Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Ambitie Sterke bedrijvigheid

Inleiding Ambitie Sterke Bedrijvigheid

Inleiding Ambitie Sterke bedrijvigheid

 

doel

In het coalitieprogramma 2018-2022 van Dinkelland is “ondernemen” als belangrijk thema benoemd. Omdat wij een aantrekkelijke gemeente willen zijn waarin het goed wonen, werken, leven en recreëren is. Het is van groot belang dat het Dinkellandse bedrijfsleven (Agro en food, MKB, detailhandel en vrijetijdseconomie) sterk blijft. Ondernemers zorgen voor banen en investeringen, maar vervullen ook op maatschappelijk vlak een zeer belangrijke rol in onze samenleving. Denk daarbij aan verschillende sponsorrelaties met ons rijke verenigingsleven en bij evenementen. Ondernemers zijn de motor van onze samenleving. Een goed ondernemersklimaat, waarbij de dienstverlening aan en bereikbaarheid van ondernemers goed is, helpt het bedrijfsleven om ook in de toekomst goed te kunnen functioneren. Ondernemers zijn dus van wezenlijk belang voor onze samenleving. Wij zetten ons er dan ook voor in dat het Dinkellandse bedrijfsleven sterk blijft en versterkt wordt. Een 'sterker Dinkellands bedrijfsleven' kenmerkt zich door tevreden (startende) ondernemers die hun bedrijfsactiviteiten volop kunnen ontwikkelen en de gemeente zien als partner om mee te denken over de gewenste ontwikkelingen.

Een partnerschap tussen ondernemers en gemeente zorgt voor een betere dienstverlening. Je bent dan immers tijdig van elkaars plannen, ideeën en suggesties op de hoogte, zodat hier zo goed mogelijk rekening kan worden gehouden. Als gemeente staan wij open voor andere vormen van samenwerking met onze ondernemers en hebben oog voor hun behoeften. Ook de regionale en (inter)nationale samenwerking hoort daarbij. Kortom, het creëren van sterke lokale, landelijke en internationale verbindingen.

We zijn tevreden als we in het tweejaarlijkse onderzoek een 7 scoren. Dit resulteert binnen de Ambitie Sterke bedrijvigheid in de volgende actielijnen:

Sterke bedrijvigheid ovz

Vitalere vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken

Versterken van het toeristisch klimaat onder meer door inzet op onze unieke elementen van rust, ruimte, landschap en cultuur 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

 • Voor een overall view op de sector hanteren we `het aantal overnachtingen` als graadmeter voor de IST situatie. Deze meting doen we zelf en is gebaseerd op de toeristenbelasting. Als startpunt gebruiken we het aantal overnachtingen van 2017. In 2017 had gemeente Dinkelland 335.883 toeristische overnachtingen. Dit is een 3.8% stijging t.o.v. 2016 en het hoogst aantal overnachtingen gemeten in gemeente Dinkelland.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

 • Vrijetijdseconomische sector 2022: Als gemeente zijn wij er ons van bewust dat er geen oneindige groei in de markt zit en dat deze groei jaarlijks afhankelijk is van zowel vraag en aanbod als trends en ontwikkelingen. De komende jaren streeft Gemeente Dinkelland minimaal naar het behouden van het huidig aantal overnachtingen. Tevens blijft de gemeente op basis van de jaarlijkse toeristische overnachtingscijfers haar potentie monitoren om jaarlijks acties uit te zetten binnen de hoofdthema’s: toeristisch ondernemerschap, toeristische voorzieningen en landschap, marketing en de grensligging (NL-DL) van Dinkelland.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpaal voor de actielijn 'Vitalere vrijetijdseconomie':

 • De basissubsidie ten behoeve van ondersteuning Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland 2019 is overgemaakt.
 • Op 16 mei 2019 was de opening van "Twents blokje om", waar de stuwwalroute onderdeel vanuit maakt. Twents Blokje Om staat voor 300 km wandelplezier.
 • Tot en met september zijn zeven bedrijven in de vrijetijdssector met wethouder Brand bezocht.
 • Er zijn tot en met september 2019 twaalf initiatieven behandeld of in behandeling voor nieuwe verblijfsrecreatie, uitbreiding of enkel voor informatie-inwinning 
 • Wij zijn aangesloten als contactpartner ten behoeven van toeristische advisering in de kernen Deurningen, Denekamp, Ootmarsum, Weerselo en Lattrop in relatie tot MijnDinkelland2030.
 • Uitvoering Nette Toilette in samenwerking met Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland.
 • Samen met de bedrijfsconsulent is een verkenning gestart bij de Provincie Overijssel naar de mogelijkheden voor stadsarrangementen ten behoeve van de kernen Denekamp en Ootmarsum.
 • Het informatiebord Oorlogsbunker Saasveld in samenwerking met Routenetwerken Twente en Heemkunde Saasveld is gerealiseerd.
 • Ten behoeve van regionale beleidsvorming vervullen wij een ambtelijke kopgroep positie in Twente namens Noordoost Twente.
 • Wij bieden ondersteuning bij de interregionale aanvraag Kanaal Almelo Nordhorn.

