting arbeidsmigranten

In de raadsvergadering van 29 mei 2018 is de motie Huisvesting arbeidsmigranten unaniem aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college:

 • Een inventarisatie op te stellen van het vigerend beleid en/of de verordeningen die kunnen dienen als toetsingskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten;
 • Te toetsen of het huidige pakket aan beleid en verordeningen voldoende is om afgewogen besluiten te nemen bij aanvragen van huisvesting voor de doelgroep;
 • Aanvullend beleid te ontwikkelen in dien de toetsing zoals bedoeld onder punt 2 mocht leiden tot de bevinding dat de beschikbare instrumenten ontoereikend zijn voor een voldoende gewogen besluitvorming;
 • De uitkomst van de punten 1, 2 en 3 voor te leggen aan de raad in de eerste raadsvergadering na het zomerreces 2018. 

 

Stand van zaken: De motie is in behandeling. 

 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018

 

Tiny houses

In de raadsvergadering van 13 november 2018 is de motie Tiny houses unaniem aangenomen. Deze motie spreekt uit het concept van tiny houses zodanig interessant te vinden dat moet worden onderzocht welke mogelijkheden er in Dinkelland bestaan voor dit concept, en hiermee verzoekt de raad het college:

 1. Te onderzoeken wat in Dinkelland de concrete mogelijkheden zijn voor de realisering van tiny houses, met als uitgangspunten:
  1. Dat het onderzoek betrekking heeft op alle kernen van Dinkelland;
  2. Dat tiny houses worden gezien als een opstap/doorstroming naar reguliere huisvesting;
  3. Dat actieve betrokkenheid van en overleg met de kernraden deel uitmaakt van het onderzoek;
 2. De resultaten van het onderzoek in mei 2019 aan de raad voor te leggen. 

 

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018

 

Inschrijfgeld bouwgrondzoekenden

In de raadsvergadering van 12 november 2019 is de motie Inschrijfgeld bouwgrondzoekenden unaniem aangenomen. Deze motie draagt het college op:

 1. De werkwijze bij inschrijving van bouwgrondzoekenden te actualiseren, in elk geval inhoudend dat per 1 januari 2020 het in rekening brengen van kosten voor de inschrijving voor een bouwkavel in Dinkelland wordt afgeschaft;
 2. Het inschrijfgeld te restitueren aan de personen die nu ingeschreven staan voor een bouwkavel;
 3. De wachtlijst voor bouwkavels af te schaffen omdat deze niet meer nodig is;
 4. De werkwijze over twee jaar te evalueren. 

 

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

 

Keurmerkachitect/kwaliteitsborger

In de raadsvergadering van 26 november 2019 is de motie Keurmerkarchitect/kwaliteitsborger unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 1. Een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid van de invoering van een gemeentelijk keurmerk, waarbij dat keurmerk inhoudt: dat gemeente en kwaliteitswaarborgers schriftelijk overeenkomen dat de kwaliteitsborgers aanvragen indienen die voldoen aan de gemeentelijke voorschriften en criteria en dat de gemeente op haar beurt op deze aanvragen een gecomprimeerde procedure toepast;
 2. De voor- en nadelen van een dergelijk keurmerk kenbaar te maken;
 3. Een onderzoek uit te voeren naar de consequenties van het invoeren van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen;
 4. De raad voor het zomerreces 2020 te rapporteren over de resultaten van dit onderzoek.

 

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

 

De moties zijn te raadplegen via de volgende link:  Moties 2019

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. 

 

Indicator

Realisatie 

2017

 

2018

 

2019

Gemiddelde WOZ waarde (duizend euro) 246,0 254,0 265,0
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) 4,5 11,0 11,2
Demografische druk (percentage) 78,9 79,1 79,6
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro's) 781,0 746,0 744,0
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's) 859,0 774,0 769,0

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 4.512 5.554 8.231 2.676
Lasten 4.991 6.330 10.374 -4.044
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -479 -776 -2.144 -1.368
Onttrekkingen aan reserves 0 144 1.663 1.519
Toevoegingen aan reserves 431 473 499 -27
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -910 -1.106 -980 125

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Bestemmingsplanwijzigingen (voordeel €100.000)

We hebben enkele grote plannen eind 2019 kunnen afronden. 

 

Omgevingsvergunningen (nadeel €100.000)

Ondanks het feit dat we het afgelopen jaar economische in een hoogconjunctuur zaten, blijven de aantallen aanvragen omgevingsvergunning achter. Dit heeft mede te maken met: grondpositie nieuwbouwwijken, duurdere bouwmethode, aannemers komen moeilijk aan personeel etc. Het betreft een landelijke tendens. De uitspraak van de Raad van State inzake de PAS maakt dat agrarische bedrijven voorlopig niet kunnen uitbreiden. Het zal een tijdelijke tendens zijn waarbij niet is in te schatten wanneer de aantallen aanvragen weer zullen toe nemen.

 

Juridische ondersteuning (voordeel €139.000)

De procedure rondom de Wyllandrie is tot op heden nog niet afgerond. De grootste procedure, naar aanleiding van het ingediende handhavingsverzoek, loopt nog steeds. Het gaat om een zeer gevoelige zaak en de verwachting is dat dit nog wel even gaat duren voordat het is opgelost. Daarnaast worden er mails gestuurd waarin diverse verzoeken/aannames worden gedaan en het gemeentelijk apparaat in twijfel wordt getrokken. Dit brengt naast de procedure die loopt ook werk met zich mee. Daarom wordt voorgesteld het resterende budget van €139.000 over te hevelen naar 2020.

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk hogere mutaties  m.b.t. winst- en verliesnemingen van de grondexploitaties van €1,493.000. 

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".