Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Inleiding Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Inleiding

doel

 

In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft de gemeente Dinkelland de ambitie uitgesproken om haar kernen aantrekkelijk te houden op het gebied van wonen en leven. Wij zien hierbij raakvlakken tussen wonen, openbare inrichting en maatschappelijke voorzieningen. De aantrekkelijkheid van onze kernen wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid van voldoende en kwalitatief goede woonvoorzieningen, een volwaardige openbare ruimte en de aanwezigheid van functionele onderwijs- en sportvoorzieningen. Op deze speerpunten willen wij inzetten binnen onze ambitie voor een “aantrekkelijke woon- en leefomgeving”.doelenboom

Realistischer bouwen en wonen

Wat willen we bereiken

Een beter bij de behoefte passende woonruimte voor jong en oud  toegespitst op elke kern

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

 • We kennen de kwantitatieve behoefte per kern.
 • We geven gemeentelijke kavels uit op uitbreidingsplannen en faciliteren ontwikkelaars bij hun plannen. Wij sturen beleidsmatig op inbreiding voor uitbreiding.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

 • We kennen de kwantitatieve behoefte én kwalitatieve behoefte (over het gewenste aantal en type woningen per kern) en hebben een ontwikkelstrategie toegepast waardoor we in elke kern een perspectief hebben voor een beter passend aanbod hebben dat voorziet in de lokale behoefte.
 • Deze is bereikt.

 

 • We hebben een kwaliteitsslag gemaakt in de woningbouwprogrammering met perspectief op zowel de korte termijnbehoefte als de lange termijnbehoefte

a.     We hebben kwalitatief programmeren conform het “Uitvoeringsnota woningbouw” een plek gegeven. Ingebed in gemeentelijk beleid en werkwijze.

 • Deze is bereikt.

b.     We hebben recht gedaan aan onze beleidsdoelstelling dat inbreiding de voorkeur krijgt voor uitbreiding doordat wij:

 • de inbreidingsmogelijkheden in elke kern onderzocht en benut (of geprogrammeerd)
 • onze strategische grondposities hebben afgestemd op de kansen voor inbreiding.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Realistischer bouwen en wonen':

 • Op 21 juni 2018 is het onderzoek naar de kwalitatieve behoefte afgerond.
 • In het kader van de Uitvoeringsnota Woningbouw is de gemeentelijke inventarisatie van ontwikkellocaties uitgevoerd en de input vanuit de kernen gebruikt. 
 • Op 2 oktober 2018 is de uitvoeringsnota vastgesteld.
 • De Beleidsnota Stimuleringsregeling Woningbouw is vastgesteld in het vierde kwartaal van 2018.
 • De Beleidsregels Stimuleringsregeling Woningbouw zijn in het tweede kwartaal 2019 vastgesteld.
 • De Verordening Starterslening is aangepast en vastgesteld in het vierde kwartaal 2018. Persbericht Starterslening
 • De Verordening Blijverslening is in het vierde kwartaal 2018 vastgesteld.
 • De raad is per raadsbrief geïnformeerd over programmering woningbouwlocaties.
 • De programmeringsnotitie 2019-2018 is in de B&W vergadering van 9 april 2019 vastgesteld.
 • We hebben afspraken gemaakt met de Raad om de Nota Inbreidingslocaties te evalueren.

 

Dat betekent dat de volgende inspanningen, zoals deze in de begroting zijn opgenomen, zijn afgerond:

Inspanning

Resultaat

Start

Status

We brengen de concrete behoefte per kern in beeld

Onderzoek over kwalitatieve behoefte. Adviesrapport over passende woonruimte en leidraad bij gesprekken over ontwikkelrichting kernen

Maart 2018

Gereed / afgerond

We laten de huidige methode van het toekennen van woningen per kern los.

Uitvoeringsnota woningbouw

September 2018

Gereed / afgerond

Wij sturen actief op inbreiding, waarbij de mogelijkheid bestaat dat strategische grondposities worden ingenomen, indien inbreidingsmogelijkheden niet aanwezig zijn.

Kernentour ontwikkellocaties: inventarisatie en advies grondpositie

4e kwartaal 2018

Gereed / afgerond

Wij sturen actief op inbreiding, waarbij de mogelijkheid bestaat dat strategische grondposities worden ingenomen, indien inbreidingsmogelijkheden niet aanwezig zijn.

Oprichten Stimuleringsregeling Woningbouw

1e kwartaal 2019

Gereed / afgerond

Wij blijven inzetten op de starters- en blijverslening.