Trends en ontwikkelingen

Er zijn momenteel geen trends en ontwikkelingen die bijsturing van de actielijn '' Vitalere vrijetijdseconomie' noodzakelijk maken.

Financiële kaders

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Conclusie

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen de geprogrammeerde koers.

Sterker ondernemersklimaat

Wat willen we bereiken

Een beter bij de behoefte passende ondersteuning van ondernemers

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

 • In het meest recente onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente uit 2018  heeft de gemeente Dinkelland het rapportcijfer 6,6. Gekregen.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

 • Een beter ondernemersklimaat: Dinkelland wil dat de tevredenheid onder ondernemers toeneemt, waarbij een 7 in het MKB-onderzoek van 2022 het doel is.

Het werken aan een goed ondernemersklimaat voor de agrarische sector, detailhandel, het MKB en de vrijetijdseconomie met een zo optimaal mogelijke dienstverlening blijft de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Wij willen voldoende mogelijkheden om in te spelen op actuele ontwikkelingen zonder daarbij de toekomstbestendigheid van de centra (Denekamp, Weerselo en Ootmarsum)  in gevaar te brengen. Als gemeente hebben wij daarbij een faciliterende en stimulerende rol.

Wij willen ieder jaar in totaal 50 bedrijfsbezoeken brengen: dit gebeurt door zowel het college, als door de portefeuillehouder, als door de bedrijfsconsulent, dan wel een combinatie daarvan. We informeren onze ondernemers over voor hen relevante ontwikkelingen, bijeenkomsten, etc. Ook gaan we in overleg met ondernemers bekijken hoe we onze prachtige Dinkellandse bedrijven beter onder de aandacht kunnen brengen bij de Twentse onderwijsinstellingen. 

De rol van de gemeente Dinkelland zal met name bestaan uit faciliteren en stimuleren. Daarnaast zien wij het als onze taak om te verwijzen naar subsidiemogelijkheden en formele belemmeringen te verminderen. Wij willen ondernemers verbinden met relevante organisaties en projecten, zoals beschikbaar via de Agenda voor Twente. Verder wil de gemeente inzetten op partnerships met ondernemers en vertegenwoordigingen van ondernemers.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Sterker ondernemersklimaat':

 • Er is een onderzoek naar levendigheid en leefbaarheid uitgevoerd voor centrum Denekamp.
 • De Agrohub is gerealiseerd en deze is inmiddels operationeel en wordt verder uitgebouwd. Verder wordt het platform meer vermarkt. Persbericht Agrohub
 • Meer dan 10 organisaties en bedrijven zijn op enigerlei wijze verbonden aan  diverse onderwijsinstellingen, zoals ROC van Twente, Saxion en de Universiteit Twente.
 • Het college heeft een werkbezoek gebracht aan Saxion en samen met de gemeente Tubbergen aan het ROC van Twente met als doel om de samenwerking te intensiveren.
 • Het onderzoek naar de Innovatiehub is gestart.
 • Onderneem't Dinkelland krijgt geen structureel karakter, maar gaat verder als klankbordgroep.
 • Er zijn 25 bedrijfsbezoeken geweest, er 12 keer aanwezigheid ondernemersvereniging en/of ondernemersbijeenkomsten. Verder zijn er zijn 7 nieuwsbrieven voor ondernemers uitgebracht . Persbericht Gemeente hecht waarde aan mening van ondernemers
 • De Regiodeal Twente is rond; er is een rijksbijdrage van 30 mln voor Twente.        
 • MBO studenten hebben onderzoek uitgevoerd naar regiotrouwheid van studenten. Dit krijgt een vervolg door te kijken naar meer onder de aandacht krijgen van lokale bedrijven        

In de verschillende kernen zijn initiatieven gestart die een bijdrage leveren aan de doelen van deze actielijn. 

