Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Inleiding Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Inleiding

doel

 

In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft de gemeente Dinkelland de ambitie uitgesproken om haar kernen aantrekkelijk te houden op het gebied van wonen en leven. Wij zien hierbij raakvlakken tussen wonen, openbare inrichting en maatschappelijke voorzieningen. De aantrekkelijkheid van onze kernen wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid van voldoende en kwalitatief goede woonvoorzieningen, een volwaardige openbare ruimte en de aanwezigheid van functionele onderwijs- en sportvoorzieningen. Op deze speerpunten willen wij inzetten binnen onze ambitie voor een “aantrekkelijke woon- en leefomgeving”.doelenboom

Realistischer bouwen en wonen

Wat willen we bereiken

Een beter bij de behoefte passende woonruimte voor jong en oud  toegespitst op elke kern

 

Waar staan we nu? (IST)

 • We kennen de kwantitatieve behoefte per kern.
 • We geven gemeentelijke kavels uit op uitbreidingsplannen en faciliteren ontwikkelaars bij hun plannen. Wij sturen beleidsmatig op inbreiding voor uitbreiding.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

 • We kennen de kwantitatieve behoefte én kwalitatieve behoefte (over het gewenste aantal en type woningen per kern) en hebben een ontwikkelstrategie toegepast waardoor we in elke kern een perspectief hebben voor een beter passend aanbod hebben dat voorziet in de lokale behoefte.
 • Deze is bereikt.

 

 • We hebben een kwaliteitsslag gemaakt in de woningbouwprogrammering met perspectief op zowel de korte termijnbehoefte als de lange termijnbehoefte

a.     We hebben kwalitatief programmeren conform het “Uitvoeringsnota woningbouw” een plek gegeven. Ingebed in gemeentelijk beleid en werkwijze.

 • Deze is bereikt.

 

b.     We hebben recht gedaan aan onze beleidsdoelstelling dat inbreiding de voorkeur krijgt voor uitbreiding doordat wij:

 • de inbreidingsmogelijkheden in elke kern onderzocht en benut (of geprogrammeerd)
 • onze strategische grondposities hebben afgestemd op de kansen voor inbreiding.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Realistischer bouwen en wonen':

 • Op 21 juni 2018 is het onderzoek naar de kwalitatieve behoefte afgerond.
 • In het kader van de Uitvoeringsnota Woningbouw is de gemeentelijke inventarisatie van ontwikkellocaties uitgevoerd en de input vanuit de kernen gebruikt. 
 • Op 2 oktober 2018 is de uitvoeringsnota vastgesteld.
 • De Beleidsnota Stimuleringsregeling is vastgesteld in het vierde kwartaal van 2018.
 • De Verordening starterslening is aangepast en vastgesteld in het vierde kwartaal 2018. https://www.dinkelland.nl/aanvragen-starterslening-kan-1-april-alleen-nog-digitaal
 • De Verordening Blijverslening is in het vierde kwartaal 2018 vastgesteld.
 • De raad is per raadsbrief geïnformeerd over programmering woningbouwlocaties.

 

Dat betekent dat de volgende inspanningen, zoals deze in de begroting zijn opgenomen, zijn afgerond:

Inspanning

Resultaat

Start

Status

We brengen de concrete behoefte per kern in beeld

Onderzoek over kwalitatieve behoefte. Adviesrapport over passende woonruimte en leidraad bij gesprekken over ontwikkelrichting kernen

Maart 2018

Gereed / afgerond

We laten de huidige methode van het toekennen van woningen per kern los.

Uitvoeringsnota woningbouw

September 2018

Gereed / afgerond

 

Omdat deze inspanningen zijn afgerond wordt de uitvoering hiervan opgenomen in de basisbegroting.

 

In bijlage 2 van de notitie Programmering kwalitatieve woningbouw Dinkelland 2019-2028 zijn de geprioriteerde locaties genoemd , waarbij de dorpen samen met de gemeente onderzoeken hoe invulling te geven aan de genoemde ontwikkellocaties.

