Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Maatschappelijk Effecten Plan (MEP)

Maatschappelijk effectenplan

“Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen”; met deze titel heeft de coalitie en het nieuwe college haar richting voor de komende vier jaren bepaald. Het draagt uit waar dit college de komende jaren naar toe wil. Met negen verschillende agenda’s in het akkoord geeft het college haar ambities en speerpunten duidelijk en helder aan.

 

Het coalitieakkoord heeft zijn vertaling gekregen in het koersdocument dat op 10 juli 2018 door de raad vastgesteld is. Met het koersdocument, gebaseerd op de agenda’s in het coalitieakkoord, heeft de raad aan het college de opdracht verstrekt om tot uitvoering van het coalitieakkoord over te gaan. Op basis van de richtinggevende en kaderstellende uitspraken uit het koersdocument heeft  het college de begroting 2019 opgesteld.

 

Hoe we daar mee aan de slag gaan beschrijven we in het MEP. Zie dit MEP als een soort werkplan. In dit werkplan zijn het coalitieakkoord en het koersdocument vertaald in ambities, participatieprocessen en projecten voor de komende vier jaar. In de onderstaande tabel is te zien welke agenda’s in welke ambities terugkomen. In de bijlagen is een compleet overzicht te vinden van de inspanningen uit het coalitieakkoord en de plek die ze in de programmabegroting gekregen hebben.

 

Agenda uit coalitieakkoord

Terug te vinden in:

Agenda Aantrekkelijk wonen en leven

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Ambitie Inclusieve samenleving

Participatieprocessen

Basisbegroting Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Basisbegroting Programma Economie

Basisbegroting Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Agenda Duurzaamheid

Ambitie Duurzaam Dinkelland

Agenda Beleving

Ambitie Sterke bedrijvigheid

Ambitie Inclusieve samenleving

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Agenda Dinkelland onderneem’t

Ambitie Sterke Bedrijvigheid

Agenda Inclusieve samenleving

Ambitie Inclusieve samenleving

Basisbegroting Programma Sociaal Domein

Agenda Sport en bewegen

Ambitie Inclusieve samenleving

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Agenda Leven lang leren

Ambitie Inclusieve samenleving

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Ambitie Sterke bedrijvigheid

Basisbegroting Programma Onderwijs

Agenda Veiligheid, toezicht en handhaving

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Basisbegroting Programma Veiligheid

Agenda Dinkelland in de Regio

Participatieprocessen

 

Hierbij wordt voor 2019 per ambitie en actielijnen en voor de participatieprocessen zoals Mijn Dinkelland 2030! En de implementatie van de omgevingswet een concrete verdieping op basis van inspanningen, kosten, planning en prioritering gegeven. Het MEP is de afspraak tussen het bestuur en de organisatie over wat we gaan doen, hoe we het gaan doen, wanneer we het doen en wat het mag gaan kosten. Kortom: hoe werken we de komende jaren als partners aan de realisatie van de ambities van dit college. In deze perspectiefnota 2020 inclusief het eerste programmajournaal 2019 laten we de voortgang van het MEP in termen van mijlpalen en eventuele afwijkingen   en de van belang zijnde trends en ontwikkelingen zien