Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Ambitie Inclusieve samenleving

Inleiding Ambitie Inclusieve Samenleving

Inleiding Ambitie Inclusieve samenleving

 

 

doel

Een samenleving waarin iedereen mee doet, dat noemen we een inclusieve samenleving. Samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen we hier invulling aan geven. Wij willen bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Om een inclusieve samenleving te bereiken, is het belangrijk dat we op elkaar letten en voor elkaar zorgen.

 

De ambitie Inclusieve samenleving bevat vier actielijnen waarin de ambities uit het coalitieakkoord 2018-2022 een plek hebben:

Langer gezond

Wat willen we bereiken

Langer gezond  is het faciliteren van het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Hierbij ligt de nadruk in deze actielijn op:

 

Meer aandacht voor noaberschap, eenzaamheid, vroegsignalering en activering om deel te nemen aan de samenleving

 

Waar staan we nu? (IST)

 • 38% van de ouderen (65+) ervaart eenzaamheid (Volwassenen- en ouderenmonitor 2016).
 • 89% van de inwoners ervaart een goede gezondheid (Volwassenen- en ouderenmonitor 2016).
 • 62% van de inwoners beweegt voldoende (Emovo én Volwassenen- en ouderenmonitor 2016).
 • 5% van de huishoudens heeft een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (Kwiz 2015).

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

 • Minder ouderen (65+) ervaren eenzaamheid.
 • Meer inwoners ervaren een goede gezondheid.
 • Meer inwoners bewegen voldoende.
 • Minder huishoudens hebben een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Voor de actielijn 'Langer gezond' zijn nog geen concrete mijlpalen te benoemen.  Alleen ten aanzien van sport is te melden dat de opdrachtformulering voor de Sportnota is gemaakt. Deze opdrachtformulering is als mijlpaal benoemd bij de actielijn 'Toekomstbestendiger sport- en onderwijsvastgoed'.

 

In de verschillende kernen zijn initiatieven gestart die een bijdrage leveren aan de doelen van deze actielijn. 

Trends en ontwikkelingen

Er zijn verder geen trends of ontwikkelingen op dit moment die bijsturing van het thema langer gezond noodzakelijk maken. 

Financiële kaders

De benodigde middelen voor 2019 zijn meegenomen in het Transformatieplan Sociaal Domein 2.0. De financiële stand van zaken van het transformatieplan wordt weergegeven onder 'Inclusieve samenleving - financieel'.

Conclusie

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen de geprogrammeerde koers.  

Passende voorzieningen voor ontmoeting en ondersteuning

Wat willen we bereiken

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is voor alle inwoners en dat gericht is op het versterken van zelfredzaamheid en participatie. Een algemene voorziening kan voorliggend zijn op een maatwerkvoorziening en kan passender en efficiënter zijn bij de hulpvraag van een inwoner. Hierdoor kan dit een goed alternatief zijn voor de inzet van een maatwerkvoorziening. Algemene voorzieningen kunnen onderdeel uitmaken van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet.

 

Alle inwoners kunnen zonder indicatie en/of doorverwijzing gebruik maken van een algemene voorziening. Huidige algemene voorzieningen zijn was en strijkservice WaST, Tafeltje-dek-je, Maatschappelijk werk en cliëntondersteuning en sociaal culturele voorzieningen. De algemene voorzieningen bevinden zich in een fase van transformatie, van aanbod gestuurd naar meer vraag gestuurd.

  

Een beter bij de behoefte passende ondersteuning aan  voorzieningen, verenigingen en activiteiten waar mensen samenkomen.

  

Waar staan we nu? (IST)

 • Er is een basisniveau van algemene voorzieningen waar alle inwoners gebruik van kunnen maken.
 • Er zijn grenzen tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer.

 

 Waar gaan we naar toe? (SOLL)

 • Een breder aanbod van algemene voorzieningen dat beter aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van inwoners, zodat een beroep op maatwerkvoorzieningen relatief later wordt gedaan en/of minder wordt.
 • Een zelfvoorzienend systeem voor vervoer, voor alle inwoners. Geen grenzen meer tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer (MaaS-project).

