Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Milieu

Informatie Programma Milieu (klik hier)

Algemeen

Het uitgangspunt van de gemeente Dinkelland is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang.

 

Afval wordt in de gemeente Dinkelland opgehaald door Rova. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.

Actuele ontwikkelingen

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot het programma Milieu.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Revolverend duurzaamheidsfonds

Het revolverend duurzaamheidsfonds is ingesteld. De gemeente Dinkelland werkt hiermee aan de ambitie om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Het college wil met het revolverend duurzaamheidsfonds lokale initiatieven stimuleren die gericht zijn op duurzame energieopwekking en het beperken van het totale energieverbruik. De benodigde structurele middelen zijn opgenomen in de basisbegroting. 

Aangenomen moties en amendementen

Motie Groene leges

In de raadsvergadering van 13 november 2018 is de motie Groene leges unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

  • De mogelijkheden en wenselijkheden van invoering van groene leges in de gemeente Dinkelland te onderzoeken en in beeld te brengen;
  • In dat onderzoek de te behalen duurzaamheidswinst en de financiële consequenties in kaart te brengen;
  • De raad hierover in 2019 te rapporteren en te adviseren (voorstel), zodat de raad een besluit kan nemen over het eventueel invoeren van een systeem van groene leges. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling. Er is een project Groene leges opgestart ter uitvoering van de motie. 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018

 

Motie Voorstel vaststelling Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Dinkelland 2019-2024

In de raadsvergadering van 27 november 2018 is de motie Voorstel vaststelling Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Dinkelland 2019-2024 aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 

  1. De kostenstijging a €5,- exclusief inflatiecorrectie (tarieven dienen wel geïndexeerd te blijven) per gewogen betaler eenmalig te innen uit de RIBAM, te weten ca. €56.000;
  2. Na de stresstest in het najaar 2019 met een paragraaf te komen (inclusief financiële onderbouwing) die toegevoegd kan worden aan het GRP Dinkelland 2019-2024. 

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties november 2018

Financieel

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Milieu zijn meegenomen in het financiële hoofdstuk.