Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Sport & accommodaties

Informatie Programma Sport & accommodaties (klik hier)

Algemeen

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten. Om dit mogelijk te maken is een kwalitatief goed aanbod van gemeentelijke sportaccommodaties belangrijk. Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving.

 

De gemeente Dinkelland is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Jaarlijks organiseren wij als gemeente het Sportgala, volgens ons een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten.  

 

In de gemeente Dinkelland zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.

Actuele ontwikkelingen

Btw op sportaccommodaties

Met ingang van 1 januari 2019 is de regeling die zorgde voor een voordeel op de btw op sportaccommodaties vervallen, omdat deze regeling in strijd is met de Europese regelgeving. Ter compensatie van het vervallen van de btw voordeel heeft het Rijk de regeling specifieke uitkering sport( aangeduid SPUK) ingesteld. Eind mei hebben wij een aanvraag voor deze regeling ingediend. Bij het tweede programmajournaal hopen wij u te berichten over de beschikking op de aanvraag en de financiële effecten.   

 

Verzelfstandiging Dorper Esch

Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om Sportcentrum Dorper Esch te verzelfstandigen. Naast het vraagstuk over het toekomstige beheer van Dorper Esch en bijhorende exploitatievorm spelen er binnen de gemeente andere vraagstukken op het gebied van binnensportaccommodaties, maar ook het toekomstige beheer van de Kuiperberg? Hoe gaan we om met het beheer van de verschillende sportzalen in de kernen? Welke initiatieven spelen er bij verenigingen om het beheer van een sporthal over te nemen?  Bovendien zijn er geluiden waar te nemen van buurgemeenten voor een regionaal sportbedrijf of intergemeentelijke aansturing van het beheer binnensportaccommodaties. Er is behoefte aan de robuuste sportstructuur waarin deze vraagstukken samen komen en integraal worden aangestuurd. Hier zal ook uit blijken in hoeverre dit geld zal opleveren.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Zwembad de Kuiperberg

In het coalitieakkoord hebben wij als doelstelling aangegeven het zwembad de Kuiperberg langjarig open te houden. In afwachting van welk scenario hiervoor het meest geschikt is hebben wij met ingang van het jaar 2019 een structureel budget van € 65.000 beschikbaar gesteld om de exploitatiekosten te dekken.  Of en in hoeverre aanvullende investeringen/onderhoud nodig is brengen wij op dit moment in beeld.

Aangenomen moties en amendementen

Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma. 

Financieel

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Sport & accommodaties zijn meegenomen in het financiële hoofdstuk.