Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Informatie Programma Openbare ruimte & mobiliteit (klik hier)

Algemeen

De openbare ruimte is van iedereen en dat betekent dat die voor iedereen goed toegankelijk moet zijn. Straten en wegen moeten veilig zijn; bij de inrichting hiervan wordt met de wensen en eisen van ouderen, kinderen en mindervaliden rekening gehouden. Samen met onder meer de provincie Overijssel wordt Dinkelland verkeersveiliger en zo goed mogelijk bereikbaar.

We dragen als gemeente zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte. We onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare ruimte in de komende jaren kunnen meenemen bij nieuwe keuzes voor inrichting en onderhoud.

Noaberkracht beheert en onderhoudt de wegen, openbare verlichting, de verkeersvoorzieningen en het openbaar groen. Ook zorgt Noaberkracht ervoor dat er gestrooid wordt bij gladheid. Wanneer er iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar.

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Daarnaast is in het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven.

Om de in totaal zo’n 590 kilometer riolering van de gemeente Dinkelland te onderhouden en vervangen, zijn de kaders en het beleid hiervoor vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).  

Actuele ontwikkelingen

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot het programma Openbare ruimte & mobiliteit.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Coördinator Openbare Ruimte

Wij blijven inwoners actief betrekken bij de te maken keuzes voor de inrichting van hun en onze leefomgeving. De pilot met de coördinator openbare ruimte (COR) wordt omgezet naar reguliere dienstverlening. Om een openbare ruimte met meer kwaliteit te bereiken kijkt de gemeente samen met de bewoners naar de toekomst van uw leefomgeving. Inwoners kunnen meer zeggenschap krijgen over de openbare ruimte door samen plannen te maken over hoe uw straat of buurt eruit moet zien. Hiervoor is wel draagvlak uit de directe omgeving nodig en wordt ook rekening gehouden met het veiligheidsaspect. Wanneer inwoners zelf een deel van het onderhoud uitvoeren kan er meer kwaliteit en diversiteit in de inrichting van de openbare ruimte besteed worden. Tevens wordt door samen te werken in het onderhoud van de openbare ruimte ook nog eens de sociale contacten in de buurt versterkt. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderhoud gelijk blijft, maken we hierover afspraken. Op dit moment zijn er 37 projecten in uitvoering waarvan 7 projecten in opstart fase.

 

Kwaliteitsplan Openbare Ruimte

In het “Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR)” wil de gemeente verantwoorde keuzes maken voor duurzaam en bestendig beheer van de openbare ruimte. Eén van de speerpunten is om bij de inrichting van de openbare ruimte het juiste materiaal op de juiste plaats gebruiken, waardoor deze goed, doelmatig en effectief kan worden beheerd.  We ondersteunen inwonersinitiatieven voor onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Extra wensen omtrent dagelijks onderhoud worden samen met de professionele onderhoudsorganisatie van Noaberkracht ingevuld.

 

Eikenprocessierups

In 2018 is sprake geweest van grote hinder als gevolg van de aanwezigheid van extreem veel eikenprocessierupsen in onze gemeente. Als gemeente Dinkelland zien wij ons genoodzaakt om structureel extra middelen (€35.000) vrij te maken voor de bestrijding van deze rupsen. In het voorjaar 2019 zijn enkele honderden koolmezen nestkastjes geleverd door de gemeente aan de samenleving. Daarnaast zijn een aantal bomen op kritieke plaatsen en die vorig jaar overlast en een risico voor de volksgezondheid opleverden preventief behandeld.

Aangenomen moties en amendementen

Amendement Gladheidsbestrijding

In de raadsvergadering van 9 juli 2019 is het amendement Gladheidsbestrijding aangenomen met twaalf stemmen voor en zes stemmen tegen. Middels dit amendement besluit de raad het voorliggende ontwerpbesluit (Perspectiefnota 2020) als volgt gewijzigd vast te stellen: 

"In het totaaloverzicht denkrichtingen wordt D-3 gladheidsbestrijding - 1 route minder geschrapt.".

Stand van zaken: Dit amendement wordt betrokken bij het opstellen van de begroting 2020. 