Aanvulling starterslening € 150.000

1e kwartaal 2019

Gereed / afgerond

Wij blijven inzetten op de starters- en blijverslening.

 

Subsidieverordening en regeling Blijverslening

1e kwartaal 2019

Gereed / afgerond

Omdat deze inspanningen zijn afgerond wordt de uitvoering hiervan opgenomen in de basisbegroting.

In bijlage 2 van de notitie Programmering kwalitatieve woningbouw Dinkelland 2019-2028 zijn de geprioriteerde locaties genoemd , waarbij de dorpen samen met de gemeente onderzoeken hoe invulling te geven aan de genoemde ontwikkellocaties.

Trends en ontwikkelingen

Het Dinkellandse woonbeleid is gericht op kwaliteit, flexibiliteit en maatwerk. Ten aanzien van de maatwerkbenadering zijn alle kernen beschouwd en zijn de verschillende lokale behoeften in beeld gebracht. Op basis daarvan worden keuzes per kern gemaakt. Deze maatwerkaanpak is uniek.   

Financiële kaders

Er zijn in  financiële zin geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het feit dat er een aantal inspanningen zijn afgerond maakt echter wel dat er een aantal zogenaamde A uren beschikbaar komen voor nieuwe ambities, actielijnen, inspanningen. Deze uren betrekken we bij het opstellen van de begroting 2020.

Conclusie

Het onderzoek over kwalitatieve behoefte is afgerond en de uitkomsten daarvan worden inmiddels gebruikt als leidraad bij de gesprekken over ontwikkelrichting  met de kernen. Eén en ander is vertaald in de Uitvoeringsnota woningbouw. Deze is inmiddels opgeleverd.

 

Dat betekent dat we de volgende veranderopgave (SOLL) hebben afgerond:

 • De kwantitatieve behoefte én kwalitatieve behoefte (over het gewenste aantal en type woningen per kern) is in beeld en we hebben een ontwikkelstrategie toegepast waardoor we in elke kern een perspectief hebben voor een beter passend aanbod hebben dat voorziet in de lokale behoefte.
 • We hebben een kwaliteitsslag gemaakt in de woningbouwprogrammering met perspectief op zowel de korte termijnbehoefte als de lange termijnbehoefte doordat we het kwalitatief programmeren conform het “Uitvoeringsnota woningbouw” een plek gegeven. Deze is ingebed in gemeentelijk beleid en werkwijze.

 

De inspanningen die we verder verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen de geprogrammeerde koers.  

Aantrekkelijkere openbare ruimte

Wat willen we bereiken

Een meer toekomstgerichte en duurzame inrichting

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

 • Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn onderhoudsniveaus vastgelegd (IBOR). Er is een duidelijke relatie tussen de onderhoudsniveaus en de daarvoor beschikbare financiële middelen voor uitvoering. De huidige onderhoudsniveaus sluiten niet altijd geheel aan bij de verwachtingen die daarover bestaan in de samenleving.
 • Keuzes ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte worden vaak op ad hoc-basis gemaakt. Afstemming met bewoners en gebruikers vindt plaats op projectniveau. Hierdoor ontstaan “gemeente-breed” verschillen in de inrichting van de openbare ruimte en in toegepaste (bouw)materialen. Soms zijn er daardoor minder goede keuzes gemaakt. Het onderhoud kan hierdoor niet altijd efficiënt gebeuren en ook is de toegankelijkheid niet altijd voor alle gebruikers geborgd. Dat kan leiden tot ontevredenheid van bewoners of gebruikers over de openbare ruimte. (Kwaliteitsplan Openbare Ruimte)

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

 • Ten aanzien van het onderhoud van de openbare ruimte wordt een nieuwe afweging gemaakt binnen de gestelde (financiële) randvoorwaarden, waarin onderhoudsniveau(s), veiligheid en onderhoudskosten de hoofdingrediënten zijn. Hierbij wordt ook de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt optimaal benut. (Beeldkwaliteitsplan)
 • Het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR) wordt omgezet naar het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG). Het KOG wordt bij nieuwe plannen en bij herinrichtings- en onderhoudsprojecten betrokken en is van invloed op de keuzes die gemaakt worden bij de inrichting van het openbaar groen. Daardoor worden beter onderbouwde keuzes gemaakt en neemt naar verwachting de tevredenheid van bewoners en gebruikers toe. (Kwaliteitsplan Openbaar Groen).

