Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Bestuur & middelen

Informatie Programma Bestuur & middelen (klik hier)

Algemeen

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad zitten 21 inwoners uit onze gemeente. De zetelverdeling is als volgt: CDA acht zetels, Lokaal Dinkelland zeven zetels, VVD drie zetels, Burgerbelangen Dinkelland één zetel, PvdA één zetel en GroenLinks één zetel. Het college van Burgemeester en Wethouders wordt naast de burgemeester gevormd door drie wethouders.

Voor onze inwoners willen we goed inzichtelijk maken wat we als bestuur van de gemeente Dinkelland doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Onze gemeentelijke begroting moet in evenwicht zijn. Gemeenschapsgeld genereren wij via de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen. Ons uitgangspunt is dat we de lokale lasten zo laag en stabiel mogelijk willen houden. We houden oog voor een gezonde balans tussen de hoogte van de lokale lasten, onze begrotingspositie en onze investeringen. 

De uitvoering van het gemeentelijke beleid wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht is een samenwerkingsverband met de gemeente Tubbergen. Er zijn ook maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen die de grenzen van individuele gemeenten overstijgt. In dat geval vinden we het belangrijk om samen te werken met de juiste partners. Op inhoudelijke thema’s zullen wij de bestaande samenwerking binnen de provincie Overijssel, regio Twente, Noordoost Twente en met de gemeente Tubbergen voortzetten.

Actuele ontwikkelingen

Verkoop voormalig gemeentehuis Weerselo

Er is een nieuw proces gestart om te komen tot de verkoop van het voormalig gemeentehuis in Weerselo. Dit proces volgt uit de uitvraag naar ideeën voor de invulling van het pand die in 2017 plaatsvond. Het gebouw wordt via een makelaarskantoor te koop gezet. Meer over de verkoop van het voormalig gemeentehuis Weerselo lees je hier:  Nieuw proces gestart voor verkoop voormalig gemeentehuis Weerselo.

 

Fiscale zaken

Stand van zaken bezwaarschrift gemeente Dinkelland

Bij de facturen die bij de gemeente in rekening wordt gebracht wordt naast de kosten ook veelal btw in rekening gebracht. Bij een aantal kosten wordt geen btw in rekening gebracht, zoals de kosten van zorg. De spelregels inclusief de uitzonderingen zijn vastgelegd in de Wet op de Omzetbelasting. De gemeente kan het merendeel van de betaalde btw terugvorderen van de Belastingdienst. Daarbij is het van belang om te na te gaan waarvoor en in welke hoedanigheid de kosten gemaakt zijn. Zijn het kosten die we maken omdat er sprake is van een overheidstaak (bijvoorbeeld onderhoud wegen), dan kunnen we de btw terugvragen via het btw-compensatiefonds (BCF).

Maken we kosten ten behoeve van activiteiten waarbij er sprake is dat de gemeente opereert als een ondernemer (bijvoorbeeld verhuur van gemeentelijke accommodaties), dan kunnen we de btw terugvragen via de periodieke aangifte btw zoals die voor ondernemers geldt. In een aantal gevallen kunnen we de btw niet terugvragen, bijvoorbeeld de btw op leerlingenvervoer. Dan werkt de btw kostenverhogend.

Zoals wij u eerder hebben gemeld, hebben wij eind september 2017 de Belastingdienst een brief gestuurd waarin wij verzocht hebben om met terugwerkende kracht vanaf 2012 een aantal btw bedragen alsnog in aftrek te mogen brengen. Dit naar aanleiding van jurisprudentie en wijzigingen in gemeentelijk beleid.

Ondanks dat we vanaf september 2017 op ambtelijk niveau regelmatig overleg hebben gehad met de Belastingdienst over de voortgang en aanvullende informatie hebben aangedragen, hebben wij tot op heden nog geen definitief uitsluitsel over onze brief van eind september 2017. De belangrijkste reden hiervan zijn de complexe materie en het feit dat de Belastingdienst te maken heeft met capaciteitsproblemen. Begin december 2019 hebben wij op bestuurders niveau overleg met de met de Belastingdienst. Voor zover dan het bezwaarschrift nog niet is afgehandeld, zullen wij nogmaals aandringen op spoedige afhandeling. Zodra wij bericht hebben van de Belastingdienst over de uitkomsten van ons bezwaarschrift, informeren wij u.

 

Controle Belastingdienst boekjaar 2016

Door de Belastingdienst is in 2018/begin 2019 controle uitgevoerd op het boekjaar 2016. Aan de hand van een steekproef zijn ruim 500 documenten met betrekking tot ingaande en uitgaande geldstromen gecontroleerd of de fiscale aspecten juist zijn toegepast. In het vierde kwartaal 2019 verwachten wij bericht van de Belastingdienst over het resultaat van de controle.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Van m³ naar m² - overgang waarderen op gebruiksoppervlakte

Alle gemeenten zijn verplicht om uiterlijk met ingang van het jaar 2022 de waardering van de woningen in het kader van de Wet WOZ uit te voeren op basis van de (BAG) gebruiksoppervlakte. Deze gebruiksoppervlakte moet nauwkeurig zijn bepaald en moet gedetailleerd genoeg zijn om de taxaties op te kunnen baseren. De kwaliteitseisen maken het noodzakelijk om de gebruiksoppervlakten van alle woningen opnieuw te bepalen. De overgang van het waarderen wordt projectmatig uitgevoerd.