Het amendement is te raadplegen via de volgende link:  Amendement juli 2019

 

Motie Nationale bijenstrategie

In de raadsvergadering van 20 februari 2018 is de motie Nationale bijenstrategie unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • De Nationale bijenstrategie en de provinciale agenda mede te ondertekenen.
 • Zich actief in te zetten om samen te werken met partijen zoals imkers, natuurverenigingen, boeren en andere belanghebbenden.
 • Zich actief in te zetten om de drie doelstellingen uit de Nationale bijenstrategie te behalen, wetende:
  • Het bevorderen van de biodiversiteit
  • Het verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur
  • Het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te bevorderen
 • De raad actief op de hoogte te houden van de vorderingen, om in de ijkjaren 2023 en 2030 aantoonbare resultaten (zoals aangegeven in de Nationale bijenstrategie) te kunnen presenteren.

Stand van zaken: De motie is in behandeling. Het college heeft op 2 april ingestemd met een advies over de biodiversiteit in Dinkelland waarin ook de motie is meegenomen. Onderdeel daarvan is het opstellen van een Biodiversiteitplan voor de gemeente Dinkelland. Bureau Eelerwoude heeft reeds opdracht gekregen om dat plan op te stellen. De raad is hiervoor op 4 april geïnformeerd aan de hand van een raadsbrief. Met het opstellen van het biodiversiteitsplan wordt uitvoering gegeven aan de motie. De planning is dat het raadsvoorstel volgt in het najaar van 2019. 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018

 

Motie Parkeeronderzoek Ootmarsum

In de raadsvergadering van 29 mei 2018 is de motie Onderzoek parkeren Ootmarsum unaniem aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college om:

 • Op een zo kort mogelijke termijn te onderzoeken hoe het parkeerbeleid in Ootmarsum moet worden vormgegeven en uitgevoerd, om de huidige parkeerproblematiek voor inwoners, ondernemers en bezoekers zo goed mogelijk op te lossen en daarmee tevens een op de toekomst berekende parkeersituatie voor Ootmarsum te realiseren;
 • Dit onderzoek zodanig in te richten en vorm te geven dat er sprake zal zijn van betrokkenheid en inbreng van inwoners en ondernemers én dat het gericht is op maatschappelijk draagvlak;
 • De raad gaandeweg het onderzoek goed te informeren;
 • In dit onderzoek mee te nemen:
  • De historische en juridische aspecten van de huidige parkeersituatie;
  • De actualisering van de huidige regels aangaande de parkeervergunningen;
  • De beschikbaarheid van voldoende parkeermogelijkheden voor bezoekers aan Ootmarsum, passend bij de huidige en toekomstige toeristische functie van Ootmarsum. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling. Het onderzoek is uitgevoerd, de resultaten worden binnenkort bekend. De vervolgstap is een brainstormsessie met de raad. 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018

 

Motie Beleid bestrijding eikenprocessierups

In de raadsvergadering van 9 juli 2019 is de motie Beleid bestrijding eikenprocessierups aangenomen met zestien stemmen voor en twee stemmen tegen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Vóór het voorjaar van 2020 een gecoördineerd beleid te ontwikkelen voor de korte en lange termijn bestrijding van de EPR;
 • Te overleggen met buurtgemeenten in Twente om te komen tot een gecoördineerde korte en lange termijn aanpak, inclusief een gezamenlijke lobby naar het Rijk, onder meer ter ondersteuning van de oplopende kosten;
 • Mogelijkheden te onderzoeken voor (financiële) ondersteuning aan, c.q. samenwerking met particulieren met eiken op eigen grond bij de bestrijding van de EPR;
 • Inwoners bij voorkeur in gezamenlijkheid met andere Twentse gemeenten, en eventueel met verwijzing naar ter zake doende websites tijdig en adequaat te informeren over:
  • de aanwezigheid van de eikenprocessierups in de gemeente/regio;
  • uitleg over de bestrijding die door de gemeente wordt uitgevoerd;
  • waar particulieren met eiken op eigen grond terecht kunnen voor vragen over en hulp bij bestrijding van de EPR;
  • wat inwoners kunnen doen aan, dan wel waar men terecht kan indien men gevolgen ondervindt van de aanwezigheid van de rups;
 • De benodigde middelen voor dit beleid aan de raad voor te leggen in de ontwerpbegroting 2020;
 • De raad te informeren over de voortgang van de ontwikkeling van dit beleid. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties juli 2019

Financieel

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Openbare ruimte & mobiliteit zijn meegenomen in het financiële hoofdstuk.