Trends en ontwikkelingen

Het Dinkellandse woonbeleid is gericht op kwaliteit, flexibiliteit en maatwerk. Ten aanzien van de maatwerkbenadering zijn alle kernen beschouwd en zijn de verschillende lokale behoeften in beeld gebracht. Op basis daarvan worden keuzes per kern gemaakt. Deze maatwerkaanpak is uniek.

Financiële kaders

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Conclusie

Het onderzoek over kwalitatieve behoefte is afgerond en de uitkomsten daarvan worden inmiddels gebruikt als leidraad bij de gesprekken over ontwikkelrichting  met de kernen. Eén en ander is vertaald in de Uitvoeringsnota woningbouw. Deze is inmiddels opgeleverd.

 

Dat betekent dat we de volgende veranderopgave (SOLL) hebben afgerond:

 • De kwantitatieve behoefte én kwalitatieve behoefte (over het gewenste aantal en type woningen per kern) is in beeld en we hebben een ontwikkelstrategie toegepast waardoor we in elke kern een perspectief hebben voor een beter passend aanbod hebben dat voorziet in de lokale behoefte.
 • We hebben een kwaliteitsslag gemaakt in de woningbouwprogrammering met perspectief op zowel de korte termijnbehoefte als de lange termijnbehoefte doordat we het kwalitatief programmeren conform het “Uitvoeringsnota woningbouw” een plek gegeven. Deze is ingebed in gemeentelijk beleid en werkwijze.

 

De inspanningen die we verder verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen de geprogrammeerde koers.  

Aantrekkelijkere openbare ruimte

Wat willen we bereiken

Een meer toekomstgerichte en duurzame inrichting

 

Waar staan we nu? (IST)

 • Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn onderhoudsniveaus vastgelegd (IBOR). Er is een duidelijke relatie tussen de onderhoudsniveaus en de daarvoor beschikbare financiële middelen voor uitvoering. De huidige onderhoudsniveaus sluiten niet altijd geheel aan bij de verwachtingen die daarover bestaan in de samenleving.
 • Keuzes ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte worden vaak op ad hoc-basis gemaakt. Afstemming met bewoners en gebruikers vindt plaats op projectniveau. Hierdoor ontstaan “gemeente-breed” verschillen in de inrichting van de openbare ruimte en in toegepaste (bouw)materialen. Soms zijn er daardoor minder goede keuzes gemaakt. Het onderhoud kan hierdoor niet altijd efficiënt gebeuren en ook is de toegankelijkheid niet altijd voor alle gebruikers geborgd. Dat kan leiden tot ontevredenheid van bewoners of gebruikers over de openbare ruimte. (Kwaliteitsplan Openbare Ruimte)

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

 • Ten aanzien van het onderhoud van de openbare ruimte wordt een nieuwe afweging gemaakt binnen de gestelde (financiële) randvoorwaarden, waarin onderhoudsniveau(s), veiligheid en onderhoudskosten de hoofdingrediënten zijn. Hierbij wordt ook de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt optimaal benut. (Beeldkwaliteitsplan)
 • Het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR) komt in nauw overleg met bewoners en gebruikers tot stand. In het KOR zijn hun wensen meegenomen bij de totstandkoming van een samenhangend pakket van aanbevelingen die bij de toekomstige inrichting van de openbare ruimte en het onderhoud ervan een rol gaan spelen. Het KOR wordt bij nieuwe plannen en bij herinrichtings- en onderhoudsprojecten betrokken en is van invloed op de keuzes die gemaakt worden bij de inrichting en de toe te passen (bouw)materialen. Daardoor worden beter onderbouwde keuzes gemaakt, neemt de tevredenheid van bewoners en gebruikers toe en wordt de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor iedereen geborgd. (Kwaliteitsplan Openbare Ruimte).

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Aantrekkelijkere openbare ruimte':

 • Het onderzoek naar de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare ruimte is afgerond. De resultaten worden in het KOR (Kwaliteitsplan Openbare Ruimte) verwerkt.