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Passende voorzieningen voor ontmoeting en ondersteuning':

 • Het college heeft het voorstel van het onderzoeksrapport over de behoefte van het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen geaccordeerd.
 • Het college heeft akkoord gegeven voor de pilot voor het vervoersaanbod.(MaaS project)

Trends en ontwikkelingen

Het belang van partnerschap wordt steeds belangrijker. Van opdrachtgeverschap naar partnerschap. Zowel met de inwoners als andere stakeholders zoals onderwijs, zorgaanbieders, zorgverzekeraars.

 

De transformatie van het sociaal domein vraagt om innovatie van het aanbod, nieuwe samenwerkingsconstructies en ruimte voor maatschappelijke initiatieven, burgerkracht. Onder andere het project algemene voorzieningen zet hier vol op in.

Financiële kaders

De benodigde middelen voor 2019 zijn meegenomen in het Transformatieplan Sociaal Domein 2.0. De financiële stand van zaken van het transformatieplan wordt weergegeven onder 'Inclusieve samenleving - financieel'.

Conclusie

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen de geprogrammeerde koers.  

Meer zorg nabij (zorg en welzijn)

Wat willen we bereiken

Wij en onze partners in zorg en welzijn werken eenduidiger samen en zijn  zichtbaarder en toegankelijker voor de inwoner

 

Waar staan we nu? (IST)

 • Consulenten verhelderen de hulpvraag met de inwoner, kennen zorg toe op basis van ingekochte producten en voeren de regie op een ondersteuningstraject.

 

 • Cliëntervaring Jeugd:

Cliënten (84%) geven aan dat er samen met Team ondersteuning en zorg in een gesprek is gezocht naar een oplossing van hun probleem en 76% vindt dat ze snel werden geholpen door Team ondersteuning en zorg. Cliënten (68%) geven aan dat het beter op school, werk of bij de dagbesteding gaat. Zij voelen zich beter gehoord (54%) en zijn sneller geholpen (71%). Ook geven zij aan respectvol te worden benaderd door hulpverleners (89%) en voelen zij zich door hulpverleners serieus genomen (83%). Jongeren (die contact hebben gehad met het team ondersteuning en zorg) waarderen de dienstverlening met een 7,8

(bron: cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2018)

 

 • Cliëntervaring Wmo:
  • Cliënten voelen zich serieus genomen (87%)
  • Cliënten vinden dat ze snel geholpen worden (79%).
  • Cliënten (83%) zeggen dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is en 79% vindt dat de ondersteuning passend bij de hulpvraag is.
  • Cliënten (86%) geven aan zich beter te kunnen redden.

(bron: cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2018)

 

 •  We hebben ca. 50 E33-meldingen van incidenten van personen met verward gedrag in 2017.

 

26% van de ondervraagde Jeugdhulp-cliënten zijn bekend met cliëntondersteuners, bij de Wmo-cliënten is dit 27%. (bron: cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2018)

 

 • Mantelzorgers worden uitgenodigd bij keukentafelgesprekken.
 • In 2017 is 150 keer de huisarts als verwijzer opgevoerd bij start Jeugdhulp. Dit is 20%.
 • We hebben geen zicht op reden van verwijzing naar Jeugdhulp door huisartsen.
 • Algemene voorzieningen werken samen onder de naam Wij in de Buurt.
 • Werkplein en SPD zijn aanwezig in het gemeentehuis.
 • Er zijn in 2017 door inwoners en professionals bij Veilig Thuis Twente 39 meldingen gedaan van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling en 56 adviesvragen gesteld (rapportage VTT 2017).
 • Alle beschermd wonen cliënten hebben een indicatie namens de Centrumgemeente Enschede.
 • De samenwerking met Menzis en andere betrokken partijen is minimaal met betrekking tot domein- en wet overstijgende onderwerpen, bijvoorbeeld rond de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet/Wijkverpleging en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Inwoners ervaren nog schotten tussen de verschillende wet- en regelgeving en daarbij betrokken organisaties.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

