Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma Sociaal domein

Informatie Programma Sociaal domein (klik hier)

Algemeen

Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners  zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen.

 

In de gemeente Dinkelland werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroegsignalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten.

Actuele ontwikkelingen

Instroom na wijziging eigen bijdrage naar abonnementstarief Wmo

In de begroting 2019 hebben we rekening gehouden met een aanzuigende werking met betrekking tot het gebruik van de Wmo voorzieningen als gevolg van de wijziging van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage naar een abonnementstarief van €17,50 per vier weken. Voor hulpmiddelen, individuele- en groepsondersteuning is in het eerste kwartaal het aantal indicaties niet gestegen. Binnen de huishoudelijke ondersteuning is wel een instroom waar te nemen, het aantal unieke cliënten is in het eerste kwartaal met acht toegenomen. Vooralsnog lijkt de instroom als gevolg van de wijziging van de eigen bijdrage naar het abonnementstarief mee te vallen, echter is het eerste kwartaal nog onvoldoende basis om iets over het hele jaar te zeggen. We blijven de instroom monitoren en zullen u middels de P&C documenten op de hoogte houden van de mogelijke (financiële) gevolgen. 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Het nieuwe beleid uit de begroting 2019 is het transformatieplan sociaal domein. Hier rapporteren we over de stand van zaken van een aantal inspanningen. 

  • Regionaal Menzis project: Er loopt een traject voor het verkennen van kansrijke interventiemogelijkheden met de gemeenten Dinkelland, Rijssen, Wierden, Hof van Twente en Twenterand. 
  • Voorliggende begeleiding als alternatief voor individuele ondersteuning: Dit is onderdeel van het project algemene voorzieningen dat inmiddels is gestart. 
  • Vergaand verschuiven naar algemene en collectieve voorzieningen: Dit wordt enerzijds gerealiseerd binnen het project algemene voorzieningen. 
  • Uitbreiden van samenwerking met huisartsen: De pilot projectondersteuner Jeugd GGZ is gestart. 
  • Uitvoeren acties binnen maatschappelijk kader sport: Er wordt een convenant en uitvoeringsplan ontwikkeld om gestructureerd uitvoering te geven aan het Maatschappelijk Kader. Er worden bijvoorbeeld mogelijkheden voor algemene dagbesteding ontwikkeld. 
  • Inzetten op samenwerking tussen voorliggende voorzieningen (Wij in de Buurt) en Team Ondersteuning en Zorg: Het visiedocument is in concept gereed en bijna klaar voor besluitvorming. 
  • Onderscheid kinderen dyslexie en andere spraak- of taalproblemen: De gesprekken met het onderwijs over doorgaande ontwikkellijn zijn begonnen. 

Aangenomen moties en amendementen

Motie Factsheet sociaal domein

In de raadsvergadering van 10 juli 2018 is de motie Factsheet sociaal domein unaniem aangenomen. Middels deze motie roept de raad het college op om jaarlijks tweemaal de raad te informeren door middel van de genoemde factsheet maar daarin de gebruikscijfers op het gebied van het sociaal domein. 

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. De factsheets zijn gepresenteerd en worden tegelijkertijd met de P&C documenten aangeleverd. 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018

 

Motie Tekorten sociaal domein

In de raadsvergadering van 13 november 2018 is de motie Sociaal domein unaniem aangenomen. Middels deze motie roept de raad het college op:

  1. Alles in het werk te stellen, in samenwerking met de regio, de VNG en de overige overheden, om passende financiële afspraken met het Rijk te bewerkstellingen voor het sociaal domein, zodat de gemeente Dinkelland haar taken op een verantwoorde wijze kan uitvoeren;
  2. Andere gemeenten in Overijssel oproepen dit voorbeeld te volgen;
  3. Deze motie te verzenden aan de colleges en raden in Overijssel en aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties november 2018

 

Motie Kansrijke start

In de raadsvergadering van 16 april 2019 is de motie Actieprogramma Kansrijke Start unaniem aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college er zorg voor te dragen dat de gemeente Dinkelland toetreedt als actief deelnemer en partner in het Actieprogramma Kansrijke Start en aan te sluiten bij de regionale ontwikkelingen in het kader van het actieprogramma Kansrijke Start. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling. 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2019

Financieel

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Sociaal domein zijn meegenomen in het financiële hoofdstuk.