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Aantrekkelijkere openbare ruimte':

 • De uitgangspunten van het Beeldkwaliteitsplan zijn besproken met de gemeenteraad. Op basis van een werksessie in het 3e kwartaal (met de gemeenteraad) zullen voorstellen voor bijstellingen worden opgesteld. Besluitvorming vindt daarna plaats. Uitvoering in 2020 en verder.
 • Een concept van het Kwaliteitsplan Openbaar Groen is in het 3e kwartaal opgesteld. Besluitvorming wordt verwacht in het 4e kwartaal.  Uitvoering in 2020 en verder.

 

Inspanning

Resultaat

Status

We herijken samen met de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan.

Herijken beeldkwaliteitsplan: Het opnieuw vastleggen van de onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte.

Doorgaan

Wij onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare kunnen meenemen voor keuzes over inrichting en onderhoud. We verhogen de uitstraling van de openbare ruimte.

Vaststellen KOG (Kwaliteitsplan Openbaar Groen): Het vastleggen van de principes en uitgangspunten voor de inrichting van het openbaar groen, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de samenleving.

Doorgaan

 

De volgende inspanningen leveren niet direct een bijdrage aan de beschreven doelstelling, maar worden vooralsnog wel onder de regie van deze actielijn uitgevoerd. Voor begrotingsjaar 2020 wordt voorgesteld om deze inspanningen op een andere plek c.q. hernoemde plek in de begroting onder te brengen. Zij blijven wel onder regie van deze ambitie. Het gaat om:

 1. Centrumgebied, rondweg en traverse Weerselo
 2. Onderzoek vergunningparkeren Ootmarsum (motie Onderzoek parkeren Ootmarsum - 29 mei 2018)

De volgende mijlpalen zijn hiervoor bereikt:

Herinrichting centrumgebied: afronding herinrichting openbaar gebied rondom voormalige gemeentehuis

Het onderzoek naar de parkeersituatie en de bezettingsgraad in de kernen Ootmarsum en Denekamp is afgerond. Op 17 september 2019 is de gemeenteraad bijgepraat over de bevindingen.

Trends en ontwikkelingen

Er zijn momenteel geen trends en ontwikkelingen die bijsturing van de actielijn 'Aantrekkelijkere openbare ruimte' noodzakelijk maken. 

Financiële kaders

De structurele lasten van de inspanningen die over gaan naar de basisbegroting zijn reeds meegenomen in het programma Openbare ruimte & mobiliteit. 

Er zijn in  financiële zin geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het feit dat er een aantal inspanningen zijn afgerond maakt echter wel dat er een aantal zogenaamde A uren beschikbaar komen voor nieuwe ambities, actielijnen, inspanningen. Deze uren betrekken we bij het opstellen van de begroting 2020.

Conclusie

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen de geprogrammeerde koers.  

Toekomstbestendiger sport- en onderwijsvastgoed

Wat willen we bereiken

Meer geactualiseerde visie op sport- en onderwijshuisvesting vastgoed

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

 • De buitensportaccommodaties in de gemeente Dinkelland zijn allemaal geprivatiseerd en zijn gericht op de breedtesport. De binnensportaccommodaties zijn grotendeels in gemeentelijk beheer.
 • Het rapport Samen Scholen (IHP voor Dinkelland) is op 29 november 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is destijds de visie op onderwijshuisvesting vastgesteld.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

 • Ambities tot privatisering van binnensportaccommodaties worden in samenwerking met de initiatiefnemer onderzocht. De uitgangspunten worden in de nog op te stellen sportnota opgenomen.
 • Het rapport Samen Scholen wordt actueel gehouden.
 • Voor de kern Denekamp wordt een onderwijshuisvestingsscenario uitgewerkt op basis van een denkrichting met  twee locaties.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Toekomstbestendiger sport- en onderwijsvastgoed':

 • De opdrachtformulering voor de Sportnota is gemaakt. Met een afvaardiging van de gemeenteraad is gesproken over de motie inzake de sportnota, waarbij is geconcludeerd dat met een nader op te stellen sportakkoord (in plaats van de sportnota) wordt voldaan aan deze motie. De gemeenteraad kan aanhaken bij het proces over het sportakkoord op de momenten dat gesprekken worden aangegaan met de verenigingen.
 • Er hebben 3 avonden plaatsgevonden waarin de kaders in inhoud van het sportakkoord zijn verkend. Eveneens is een sportformateur aangesteld.