 • Consulenten krijgen de hulpvraag met de inwoner tijdiger in beeld en organiseren beter passende ondersteuning. Hierdoor worden er minder zware vormen van ondersteuning ingezet en kan maatwerk hulp eerder afgesloten worden.
 • De cliënttevredenheid is daarbij toegenomen.
 • Er zijn minder incidenten met inwoners met verward gedrag (E33 meldingen).
 • De bekendheid van cliëntondersteuning is toegenomen
 • Mantelzorgers zijn vaker aanwezig bij keukentafelgesprekken.
 • Er is een afname van verwijzingen naar Jeugdhulp door huisartsen en wij hebben beter zicht op de reden van verwijzing door huisartsen.
 • De samenwerking van de algemene voorzieningen onder Wij in de buurt sluit inhoudelijk, juridisch en organisatorisch beter aan bij de lokale zorgstructuur.
 • Er is een eenduidige toegang voor inwoners.
 • Medewerkers van SPD, Werkplein en Wij in de buurt zijn meer toegankelijk voor inwoners en consulenten TOZ.
 • Inwoners en professionals melden eerder én vragen eerder advies op bij Veilig Thuis bij zorgsignalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
 • Alle beschermd wonen cliënten hebben een indicatie namens de gemeente Dinkelland.
 • Er is een goede integrale samenwerking met Menzis en andere betrokken partijen waardoor inwoners geen schotten meer ervaren tussen de verschillende wet- en regelgeving en daarbij betrokken organisaties.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Meer zorg nabij':

 • De overeenkomst ten aanzien van praktijkondersteuner huisartsen jeugd GGZ tussen huisartsen en de  gemeente is gesloten. 

https://www.dinkelland.nl/praktijkondersteuner-jeugd-helpt-jongeren-uit-dinkelland-die-niet-lekker-hun-vel-zitten

 • Het 'Actieplan lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling' is vastgesteld.

https://www.dinkelland.nl/professionals-bundelen-krachten-tijdens-indrukwekkende-bijeenkomst-geweld-hoort-nergens-thuis

https://www.dinkelland.nl/hackathon-tegen-kindermishandeling

Trends en ontwikkelingen

Jeugdzorg blijft een aandachtspunt, daarom werken we samen met zorgaanbieders aan 3 ontwikkeltafels bijvoorbeeld onderwijs.

Financiële kaders

De benodigde middelen voor 2019 zijn meegenomen in het Transformatieplan Sociaal Domein 2.0. De financiële stand van zaken wordt weergegeven onder 'Inclusieve samenleving - financieel'.

Conclusie

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen de geprogrammeerde koers.

Meer maatwerk voor een passende daginvulling (werk)

Wat willen we bereiken

Er zijn meer mogelijkheden om de inwoner  passende daginvulling te bieden 

 Waar staan we nu? (IST)

 • Cliënten zijn afhankelijk van de maatwerkvoorziening waarvoor zij geïndiceerd zijn en/of de inkomensvoorziening die zij daaruit ontvangen. Deze voorzieningen en regelingen bepalen voor een deel het traject dat men ingaat en welke (on)mogelijkheden en (wettelijke) kaders hierbij horen.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

 • Meer cliënten moeten naar vermogen bijdragen aan de samenleving, ongeacht zijn/haar beperking. Er is voor iedereen een passende voorziening en/of regeling beschikbaar, waardoor zij zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Hierbij ervaren zij geen problemen of beperkingen door bijvoorbeeld wet- en regelgeving, financiële kaders en/of wachtlijsten.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Meer maatwerk voor een passende daginvulling':

 • Wij zijn PSO-3 gecertificeerd (prestatieladder sociaal ondernemer-trede 3). Onze werkprocessen zijn daarmee afgestemd op doelgroepers.

Trends en ontwikkelingen

Er is een aantal ontwikkelingen zoals contractsverlenging sociale dienst Almelo,  die een nieuwe aanpak vragen van de uitvoering van de participatiewet. Dit biedt kansen de uitvoering  effectiever en nabij (dichter bij de samenleving) te organiseren geredeneerd vanuit wat willen we bereiken.

Financiële kaders

De benodigde middelen voor 2019 zijn meegenomen in het Transformatieplan Sociaal Domein 2.0. De financiële stand van zaken van het transformatieplan wordt weergegeven onder 'Inclusieve samenleving - financieel'.

Conclusie

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen de geprogrammeerde koers.  

