Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Economie

Informatie Programma Economie (klik hier)

Algemeen

Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creëren wij een zo optimaal mogelijk  ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal en adequaat kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends.

 

De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie).

Actuele ontwikkelingen

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot het programma Economie. 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Het programma Economie kent geen wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid.

Aangenomen moties en amendementen

Motie Revolverend Fonds Duurzaamheid

In de raadsvergadering van 13 november 2018 is de motie Revolverend Fonds Duurzaamheid unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op om nog voor de zomer van 2019 met een voorstel naar de raad te komen ter instelling van een revolverend fonds, waarbij voor de dekking de vrijvallende gelden uit de reserve WMO beheer worden betrokken. 

 

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. Het Duurzaamheidsfonds Dinkelland is vastgesteld. De raad heeft hierover besloten op 16 april 2019. 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties november 2018

 

Motie Zonnevelden

In de raadsvergadering van 16 april 2019 is de motie 'Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente' unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

  • Eventuele aanvragen voor zonnevelden op cultuurgronden, essen, stuwwalgebieden en historische landgoederen niet toe te kennen tot aan het moment dat de beoordeling door het Rijk van het bod RES Twente bekend is;
  • De evaluatie van de Notitie 'Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente' een jaar na vaststelling, of zoveel eerder als de beoordeling van het Rijk van de RES Twente bekend is, uit te voeren;
  • In de evaluatie te overwegen of op basis van de aangewezen zoekgebieden uit de RES Twente, cultuurgronden, essen, stuwwalgebieden en historische landgoederen die niet aangewezen zijn uit te sluiten voor realisatie van zonnevelden, of onder voorwaarden van draagvlak toch toe te staan. 

Stand van zaken: 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2019

Financieel

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Economie zijn meegenomen in het financiële hoofdstuk.