De volgende inspanningen leveren niet direct een bijdrage aan de beschreven doelstelling, maar worden vooralsnog wel onder de regie van deze actielijn uitgevoerd. Voor begrotingsjaar 2020 wordt voorgesteld om deze inspanningen op een andere plek c.q. hernoemde plek in de begroting onder te brengen. Inspanning 1 blijft onder regie van deze ambitie 'Aantrekkelijke woon- en leefomgeving'. 

 1. Toekomst Openluchtzwembad Kuiperberg
 2. Ontwikkeling gemeentelijk vastgoed
 3. Grondpositie

Met betrekking tot de toekomst van openluchtzwembad Kuiperberg is de volgende mijlpaal bereikt: 

 • De financiële vertaling van het voorkeursscenario van zwembad Kuiperberg is gereed. Er zijn meerdere denkrichtingen geweest en deze zijn uitgewerkt in een scenario voor de toekomst van het Openluchtzwembad Kuiperberg. In het 4e kwartaal wordt het voorkeursscenario aan de gemeenteraad voorgelegd.

De volgende inspanningen dragen indirect bij aan het bereiken van een meer geactualiseerde visie op sport- en onderwijshuisvesting vastgoed. In de begroting van 2020 worden de doelstellingen van deze inspanningen geconcretiseerd. Zie ook hieronder bij trends- en ontwikkelingen.

Inspanning

Resultaat

Status

2. Ontwikkeling gemeentelijk vastgoed Afstotings-/herontwikkelings- strategie voor te verkopen locaties.

Doorgaan

3. Grondpositie Visievorming en contractbeheer over al onze grondposities.

Doorgaan

 

Trends en ontwikkelingen

Momenteel vindt een verkenning plaats naar een zogenaamde 'robuuste sportstructuur'. Dit kan een koerswijziging betekenen voor deze actielijn 'Toekomstbestendiger sport- en onderwijsvastgoed'. En dat zou kunnen leiden tot een heroverweging van de hierboven beschreven IST en SOLL (de beschreven veranderopgave), de inspanningen en de middelen.  In de perspectiefnota 2020 zijn in het kader van het meerjarig sluitend maken van de meerjarenbegroting een aantal denkrichtingen benoemd.  Het privatiseren van de binnensportaccommodaties is er hier 1 van.

Daarnaast zijn er regionale ontwikkelingen die ertoe leiden dat we moeten gaan nadenken over een sportbedrijf. 

De inspanning "ontwikkeling gemeentelijk vastgoed" is in de perspectiefnota 2020 als denkrichting nader geconcretiseerd.  Het hebben en (aan)houden van maatschappelijk vastgoed willen wij tot het uiterste beperken. Slechts maatschappelijk vastgoed waartoe wij bij wet zijn gehouden dan wel maatschappelijk vastgoed die 1 op 1 verbonden is met de directe gemeentelijke dienstverlening willen wij aanhouden. 

In de begroting van 2020 komen we op deze onderwerpen terug. 

Financiële kaders

Er zijn in  financiële zin geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. Met betrekking tot besluitvorming over de toekomst van Kuiperberg, zal een separaat voorstel worden uitgewerkt, waarbij de financiële consequenties in de meerjarenbegroting wordt doorvertaald.

Conclusie

De inspanningen die we verrichten zijn vooralsnog op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen de geprogrammeerde koers, totdat blijkt dat de koerswijziging naar een zogenaamde robuuste sportstructuur en aanvullende wordt ingezet. Ook de gedachte van een sportbedrijf en het versneld afstoten van maatschappelijk vastgoed kan leiden tot een wijziging. In de begroting van 2020 wordt u nader geïnformeerd. 

Maatschappelijke veiligheid

Wat willen we bereiken

Versterken van de maatschappelijke veiligheid door de bewustwording en verantwoordelijkheid te vergroten 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

 • Op dit moment passen wij onze beleidskaders toe als toetsend instrumentarium.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

 • Wij hebben onze beleidskaders geëvalueerd, waarbij wij bewustwording en verantwoordelijkheid van maatschappelijke veiligheid centraal hebben gesteld.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Maatschappelijke veiligheid': 

 • We hebben een collectieve intake uitgevoerd waarbij we het speelveld van maatschappelijke veiligheid hebben verkend.
 • We hebben een werkdocument opgesteld waarin we de veranderopgaven en beleidsmatige veranderopgave hebben benoemd.
 • We hebben "maatschappelijke veiligheid" gedefinieerd.