 

De volgende inspanningen leveren niet direct een bijdrage aan de beschreven doelstelling, maar worden wel onder de regie van deze actielijn worden uitgevoerd. Het gaat om:

 1. Centrumgebied, rondweg en traverse Weerselo
 2. Onderzoek vergunningparkeren Ootmarsum

 

De volgende mijlpalen zijn hiervoor bereikt:

 1. Herinrichting centrumgebied: geen feitelijke afronding, maar herinrichting openbaar gebied rondom voormalige gemeentehuis https://www.dinkelland.nl/centrum-van-weerselo-feestelijke-geopend
 2. Het onderzoek naar de parkeersituatie en de bezettingsgraad is afgerond.

Trends en ontwikkelingen

Er zijn momenteel geen trends en ontwikkelingen die bijsturing van de actielijn 'Aantrekkelijkere openbare ruimte' noodzakelijk maken.

Financiële kaders

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Conclusie

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen de geprogrammeerde koers.  

Toekomstbestendiger sport- en onderwijsvastgoed

Wat willen we bereiken

Meer geactualiseerde visie op sport- en onderwijshuisvesting vastgoed

 

Waar staan we nu? (IST)

 • De buitensportaccommodaties in de gemeente Dinkelland zijn allemaal geprivatiseerd en zijn gericht op de breedtesport. De binnensportaccommodaties zijn grotendeels in gemeentelijk beheer.
 • Het rapport Samen Scholen (IHP voor Dinkelland) is op 29 november 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is destijds de visie op onderwijshuisvesting vastgesteld.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

 • Ambities tot privatisering van binnensportaccommodaties worden in samenwerking met de initiatiefnemer onderzocht. De uitgangspunten worden in de nog op te stellen sportnota opgenomen.
 • Het rapport Samen Scholen wordt actueel gehouden.
 • Voor de kern Denekamp wordt een onderwijshuisvestingsscenario uitgewerkt op basis van een denkrichting met  twee locaties.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Toekomstbestendiger sport- en onderwijsvastgoed':

 • De opdrachtformulering voor de Sportnota is gemaakt.
 • Het schoolbestuur van basisschool De Zevenster heeft een aanvraag gedaan voor vervanging van het huidige schoolgebouw.
 • Met een afvaardiging van de gemeenteraad is gesproken over de motie inzake de sportnota, waarbij is geconcludeerd dat met een nader op te stellen sportakkoord (in plaats van de sportnota) wordt voldaan aan deze motie. De gemeenteraad kan aanhaken bij het proces over het sportakkoord op de momenten dat gesprekken worden aangegaan met de verenigingen.

 

De volgende inspanningen leveren niet direct een bijdrage aan de beschreven doelstelling, maar worden wel onder de regie van deze actielijn worden uitgevoerd. Het gaat om:

 1. Toekomst Openluchtzwembad Kuiperberg 
 2. Ontwikkeling gemeente vastgoed
 3. Grondpositie

 

Over het eerste kwartaal van 2019 zijn voor deze inspanningen geen concrete mijlpalen te benoemen.

 

In de verschillende kernen zijn initiatieven gestart die een bijdrage leveren aan de doelen van deze actielijn. 

Trends en ontwikkelingen

Momenteel vindt een verkenning plaats naar een zogenaamde 'robuuste sportstructuur'. Dit kan een koerswijziging betekenen voor deze actielijn 'Toekomstbestendiger sport- en onderwijsvastgoed'. En dat zou kunnen leiden tot een heroverweging van de hierboven beschreven IST en SOLL (de beschreven veranderopgave), de inspanningen en de middelen. 

 

Daarnaast zijn er regionale ontwikkelingen die ertoe leiden dat we moeten gaan nadenken over een sportbedrijf. 

 

In de begroting van 2020 komen we op beide zaken terug. 

