Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Onderwijs

Informatie Programma Onderwijs (klik hier)

Algemeen

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Dinkelland verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Dinkelland hebben we ca. 2.100 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal dertien basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Denekamp.

 

Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderopvangcentra.

 

Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Dinkelland onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters.

Actuele ontwikkelingen

Pilot GoOV

Op dit moment draaien we in de gemeente Dinkelland de pilot GoOV. Dit is een app op een smartphone die mensen met een beperking of autisme helpt om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. GoOV is simpel en intuïtief te gebruiken en begeleidt de reiziger van deur tot deur met looproutes, actuele OV-informatie en een noodknop om, indien nodig, hulp in te schakelen. Klik hier voor een filmpje over GoOV: Zelfstandig reizen met GoOV. 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Er is geen nieuw beleid met betrekking tot dit programma. 

Aangenomen moties en amendementen

Moties

In de raadsvergadering van 13 november 2018 zijn een drietal moties met betrekking tot het programma onderwijs unaniem aangenomen. 

 

Motie Bezoek basisscholen Natura 2000-gebieden

Middels de motie Bezoek basisscholen Natura 2000-gebieden draagt de raad het college op: 

 1. Om in overleg met de basisscholen en deskundigen op Natura 2000 gebied te komen tot invulling van een excursie van de groepen 7 en  8 naar een van de N2000 gebieden;
 2. Dit met ingang van het schooljaar 2019-2020 aan te bieden aan de basisscholen;
 3. De eventuele financiële consequenties inzichtelijk te maken en in een voorstel aan de raad voor te leggen. 

Stand van zaken: 

 

Motie Verduurzaming schoolgebouwen

Middels de motie Verduurzaming schoolgebouwen draagt de raad het college op:

 1. In samenwerking met de schoolbesturen, de energiecoach van de Provincie Overijssel en de Schooldakrevolutie, in Dinkelland actief te ondersteunen een duurzaamheidsplan te maken voor de scholen in Dinkelland, waar in elk geval deel van uitmaakt:
  1. Een technische inventarisatie per school;
  2. Een formulering van de technische duurzaamheidsambities per school;
  3. Een financiële onderbouwing per school;
 2. De markt (marktconsultatie) te betrekken bij de uitvoering van de acties in sub 1;
 3. In het voorjaar van 2019 aan de raad verslag uit te brengen over dit duurzaamheidsplan, zodat de raad kan overwegen om substantiële bedragen beschikbaar te stellen uit het duurzaamheidsfonds om de uit het duurzaamheidsplan voortvloeiende duurzaamheidsambities/-projecten uit te kunnen gaan voeren. 

Stand van zaken: 

 

Motie Nieuw bekostigingsmodel voortgezet onderwijs

Middels de motie Nieuw bekostigingsmodel voortgezet onderwijs roept de raad het college op:

 1. De motie naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te sturen en bij hem aan te dringen op een zodanige heroverweging of wijziging van dit nieuwe bekostigingsmodel dat de negatieve effecten voor de scholen worden gecompenseerd;
 2. Bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan te dringen op de uitvoering van een krimpcheck (volgens de motie Westerveld/Van den Hul);
 3. Deze motie door te sturen naar andere Twentse gemeenten, de Provincie Overijssel en de Tweede Kamer met het verzoek om ondersteuning van deze motie. 

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. Middels de raadsbrief van 18 februari 2019 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie en de conceptbrief aan de minister. Deze conceptbrief is vervolgens aan de regiogemeenten voorgelegd. Per mail van 10 april 2019 is de raad geïnformeerd over de definitief verzonden brief aan de minister. 

 

De bovenstaande moties zijn te raadplegen via de volgende link:  Moties november 2018

Financieel

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Onderwijs zijn meegenomen in het financiële hoofdstuk.