Transformatieplan Sociaal Domein

Transformatieplan Sociaal Domein

Transformatieplan

In het vierde kwartaal 2018 is het transformatieplan vastgesteld. Dit transformatieplan beslaat het gehele sociale domein (niet alleen de kernoverstijgende thema's) en geeft een beeld van de interventies die nodig zijn om de zorg en ondersteuning voor onze inwoners bereikbaar en betaalbaar te houden. Hieronder ziet u de stand van zaken van een aantal interventies die van start zijn gegaan.

 • Voorliggende begeleiding als alternatief voor individuele ondersteuning: Dit is onderdeel van het project algemene voorzieningen dat inmiddels is gestart. 
 • Vergaand verschuiven naar algemene en collectieve voorzieningen: het project algemene voorzieningen is hiervoor van start gegaan. 
 • Uitbreiden van samenwerking met huisartsen: De pilot projectondersteuner Jeugd GGZ is gestart. 
 • Inzetten op samenwerking tussen voorliggende voorzieningen (Wij in de Buurt) en Team Ondersteuning en Zorg: Het visiedocument is in concept gereed en bijna klaar voor besluitvorming. 

Financieel

Voor de financiële stand van zaken met betrekking tot het transformatieplan verwijzen we u naar "Inclusieve samenleving - financieel".

Inclusieve samenleving - financieel

Financiën

Financiën ambitie "Inclusieve samenleving"

In het MEP is voor een aantal inspanningen uit de ambitie "Inclusieve samenleving" incidenteel geld beschikbaar gesteld in de begroting 2019. Dit zijn de inspanningen rondom de sportnota, cultuurvisie, de campagne 'Eén tegen eenzaamheid' en het 'Noaberhoes'. De overige aanvullende ambtelijke inzet en middelen voor de inspanningen uit de ambitie "Inclusieve samenleving" en de maatregelen uit het Transformatieplan sociaal domein worden gefinancierd uit het transformatieplan. Daarnaast kunnen een aantal zaken worden opgevangen binnen de regulier beschikbare uren. Hieronder zullen we de financiële stand van zaken weergeven met betrekking tot de eerste drie maanden van 2019 en kijken we vooruit naar de komende periode.

 

Transformatieplan

Voor het uitwerken van inspanningen uit het transformatieplan en het MEP is een bedrag van €450.000 beschikbaar gesteld. De pilot praktijkondersteuner huisarts is één van de maatregelen uit het transformatieplan. Deze pilot is inmiddels van start gegaan. Voor deze pilot is €75.000 vanuit het transformatieplan benodigd. Dat betekent dat er na de eerste drie maanden van 2019 nog €375.000 beschikbaar is voor de maatregelen uit het transformatieplan. Daarnaast verwachten we in 2019 in ieder geval nog een beroep te doen op het budget transformatieplan voor de volgende twee inspanningen/maatregelen:

 

De actielijn "Passende voorzieningen voor ontmoeting en ondersteuning" kent drie inspanningen waarvoor we een beroep doen op het budget transformatieplan:

 1. "De mogelijkheden onderzoeken naar meer algemene voorzieningen die maken dat inwoners minder gebruik hoeven te maken van maatwerkvoorzieningen". Het eerste resultaat hiervan is een onderzoeksrapport over de behoefte van het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen. Dit is tevens een maatregel uit het transformatieplan. Hiervoor is het project algemene voorzieningen opgestart. Dit project omvat onder andere een onderzoek op kern niveau met als resultaat een inzicht over het gebruik van geïndiceerde zorg en de beschikbaarheid van algemene voorzieningen. Voor de uitvoering van dit eerste onderzoek is naar verwachting een bedrag van maximaal €4.850 nodig. Daarnaast wordt nog in beeld gebracht welke tijd en capaciteit benodigd zijn voor de andere inspanningen binnen dit project.
 2. "We werken aan een zelfvoorzienend systeem voor het plannen, boeken, betalen en reizen voor onze cliënten en uiteindelijk voor al onze inwoners. Met MaaS verdwijnen de grenzen tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer." Voor dit project is ca. €30.000 benodigd (voor de periode 2019 t/m 2021).
 3. "We werken aan een passend ondersteunings- en zorgaanbod voor verwarde personen op het snijvlak van het sociale domein en zorg en veiligheid." We starten hiervoor de pilot Wijk-GGD om een beter zicht te krijgen op vroegtijdige signalering van problematiek. Voor deze pilot is incidenteel ca. €18.000 benodigd.