Financiële kaders

Projectgeld en procesgeld maatschappelijk vastgoed

Zoals eerder in de begroting is aangegeven resteert er een bedrag van € 0,8 miljoen aan projectgeld en procesgeld maatschappelijk vastgoed. Dit bedrag kan in de loop van de planperiode van het Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) worden ingezet voor concrete projecten en procesgeld. Onder "Aantrekkelijke woon- en leefomgeving - financieel" ziet u een nadere toelichting op deze middelen.

Conclusie

De inspanningen die we verrichten zijn vooralsnog op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen de geprogrammeerde koers, totdat blijkt dat de koerswijziging naar een zogenaamde robuuste sportstructuur wordt ingezet. Ook de gedachte van een sportbedrijf kan leiden tot een wijziging. In de begroting van 2020 wordt u nader geïnformeerd. 

Maatschappelijke veiligheid

Wat willen we bereiken

Versterken van de maatschappelijke veiligheid door de bewustwording en verantwoordelijkheid te vergroten

 

Waar staan we nu? (IST)

 • Op dit moment passen wij onze beleidskaders toe als toetsend instrumentarium.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

 • Wij hebben onze beleidskaders geëvalueerd, waarbij wij bewustwording en verantwoordelijkheid van maatschappelijke veiligheid centraal hebben gesteld.

Wat hebben we gedaan?

 • In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Maatschappelijke veiligheid': De collectieve intake voor het bepalen van de veranderopgave is afgerond.

Trends en ontwikkelingen

Veiligheid is een thema dat bij vrijwel alle inwoners leeft. Iedereen heeft immers belang bij een veilige samenleving en wil zich veilig voelen als hij of zij een voet in de samenleving zet. Omdat Veiligheid bestaat uit vele aspecten, die vaak direct of indirect met elkaar verband houden, heeft het huidige college van Dinkelland de wens geuit om een samenhangend beleid op te stellen wat betreft Veiligheid. Dit beleid moet zich gaan richten op zowel de harde kant van Veiligheid, zoals het toezicht en de handhaving van de BOA’s, maar ook op de zachte kant van Veiligheid. Bij dit laatste kan gedacht worden aan het voorkomen van alcoholmisbruik. Om het overkoepelende karakter van dit beleid te benadrukken is gekozen voor de term Maatschappelijke Veiligheid.

 

Begin 2019 heeft er een Collectieve Intake plaatsgevonden over het onderwerp Maatschappelijke Veiligheid. Hier hebben medewerkers met een relatie tot Veiligheid samen met de burgemeester nagedacht over welke onderwerpen binnen Maatschappelijke Veiligheid passen en hoe deze onderwerpen het best benaderd kunnen worden. Aan de hand van deze Collectieve Intake is er een lijst ontstaan met thema’s die zeker aan bod moeten komen en op dit moment wordt eraan gewerkt om samen met de betrokkenen al deze thema’s nog scherper in beeld te krijgen. Het is namelijk van belang om erachter te komen wat bij elk van deze thema’s de stand van zaken is qua beleid, beleidsregels en werkwijze. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten wat de verbeterpunten kunnen zijn. Naar aanleiding van de Collectieve Intake en de gesprekken met de betrokkenen, zijn er nu vijf (voorlopige) veranderopgaven in beeld gebracht. Deze vijf veranderopgaven worden door de betrokkenen gezien als het belangrijkst en het urgentst en gaan over het  evenementenbeleid, het alcohol en drugsbeleid, preventie van alcoholmisbruik, het samenspel met de samenleving en de beeldvorming rondom de BOA’s en de toezichthouders. Een compleet overzicht van het speelveld rondom Maatschappelijke Veiligheid en de definitieve vijf veranderopgaven zullen uiteindelijk worden gepresenteerd aan de Raad.


Financiële kaders

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Conclusie

De inspanningen die we verrichten zijn vooralsnog op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen de geprogrammeerde koers, totdat blijkt dat de definiëring van het begrip Maatschappelijke Veiligheid en het daaruit volgend werkdocument Maatschappelijke Veiligheid tot koerswijziging gaat leiden.