Aangenomen moties en amendementen

Amendement Zienswijze Begroting Noaberkracht 2020

In de raadsvergadering van 28 mei 2019 is het amendement zienswijze begroting Noaberkracht 2020 unaniem aangenomen. Middels dit amendement besluit de raad een wijziging aan te brengen in de begroting Noaberkracht 2020 door de zin "Kennis te nemen van de begroting 2020 van Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en af te zien van het indienen van een zienswijze" te vervangen door "Kennis te nemen van de begroting 2020 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht en daarop een zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht, luidende: De raad van Dinkelland verzoekt het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht in de begroting 2020-2023 een bezuinigingstaakstelling op te nemen voor Noaberkracht en wel zodanig dat Noaberkracht een wezenlijke bijdrage levert aan een financieel gezond gemeentelijke meerjarenbegroting 2020-2023, zonder dat de bedrijfsvoering van Noaberkracht en de dienstverlening aan publiek en ondernemers hierbij in het geding komt."

Stand van zaken: Dit amendement wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020. 

Het amendement is te raadplegen via de volgende link:  Amendementen juli 2019

 

Amendement Afstoten gemeentelijk vastgoed

In de raadsvergadering van 9 juli 2019 is het amendement Afstoten gemeentelijk vastgoed aangenomen met tien stemmen voor en acht stemmen tegen. Middels dit amendement besluit de raad het voorliggende ontwerpbesluit (Perspectiefnota 2020) als volgt gewijzigd vast te stellen:

"Versterkt inzetten op versneld afstoten van gemeentelijk vastgoed, hetgeen in de jaren 2020 tot en met 2023 tot de volgende besparing moet leiden: 2020 €75.000, 2021 €125.000, 2022 €150.000 en 2023 €180.000.".

Stand van zaken: Dit amendement wordt betrokken bij het opstellen van de begroting 2020. 

Het amendement is te raadplegen via de volgende link:  Amendement juli 2019

 

Motie Crematoria Twente

In de raadsvergadering van 28 juni 2018 is de motie Crematorium Twente met zeventien stemmen voor en drie stemmen tegen aangenomen. Middels de motie draagt de raad het college op: 

 • Om het dividendbeleid bespreekbaar te maken bij of na het vaststellen van de jaarrekening 2018 van het OLCT en Crematoria Twente B.V.; op dat moment bestaat er zicht op het resultaat 2018 en de meerjarige doorwerking daarvan;
 • Om hierbij heldere uitgangspunten vast te stellen (weerstandsvermogen en solvabiliteitseis) die borgen dat niet meer eigen vermogen in "de onderliggende" Crematoria Twente B.V. achterblijft dan voor het uitvoeren van haar doelstelling noodzakelijk is;
 • Om zich in het algemeen bestuur van het OLCT in te spannen in volgende jaarrekeningen en begrotingen meer inzicht te geven in de resultaten, risico's en investeringsbeslissingen van Crematoria Twente B.V.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018

 

Motie A Connecting Europe

In de raadsvergadering van 26 februari 2019 is de motie A Connecting Europe unaniem aangenomen. Middels de motie A Connecting Europe roept de raad het college op:

 • In samenwerking met de Stadt Nordhorn een gezamenlijke activiteit te organiseren in het weekend vóór de Europese verkiezingen, op 18 en/of 19 mei 2019;
 • De voortgang en invulling hiervan te bespreken met de gemeenteraad. 

Stand van zaken: Deze motie is uitgevoerd. Op 18 mei is er een bijeenkomst georganiseerd samen met de stad Nordhorn en de grensoverschrijdende ondernemersvereniging. 

 

Motie Treinverbinding Amsterdam-Berlijn

In de raadsvergadering van 26 februari 2019 is de motie Treinverbinding Amsterdam-Berlijn unaniem aangenomen. Middels de motie Treinverbinding Amsterdam-Berlijn draagt de raad het college op:

 1. Zich volop in te zetten voor het bereiken van de volgende doelen: handhaving van de spoorverbinding Amsterdam-Hengelo-Berlijn als volwaardige verbinding voor de lange termijn en het toekomstproof maken van deze verbinding door het realiseren van de beoogde versnelling;
 2. Zich er actief voor inzetten dat - met de krachtige inzet van de bestuurlijk-ambtelijke lobby  vanuit Twente - alle in casu relevante bestuurlijke en maatschappelijke actoren hiertoe hun invloed uitoefenen, waaronder in elk geval: 
  1. De Twentse colleges;
  2. De Duitse buurgemeenten;
  3. Regio Twente
  4. De provincie Overijssel
  5. EUREGIO
  6. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  7. De Tweede Kamer der Staten Generaal
 3. Ervoor zorg te dragen dat deze ondersteunende motie - samen met soortgelijke door de Twentse raden aangenomen moties - ter kennis te worden gebracht van de sub 2 genoemde instanties en organen. 

Stand van zaken: Deze motie is in uitgevoerd. Er heeft een intensieve lobby plaatsgevonden door Twentse en provinciale bestuurders. Er is een motie aangenomen in de Tweede Kamer over de Berlijn-lijn. 

De moties A Connecting Europe en Treinverbinding Amsterdam-Berlijn zijn te raadplegen via de volgende link:  Moties 2019

Financieel

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Bestuur & middelen zijn meegenomen in het financiële hoofdstuk.