Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Bestuur & middelen

Informatie Programma Bestuur & middelen (klik hier)

Algemeen

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad  zitten 21 inwoners uit onze gemeente. De zetelverdeling is als volgt: CDA acht zetels, Lokaal Dinkelland zeven zetels, VVD drie zetels, Burgerbelangen Dinkelland één zetel, PvdA één zetel en GroenLinks één zetel. Het college van Burgemeester en Wethouders wordt naast de burgemeester gevormd door drie wethouders.

 

Voor onze inwoners willen we goed inzichtelijk maken wat we als bestuur van de gemeente Dinkelland doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Onze gemeentelijke begroting moet in evenwicht zijn. Gemeenschapsgeld genereren wij via de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen. Ons uitgangspunt is dat we de lokale lasten zo laag en stabiel mogelijk willen houden. We houden oog voor een gezonde balans tussen de hoogte van de lokale lasten, onze begrotingspositie en onze investeringen. 

 

De uitvoering van het gemeentelijke beleid wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht is een samenwerkingsverband met de gemeente Tubbergen. Er zijn ook maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen die de grenzen van individuele gemeenten overstijgt. In dat geval vinden we het belangrijk om samen te werken met de juiste partners. Op inhoudelijke thema’s zullen wij de bestaande samenwerking binnen de provincie Overijssel, regio Twente, Noordoost Twente en met de gemeente Tubbergen voortzetten.

Actuele ontwikkelingen

Belastingen

Op 21 januari 2019 heeft het bestuur van Noaberkracht besloten om in te stemmen met het advies van de projectgroep op de WOZ-, Belastingen- en Innen-werkzaamheden in eigen huis te houden en te optimaliseren. De gemeenteraad van Dinkelland is hier middels een raadsbrief over geïnformeerd. Op 1 februari 2019 is gestart met de implementatie. 

 

Herziening gemeentefonds

In juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer gemeld te werken aan een herziening van het totale gemeentefonds per 2021. Met deze herziening van het gemeentefonds wordt onder meer beoogd om de vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op te lossen.

 

Het doel van de herziening van het gemeentefonds is te komen tot een volledige en integrale herijking van het gemeentefonds. Alle uitgavenclusters worden bij de herziening betrokken, evenals de manier waarop de inkomsten van gemeenten verevend worden. Het ministerie van BZK heeft gekozen voor een verdeelonderzoek langs twee sporen (“percelen”). Een voor het sociaal domein (de evaluatie verdeelmodellen sociaal domein, EVSD) en een voor het “klassiek gemeentefonds” (de overige delen van het gemeentefonds). De omvang van deze onderzoeken maakt nauwe samenwerking tussen de onderzoekers die de verdeelonderzoeken uitvoeren noodzakelijk.

 

Sinds het begin van de decentralisatie werd al verondersteld dat de verdeelmodellen binnen het sociaal domein moesten worden herzien. De huidige verdeelmodellen zijn immers gebaseerd op een situatie van voor de decentralisatie. Deze modellen bevatten diverse, inmiddels vastgestelde scheefheden. Veranderingen in het takenpakket en de context waarin gemeenten werken geven aanleiding om ook de rest van het gemeentefonds opnieuw te bezien. Dit gebeurt binnen de uitgangspunten van de Financiële Verhoudingswet.

 

Het is de bedoeling om de nieuwe verdeelmodellen in 2021 in te voeren. Dat betekent dat de uitkomsten van het verdeelonderzoek in de meicirculaire van 2020 worden gepubliceerd.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Van m³ naar m² - overgang waarderen op gebruiksoppervlakte

Alle gemeenten zijn verplicht om uiterlijk met ingang van het jaar 2022 de waardering van de woningen in het kader van de Wet WOZ uit te voeren op basis van de (BAG) gebruiksoppervlakte. Deze gebruiksoppervlakte moet nauwkeurig zijn bepaald en moet gedetailleerd genoeg zijn om de taxaties op te kunnen baseren. De kwaliteitseisen maken het noodzakelijk om de gebruiksoppervlakten van alle woningen opnieuw te bepalen. De overgang van het waarderen wordt projectmatig uitgevoerd.

Aangenomen moties en amendementen

Amendementen

In de raadsvergadering van 13 november 2018 is een tweetal amendementen unaniem aangenomen. 

 

Het amendement Reserve WMO: Middels dit amendement heeft de raad besloten de begroting 2019 gemeente Dinkelland als volgt gewijzigd vast te stellen:

 1. De reserve "dividend WMO beheer" wordt opgeheven en de vrijval ad €8 miljoen wordt toegevoegd aan de Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen, waarna deze €9.873.000 bedraagt. 
 2. Op de pagina's 28 en 29 van de ontwerpbegroting worden de genoemde bedragen '€1,5 miljoen (creëren van structurele begrotingsruimte), €1,5 miljoen (extra weerstandsvermogen accres ontwikkeling) en €2 miljoen (prijsstijging grote projecten)' elk gewijzigd in 'pro memorie'. 