 

Definitie Maatschappelijke Veiligheid

Maatschappelijke Veiligheid gaat over de beleving van veiligheid van onze inwoners wanneer zij verblijven in de openbare ruimte dan wel in aanraking komen met gebeurtenissen die het gevoel van veiligheid kunnen beïnvloeden. Een veiligheidsbeleid waarbij zowel wordt gekeken naar de harde kant van veiligheid als naar de zachte kant en waarbij door middel van kleine ingrepen de veiligheid van inwoners gewaarborgd wordt. Indien mogelijk wordt bij Maatschappelijke Veiligheid de samenwerking met de inwoners opgezocht.

Bij Maatschappelijke Veiligheid onderscheiden wij bij het begrip "veiligheid" de volgende categorieën:

 • Impact op het gebied van privacy en beweegruimte (zoals handhaving, APV, openbare orde)
 • Impact op gedrag en menselijk handelen (zoals evenementen, verkeer)
 • Indirecte gevoelsbeïnvloeding (zoals reclame, intolerantie) 

Deze mijlpalen hebben geleid tot een langere termijnvisie, wat betekent dat we aan het eind van deze collegeperiode:                    

 • Twee veranderopgaven hebben aangepakt;                 
 • Ons beleidsinstrumentarium hebben geëvalueerd en een verbeterplan in werking hebben gezet;
 • De APV aangepast hebben naar de huidige behoeften van overheid en samenleving.

De twee veranderopgaven die worden aangepakt zijn:

Veranderopgave 1: Actualisatie evenementenbeleid vanuit integrale visie over een veilige samenleving

Veranderopgave 2: Meer duidelijkheid over de beeldvorming rondom de BOA’s en de toezichthouders

Naast de beschreven veranderopgaven zijn er verschillende andere vraagstukken aan de orde die onze aandacht behoeven. Zonder uitputtend te zijn herkennen wij opgaven binnen de volgende thema's:

 • Problematieken rondom alcohol en drugs
 • Horeca en vergunningen
 • Toezicht openbare ruimte
 • Handhaving openbare ruimte
 • Ondermijning
 • Verkeer (herkenbaarheid, uniformiteit)
 • Reclame en welstand
 • Verwarde personen
 • Groeiende intolerantie maatschappij

Genoemde thema's geven een beeld van de reikwijdte van de actielijn maatschappelijke veiligheid. Op dit moment geven wij prioriteit aan de genoemde veranderopgaven. Gelijktijdig volgen wij de ontwikkeling rondom de beschreven thema's en formuleren indien nodig aanvullende veranderopgaven of inspanningen.

Dat betekent dat de volgende inspanning, zoals deze in de begroting is opgenomen, inmiddels is afgerond:

Inspanning

Resultaat

Start

Status

Basisinventarisatie huidige stand van zaken beleidsinstrumenten, verkenning mogelijkheden met conclusies en aanbevelingen voor het vervolg c.q. actualisatie beleid.

Adviesrapport. Gemeenschappelijk beeld en acties extern en intern over maatschappelijke veiligheid

2018

Gereed / afgerond

Trends en ontwikkelingen

Veiligheid is een thema dat bij vrijwel alle inwoners leeft. Iedereen heeft immers belang bij een veilige samenleving en wil zich veilig voelen als hij of zij een voet in de samenleving zet. Omdat Veiligheid bestaat uit vele aspecten, die vaak direct of indirect met elkaar verband houden, heeft het huidige college van Dinkelland de wens geuit om een samenhangend beleid op te stellen wat betreft Veiligheid. Dit beleid moet zich gaan richten op zowel de harde kant van Veiligheid, zoals het toezicht en de handhaving van de BOA’s, maar ook op de zachte kant van Veiligheid.

Financiële kaders

Het incidentele budget van € 10.000 voor de inspanning 'basisinventarisatie van de huidige stand van zaken van de beleidsinstrumenten, de verkenning van de mogelijkheden met conclusies en aanbevelingen voor het vervolg c.q. de actualisatie van beleid' is niet benodigd geweest, aangezien deze inspanning heeft plaatsgevonden binnen de reguliere budgetten. 

Conclusie

De inspanningen die we verrichten zijn vooralsnog op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen de geprogrammeerde koers.

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving - financieel

Financiële kaders Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Het incidentele budget van € 10.000 voor de basisinventarisatie van de huidige stand van zaken van de beleidsinstrumenten, de verkenning van de mogelijkheden met conclusies en aanbevelingen voor het vervolg c.q. de actualisatie van beleid is niet benodigd geweest, gezien deze inspanning heeft plaatsgevonden binnen de reguliere budgetten.