Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Cultuur & recreatie

Informatie Programma Cultuur & recreatie (klik hier)

Algemeen

Dinkelland is wat cultuur en recreatie betreft een ontzettend veelzijdige gemeente. Je vindt er eeuwenoude gebruiken, die wij als gemeente ondersteunen, zoals de paasgebruiken in Ootmarsum, maar ook historische wind- en watermolens, diverse natuurgebieden en de rivier de Dinkel stroomt door onze gemeente. Daarnaast doen veel kunstliefhebbers hét kunststadje van Oost-Nederland aan, Ootmarsum. Daar zijn wij als gemeente erg trots op!

 

In de gemeente Dinkelland bestaan drie VVV-punten met informatie voor alle bezoekers die onze gemeente aandoen.

 

De Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland zet zich in voor de versterking van het toeristisch product Ootmarsum-Dinkelland. Op www.ootmarsum-dinkelland.nl is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente.

 

Naast de culturele- en recreatieve voorzieningen hebben we ook oog voor media. Hierbij valt te denken aan ondersteuning van de bibliotheek en de lokale omroep, RTV Oost.

Actuele ontwikkelingen

Opening dorpsbieb Weerselo

Op basis van de door de raad geaccordeerde prestatieafspraken met de Stichting Bibliotheek Dinkelland zijn de filialen Weerselo en Rossum van de bieb komen te vervallen. Hieraan is wel een voorwaarde verbonden, namelijk dat de bieb wel een fysiek haal- en brengpunt in deze kernen handhaaft. In Weerselo is in overleg met de gemeente en zogenaamde dorpsbieb opgericht die wordt gerund door vrijwilligers. Hier is extra ruimte hiervoor gecreëerd in Het Trefpunt. Hiervoor heeft de raad eenmalig een bedrag van € 80.000 beschikbaar gesteld. Deze nieuwe dorpsbieb is inmiddels geopend.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Het programma Cultuur & recreatie kent geen wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid.

Aangenomen moties en amendementen

Motie Wandelpaden Singraven

In de raadsvergadering van 29 mei 2018 is de motie Bestemmingsplan Rood voor Groen Singraven unaniem aangenomen. Middels deze motie roept de raad het college op met de Edwina van Heekstichting in overleg te treden om vast te leggen dat, als uitvoering van de Projectenlijst (Bijlagenboek: overzicht pg. 37) aan te leggen wandelpaden permanent geopend en beschikbaar zullen zijn voor publiek gebruik.

 

Stand van zaken:  De motie is in behandeling. In januari 2019 is er contact geweest met de rentmeester. Uit dit contact is gebleken dat er nog geen begin is gemaakt met de aanleg van extra routes. Afgesproken is dat in etappes aan de routes gaat worden gewerkt, aldus de rentmeester. In januari 2019 waren acht van de tien woningen in optie. Mocht er verkoop plaats gaan vinden, komt er geld vrij, waardoor een begin kan worden gemaakt met de realisatie van de extra routes. De verkoop van de woningen en de realisatie van extra routes hangt dus met elkaar samen. Dan wordt een overeenkomst met de Edwina van Heekstichting gesloten met daarin neergelegd dat de aan te leggen wandelpaden permanent geopend en beschikbaar zullen zijn voor publiek gebruik.

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018

 

Motie Openluchtmuseum Ootmarsum

In de raadsvergadering van 29 januari 2019 is de motie Openluchtmuseum Ootmarsum (OLM) unaniem aangenomen. Middels deze motie roept de raad het college op het gesprek aan te gaan met het bestuur van het OLM, met als doel:

  1. Samen met het OLM te komen tot een samen gedragen privatiseringsproces, dat wordt begeleid door een samen aan te wijzen onafhankelijke derde;
  2. Het samen opstellen van een lijst van gemeenschappelijke uitgangspunten, gericht op een gezamenlijk tevredenstellend resultaat. 

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. 

 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties januari 2019

Financieel

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Cultuur & recreatie zijn meegenomen in het financiële hoofdstuk.