Stand van zaken: verwerkt

 

Het amendement ozb-compensatie maatschappelijk vastgoed: Middels dit amendement heeft de raad besloten de begroting 2019 gemeente Dinkelland als volgt gewijzigd vast te stellen:

 1. MFA's, verenigingsaccommodaties en andere maatschappelijke accommodaties die beheerd en geëxploiteerd worden door vrijwilligersorganisaties ontvangen in 2019 incidenteel een lagere ozb-aanslag, gebaseerd op een te verwachten wettelijke wijziging inzake de categorie-indeling, ofwel op basis van een door de gemeente zelf te treffen regeling op basis waarvan de ozb-last voor maatschappelijk vastgoed wordt gecompenseerd tot het tarief behorende bij de categorie woningen-eigenaar;
 2. In 2019 wordt het effect van deze regeling gemonitord en vindt evaluatie plaats met de raad;
 3. De extra incidentele lasten voor 2019 ten bedrage van €70.000 worden ten laste gebracht van de Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (RIBAM);
 4. Het college krijgt de opdracht de raad een voorstel voor te leggen voor de structurele wijziging na 2019. 

Stand van zaken: verwerkt

 

De amendementen zijn te raadplegen via de volgende link:  Amendementen november 2018

 

Motie Crematoria Twente

In de raadsvergadering van 28 juni 2018 is de motie Crematorium Twente met zeventien stemmen voor en drie stemmen tegen aangenomen. Middels de motie draagt de raad het college op: 

 • Om het dividendbeleid bespreekbaar te maken bij of na het vaststellen van de jaarrekening 2018 van het OLCT en Crematoria Twente B.V.; op dat moment bestaat er zicht op het resultaat 2018 en de meerjarige doorwerking daarvan;
 • Om hierbij heldere uitgangspunten vast te stellen (weerstandsvermogen en solvabiliteitseis) die borgen dat niet meer eigen vermogen in "de onderliggende" Crematoria Twente B.V. achterblijft dan voor het uitvoeren van haar doelstelling noodzakelijk is;
 • Om zich in het algemeen bestuur van het OLCT in te spannen in volgende jaarrekeningen en begrotingen meer inzicht te geven in de resultaten, risico's en investeringsbeslissingen van Crematoria Twente B.V.

Stand van zaken: De motie wordt betrokken bij de ontwerpbegroting Crematoria Twente 2020, deze komt aan de orde in de raadsvergadering van juni 2019. 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018

 

Motie A Connecting Europe

In de raadsvergadering van 26 februari 2019 is de motie A Connecting Europe unaniem aangenomen. Middels de motie A Connecting Europe roept de raad het college op:

 • In samenwerking met de Stadt Nordhorn een gezamenlijke activiteit te organiseren in het weekend vóór de Europese verkiezingen, op 18 en/of 19 mei 2019;
 • De voortgang en invulling hiervan te bespreken met de gemeenteraad. 

Stand van zaken: Deze motie is in behandeling. 

 

Motie Treinverbinding Amsterdam-Berlijn

In de raadsvergadering van 26 februari 2019 is de motie Treinverbinding Amsterdam-Berlijn unaniem aangenomen. Middels de motie Treinverbinding Amsterdam-Berlijn draagt de raad het college op:

 1. Zich volop in te zetten voor het bereiken van de volgende doelen: handhaving van de spoorverbinding Amsterdam-Hengelo-Berlijn als volwaardige verbinding voor de lange termijn en het toekomstproof maken van deze verbinding door het realiseren van de beoogde versnelling;
 2. Zich er actief voor inzetten dat - met de krachtige inzet van de bestuurlijk-ambtelijke lobby  vanuit Twente - alle in casu relevante bestuurlijke en maatschappelijke actoren hiertoe hun invloed uitoefenen, waaronder in elk geval: 
  1. De Twentse colleges;
  2. De Duitse buurgemeenten;
  3. Regio Twente
  4. De provincie Overijssel
  5. EUREGIO
  6. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  7. De Tweede Kamer der Staten Generaal
 3. Ervoor zorg te dragen dat deze ondersteunende motie - samen met soortgelijke door de Twentse raden aangenomen moties - ter kennis te worden gebracht van de sub 2 genoemde instanties en organen. 

Stand van zaken: Deze motie is in behandeling. 

 

De moties A Connecting Europe en Treinverbinding Amsterdam-Berlijn zijn te raadplegen via de volgende link:  Moties 2019

Financieel

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Bestuur & middelen zijn meegenomen in het financiële hoofdstuk.