Trends en ontwikkelingen

Er zijn momenteel geen trends en ontwikkelingen die bijsturing van de actielijn 'Sterker ondernemersklimaat' noodzakelijk maken.

Financiële kaders

Er zijn in  financiële zin geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 

Conclusie

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen de geprogrammeerde koers.  

Innovatievere agrarische sector

Wat willen we bereiken

Ondersteuning van het ondernemerschap in de agrarische sector 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

 • We hebben op dit moment geen goede nulmeting dat inzicht geeft in de ondersteuning van de sector. We gaan een belevingsonderzoek uitvoeren begin 2019 om de wijze waarop de sector de ondersteuning ervaart   kwalitatief te meten. We kijken o.a. naar de effectiviteit van consulentschap, de dienstverlening van de gemeente en inhoudelijke thema’s als toekomstgerichte erven, VAB, asbestproblematiek, energietransitie, en sociale vraagstukken.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

 • Inzicht verkrijgen toekomstbestendigheid van de agrarische sector, eind 2021 wordt onze bijdrage aan een duurzame, economische sterke sector en aantrekkelijk buitengebied gemeten en zo nodig bijgesteld.

Ondernemers moeten kunnen ondernemen en dat geldt ook voor de agrarische sector. Er moet ruimte geboden blijven worden. De marktomstandigheden in de agrarische sector veranderen constant. De veranderende regelgeving en de noodzaak tot investeren in onder meer dierenwelzijn en milieumaatregelen leidt bij veel bedrijven tot ruimtelijke en zelfs ook financiële problemen.

Ook de klimaatverandering vraagt, met name op de hoger gelegen zandgronden waar Dinkelland ligt, een grote inspanning van de agrarische sector. Deze verandering leidt samen met onder meer de gebruiksnormen voor dierlijke mest tot verschralende landbouwgronden. Het gevolg hiervan is lagere opbrengsten en het ontstaan van schade aan natuur en problemen met grond- en oppervlaktewater. Vernieuwende initiatieven bieden nieuwe kansen voor economie en werkgelegenheid en een goede basis voor een circulaire economie in Dinkelland.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Innovatievere agrarische sector':

 • Er zijn acht initiatieven  aangemeld via pilotplatform AgroHub. Persbericht Agrohub samenwerken met studenten
 • De bijeenkomst over biomassa heeft plaatsgevonden. Persbericht Samen aa met verwaarding mest en gezondere bodem
 • Tussen LTO en de vier wethouders van NOT (Noordoost Twente) zijn afspraken gemaakt over voortgang in NOT verband.
 • Er zijn drie ervencoaches aangesteld. Zij werken in NOT verband. Persbericht ervencoaches. De 4e ervencoach is aangesteld voor project Toekomstgerichte erven specifiek Stoppersregeling en Warme sanering Varkenshouderij. De ervencoaches hebben een boerinnenavond georganiseerd.
 • De bijeenkomst over ondermijning heeft plaatsgevonden.
 • Er is overeenstemming over de deel te nemen partijen aan de Mineral Valley en de bij te dragen middel en menskracht. De samenwerkingsovereenkomst en de oprichtingsakte tussen deelnemende partijen Mineral Valley is getekend.  Persbericht Samen aan de slag met verwaarding mest en gezondere bodem

Trends en ontwikkelingen

We zien inmiddels een trend voor een aantal integrale verduurzamingsopgaven  in het landelijk gebied waar ook de agro en food sector een essentiële rol speelt. Samenvattend gaat het om de volgende samenhangende opgaven: landbouw en voedsel (1), klimaatverandering (2), natuur, landschap en biodiversiteit (3) en energietransitie (4). Omdat deze opgaven bepalend worden voor de inrichting en ontwikkeling van het landelijk gebied zien we af van het opstellen van een enkelvoudige agro en food visie.  We gebruiken de input die de omgevingsvisie (via een participatief proces) zal opleveren  als  input voor visie en uitvoeringsprogramma voor alle vier opgaven.  We zien in afwachting van de kaders die worden geformuleerd voorals af van het uitvoeren van een belevingsonderzoek.

Financiële kaders

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Conclusie

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. Het opstellen van de Visie op het Buitengebied  koppelen we mee met de omgevingsvisie. We volgen de geprogrammeerde koers. 

Sterke bedrijvigheid - financieel

Financiële kaders Ambitie Sterke bedrijvigheid

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.