 

In de begroting van 2020 wordt u nader geïnformeerd. 

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving - financieel

Financiële kaders Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie

In de begroting 2018 is een incidenteel budget van  € 886.000 beschikbaar gesteld voor de uitdaging “Maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie”. In de begroting 2019 zijn de projecten en processen beschreven waarvoor dit budget is ingezet. Het resterende bedrag (programmamiddelen maatschappelijk vastgoed) in 2019 bedraagt € 851.000.

 

Hieronder vindt u een toelichting op de reeds beschikbaar gestelde middelen en de nog toe te kennen middelen uit dit budget voor processen en projecten voor maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie.

 

Eerste programmajournaal

Inmiddels zijn de volgende middelen beschikbaar gesteld uit de programmamiddelen maatschappelijk vastgoed: 

 

Haalbaarheidsstudie Kuiperberg

Er is € 24.000 besteed aan de begeleiding van de haalbaarheidsstudie Kuiperberg. Dit bestond grotendeels uit advieskosten (externe begeleiding). Daarna is geïnvesteerd in een betere bewegwijzering.

 

Subsidieloket

De gemeente faciliteert een subsidieloket dat door inwoners en instanties wordt gebruikt om te inventariseren welke subsidies beschikbaar zijn voor hun initiatieven en ontwikkelingen. Aangezien het subsidieloket onder meer wordt gebruik door initiatiefnemers die plannen hebben op het gebied van maatschappelijk vastgoed worden tweejaarlijkse van de kosten van € 8.000 gedekt uit het programmabudget.

 

Overige bestedingen

Daarnaast is er een reservering gedaan voor de cofinanciering van het initiatief in Rossum inzake de Cocer (gedeeltelijke herinvulling Kulturhus). Voor het overige zijn de programmamiddelen gebruikt voor asbestonderzoek en kosten voor de voorbereiding van de sloop van het voormalige clubgebouw van SDC.

 

Perspectiefnota

Voorgesteld wordt om aan de volgende processen naar evenredigheid de resterende middelen beschikbaar te stellen. Het gaat hier niet om “nieuw” geld, maar vooral van een nadere concretisering van het bestaande budget, namelijk het door de raad ter beschikking gestelde bedrag voor “maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie.

 1. Opgaven maatschappelijk vastgoed op het gebied van kulturhuzen en gemeenschapsgebouwen: het gaat om clustering en effectiever ruimtegebruik van maatschappelijke voorzieningen in bijvoorbeeld kulturhuzen, waarbij de combinatie wordt gezocht met onderwijs of andere maatschappelijke voorzieningen. (Verwijzing naar participatieprocessen Mijn Dinkelland 2030).
 2. Opgaven maatschappelijk vastgoed op het gebied van sport en bewegen: gemeente wil bijdragen aan een robuuste binnensportstructuur. Doelstelling is om een toekomstbestendige lijn te ontwikkelen voornamelijk ten aanzien van de exploitatie en het beheer van binnensportaccommodaties. (Verwijzing naar coalitieakkoord: “Agenda sport en bewegen”)
 3. Opgaven ‘opruimen’ voormalige voorzieningen: het betreft de sloop van gebouwen die geen functie meer hebben én waarvan ook geen vervolgbestemming voor handen is. Daarbij kan het ook gaan om onderzoekskosten (bodem, asbest, etc). (Verwijzing naar coalitieakkoord: “Ontwikkelingen gemeentelijk vastgoed”).
 4. Afstoten gemeentelijk vastgoed (en gronden): de gemeente heeft als doel om het gemeentelijk vastgoed terug te brengen tot de basis. De kosten die nodig zijn om het vastgoed te verkopen of over te dragen kunnen worden gedekt uit het programmabudget. (Verwijzing naar coalitieakkoord: “Ontwikkelingen gemeentelijk vastgoed en “Grondpositie”).

 

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het financiële hoofdstuk.